ބުދަ20200115

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޢާއިލާ ޢާއިލާގެ ބައިތައް ދެމަފިރިން ޚިޔާނާތްތެރި ވުން އަދި އޭގެ ސަބަބުތައް.

ޚިޔާނާތްތެރި ވުން އަދި އޭގެ ސަބަބުތައް.

khiyaanaithervunކައިވެނީގައި ގިނަފަހަރަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވަނީ ފިރިންނެވެ. އަދި ހުރިހާ މުޖްތަމަޢެއްގައިވެސް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޙަޤީޤަތަކީ އަނބިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ފިރިން ޚިޔާނާތްތެރިވާ ކަމެވެ. ނަމަވެސް ފިރިންނަށް ޚިޔާނަތްތެރިވާ އަންހެނުން ހުރިހާ މުޖްތަމަޢެއްގައިވެސް އެކި މިންވަރަށް އުޅެއެވެ. އެކި މީހުން ޚިޔާނާތްތެރިވަނީ އެކި މިންވަރަށް އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ޚިޔާނަތަކީވެސް އެއީ ޝައްކެއްވެސް

ނެތް ގޮތުގައި ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އަދި ފިރިއަކަށް ޤަބޫލުކޮށްގަންނަން ދަތިކަމެކެވެ. މި ކަމަކީ އަނބިމީހާ ވިޔަސް އަދި ފިރިމީހާ ވިޔަސް ކޮށްގެން ނުވާނެ، ބޮޑު ފާފައެކެވެ.

 

ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

އަނބިމީހާ ޚިޔާނާތްތެރިވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އޭނާ މަރާލާނީ ހެއްޔެވެ؟ ތަޅައި އަނިޔާ ކުރާނީ ހެއްޔެވެ؟ އަނބިމީހާ -ކުދިން ލިބިފައިތިބިއްޔާ ކުދިންގެ މަންމަ - ބޭޒާރުކޮށް މުޖްތަމަޢަށް އެވާހަކަ ފަތުރާލާނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ވަރިކޮށްފައި ގެއަށް ފޮނުވާލާނީހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެނގޭކަމަށްވެސް ނަހަދާ، އަޅާވެސް ނުލާ ހުންނާނީހެއްޔެވެ؟ އެހެން ނޫނީ ވަރިކޮށްލާނީހެއްެޔެވެ؟ ނޫނީ އަނބި މީހާ އަށް ނަސޭޙަތް ދީގެން ނުވަތަ އޭނާ އަމިއްލައަށް ކުރެވުނު ކުށަށް ތައުބާވެ އިސްލާޙު ވުމުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އުފާވެރިކަމާއެކު ޙަޔާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީހެއްޔެވެ؟

އެންމެ ފުރަތަމަ އެ އޮތް ގޮތް އެއީ ހަމަގައިމުވެސް ހުއްދަ ގޮތަކަށް ނުވާނެއެވެ. މީހަކު މެރުން އެއީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުންވެސް އެއީ މަނާ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ހަމަ ޖެހޭ ފިރިހެނެއް އިޚްތިޔާރު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ތަޅައި އަނީޔާ ކުރުން އެއީވެސް ހުއްދަ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އަނބިމީހާއަށް އަނިޔާ ކުރުން އެއީ ފިރިމީހާއަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ނޫނެވެ. އަދި އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރުމުން ދޭހަވަނީ ފިރިމީހާގެ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ބަލިކަށި ކަމާއި، އޭނާގެ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެވެ.

އަނބިމީހާ ބޭޒާރު ކޮށްފައި އެ ވާހަކަ މުޖްތަމަޢަށް ފެތުރުމުގެވެސް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އަނެއްކާ ދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ މީހުންނަށް ކުރެވޭ ކުށްފާފަތައް ފޮރުވައި ސިއްރު ކުރުމަށެވެ. އިންސާނުންނަށް ކުރެވޭ ފާފަތައް ފަރުދާ ކުރެއްވުން އެއީ ﷲ އަަހަރެމެންނަށް މިންވަރު ކުރައްވާ ރަޙްމަތެކެވެ. އަދި ރަސޫލާ އަންގަވާފައިފައިވަނީ މީހަކު ފާފައެއް (މިސާލަކަށް ޒިނޭ) ކޮށްފައި އެކަން މާތް ﷲ މީސްތަކުންނަށް ހާމަ ނުކުރައްވައި ފަރުދާ ކުރެއްވުމުން، އެކަން އަމިއްލައަށް ހާމަ ނުކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަމުން ތައުބާ ވުމަށެވެ. އެހެންވެ ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތުން ޒިނޭ ކުރާ މީހާ އަމިއްލައަށް ޤާޟީ ކައިރިއަށް ގޮސް ތިމަންނަ އަށް ޒިނޭ ކުރެވިއްޖެއޭ ވީމާ ހައްދު ޖަހައިދޭށޭ ބުނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ތެދު ތައުބާއެއްވެ، އެފަދަ ކަމެއް ދުވަހަކުވެސް ނުކޮށް، އިޞްލާޙު ވުމެވެ.

އަޅާ ނުލައި އެނގޭ ކަމަށްވެސް ނަހަދައި ހުރުން މިއީ ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހު މާތް ﷲ ރަޙްމަތުގެ ބެއްލެވުމަކުން ބައްލަވައިވޮޑި ނުގަންނަވާނެ ތިން މީހެއްގެ ތެރޭގައި ދައްޔޫޘް ހިމެނެއެވެ. ދައްޔޫޘް އަކީ އޭނާގެ އަންހެނުން ފާޙިޝް ކަންތައް ކުރުމުން ނުވަތަ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުން އެކަމާ އަޅާ ނުލާ، އަންހެނުންނާ މެދު ޣީރަތްތެރި ނުވާ މީހުންނެވެ.

މީހަކު ގޯސް ކަމެއް ކުރަންޏާ އެ މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދީ އެ މިހަކު ނުބައި މަގުން އެއްކިބާކުރުން އެއީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށްވެސް ވާޖިބެކެވެ. ވީއިރު އަދި އަނބިމީހާ ތެދުމަގަށް އެޅުވުން ކިހާ މުހިއްމުވާނެ ހެއްޔެވެ. ސޫރަތުއް ތައުބާ ގެ 71 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

މާނައަކީ : " މުއުމިން ފިރިހެނުންނާއި މުއުމިން އަންހެނުންނީ އޭގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ އެހީތެރި އެކުވެރިން ކަމުގައިވާ ބައެކެވެ. އެބައި މީހުން ހެޔޮކަމަށް އަމުރު ކުރެއެވެ. އަދި ނުބައިކަން ނަހީ ކުރެއެވެ. އަދި ނަމާދުކޮށް ޒަކާތް ދީ މާތް ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންވެ އުޅެތެވެ. އެބައި މީހުންނަށް މާތް ﷲ ރަޙްމަތް ލައްވާނެތެވެ. ހަމަ ކަށަވަރުން މާތް ﷲ އީ ޙިކްމަތް ވަންތަ ކީރިތިވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. "

ވަރިކޮށްލުން ކިހިނެއްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ބަލާބެލުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ އިޚްތިޔާރުވެސް މެއެވެ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި މިއީވެސް އޭގައި ގެއްލުންތަކަކާއި ނޭދެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ އިޚްތިޔާރެކެވެ. ޢާއިލާ ރޫޅި، އެތަކެއް ދުވަހު ބިނާ ކުރަމުން އައި ހުވަފެން ފުނޑުފުނޑުވެއެވެ. ދަރިން ވިއްސި ވިހާލިވެ، މަންމަ އާއި ބެހޭގޮތުން ނޭދެވޭ އަޑުތަކެއް އިވި، ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސުރުތަކެއް ކުރެއެވެ.

ޚިޔާނާތްތެރިވެވޭ ދަރަޖަތައް:

ކޮންމެ ޚިޔާނަތަކީވެސް ޚިޔާނަތެކެވެ. ކުޑަޔަސް ބޮޑަސް އެއަށް ދެވޭނެ އެހެން ނަމެއް ނެތެވެ. ކޮންމެ ޚިޔާނަތަކީވެސް ޙަރާމް ކަމެކެވެ. އަނބިންވާ ޚިޔާނާތަށް ބަލާއިރު ތަފާތު ދަރަޖަތަކަކަށް ބަހައިލެވިދާނެއެވެ. އަދި އޭގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން، އަދި ނުބައިކަމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން ތަފާތެވެ.

މިސާލަކަށް އަނބިމީހާ އެހެން ފިރިހެނެއް ދެކެ ލޯބިވެ އެކަން ހިތުގައި ފޮރުވައިގެން ހުރުމާއި، އެ ލޯބިވެރިއާއާއި ވާހަކަ ދައްކައި ބައްދަލުކޮށް ހެދުން ތަފާތުވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ހިލޭ ފިރިހެނަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އޭނާއާއި ޖިންސީ ގުޅުމެއް ހިންގުމާ ވެސް ތަފާތުވާނެއެވެ.

އަދި އަންބެއް އިންޓަނެޓަށް ވަދެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނުދަންނަ ފިރިހެނަކާއި ދިމާވެގެން ޗެޓް ކޮށްލުމާއި، އަވައްޓެރިއާއި ނުވަތަ ރަށު ފިރިހެނަކާއި ރައްޓެހިވެގެން ސިއްރު ގުޅުންތަކެއް ހިންގުންވެސް ތަފާތެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ކުރުން ޙަރާމް އަދި ޞާލިޙް މުއުމިން އަންހެނަކު ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތަކެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނުންނަކީ އިންސާނުންނެވެ. ފިރިންނަށްވެސް ކުށް ކުރެވޭ ފަދައިން އަނބިންނަށްވެސް ބައެއް ފަހަރު، ﷲ އަށް ބިރުވެތި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކުށްކުރެވެއެވެ. ބުއްދިވެރިންނަކީ ފާފައެއް ކުރެވުމުން ތައުބާވެ އިޞްލާޙްވާ މީހުންނެވެ.

ޚިޔާނަތްތެރިވެވޭ ގޮތް

މިފަދަ ކަންތައްތައް ވުމުގައި ތަފާތު ސަބަބުތައް ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް އަންހެން ކުދިން މުޖްތަމަޢްގެ އާދަކާދައަށް އަންނަ ބަދުލުތަކާއި ގުޅިގެން، ޅަ ޢުމުރުގައި "ލޯބި" ވުން އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެއެވެ. ކިއެއްތަ އެއީ ލާޒިމު ކަމެކެވެ. ބައެއް ކުދިން ވަނީ ހިތުންވާ ލޯތްބެކެވެ. އަނެއް ބައި ކުދިން މި "ލޯބީ" ގެ ތެރެއަށް، އެކަހެރި ތަންތާގައި ބައްެދަލު ކުރުމާއި، ދޮން ދިނުމާއި އަދި މިއަށްވުރެވެސް ބޮޑެތި ޙަރާމްކަންތައް ވައްދައެވެ.

މި ގޮތަށް އުޅެފައި ގިނަފަހަރަށް އިންނަން ޖެހެނީ ކުރިން "ރައްޓެހިވި" މީހަކާ ނޫނެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ މީހަކާ އިނީމާވެސް ކުރީގެ މާޒީ ހަނދާންވެ، ކުރިން ރައްޓެހިވި ފިރިހެން ކުދިންގެ މަތިން ހަނދާންވެ، ބޮޑު ވޭނެއްގައި އުޅެން ޖެހުމެވެ. ހަވާ ނަފުސަށް ތަބާވާ ބައެއް ކުދިން މިކަންތައް ބޮޑުވަމުން ގޮސް، ކުރިން ރައްޓެހިވި ކުދިންނާއި ވާހަކަ ދައްކައި އަދި ފިރިމީހާ ރަށުގައި ނުވަތަ ގޭގައި ނުއުޅޭވަގުތު ބައްދަލުކޮށް ނުވަތަ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކައި ހަދައެވެ. އަދި ވެވޭ ގޮތަކުން މިއަށްވުރެވެސް މައްޗަށް ކަންތައް ދެއެވެ. މީގައި ގިނަ ފަހަރު، ކުރިން ރައްޓެހިވި ފިރިހެން ކުދިންވެސް ނުބައި ބައި ކުޅޭކަން ފާހަނގަ ކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، ކައިވެނީގެ ކުރިން އައިސްކްރީމް ބޯލަންދާ ދިއުމާ، ޖަހާލަންދާ ބުރުތަކާ، ކުރާ މަޖަލާ އުޅޭ މިނިވަންކޮށް އުޅެފައި، ކައިވެނި ކުރުމުން މި މިނިވަންކަމަށް އުނިކަން ލިބެއެވެ. ބައެއް އަނބިންނަށް މި ބަދަލު ޤަބޫލުކޮށްގަންނަން އުނދަގުލެވެ. އަދި ކުރީގެ އާދަތައް ދޫކޮށްލަން އުނދަގޫވެއެވެ.

އަނެއް ބަޔަކު މީހަކާއި އިނީމާ ކުރީގެ އުޅުން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް ފިރިމީހާ ދެކެ ލޯބި ނުވާތީ، ނުވަތަ ފިރިމީހާ އެނާއާއި އަޅާ ނުލާތީ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަންހެން ކުއްޖާ ބޭނުންވާ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އުފާ ނުލިބޭތީ އޭނާގެ ހިތުގައި ހުސް ޖާގަ އުފެދި އެ ޖާގައިގެ ތެރެއަށް އިބިލީސް ބިސްއަޅައި، ކުރީގެ މާޒީ މަތިން ހަނދާން ކުރުވައެވެ. މިހެން ވާ ބައެއް ކުދިން އެ ޚިޔާލުތަކާ ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެއްބަޔަކަށް މި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާއިރު އަނެއް ބަޔަކު އެ ވޭނެއްގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ފިރިމީހާއަށް މިކަން ރޭކާ ނުލައެވެ. އެއީ މިކަންތައް ހިނގަނީ ހަމަ އެކަނި އަނބިމީހާގެ ހިތުގައި ކަމަށް ވެފައި، އޭނާއާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައްޔާއި އެކުގައި އުޅުމުގައި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނުފެންނާތީއެވެ.

ތިންވަނަ ވައްތަރެއްގެ އަންހެން ކުދިންވެސް ތިބެއެވެ. އެއީ ހަމަ އަސްލުގައި ވެސް ވިޔާނުދާ އަޚްލާޤީފެންވަރު ދަށް، އެއް ފިރިހެނެއްގެ އުނގުގައި އޮވެފައި އަނެއް ފިރިހެނެއްގެ އުނގަށް ދާ ހިތްވާ އަންހެން ކުދިންނެވެ. ހުރިހާ މުޖްތަމަޢެއްގެވެސް(ހުޅަނގަށް ވިޔަސް އިރުމައްޗަށް ވިޔަސް) ނަސީބަކުން މި ކަހަލަ ކުދިންނަކީ ވަރަށް މަދު ބައެކެވެ.

މިހާ ހިސާބުން މީހަކު ބުނެފާނެ ވާހަކައަކީ، ތި ބުނިފަދަ ގޮތަށް ދުވަހަކު ކުއްޖަކާއި ރައްޓެހި ނުވެ، މީހަކާއި އިންނަ މީހުންވެސް ފަހުން ޚިޔާނާތްތެރި ވާ ކަމަށެވެ. ރަނގަޅު ވާހަކައެކެވެ. މިފަދަ އަންހެނަކުވެސް ޚިޔާނާތްތެރި ވެދާނެއެވެ. ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ ތަޤުވާވެރި ނޫން ކޮންމެ މީހަކީ އިބިލީހުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެދާނެ މީހެކެވެ. އެކަމަކު މަތީގައި ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މިކަން ވާ ގޮތެވެ. އަދި ޚިޔާނާތްތެރިވާ އެހެން ސަބަބުތައް އުފަން ކުރުވާ މައިގަޑު ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. އަދި އެހެން ސަބަބެއް ކުރިމަތިވުމުން ޚިޔާނާތްވުމުގެ ޤާބިލްކަން، ގިނަފަހަރަށް ހުންނަނީވެސް މިފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ކިބައިގައެވެ.

ޚިޔާނާތްތެރިވާ ސަބަބު:

ފިރިމިހާއަށް ޚިޔާނަތްތެރި ވުމަކީ އެއްވެސް މީހަކު އުފަންވާއިރު ވިރާސީ ގޮތުން ގައިގައި ހުންނަ ސިފައެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަމިއްލައަށް ކުރާ ކަމެކެވެ. ޚިޔާނާތްތެރި ވާ ސަބަބު ބައިވަރެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިފަދަ ބައެއް ސަބަބުތަކެވެ. ޚިޔާނާތްތެރި ވުމުގެ ސަބަބަކީ މިއީ އޭ ބުނުމުގެ މާނައަކީ ފަހަރެއްގައިވެސް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުންނަކީ ޢުޒުރުވެރި ބައެކޭ ބުނުމެއް ނޫނެވެ. އަދި އަނބިންގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރު ސަބަބުތަކެއްގެ އަސަރު ކޮށްގެން ޚީޔާނާތްތެރި ވުމުން އެ މީހުންނަކީ ދީނީ، އަޚްލާޤީ، އިޖްތިމާޢީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ޖެހޭ ބައެއް ނޫނޭ ބުނަނީކީވެސް ނޫނެވެ.

ޝައްކެއްވެސް ނެތް ގޮތުގައި ހެވާއި ނުބައި ، ޙަރާމައި ޙަލާލް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގެން ޖެހެއެވެ. އަދި އެއްވެސް އިންސާނަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު ނިގުޅައިގަނެވިފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ. ވީމާ ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުން ޚިޔާނަތްތެރި ވުމަކީ ކުށެކެވެ. ފާފައެކެވެ. ކުރިންވެސް ބުނިފަދައިން ދީނީ ފުރިހަމަ ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ، ﷲ އަށް ބިރުވެތި މީހަކު ހުރިހާ ސަބަބެއް އެއްފަހަރާ ބޯމަތިވިޔަސް ޚިޔާނާތްތެރި ނުވާނެއެވެ.

1- ދީނީ ތަރުބިއްޔަތު ނެތުން :

ހުރިހާ ސަބަބެއްގެވެސް އެންމެ ކުރީގައިވަނީ، އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަބަބަކީ ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހާގެ ކިބައިގައި ދީނީ ތަރުބިއްޔަތާއި ދީންވެރިކަމެއް ނެތުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ދީންވެރިކަން އެއީ ދެން ހުރި ހުރިހާ ސަބަބަތައް އެއްވިޔަސް، އެ މީހަކު ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ދިފާޢީ ނިޒާމެވެ. ވީމާ މި ދިފާޢީ ނިޒާމު ނެތިއްޖެނަމަ އެއްކަލަ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ސަބަބެއް ކުރިމަތިވިޔަސް ޚިޔާނަތްތެރި ވުމުގެ އިޙްތިމާލު ވަރަށް ބޮޑެވެ.

2- އަޅާ ނުލުން :

ދެވަނަ ސަބަބަކީ، އަނބިމީހާއަށް ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އަޅާލުމާއި، އޯގާތެރިކަން އަނބިމީހާއަށް ނުލިބުމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އަނބިމީހާއަށް އޭނާއަކީ އިހުމާލު ކޮށްލެވިފައިވާ މީހެއްކަމަށް އިޙްސާސް ވުމެވެ. މިިސާލަކަށް ގެއަށް ވަދެވެސް އަޅާލާކަން ދޭހަކޮށްދޭ ބަހެއް ނުބުނުމެވެ. ކުދިންނަށާ ފިރި މީހާއަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތް އަގުވަޒަން ނުކުރަމަކީވެސް، ފިރިމީހާ އަޅާ ނުލާކަން އަނބިމީހާއަށް އިޙްސާސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރުމުންވެސް ދުވަހަކުވެސް ޝުކުރުގެ ބަހެއް، ޒީނަތްތެރިވުމުންވެސް ފިރިމީހާއަށް އެކަން ފާހަނގަކޮށް "ހާދަ ރީއްޗޭ" ފަދަ ބަހެއް ނުބުނުމަކީ، އަޅާ ނުލާކަން އަނބިމީހާއަށް އިޙްސާސް ވާނެ ކަމެކެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އަނބިމީހާގެ މަޝްވަރާ ޤަބޫލު ނުކުރުންވެސް އެއީ އޭނާއަށް އަޅާނުލައޭ އިޙްސާސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

މަތީގައިވަނީ އަޅާ ނުލުމުގެ ނަފްސީ ބައެވެ. އަޅާ ނުލުމުގެ މާއްދީ ބައެއްވެސް އޮވެއެވެ. އެއީ އަނބިމީހާ ބުނާކަންތަށް ކޮށް ނުދިނުމާއި، ޚަރަދު ނުކުރުމާއި، އަނބިމީހާއަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ބަރާބަރަށް ނުކުރުމެވެ.

3- ފިރިން ގިނަ ވަގުތު ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުން :

އަންބަކަށް ފިރިއެއްގެ ފަރާތުން އެންމެ ބޭނުންވާ އެކައްޗަކީ އޭނާގެ ޙިމާޔަތެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފިރިން އަނބިމީހާއާއި އަޅާ ނުލާ ހުރިހާ ވަގުތަކާ ހަކަތައެއް ވަޒީފާއަށް ހޭދަ ކުރެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބޯޓު ދަތުރު ކުރަން ނުވަތަ ރިސޯޓަށް އެހެން ނޫނީ ކޯހެއްގައި ފުރައިގެން ދެއެވެ. ދާއިރު މި ދަނީ ޒުވާން އަންބެއް އެކަނި މާ އެކަނި ދޫކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއަކީ އެއްކަލަ ޙިމާޔަތް އޭނާއަށް ލިބޭ ކަމުގެ އިޙްސާސް ނުވުމެވެ. އެހެންވެ ދީނީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑެއްގައި ނުހިފެހެއްޓޭ ބައެއް މީހުން އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން މި ޙިމާޔަތް ހޯދައެއްވެ. މި ހިސާބުން ޚިޔާނާތްތެރި ވެވުނީއެވެ.

4- މަޖްބޫރު ކައިވެނި :

މައިންބަފައިން އަންހެން ކުއްޖާއަށް މަޖްބޫރުކޮށްގެން ނުރުހުމުގައި ކުރެވޭ ކައިވެންޏަކީ، އަނބިމީހާ ޚިޔާނާތްތެރިވުން ވަރަށް ގާތް ކައިވެންޏެކެވެ. ނުރުހޭ މީހަކާ އެކު އުޅެން ބޭނުން ނުވުމާ، ފިރިމީހާ އާއި މައިންބަފައިން ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމުގެ ބޭނުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން މިފަދަ ކައިވެނި ތަކުގައި އަނބިން ޚިޔާނާތްތެރިވެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަސޭހައިން ވަރިވެވޭނީ ޚިޔާނާތްތެރި ވެގެން ކަމަށް މިފަދަ އަނބިން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.

އަނެއް ބަޔަކު ކައިވެނި ކުރެވުނީމާ ނުވަތަ ކުދިން ލިބުނީމާ އެހެން ނޫނީ، އެހެން މަންފާއެއް ލިބޭތީ ނުވަތަ ވަރި ވުމުގެ ހަޑި ލައްގަނޑު ނުޖެހެންވެގެން " ދެން ހުންނާނީ އޭ " ކިޔާފައި ވަރިނުވެ ތިބެނީއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތާއި ފިކުރުވާނީ އެހެން މީހަކާއި ދިމާލަށް ހުއްޓިފައެވެ. އަދި ވަގަށް އެހެން ފިރިހެނުންނާއި އެކި ފެންވަރުގެ ގުޅުންތައް ބާއްވައެވެ.

5- ފިރިމީހާ ޚިޔާނާތްތެރިވުން :

ފިރިމީހާ ޚިޔާނާތްތެރި ވާ ކަން އެނގުމުން ބައެއް އަނބިން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގެޮތުން، ނުވަތަ އޭނާ ނުވާ ވަފާތެރިއެއް ތިމަންނަ ވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ ހިތައި، ޚިޔާނާތްތެރިވެއެވެ. އަދި ފިރިމީހާގެ މި ނުބައި ޢަމަލަކީ ޚިޔާނާތްތެރި ވުމަށް ލިބޭ އުޒުރެއް ކަމުގައި ބައެއް އަނބިން ދެކެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިކަން އޮންނަން ވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ. ކަން އޮންނަންވީ ގޮތަކީ ފިރިމީހާ ޚިޔާނާތްތެރިވާ ނަމަ، އޭނާއާއި އެ މައްސަލަ ކުރިމަތިކޮށް ޙައްލެއް ހޯދުމެވެ. ނުވަތަ ވަރިވެގެން ޢިއްފަތްތެރި އެހެން ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ފެށުމެވެ.

6- ބެހުން :

އެއީ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޢިއްފަތްތެރި، ވަފާތެރި އަންބެކެވެ. ނުވަތަ މަދަރުސާއެއްގެ ޓީޗަރެކެވެ. ނުވަތަ ނުވަތަ ގެވެހި އަންބެކެވެ. ނުވަތަ ނަރުހެކެވެ. ނުވަތަ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވެގެން އުޅޭ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މުޖްތަމަޢްގައި މީހުންނާއި އިނދެގެން އުޅޭ އަންހެނުންނަށް ކުރަންޖެހޭ އިޙްތިރާމް ނުކުރާ، ވިޔާނުވާ ފިރިހެނުންތަކެއް އުޅޭ ކަމެވެ. މަތީގައި ބުނެވުނު ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް މިފަދަ މީހަކު ހުރެދާނެއެވެ.

ބުނަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ، މީހުންގެ އަނބިންނާއި ބެހި، އެ މީހުންނާ ދިމާލަށް ބުނެގެން ނުވާނެފަދަ ބަސްތައް ބުނެ، ކުރަން ނުވާކަހަލަ ތަޢްރީފުތައް ބައެއް މީހުން ކުރާވާހަކައެވެ. ނުވަތަ ފޮނިވާހަކައާއި، ލޯބީގައި ދީވާނާ ވާކަމަށް ބުނެ މީހުންގެ އަނބިންނަށް އުނދަގޫ ކުރާވާހަކައެވެ.

ބައެއް އަންހެނުން މިފަދަ ލޯބީގެ ވާހަކަތަކާއި، ތަޢްރީފުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި އަމާންދެއެވެ. އަދި މި މަކަރުވެރި ފިރިހެނުން ދައްކާ ވާހަކައަށް ހެއްލި ފިރިމީހާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާން ފެއްޓެއެވެ. މިހާރު އިނދެގެން އުޅޭ މީހާއަށްވުރެ ފުރިހަމަ، މުއްސަނދި ނުވަތަ އަޅާލާ "ރޮމޭންސް" މީހަކާއި ގުޅޭހިތްވެއެވެ. މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ގިނަފަހަރަށް އަންހެނުން ވަރަށް ފަރުވާތެރިވެ ނެތިއްޔާ ، ނުބައި ސަރަހައްދަކަށް ވަދެވިދާނެއެވެ.

7- ކައިވެނީގެ ޙަޔާތުން ލޯބި ގެއްލިދިއުން:

އަނބިން އަދި ފިރިންވެސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ޚިޔާނާތްތެރިވަނީ، ކައިވެންޏަށް އެއް އަހަރު ފަހުން އަދި ފަސް އަހަރު ވުމުގެ ކުރިންނެވެ. ވަފާތެރި ކަންމަތީ ފުރަތަމަ ފަސް އަހަރު ކަޑައްތު ކުރެވިއްޖެއްޔާ ފަހުން ޚިޔާނާތްތެރިވުން ވަރަށް ނާދިރެވެ. މިއިން ނަގައި ގަނެވިދާނެ އެއް ކަމަކީ، ފުރަތަމަ އަހަރަށް ފަހު މަޑުމަޑުން ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ލޯތްބާއި ކުލުނު މަދުވުމުން އަނބިމީހާ (ޚިޔާނާތް ވުން ޤާބިލް މީހުން) ލޯތްބާއި ކުލުނު އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާރު ކުރުމެވެ. އަދި ކުރީގައި ބުނެވުނު ފަދަ ގޮތަކަށް ދިމާ ކުރުން، ނުވަތަ ކުރިން ލޯބީގެ ޙަޔާތެއް އޮތިއްޔާ ދިމާ ކުރާ މީހާ ނުވަތަ ކުރީގައި ލޯބިވި މީހާއާއި ގުޅޭގޮތްވެއެވެ.

8- ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުމުގައި މައްސަލަ ހުރުން :

ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުމުން އަނބިމީހާ ލިބެން ބޭނުންވާ އުފާ ނުލިބުމަކީވެސް، ބައެއް މީހުން ޚިޔާނާތްތެރިވާ ސަބަބެކެވެ. މިސާލަކަށް ފިރިމީހާއަކީ މާ މުސްކުޅިއަކަށް ވުން ނުވަތަ ބަލި މީހަކަށްވުން ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށްވުން އެހެން ނޫނީ ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުމުގައި ފިރިމީހާއަކީ ޖާހިލަކަށް ވުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ފޫހިވެ، އޭނާގެ ފިޠުރީ ގޮވާލުންތަކަށް އެހެން މަގުތަކުން ހައްލެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

9- ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ މުޖްތަމަޢުގައި އާދައަކަށްވުން:

މުޖްތަމަޢު ކަންކަމާއިމެދު ދެކޭ ގޮތާއި ބަލާ މިންގަނޑު ތަފާތު ވުމަކީ، އެ ކަމެއް މުޖްތަމަޢްގައ އޮންނަ ގޮތްވެސް ތަފާތުވާ ކަންކަމެވެ. މިސާލަކަށް ޅަ ޢުމުރުގައި ލޯބިވުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ބަލަން ފެށުމުން އެއީ މިހާރު އެއްވެސް ކުއްޖަކު ޖެހިލުންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ގިނަ މައިންބަފައިންވެސް އަޅާލާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ހަމަ މި ބީދައިން ޚިޔާނާތްތެރި ވުމަކީވެސް މިހާރު މުޖްތަމަޢް ހާސްވާކަމެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ އަޅާލާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިހެން ބުނަންެޖެހޭ ސަބަބަކީ ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހަކާއި މެދު މުޖްތަމަޢް ދަށް ނަޒަރަކުން ބަލާތަން ނުފެންނާތީއެވެ. ޚިޔާނާތްތެރިވެގެން ވަރި ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ މަޤްބޫލުކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާތީއެވެ. އަދި އެ މީހުންނާއި އިންނާނެ މީހުންވެސް ތިބޭތީއެވެ. އަދި މީހުންގެ އަނބިންނާއި ބެހުމަކީ (އަނބިން ނޫނަސް)ފާފައެއް ކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ނުދެކޭތީއެވެ.

ޚިޔާނާތާއިމެދު ދެކޭ ގޮތް މިހެން އޮންނަ ކަމަށް ވަނީނަމަ، ޚިޔާނާތްތެރިވާން ބޭނުންވެ، މުޖްތަމަޢްގެ މޫނަށް ބަލާފައި ފަސްޖެހޭނެ މީހެއް ނުހުންނާނެއެވެ.

10- ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތައް :

ހަތަރު ފަރާތުން އޮހެމުންދާ ޓީވީ ޗެނަލްތައް، ފިލްމު ޓީވީ ސިލްސިލާ ފަދަ ތަކެއްޗަކީވެސް ޚިޔާނާތްތެރި ވުމުގައި ނުސީދާ ގޮތަކަށް އެހީތެރިވާ އެއްޗެއްސެވެ. މި ފަދަ އެއްޗެހިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކުގައި ޚިޔާނާތްތެރި ވާ މަންޒަރު އެއީ އާދައިގެ ކަމެއްކަމުގައި ދައްކާ ފަހަރު ފަހަރު އާދެއެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ހުންނަނީ އެއީ ގޯސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންވެގެން، ޚިޔާނާތްތެރިވާ މަންޒަރު ދައްކާފައެވެ. ބަލާ މީހާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން އެއީ ގޯސް ކަމެއްކަމުގައި ފެންނަ ފެނުމާއެކު، އޭނާގެ ސިނކުނޑީގެ އަޑީގައި ޚިޔާނާތްތެރިވާ މަންޒަރުވެސް ހަރުލައެވެ. ވީމާ ބައެއްފަހަރު ރަނގަޅު މެސެއްޖެއް ދޭން ތައްޔާރު ކުރާ ފިލްމުން ބައެއް މީހުންނަށް ނުބައި މެސެޖް ލިބެއެވެ.

11- މަގުފަހިވުން :

ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ބައްދަލުވުމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ދީނީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުބެލުމާއި، ގޭ ގައި ހިލޭ މީހުން އުޅުންފަދަ ކަންކަމަކީވެސް މި މައްސަލައިގެ ސަބަބެކެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކައިވެނި ކުރުން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ މީހުން ފިޔަވައި އެންމެންނަކީ ހިލޭ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް ގެއަށް ހިލޭ މީހުން ވަދެ ނުކުތުމުގައި އެއްވެސް ޤައިދެއް އޮންނަތަން ނުފެނެއެވެ. މިއީ ފިތުނައިގެ އަލިފާންގަނޑެއް ރޯވެދާނެ ކަނިކޮޅެކެވެ.

ފިރިމީހާގެ ބޭބެ، ކޮއްކޮ ނުވަތަ ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހިން ގޭގައި އުޅުމާއި އަނބިމީހާއާއި އޮންނަ ގުޅުމަކީވެސް ޚިޔާނާތްތެރި ވުމުގައި އެހީވެދޭ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންތައް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ހިނގާފައި ހުންނަނީ ފިރިމީހާގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ފިރިމީހާގެ ތިމާގެ ފިރިހެނުންނަކީ ބައެއްފަހަރު ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައެކެވެ. އެގޮތުން ރަސޫލުއްﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވަނީ "ފިރިމީހާގެ ތިމާގެ މީހުންނަކީ މަރުފަދަ ބައެކެވެ." މާނައަކީ އެހާވެސް ނުރައްކާތެރި ބައެކެވެ.

މިފަދަ ކަމެއް ކުރެވުނު އަންބެއް ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް

އެކެއް :- ތައުބާވުން :

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ތައުބާވުމެވެ. ތައުބާ ނުވެވޭ ކުށެއް ނޯވެއެވެ. ފިރިމީހާ ނޫން މީހަކާ އެކު ޒިނޭ ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ، ޚިޔާނާތްތެރިވެވޭފަދަ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ދީނުގައި ޙަރާމް އެހެން ކަމެއްވެސް ކޮށްފިނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ތައުބާ ވުމެވެ. ތައުބާވާނީ ތައުބާގެ ހުރިހާ ޝަރުޠުތައް ފުއްދަމުންނެވެ. އެއީ ތައުބާވާ ކުށް ކުރުން ހުއްޓާލުން، ކުށާމެދު ދެރަވެ ހިތާމަ ކުރުން، އެފަދަ ކަމެއް ދުވަހަކުވެސް ދެން ނުކުރަން ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމެވެ.

އަދި ފާފައަށް ހުށައަޅައިދޭ މަގުތަކާއި ދުރުވުންވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިނެއެވެ. ތިރީގައި މިލިޔެލަނީ ފިރިމީހާއަށް ނުވަތަ އަނބި މީހާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، ޒިނޭކޮށް، ރާބޮއެ، ޣީބަ ބުނެ، ޤަޛުފުކޮށް، ދޮގުހަދައި، ވައްކަންކޮށް، ޙަރާމް މަންޒަރުތައް ބަލައި، އަނބިން ނުވަތަ ފިރިން ނޫން ފަރާތްތަކާއި ގޮތްތަކަށް ފަރުޖު ރައްކާތެރި ނުކުރާ، ކުޑަޔަސް އަދި ބޮޑަސް ފާފައެއް ކުރެވޭ މީހުންނަށް ތައުބާވެވިދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވާފަދަ އާޔަތްތަކަކާއި ޙަދީޘް ތަކެކެވެ.

1- ސޫރަތުއް ނޫރް ގެ 31 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

މާނައަކީ : '' އަދި އޭ މުއުމިނުންނޭއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން އެންމެން މާތް ﷲގެ ކިބައަށް ތައުބާވާށެވެ. ތިޔަބައި މީހުންނަށް ނަސީބު ލިބި ދިންނަވާތޯއެވެ. ''

2- ސޫރަތުއް ތަޙްރީމް ގެ 8 ވަނަ އާޔަތުގައި މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރައްވަނީ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

މާނައަކީ : " އޭ އީމާންވި މީހުންނޭވެ! ތިޔަބައި މީހުން މާތް ﷲގެ ކިބަފުޅަށް، ތެދުވެރިކަމާއެކު ތައުބާވާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައި މީހުންގެ ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައި މީހުންގެ ކުށްތައް ޢަފޫ ކުރައްވާނޭ ކަމަށާއި، އެތަންތާނގެ ދަށުން ފެން އާރުތައް ހިނގަ ހިނގާ ހުރި ސުވަރުގެތަކަކަށް ތިޔަބައި މީހުން ވެއްދުމަށްޓަކައެވެ.

3- ސޫރަތުއް ޒުމަރް ގެ 53 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

މާނައަކީ : " ބުނާށެވެ. އޭ ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކުގެ މައްޗަށް ފާފަކޮށް އިސްރާފުކޮށްފައިވާ އަހަރެންގެ އަޅުތަކުންނެވެ. ﷲ ގެ ރަޙްމަތާމެދު އުއްމީދު ކަނޑާ ނުލާށެވެ. ހަމަ ކަށަވަރުން، ﷲ އަޅުތަކުންގެ ހުރިހާ ފާފަތައް، އެއްކޮށް ފުއްސަވާލައްވަތެވެ. ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަލާނގެ އީ ގިނަގިނައިން ފާފަ ފުއްސަވާ، ރަޙީމްވަންތަ މާތް ރަސްކަލާނގެއެވެ. "

4- މުއުމިނުންގެ ބައެއް ސިފަ ބަޔާން ކުރައްވަމުން ސޫރަތުލް އާލްޢިމްރާންގެ 135، 136 އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

މާނައަކީ : " އަދި އެބައި މީހުންނީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް ކޮށްފި ހިނދު ނުވަތަ އެބައި މީހުންގެ ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރިވެއްޖެ ހިނދު (އެބަހީ ފާފަވެރިވާ ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްވެސް ކޮށްފި ހިނދު) މާތް ﷲ ހަނދުމަކޮށް އެބައި މީހުންގެ ފާފަތަކަށް އިސްތިޣްފާރުކޮށް، އެ ފާފަތައް ފުއްސެވުން އެދި އުޅޭ މީހުންނެވެ. މާތް ﷲ ފިޔަވާ ފާފަތައް ފުއްސަވާނީ ފަހެ ކާކުހޭ؟ އަދި އެބައި މީހުން ނީ އެބައި މީހުން ކުޅަ ކުށް، އެނގި ތިބޭ ހާލު ، ދެމި ނުތިބޭ މީހުންނެވެ. * އެބައި މީހުންގެ ޖަޒާއަކީ އެބައި މީހުން ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން އެބައި މީހުންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމެވެ. އަދި އެތަންތާނގެ ދަށުން ކޯރުތައް ހިނގަ ހިނގާ ހުންނަ ސުވަރުގެތަކެވެ. އެތަންތާނގައި ދާއިމަށް އެބައި މީހުން ދެމި ތިބޭ ގޮތުގައެވެ. "

5- ސޫރަތުލް ފުރްޤާން ގެ 68-71 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީ ކުރައްވަނީ: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِ