ހޮނިހިރު20201121

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ބ - ب

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ބާޙިޘް : ކަންކަން ހޯދާ ބަލާ މީހާ

ބާދީ : އެއްޗެއްގެ ފުރަތަމަ / ވިސްނުންތެރި

ބާޛިޚް : ފަޚުރުވެރިޔާ / އުސްވެގެންވާ މީހާ / އުސް

ބާޛިލް : ހޭދަކުރާ މީހާ

ބާރިޙް : ސާބިތު

ބާރިޢް : އެންމެމޮޅު / ހުނަރުވެރި

ބާރިޤް : ވިދާ ބަބުޅާ

ބާސިޤް : އުސް / ރަނގަޅުކަމާއިމެދު ބޮޑަށް ވާހަކަ ދެކެވޭ މީހާ

ބާސިލް : ހިތްވަރުގަދަ މީހާ / ސިންގާ

ބާސިމް : ހިނިތުންވާ މީހާ

ބާޝިރް : އުފާކުރުވަނިވި / އުޖާލާ އުފާވެރި މޫނެއްގެ ވެރި

ބާޝިޤް : ލޯތޫނު / ބާޒުގެ ވައްތަރަކަށް ކިޔާ ނަމެއް

ބާޤިރް : ޢިލްމުގައި ފުންނާބު އުސް މީހާ / މޮޅު މީހާ

ބާޤީ : ދާއިމަށް ދެމިހުންނަ

ބާކިރް : ދުވާލުގެ އެއްމެ ކުރީކޮޅު

ބާހިރް : ކުރިއަރާފައިވާ މީހާ / މޮޅު މީހާ / ވިދާ ދިއްލިފައިވާ

ބާހީ : ރީތި، ޗާލު / ގިނަ އެއްޗިހި ދަންނަ މީހާ

ބަދްރް : ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު

ބަދްރާން : ކަމެއް އަވަހަށް ނިންމާ މީހާ / ސާދަވިލޭރޭގެ ދެހަނދު

ބަދްރީ : ފިނިމޫސުމުގެ ކުރިން ވެހޭ ވާރޭ / ބަދްރަށް ނިސްބަތްކޮށް

ބަދީޢް : ޢަޖައިބުވާހާ މޮޅަށް އުފައްދާ މީހާ / ޢަޖައިބުވާހާ މޮޅު ރީތި

ބަދީލް : ބަދަލު / ދީލަތި

ބަރަކާތު : ބަރަކާތް

ބުރުހާން : ހެކި / ޙުއްޖަތް / ކަނޑައެޅިގެންވާ ދަލީލު

ބައްސާމް : ގިނައިން ހިނިތުންވާ އުފާވެރިޔާ

ބަސްމާން : އަބަދުވެސް ހިނިތުންވެފައި ހުންނަ މީހާ

ބަސްލާން : ހިތްވަރުގަދަ މީހާ

ބަސީމް : އަބަދުވެސް ހިނިތުންވާ މީހާ، އުފާވެފައި ހުންނަ މީހާ

ބަޝާރް : އުޖާލާ މޫނެއްގެވެރި މީހާ / އުފާވެރިޔާ

ބަޝީރް : އުފާވެރި ޚަބަރެއްދޭ މީހާ / އުޖާލާ ރީތިމޫނެއްގެ ވެރި

ބަޞީރް : ރަނގަޅަށް ފެންނަ މީހާ / ދުރުފެންނަ ވިސްނޭ މީހާ

ބަކްރު : ޅަ ޖަމަލު / ކުރިއަށްދާ މީހާ / ކުރީގައި ހުންނަ މީހާ

ބިލާލް : ފެން /  ކަރުތެންމާ ކޮންމެ އެއްޗެއް  / މާތް ޞަޙާބީއެއްގެ ނަންފުޅު

ބަނާން : އިނގިލި ނުވަތަ އިނގިލީގެ ކޮޅު / މާފޮޅިފައިވާ ބަގީޗާ

ބަންދަރް : ފައިސާގިނަ

ބަޚްތިޔާރް : ނަސީބު ރަނގަޅު (ފާރިސީ)

ބަޚްތަރު : ނަސީބު ރަނގަޅު (ފާރިސީ)

ބަހާ : ރީތި، ނަލަ / ޗާލުމަންޒަރު

ބަހިއްޔު : ސިފަރީތި ނަލަމީހާ / ވިސްނުންތޫނު

ބައިހަސް : ސިންގާގެ ނަމެއް

ބައިޟޫން :ދޮން ރީތި ކުއްޖާ

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.