ބުދަ20201118

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޙ - ح

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޙާލިމާ : ވިސްނުންތެރި / ހުވަފެން ދެކޭ މީހާ

ޙާމިދާ : ޙަމްދު ކުރާ މީހާ

ޙުބާބް : އެހެންމީހުންގެ ލޯބި ލިބޭ މީހާ

ޙުބާބާ : އެހެންމީހުންގެ ލޯބި ލިބޭ މީހާ

ޙަޒީމާ : ހޭޖެހޭ ބުއްދިވެރިއާ / އިތުބާރާއާއިއެކު ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމާ މީހާ  / ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކަމެއް ކުރާ މީހާ

ޙަބބާ : ލޯބިވެރިޔާ / ލޯބިވާމީހާ

ޙަސީބާ : ޙަސަބާއި ނަސަބު ރަނގަޅު އަންހެން ކުއްޖާ

ޙަސީނާ : ރީތި އަންހެންކުއްޖާ

ޙަޖްލާ : ދޫންޏެއްގެނަން

ޙުސްނާ(ޔ) : ޗާލު، ރީތި / ރީތި ކުއްޖާ

ޙުސްނާ(ތ) : ރީތިކަން / ޗާލުކަން / އަޚުލާޤު ރަނގަޅުކަން

ޙިސާން : ރީތިކަމާއި ނަލަކަމުގެ ސިފަތައް ގިނަ

ޙަސްނާ (އ)  : ރީތި ޗާލު އަންހެނާ

ޙަޞާން : ޢިއްފަތްތެރި ، އަބުރުވެރި އަންހެނާ / އިތާމުތް

ޙިއްޞާ : އެއްޗަކުން ލިބޭ ނަސީބު (ހިއްސާ) / ކަނޑުން ނެގޭ މުތެއް

ޙިއްނާ (ތ) : އޯގާތެރިކަން /ރަޙުމަތް / ކުލުނު / މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބި

ހަޝްމާ(އު) : ލަދުރަކި ކުއްޖާ / އަބުރުވެރިކުއްޖާ

ޙިޝްމާ : ލަދު / އަބުރުވެރިކަން

ޙުޝައިމާ: ޙިޝްމާ ގެ ކުޑަގޮތް

ޙަފްޞާ : ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ އަނބިކަބަލެއްގެ ނަންފުޅު /  ޅަ ސިންގާ

ޙަފީޡާ : ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާމީހާ

ޙަލީމާ : ވިސްނުންތެރިޔާ / މާފު ކުރާ މީހާ / ރުޅި ހިފަހައްޓާ މީހާ

ޙަމްދާ : ގިނައިން ޙަމްދާއި ޘަނާ ކިޔާ އަންހެނާ

ޙަމީދާ :  ޙަމްދު ކުރާ މީހާ / ޘަނާ ކިޔޭފަދަ ރީތި ސިފަތަކުގެ ވެރިޔާ

ޙައްވާ : ޙައްވާގެފާނު ، އާދަމުގެ ދަރީންގެ މަންމަ

ޙަމީމާ : ގާތްކަން / ހޫނުފެން / ފިނިފެން

ޙަމާމް :  ކޮތަރު

ޙަނާން : އޯގާތެރިކަން /ރަޙުމަތް / ކުލުނު / މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބި

ޙަނޫން : އޯގާތެރިކަމާއި ކުލުނާއި މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބި ބަހައްޓާމީހާ

ޙަނީން : ޝައުޤުވެރިކަން / ކަމަކަށް އެދުން

ޙަނާއިން : ޙަނީނާގެ ގިނަގޮތް، މާނައަކީ: ޝައުޤުވެރިކަން / ކަމަކަށް އެދުން / މައިވަންތަކަމުގެ ލޯބި

ޙަނާޔިން : ޙަނާއިން ގެ ހަމްޒާ ޔާއަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކިޔޭ ގޮތެއް. ޙަނާއިން އަކީ ޙަނީނާގެ ގިނަގޮތް. މާނައަކީ ހަމަ ޙަނީންގެ މާނަ.

ޙަނީފާ :  ނުބައި ކަމުން އެއްކިބާވެ ރަނގަޅު ކަމަށް  ލެނބޭ (ބުރަވާ) މީހާ / އަޅުވެރިއާ

ޙޫރިއްޔާ : ފަތްމިނި

ޙަޔާ (އު) : ލަދު / މުޑުވައް ރަނގަޅު / ވާރޭ

ޙައުރާ : ދޮން ރީތި އަންހެނާ / ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގެ ހުދުކަން ގަދަ، ކަޅުކަޅީގެ ކަޅުކަންގަދަ ރީތި އަންހެނާ

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.