ހޮނިހިރު20201121

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ދ - د

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ދާލިޔާ : މޭބިސްކަދު ވެޔޮ ނުވަތަ ގަސް

ދާނާ : އިތާ މުތް

ދާނިޔާ : ކައިރި، ގާތް

ދަރްދާ(އު) : ދަތްވެއްޓިފައިވާ ކުއްޖާ ނުވަތަ މީހާ

ދުއްރު : އިތާ މުތް

ދުއްރާ : އިތާ މުތެއް

ދުއްރިއްޔާ : ދިއްލިފައިވާ / އިތާމުތެއްފަދަ ރީތި ވިދާ ބަބުޅާ

ދުޢާ : ދުޢާ

ދަނާ : ކައިރިވެއްޖެ

ދަލާލް : އަނބިމީހާ ފިރިމީހާގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން ނުވަތަ ލޯބި ކުރަން ގެންނަ ހަރަކާތާއި ވާހަކަ (ފާޑެއްގެ ތުއިކަމެއް)

ދަލީލާ : މަގުދައްކާ މީހާ

ދުމްޔާ : ގޮނޑިކޮއްކޮ ( ކުޅެން ގެންގުޅޭ ބުދު )

ދަމްޘާ(އު) : މަޑު ފަސްގަނޑު / އަޚްލާޤު ރަނގަޅު

ދުންޔާ : ދުނިޔެ / ކައިރި

ދަލްފާ : ލަސްލަހުން ހިނގާ ހިނގުން

ދަލްމާ : ކަޅުކަން ގަދަ

ދަހްމާ : ކަޅު

ދިލްފް : ހިތްވަރުގަދަކަން

ދިލްކަޝާ/ ދިލްކުޝާ : ހިތްދަމައިގަންނަ (ފާރިސީ)

ދައުޙާ : ބިޔަ ގަސް

ދާޙާ : ދުނިޔެ

ދައުލަތު : ބާރުގަދަ

ދީމާ : ގިނައިރު ވެހިވެހި އޮންނަ ހިމަފޮދުވާރޭ

ދީމް : ގިނައިރު ވެހިވެހި އޮންނަ ހިމަފޮދުވާރޭ

ދިމްނާ : ފެންނަން ހުން މީހުންނާ ރަށްވެހިކަމުގެ އަސަރު/  ފެންވަޅުގައި ބާކީ ހުންނަ ފެން / ގިނަދުވަސްވީ ޙައްޤެއް

ދީނާ : ކިޔަމަންތެރިކަން

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.