Back ކަވާސާ ޢާއިލާ ޢާއިލާގެ ބައިތައް ކުޑަކުދިންގެ ނަން އަންހެން ޣ - غ

ޣ - غ

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޣާދާ : މަޑު ލޫޅާފަތި އަންހެން ކުއްޖާ

ޣާލިޔާ : ޤަދަރުވެރި ކުއްޖާ

ޣާނިޔާ : ރީތިއަންހެން ކުއްޖާ (ނަށާ ލަވަ ކިޔާއުޅޭ އަންހެނުންނަށް ވެސް މި ޒަމާނުގައި ޢާނިޔާ ކިޔޭ . ވީމާ މި ނަމުގެ އިދިކޮޅު ދެމާނައެއް އެބަވޭ)

ޣާފިރާ : މަޢާފުކުރާ މީހާ

ޣާޔާ : ލަނޑުދަނޑި

ޣުއްރާ : ކޮންމެއެއްޗެއްގެވެސް ފެށުން / ޝަރަފުވެރި

ޣަޒާލާ : އަންހެން ފުއްލާ / އިރު / ހެނދުނުގެ ފެށުން

ޣައްސާނާ : ޒުވާން ރީތި ކުއްޖާ

ޣަޠްފާ : އެސްފިޔަ ދިގު މީހާ

ޣުލްވާ(އ) : ޒުވާންކަމުގެ ކުރީކޮޅާއި ޒުވާންކަމުގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން

ޣުލްވާ : ފުދުން / މުއްސަނދިކަން

ޣުދްވާ : ހެނދުނުގެ ވަގުތު

ޣައިޘާ : ވާރޭވެހޭ ވިލާ

ޣީދާ(އ) : މަޑު އޮމާން ލަޠީފީ އަންހެންކުއްޖާ

ޣަދީރް : ކުޑަ ކޯރު

ޣަދަފް : ނިޢްމަތާއި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުން

ޣައިދާން : ޒުވާންކަމުގެ ކުރީކޮޅު / ރީތި އޮމާން

ޣައިދާ(އ) : ހަށިގަނޑަށް އޮމާން ލެނބުން ގެންނަމުން ފަރިކޮށް ހިނގާ އަންހެނާ

ޣުޔޫމް : ވިލާ

ޣައިފާ(އު) : ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއްގެ ވެރި / ލެނބިލެނބި ހުންނަ މަޑު ގޮފި

ޣީދް : ޒުވާންކަމުގެ ކުރީކޮޅު / މަޑު އޮމާން

Comments