ބުރާސްފަތި20201119

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ފ- ف

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ފާތިޙާ : ފަތަޙަ ހޯދާ މީހާ، ނަޞްރު ހޯދާ މީހާ / ޤުރުއާނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސޫރަތް

ފާއިދާ : ފައިދާ

ފާއިޒާ : ކާމިޔާބުހޯދާ މީހާ / ގެއްލުމުން ސަލާމަތްވާ މީހާ / ދިންނަވާ މީހާ

ފާއިޤާ : އެންމެމޮޅު

ފާތިނާ : އެމީހެއްގެ ރީތިކަމުން އެހެންމީހުން އާޝޯޚުކުރުވާ މީހާ

ފާތިން : އެމީހެއްގެ ރީތިކަމުން އެހެންމީހުން އާޝޯޚުކުރުވާ މީހާ

ފާޠިން : ބުއްދިވެރި އަންހެން ކުއްޖާ / ކަންކަން ދަންނަ ކުއްޖާ

ފާޠިނާ : ބުއްދިވެރި އަންހެން ކުއްޖާ / ކަންކަން ދަންނަ ކުއްޖާ

ފާޚިރާ : ފަޚްރުވެރިވާ މީހާ / މޮޅު

ފާދިޔާ : ފިދާވާ މީހާ

ފާޠިމާ : ކިރުތުނބުން ވީއްލުވާ ކިރުމައިމީހާ

ފާޠިމް : ވަކިކުރާ މީހާ / ބުރިކުރާ މީހާ / ކިރުތުނބުން ވީއްލުވާ ކިރުމައިމީހާ

ފާލިޙާ :ކާމިޔާބު ހޯދާ މީހާ / މޮޅުވާ މީހާ

ފާހިމާ : އޮޅުންފިލާ މީހާ / އެނގޭ މީހާ

ފަޠީމާ : ކިރުތުނބުން ވީއްލާ ކުއްޖާ

ފަތުޙިއްޔާ : ނަޞްރާއި ކާމިޔާބު

ފިދާ(އ) : ފިދާ

ފަދްވާ(ޔ) : ފިދާވާ މީހާ

ފަރަޙް : އުފާ / ހިތްހަމަޖެހުން

ފަރްޙާ : އުފާ / ހިތްހަމަޖެހުން

ފަރްޙާނާ : އުފާވެރިޔާ

ފަރްހާނާ : އުފާވެރިޔާ (ފާރިސީ ބަހުން ފަރްޙާނާ ކިޔާގޮތް)

ފަރްޒާނާ : ބުއްދިވެރި / ތޫނުފިލި (ފާރިސީ)

ފަރަހްނާޒް : އުފާވެރިކަން (ފާރިސީ)

ފަރްޔާލް : ކަނދުރާރީތި އަންހެންކުއްޖާ (ފާރިސީ ނަމެއް)

ފިރްޔާލް : ކަނދުރާރީތި އަންހެންކުއްޖާ (ފާރިސީ ނަމެއް)

ފަރީޙާ : އުފާވެރިމީހާ

ފަރީޒާ : ތަފާތު، ފާހަގަކަކުރެވޭ ، ވަކިކުރެވޭ

ފަރީދާ : މިސާލެއްނެތްފަދަ / އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު

ފަޟާލާ : ހެޔޮކަން

ފަސީލާ : ޅަނިރު ، ޅަގަސް

ފަސާނާ : ޚިޔާލު / ހުވަފެން

ފަޟީލާ : ހެޔޮކަންބޮޑު / ދަރަޖަ މަތިވެރި / ދީލަތި، މާތް، ރަނގަޅު މީހާ

ފަލަކް : ފަލަކު

ފަލީޙާ : ބޭނުންވާ ކަމެއް ގިނަގިނައިން ކާމިޔާބުކުރާ މިހާ

ފުލްވާ : ކުޑަކުޑަ އަންހެން އަސް

ފުއާދާ :  ހިތް

ފަހީމާ : ވިސްނުންތެރި އެނގޭމީހާ

ފައުޒިއްޔާ : ކާމިޔާބާއި ނަޞްރުހޯދާ މީހާ

ފައިޙާ(އ) : ދީލަތި / ތަނަވަސް / ފުޅާ

ފައިފާ(އ) : ސަހަރާ

ފައިނާން : ރީތި ދިގު އިސްތަށިގަނޑު

ފައިރޫޒް : ފީރޯޒު

ޕަރީޒާދާ : ޕަރީގެ ދަރިފުޅު  (ފާރިސީ)

ޕަރީހާން : ރަނި ޕަރީ (ފާރިސީ)

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.