އަންގާރަ20201124

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޣ - غ

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޣާދީ : ސިންގާ / އެއްމެހެނދުނާ ކަމެއްކުރާ މީހާ

ޣާޒީ : ހަމަލާ ދޭ ހަނގުރާމަ ކުރާ މީހާ

ޣާރިސް : ގަސްއިންދާ މީހާ

ޣާސިޤް : ރަތްވިލާ ގޮސް ގަދައަނދިރިވެފައިވާ ރޭގަނޑު

ޣާފިރް : މަޢާފުކުރާ މީހާ

ޣާލިބް : ގަދަވެގަނެ ނަޞްރުހޯދާ މީހާ

ޣާލީ : އަގުބޮޑު / އަގުމަތި

ޣާނިމް : ހަމަހިލޭ އެއްޗެއް ލިބޭ މީހާ / ޣަނީމާ ލިބޭމީހާ

ޣާނީ : ފައިސާވެރި މުއްސަނދިމީހާ / ފުދިގެންވާ މީހާ

ޣާމިދް : އުރައިގައި ކަނޑި ބާއްވާ މީހާ

ޣަދީރް : ކުޑަ ކޯރު

ޣަދްފާން : ނިޢްމަތާއި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމުގައި އުޅޭ މީހާ

ޣަރީރް : އަމިއްލައަށް ފަޚްރުވެރިވާ މީހާ / ރަނގަޅު އަޚްލާޤު

ޣަޒާލް : ފުއްލާ

ޣަޒްވާން : ގިނިގިނައިން ޢަދުއްވުންނާއި ހަނގުރާމަކުރަން ނުކުންނަ މީހާ

ޣަޒީރް : ތިޔާގި / ގިނަ

ޣައްސާން : ޒުވާންކަމުގެ އެންމެފުރިހަމަ / ރީތި

ޣަޠްފާން : އެސްފިޔަދިގުމީހާ / ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއްގެ ވެރިޔާ

ޣިފާރް : ކޮލުގައިވާ ކަޅުތިލަ

ޣުފްރާން : ފޮރުވުން / ކުށް ފަރުދާކޮށް އެއަށް މަޢާފުކުރުން

ޣުލްވާން : ޒުވާންކަމުގެ އެންމެ ކުރި އަދި އޭގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން

ޣަނީ : މުއްސަނދި

ޣަވްޘް : ސަލާމަތްކުރުން

ޣިޔާޘް : އެހީވެދިނުން

ޣައިޘް : ބަރަކާތް ހިމެނޭ ވާރޭ / ވާރޭވެހުމުން ހެދޭ ވިނަ

ޣައިޘާން : ބަރަކާތް ގިނަ

ޣުޔޫމް : ވިލާ

ޣައިސާން : ޒުވާންކަމުގެ އެއްމެ ކުރި އަދި އޭގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.