އާދީއްތަ20201122

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ވ - و

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ވާޞިލާ : ގާތްކަމުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާ މީހާ

ވާޞިބާ : ފުޅާ ، ތަނަވަސް

ވަޙީދާ : އެކަނި

ވިދާދް : ލޯބި / ކުލުނު

ވިދާދާ : ލޯބި / ކުލުނު

ވިފާޤް :  ހަމަޖެހުން

ވަދޫދް : ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯތްބާއި ކުލުނުދޭ މީހާ / (އަދި  ބޮޑަށް ލޯތްބާއި ކުލުނު ލިބޭ މީހާގެ މާނައިގައިވެސ ބޭނުން ކުރެވޭ )

ވަދީދާ : ވަދޫދް ގެ މާނަ ބަލާ

ވަދީޢާ : ހަމަހިމޭން / ތަނަވަސް ކަމާއެކު ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ މީހާ / އަމާނާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކުރެވޭ އެތި

ވަދީފާ : ރީތި ފެހި ބަގީޗާ

ވަދްހާ(އ) : ރީތި ދޮން އަންހެން ކުއްޖާ

ވަރްދާ : ފިނިފެންމާ

ވަސާމާ : ރީތިކަން ، ޗާލުކަން

ވަސީމާ : ރީތި ، ނަލަ މީހާ

ވަސީލާ : ވަސީލަތް / އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހަކާ ހަމައަށް ދެވެން އޮންނަ މަގު / މަންޒިލަތް

ވަސްމާ(އ) : މޫނުރީތި މީހާ

ވަޝްމާ(ތ) : ފެންތިކި ނުވަތަ ވާރޭފެންތިކި

ވަޞީފާ : ޚާދިމާ / ޅަފުރައިގެ އަންހެންކުއްޖާ

ވިޞާލް : ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން / ގާތްކަން ބޭއްވުން

ވިސާމާ : ރީތިކަން ، ޗާލުކަން  / ޢަލާމާތް

ވިސާމް : ރީތިކަން ، ޗާލުކަން  / ޢަލާމާތް

ވަފާ(އ) : ވަފާތެރިކަން

ވުޢޫދް : ވަޢްދުގެ ގިނަގޮތް

ވަފިއްޔާ : ވަފާތެރި

ވިލާފް :  ދުވުމުގެ ވައްތަރެއް / ފުލުފުލުގައި އަންނަ ވިދުން / ދެ އެއްޗެއް އެކުވުން

ވަލީފް :  ފުލުފުލުގައި އަންނަ ވިދުން

ވަލީދާ : އަލަށް ވިހޭ ކުއްޖާ / ޅަ ޖުއްޖާ / ޒުވާން ކުއްޖާ

ވަޖީހާ : ޤަދަރާއި މަތިވެރިކަމުގެ މަޤާމެއްގެ ވެރިމީހާ

ވަލާ(އ) : ލޯބި / އެހީތެރިކަން / ގާތްކަން

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.