ހޮނިހިރު20201114

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޤ - ق

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޤާބިސް : އަލިފާން ހޯދަން ދާ މީހާ/ އުނގެނޭ މީހާ / ފައިދާއެއް ލިބިގަންނަ މީހާ

ޤާބޫސް : ރީތި މީހާ / މޫނުގެ ކުލަ ރީތި

ޤާދިރް : ކަންކަމަށް ކުޅަދާނަ މީހާ

ޤާސިޠް : ޢަދްލުވެރިޔާ

ޤާސިމް : ޢަދްލުވެރިކޮށް އެއްޗެއް ބަހާމީހާ / ރީތި

ޤާނިތު : އަބަދުވެސްﷲއަށް އަޅުކަންކޮށް ކިޔަމަންތެރިވާ މީހާ

ޤާދިސް : ބިޔަ ބޯޓު / ގެފުޅު

ޤަދީރް : ކުޅަދާނަ މީހާ

ޤަރީން : ބައިވެރިޔާ / އެކުގައި ގާތުގައި ހުންނަމީހާ

ޤަސީމް : ބަހާފައި މީހަކަށް ލިބޭ މިންވަރު / ރީތިކަން، ނަލަކަން

ޤިންވާން : ކުރާގަނޑު

ޤައިސް : ގަދަފަދަކަން / ކަމެއް ބަލާ ވަޒަންކުރުން / އުނދަގޫކަން / ފަޚްރުވެރިކަމާއެކު ހިނގާ މީހާ / މަޝްހޫރު ޢަރަބި ޅެންވެރިއެއް( މީނާ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ މަޖްނޫން ލައިލާ ގެ ނަމުން)

ޤައްސާމް : ތިލަފަތް / ބަހާ މީހާ / ރީތި މީހާ

ޤުޞައްޔު : ފުންކޮށް ވިސްނާ މީހާ / ދުރު

ޤުދާމާ : އިހުގެ / އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ ކުރި / ސަފުގެ ކުރި

ޤުޠުބް : ބައެއްގެ ވެރިމީހާ / އެއްޗެއް އިޢްތިމާދުވެފައިވާ އެތި ނުވަތަ ތަން / ކަމެއްގެ މޮޅު މުހިއްމު މީހާ

ޤާހިރް : އުސް / ކާމިޔާބާއި ގަދަކަން ހޯދާ މީހާ

ގުލްޒާރް : ފިނިފެންމާ ބަގީޗާ (ފާރިސީ)

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.