ބުރާސްފަތި20201119

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ކ - ك

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ކާތިމާ : ސިއްރުފޮރުވާ މީހާ

ކާސިބާ : ކާމިޔާބުކުރާ މީހާ

ކާމިލާ : ފުރިހަމަ / އުނިނޫން

ކަޙްލާ(އ) : ކަޅު ލޮލެއްގެ ވެރި

ކަޙީލާ : ކަޅު ލޮލެއްގެ ވެރި

ކަރަމް :  ދީލަތިކަން / މާތްކަން

ކިރަން : އަލީގެ ދޯދި (ހިންދީ/އުރުދޫ)

ކަރީމާ : ދީލަތިމީހާ / މާތްމީހާ

ކުލްޘޫމް : ކޮލާއި މޫނުގައި މަސްޖަހާފައިވާ ރީތި އަންހެން ކުއްޖާ (ރީތިސިފައެއް)

ކުލްޘޫމާ : ކޮލާއި މޫނުގައި މަސްޖަހާފައިވާ ރީތި އަންހެން ކުއްޖާ (ރީތިސިފައެއް)

ކުލްޘުމް : ހަމަ ކުލްޘޫމްގެ މާނަ

ކަމީލާ : ވަރަށް ފުރިހަމަ

ކިނާނާ : ތީރުއަޅާ އުރަ

ކިފާޙް : ޖިހާދު ކުރުން / ބުރަ މަސައްކަތް ކުރުން

ކައުޘަރް : ސުވަރުގޭގެ ކޯރެއް / ބަރަކާތްގިނަ

ކައުކަބް : ތަރި

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.