ހޮނިހިރު20201121

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ހ - ه

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ހާޖަރް : އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅު

ހާޖިރް : އެހެން މީހުންނަށްވުރެ މޮޅު ، ފާހަގަ ކުރެވޭ / އިރުމެދު ޖެހޭ ވަގުތު

ހާދިޔާ : މަގުދައްކައިދޭ މީހާ

ހާދިއާ : މަޑުމައިތިރި / ހިމޭންކަން

ހާލާ : ހަނދު ނުވަތަ އިރުގެ އަލީގެ ވަށައިގެންވާ ވަށްބުރު

ހާމާ : ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް ބޯ ނުވަތަ ކުރި / ބައެއްގެ ވެރިއަކަށް އިސްވެ ހުންނަ މީހާ

ހާނިއާ : ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅޭ މީހާ

ހާނިމް : ބުއްދިވެރި އަންހެނާ

ހިބާ : ހިބައިން ދޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ލިބޭ އެއްޗެއް

ހުދާ : ތެދުމަގު

ހުވައިދާ : ތައުބާވެ ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަވުން

ހުޔާމް/ ހަޔާމް : މޮޔަވާ ދަރަޖައަށް ވާ ޢިޝްޤު

ހުމާމާ : ދީލަތި ހިތްވަރުގަދަ ޤަދަރުވެރިޔާ

ހުދްނާ : ހިމޭންކަން/ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވެވޭ އެއްބަސްވުން

ހަދީލް : ކޮތަރު ލައްވާ އަޑު

ހަމްސާ(އ) : ކަންފަތްދޮށު މަޑުން ވާހަކަދައްކާ މީހާ

ހަމްސާ :ކަންފަތްދޮށު މަޑުން ދައްކާ ވާހަކަ

ހަނާ(އ) : އުފާވެރިކަން / ޢާފިޔަތް / ތަނަވަސްކަން

ހަފާ(އ) : ވެހިލާފައި ހުއްޓާލާ ވާރޭ

ހަނީއާ : ފަސޭހަ / އުނދަގުލަކާ ނުލާ ލިބޭ ރިޒުޤު

ހަނޫފް : ލުއި  ގޮތަކަށް ހޭ އަންހެން މީހާ

ހަލޫބް : ފިރިމިހާ ދެކެ ލޯބިވާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއި ދުރުވެގަންނަ މީހާ

ހަޒާރު : އަޑު ރިތި ދޫންޏެއް

ހައިފާ(އ) : އުނަގަނޑު ހިމަ އަންހެނާ / ބަނޑުހިނދި ( މީއީ އަންހެނާގެ ރީތި ކަމަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ

ނަމެއް)

ހައްފާފް : ވިދާ  / ތުނި ، ލުއި

ހައިލަމާން :  ކޮންމެ އެއްޗަކުންވެސް ގިނަ

ހައިފާން : ގަދައަށް ކަރު ހިއްކައިގެންފައިވާ މީހާ

ހައިމާން : ލޯބީގައި ޢިޝްޤީ މޮޔަ ވާވަރަށް ލޯބި ވާ މީހާ / ކަރު ހިއްކައިގެންފައިވާ މީހާ

ހައިމާ(ޔ) : ލޯބީގައި ޢިޝްޤީ މޮޔަވާވަރަށް ލޯބި ވާ މީހާ / ކަރު ހިއްކައިގެންފައިވާ މީހާ

ހައިމާ(އު) : ފެންނެތް ބޮޑު ސަހަރާ

ހަދްބާ(އު) : އެސްފިޔަދިގު މީހާ

ހިންދް : ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މީހުންނަނަށް ކިޔޭ ނަމެއް/ ސަތޭކަ ޖަމަލު / ''އިންޑިއާ '' މި މާނައިގައި

ހިދާޔަތު : ތެދުމަގު (ހިދާޔާ މި ނަން ތުރުކީ ބަހުގައި ލިޔެ ކިޔައި އުޅޭ ގޮތް)

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.