Back ކަވާސާ ޢާއިލާ ޢާއިލާގެ ބައިތައް ކުޑަކުދިންގެ ނަން އަންހެން ޚ - خ

ޚ - خ

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޚާޝިޔާ / ޚާޝިޢާ : ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ މީހާ

ޚާލިދާ : ދެމިހުންނަ

ޚާލިޞާ : ޚާލިސް ، ސާފު

ޚިތާމް : އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ ނިމުން

ޚަދީޖާ : ރަސޫލާގެ ދޮށީ އަނބިކަނބަލުންގެ ނަންފުޅު / ދުވަސް ހަމަވުމުގެކުރިން އުފަންވާ އަންހެންކުއްޖާ

ޚަރީދާ : ނުތޮރުފާ އޮންނަ އިތާ މުތް / ބިކުރުވެރި އަންހެންކުއްޖާ ދ

ޚުލޫދު : ދެމިހުރުން

ޚަލޫޤު : ރީތި ޚުލްޤެއްގެވެރި

ޚައުލާ : ފުއްލާ

ޚަލީލާ : އެކުވެރިޔާ / އެންމެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިޔާ

ޚަންސާ(އު) : ވަލުބަކަރި (ލޯ ރީތި ކަމަށް މަޝްހޫރު ޖަނަވާރެއް) / ނޭފަތް ރީތި އަންހެނާ /

ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ މަޝްހޫރު ޢަރަބި ޅެންވެރިއެއް(އަންހެނެއް) . އަދި ފަހުން އިސްލާމްވި.

ޚުވައިލިދް : ޚާލިދް ގެ ކުޑަގޮތް

ޚިޔާރް : ރަނގަޅު / ދީލަތި

ޚައިރާ : ހެޔޮކަން ގިނަ

ޚައިރީ : ހެޔޮކަން ކުރާމީހާ

ޚައިރިއްޔާ : ހެޔޮކަން ކުރާމީހާ

Comments