ބުދަ20201118

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޖ - ج

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޖާބިރާ : އެއްޗެއް އިޞްލާޙުކޮށް  ރަނގަޅުކުރާ މީހާ ނުވަތަ ގެއްލުން ފޫބައްދާ މީހާ

ޖާރިޔާ : ޖާރިޔާ / ޅަ އަންހެން ކުއްޖާ / ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދު / ދެމިދެމި އޮންނަ ފެންގަނޑު

ޖާޛިބާ : ރީތިކަމުން ހިތްދަމައިގަންނަގޮން ހުންނަ

ޖާން : ލޯބިވާ މީހާ / ފުރާނަ / ޙަޔާތް / ބާރު (ފާރިސީ)

ޖާސިމާ : ބޮޑު ،  ބިޔަ

ޖަޒީލާ : ގިނަ / ދީލަތި

ޖަދްވާ : ފައިދާ، މަންފާ / ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ބޭނުން

 

ޖަފްނާ : ކުޑަ ފެންވަޅު / ހޮރު

ޖަލާ(އ) : ފާޅުކަން

ޖަލީލާ :  މަތިވެރި، މާތް

ޖަމީލާ : ރީތި، ނަލަ އަންހެނާ

ޖަމްލާ(އ) : ރީތި އަންހެނާ

ޖުމާން : އިތާމުތް /

ޖުމާނާ : އިތާމުތް / އަބޫޠާލިބުގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލަކަށް ކިޔާ ނަމެއް.

ޖަންނާތު : ޖަންނާ ގެ ގިނަ ގޮތް

ޖަންނާ : ސުވަރުގެ / ބަގީޗާ

ޖަނާން : ހިތް / ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް އެންމެ އެތެރެ

ޖަހާން : ދުނިޔެ (ފާރިސީ)

ޖުހައިނާ : ޒުވާން އަންހެންކުއްޖާ / މަޝްހޫރު ޢަރަބި ޤަބީލާއެއްގެ ނަން

ޖުހާނާ : ޒުވާން އަންހެންކުއްޖާ

ޖައުދާ : މޮޅުވައްތަރު / އެއްޗެއްގެ ފެންވަރު

ޖައުދާ(އު) : ދީލަތިމީހާ

ޖައުހަރާ : ޖަވާހިރު

ޖަވާހިރު : ޖަވާހިރު

ޖަވާދާ : ދީލަތި މީހާ / ބާރަށްދުވާ މޮޅު އަސް

ޖުވައިދާ : އެއްޗެއްގެ މޮޅުވައްތަރު

ޖޫދާ : ދީލަތިކަން

ޖުވައިރިޔާ : ޖާރިޔާގެ ކުޑަގޮތް / ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ އަނބިކނަބަލެއްގެ ނަންފުޅު

ޖައިހާން : ކުކުން / ކޯރެއްގެ ނަން(ފާރިސީ)

ޖީހާން : ޖަހާން ކިޔޭ އެހެން ގޮތެއް. މާނައަކީ ދުނިޔެ  (ފާރިސީ)

ޖިނާން : ބަގީޗާތައް

 

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.