ހޯމަ20201019

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޞ - ص

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޞާއިބާ : އެއްވެސްކަމެއް ނުބައިކޮށް ނުކޮށް، ރަނގަޅަށް ކުރާމީހާ

ޞާބިރާ : ކެތްތެރިޔާ

ޞާދިޤާ : ތެދުވެރިޔާ

ޞާފިޔާ : ސާފު، ޠާހިރު / ކިލަނބުނޫން

ޞާލިޙާ : ޞާލިހު ، ފައިދާކުރާ / ރަނގަޅު

ޞާބިރީން : ޞާބިރްގެ ގިނަ ގޮތް / ގިނައިން ތަޙައްމަލު ކޮށް ކެއްތެރިވާ މީހާ

ޞާއިމާ : ރޯދަވެރިޔާ / އެއްޗަކުން ނުވަތަ ކަމަކުން ދުރުވެ ރައްކާތެރިވެގެން ހުންނަ މީހާ

ޞާމިދާ : ނުގުޑާ ސާބިތުވެ ހުންނަމީހާ / ހަރު

ޞަބްރީން : ޞާބިރީން ކިޔޭ އެހެން ގޮތެއް.

ޞަބާ : އިރުންޖެހޭ ވައި

ޞިބާ : ޅަފުރާ / ޝައުޤު

ޞަބާޙް : ހެނދުނު

ޞަބީޙާ : މޫނު އުޖާލާ ރީތި ކުއްޖާ /  ހެނދުން

ޞަޙްވާ : ހޭލުން / ޣާފިލުކަމުގެ އިދިކޮޅު

ޞަފޫރާ : މޫސާގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނަން ކަމުގައި ބެލެވޭ ނަމެއް.

ޞަފާ(އ) : ކިލަނބުނޫން / ސާފު

ޞަފްވާ : ކިލަނބުކަމެއް ނެތް / އެއްޗަކުން ހޮވާލެވޭ އެންމެމޮޅު ބައި

ޞަފިއްޔާ : އެއްޗަކުން ހޮވާލެވޭ އެންމެ މޮޅު / ފާހަނގަކުރެވޭ މޮޅު އެއްޗެއް/ ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލެއްގެ ނަންފުޅު /  ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބޮޑުދައިތާފުޅެއްގެ ނަންފުޅު

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.