ހުކުރު20201120

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޒ - ز

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޒާހިދާ : ޒާހިދުމީހާ / ގިނައިން އަޅުކަންކުރާ މީހާ

ޒާހިރާ : މޫނު އުޖާލާ މީހާ / ދިއްލިފައިވާ

ޒާހިޔާ : އުޖާލާ / ވިދާބަބުޅާ  / އަމިއްލަނަފްސާއިމެދު ފަޚްރުވެރިވާ މީހާ

ޒާނާ : ވައްތަރެއްގެ ގަހެއް

ޒާކިޔާ : ގިނަވެ އިތުރުވާ / މީރު / ރަނގަޅު

ޒުބައިދާ : މި ބަސް ނެގިފައިވަނީ ޒުބްދާ މި ބަހުން، ޒުބްދާ ގެ މާނައަކީ، އެއްޗެއްގެ އަރަގު(އެންމެ ރަނގަޅު އަސްލުބައި) . މީހަކަށް މި ނަން ކިއުމުން މާނައަކީ: އަސްލާއި ފަސްލު ރަނގަޅު ކުއްޖާ / ހާރޫން އައްރަޝީދް ގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވެސް ކިޔަނީ ޒުބައިދާ

ޒަޢީމާ : ވެރިމީހާ

ޒަކިއްޔާ : ބަރަކާތް އިތުރު / ޠާހިރު / ޞާލިޙް / ޢިއްފަތްތެރި / މީރުވަސް ދުވާ

ޒަކާ (އ):  އިތުރުވެ ގިނަވުން / ބަރަކާތް  / ޠާހިރުކަން

ޒުލްފާ (ޔ) : ކައިރި ކަން / އަރިސްކަން / މަތިވެރި މަޤާމް ނުވަތަ ދަރަޖަ

ޒުލްފާ(ތ) : ރޭގަނޑުން ދަމެއް

ޒުލައިޚާ : އޮމާން /  ސަމައްތަރު ހެޔޮ އަންހެނާ

ޒަލީޚާ : އަވަހަށް ހިނގައި ކުރިއަރައިދާ މީހާ

ޒަމްލާ : އަވަހަށް ހިންގާ ، ހަރަކާތް ލުއި

ޒުލާލް : މީރު ފެން

ޒުހާ : އަލިން ދިއްލުން / އަލިކަން / ރީތިކަން

ޒަހާ : އަލިން ދިއްލުން / އަލިކަން / ރީތިކަން

ޒަހްރާ(އު) : އަލި އުޖާލާ މޫނެއްގެވެރި / ދިއްލިފައިވާ / ހުދު (ފާޠިމަތުގެފާނުގެ ލަޤަބުފުޅެއް)

ޒަހްރާ : މާ / ރީތި / އުފާ

ޒުހައިރާ : ރީތި އަންހެނާ / ދޮން މީހާ

ޒުވައިލާ :  ބުއްދިވެރި / ހިތްވަރުގަދަ

ޒުހްރާ : ރީތި އަންހެނާ / ދޮން މީހާ / ކުލަ ސާފު / ހުދުކަން ގަދަ

ޒުޚްރުފް : ރަން / ޒީނަތް / އެއްޗެއްގެ ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަން

ޒަހްވާ : އުޖާލާ / ވިދާބަބުޅާ  / އަމިއްލަނަފްސާއިމެދު ފަޚްރުވެރިވާ މީހާ

ޒަހިއްޔާ : ފަޚުރުވެރި / ފަނޑުކުލަ

ޒިޔާދާ : އިތުރުވުން، ބޮޑުވުން، ގިނަވުން

ޒަމީޢާ : އަވަސް ހަލުއި މީހާ /  ހިތްވަރުގަދަ ޖެހިލުން ކުޑަ މީހާ / ޢަޒުމުގާ ފަސްނުޖެހޭ މީހާ / ޚިޔާލު ރަނގަޅު މީހާ

ޒައިނަބު : މީރުވަސްދުވާގަހެއް / ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ދަރިކަނބަލެއް. ހަމަ އެހެންމެ އަނބިކަނބަލަކަށް ވެސް މި ނަން ކިޔޭ.

ޒައިން : ރީތިކަން، ނަލަކަން

ޒޭބާ  : ރީތި (ފާރިސީ)

ޒައިބާ : ޒޭބާ ކިޔޭ އެހެން ގޮތެއް.

ޒީނާ : ޒީނަތް

ޒީނަތު : ޒީނަތް / ރީތި އަންހެނާ

ޒޫނާ : ވިސްނުންތެރި ބުއްދިވެރި އަންހެނާ

ޒިންދާ : ދިރުން ހުރި  (ފާރިސީ)

ޒަރީނާ : ރަން ގަހަނާ (ފާރިސީ)

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.