ހޮނިހިރު20201121

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ލ - ل

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ލުބާބާ : އެއްޗެއްގެ މަދު ނުވަތަ އެންމެ އެތެރެ / ވިސްނުންތެރި

ލުބާބް :އެއްޗެއްގެ މަދު ނުވަތަ އެންމެ އެތެރެ / ވިސްނުންތެރި

ލުބާނާ : ބޭނުން ނުވަތަ އެދޭ އެދުން

ލުބްނާ(ޔ) : ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ނަމެއް/ ކިރު ހުންނަ ޒާތުގެ ގަސް

ލަބްވާ : އަންހެން ސިންގާ

ލަބީބާ : ބުއްދިވެރި / ވިސްނޭ

ލަޠީފާ : ލަޠީފީ ، އޯގާތެރި ، ހެޔޮ ، ހަރު ނޫން

ލަމްޙާ : އަވަސްކަޅިއެއް

ލަމީސް : އޮމާން ހަންގަނޑެއްގެވެރި އަންހެނާ

ލަމްޢާ : ވިދާ

ލަމްޔާ : ތުންފަތުގައި ކަޅުކަމެއް ހުންނަ މީހާ (މިއީ ޢަރަބިން ރީތި ސިފައެއްކަމުގައި ދެކޭ ސިފައެއް)

ލަމާ(ޔ) ހަމަ ލަމްޔާގެ މާނަ

ލަދްނާ ، ލުދްނާ : ކޮންމެ އެއްޗެއްގެވެސް މަޑު / ޒުވާން އޮމާން އަންހެން ކުއްޖާ

ލަދާނާ ، ލަދޫނާ : މަޑުކަން ، އޮމާންކަން

ލަޔާން : ދިރިއުޅުމުގެ ތަނަވަސްކަން / ލިބިފައިވާ ނިޢްމަތް

ލުއުލުއާ : އިތާމުތް

ލުޖައިން : ރިހި

ލައިޘާ(އ) : ހިތްވަރުގަދަ

ލައިސާ(އ) : އަޚްލާޤު ރަނގަޅު / ރީތި / ހިތްވަރުގަދަ

ލައިލާ(ޔ) : އަންހެނުންނަށް ކިޔޭ ނަމެއް/  ކަޅުކަންގަދަ / ރަލާއި އޭގެ މަސްތުކަން

ލައިލާ(ތ) : ރޭގަނޑު

ލީން : މަޑު / އޮމާންކަން / ހަރު ނޫން

ލީނާ(ތ)  : މަޑު / ހަރުނޫން / ޅަ ކަދުރުރުއް

ލީމް : ޞުލްޙަ

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.