ބުރާސްފަތި20201126

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

  • ގިނައިންކިއުނު

  • ފަހުގެލިޔުންތައް

 

ޖިހާދުކުރަން، އިސްލާމްދީން ދެކޮޅުހަދާ ލަނޑުދަނޑިތައް

ޖިހާދުކުރަން، އިސްލާމްދީން ދެކޮޅުހަދާ ލަނޑުދަނޑިތައް


އިސްލާމްދީނުގައި ހަނގުރާމަކުރެވޭ އަސާސީ ލަނޑުދަނޑި...

އިސްލާމްދީނާއި ޑިމޮކްރަސީ

އިސްލާމްދީނާއި ޑިމޮކްރަސީ

 ބައެއް މުސްލިމުން، އަދި ބައެއްފަހަރު އިސްލ...

ސުނާމީ އާއި ބިންހެލުން އުފެދެނީ ކިހިނެއް؟

ސުނާމީ އާއި ބިންހެލުން އުފެދެނީ ކިހިނެއް؟

ބިމަށް އަހަރަކު މިލިޔަނެއްހާ ހެލުން  އާދެއެވެ...

ޠަބީޢީ ކާރިޘާތަކުގެތެރެއިން ހަރިކޭން

ޠަބީޢީ ކާރިޘާތަކުގެތެރެއިން ހަރިކޭންހަރިކޭން (Hurricane) އަކީ، ޚައްޠު އިސްތިވާ ކައިރ...

 ދީނުގައި މަޖްބޫރުކަމެއް ނެތެވެ.

ދީނުގައި މަޖްބޫރުކަމެއް ނެތެވެ.

{لَا إِكْرَ‌اهَ فِي الدِّينِ} "دين އަށް ވެއްދުމު...

ކީރިތި ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވީ އަޣްލަބިއްޔަތަށް

ކީރިތި ރަސޫލާ ޢަމަލުކުރެއްވީ އަޣްލަބިއްޔަތަށް

ޤުރުއާނެކޭ އެއްފަދައިން ސުންނަތުގައި ވެސް އަދި ކީރ...

ޢާއިލާ

ތަރުބަވީ ޘަޤާފަތް 1: ގަރުބަތުމުގެ ކުރިން!

ތަރުބަވީ ޘަޤާފަތް 1: ގަރުބަތުމުގެ ކުރިން!

ޝިފްޒާން އަޙްމަދު  |  14 ނޮވެމްބަރު 2015

އަޅުގަނޑުމެން ކުރެ މީހަކުޒަމާނީ އާ އާލަތެއް ގަނެއްޖެނަމަ، އެއާލާތް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ބަލައި ދަސްކުރަނީ އެއާލަތާއެކީ ލިބޭ ލުއި ފޮތުންނެވެ. ނުވަތަ ކެޓަލ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޚިޔާލު

ޞިއްޙަތު

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ބުރަކަށީގައި ރިހުން

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު - ބުރަކަށީގައި ރިހުން

ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޙަމީދު  |  14 ޑިސެމްބަރު 2015

ބުރަކަށީގައި ރިހުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށްފަހު ވިހެއުމާއި، ދޭތެރޭ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. ބަލިވެއިންނަ %70 -50 އަންހެނުންނަށް ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޚަބަރު

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބު

އިސްލާމީ ސިޔާސީ ފިކުރާއި ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބު

ތަރުޖަމާ: ޝިފްޒާން އަޙްމދު  |  29 ޖޫން 2012

ލިޔުއްވީ: عبد الرحمن الحاج

ސޫރިޔާގެ އިންޤިލާބަށް ފަހުގައި އިސްލާމީން ވެރިކަމަށް އައުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމުގައި ވަރަށްގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

އަދަބާއިޘަޤާފަތް

އުފަލާއި ހިތާމައިން މަރު!

އުފަލާއި ހިތާމައިން މަރު!

ޝިފްޒާން އަޙްމަދު  |  16 ނޮވެމްބަރު 2015

ޢައިޝާއަކީ ހިތުގެ ބަލިހުރި މީހެއްކަން  ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓައިގެން، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވިކަމުގެ ޚަބަރު ވީހާވެސް އޯގާތެރިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޢިލްމު

ކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި...!

ކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި...!

ތަރުޖަމާ: ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު  |  09 ސެޕްޓެމްބަރު 2011

ކިޔާ ގަޑީގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ ކިޔުން މެދުކަނޑާލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކިޔަމުންދާއިރުގައި ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތައް ނޯޓުކުރ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

މުސްލިމުންނާއި ޣައިރުމުސްލިމުންގެ ގުޅުން... އަސްލަކީ ސަލާމްތަ ނުވަތަ ހަނގުރާމަތަ؟

މުސްލިމުންނާއި ޣައިރުމުސްލިމުންގެ ގުޅުން... އަސްލަކީ ސަލާމްތަ ނުވަތަ ހަނގުރާމަތަ؟

ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ  |  22 މާރިޗު 2018

މުސްލިމުންނާއި ޢަޤީދާގެ ގޮތުން ތަފާތު މީހުންނާ އޮންނަ ގުޅުމަކީ ސަލާމްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ހަނގުރާމަހެއްޔެވެ؟ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަނަމަ، އެމީހުންގެ ފަރާ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ކުޑަކުދިންގެ

އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު

އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރު

އުސާމް މުޙައްމަދު ސަޢީދު  |  16 އޯގަސްޓު 2011

މުސްލިމުންގެ ހަތަރުވަނަ ޚަލީފާ ޢަލީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ގެ އަރިހުގައި ސުވާލު ދެންނެވުނެވެ. ކީރިތި ވަންތަ ﷲ ގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލަޝްކަރަކީ ކޮބައިތޯ އެވެ؟ ޖަވ...

ތަފްޞީލު..

Loading...

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.