ހޮނިހިރު20201121

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޙ - ح

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޙާބިސް : ދޫނުކޮށް އެއްޗެއްގައި ހިފަހައްޓާ މީހާ

ޙާތިމް : ޤާޟީ / މައްސަލައެއް ވަކިގޮތަކަށް ނިންމާމީހާ

ޙާއްޖް : ޙައްޖުވެރިޔާ

ޙާއިސް : ހިތްވަރުގަދަ ، ސާބިތު މީހާ

ޙާޖިބް : ބުމަ / ހުރަސް

ޙާދިރް : ޚުލްޤް ރަނގަޅު / ހަށިގަނޑަށް ފެންއެރިލާފައި ފަލަކޮށް ( ސަމައްތަރު ހެޔޮ )

ޙާޛިޤް : މަހާރަތްތެރި / މޮޅު / ހުނަރުވެރި

ޙާރިޘް : ފަސްގަނޑުޖަހާ ދަނޑު ހައްދާމީހާ

ޙާރިސް : ބަލަހައްޓާމީހާ / ރައްކާތެރި ކުރާ މީހާ

ޙާރިމް : އެހެންމީހުން އެއްޗެހިން ، ކަންކަމުން މަޙްރޫމްކުރާ މީހާ

ޙާޒިމް : ހޭޖެހޭ ބުއްދިވެރިއާ / އިތުބާރާއާއިއެކު ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާ ނިންމާ މީހާ  / ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ކަމެއް ކުރާ މީހާ

ޙާސިބް : ހިސާބުކޮށް ގުނާ މީހާ

ޙާސިމް : ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ނިންމާ މީހާ

ޙާސިން : ރީތި ނަލަ އެއްޗެހި / ހަނދު

ޙާޝިދް : މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްކޮށް ޖަމާކުރާމީހާ / ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާ

ޙާޠިބް : ދަރުކަނޑާ ދަރު އެއްކުރާ މީހާ

ޙާފިޡް : ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރާ މީހާ / ޤުރްއާން ހިތުދަސް މީހާ

ޙާފިލް : ގިނަ މީހުންތަކެއް އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ޖަމާވެފައިވާ

ޙާކިމް : ވެރިޔާ ، ވެރިކަންކުރާ މީހާ

ޙާމް : ނޫހުގެފާނުގެ ދަރިކަލަކަށް ކިޔާ ނަން

ޙާމިދް : ޙަމްދުކުރާ މީހާ / ޝުކުރުވެރިވާ މީހާ

ޙާމިޒް : ވިސްނުން ތޫނު / ހަރު / ތޫނު ކަމެއް ހުންނަ ކާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ބޯ އެއްޗެއް

ޙުބާބް : އެހެންމީހުންގެ ލޯބި ލިބޭ މީހާ

ޙައްބާން : މަސްގިނަ / ރުޅިން ފުރިފައިވާ / ދިރިހުންނަ

ޙަބީބް : ލޯބިވެރިޔާ / ލޯބިވާމީހާ

ޙަބީބުﷲ : ﷲ ގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ މީހާ

ޙަބީސް : ހައްޔަރުވެފައިވާ މީހާ

ޙުބައިޝް : ދޫންޏަކަށް ކިޔާ ނަމެއް

ޙުޛައިފާ : ޞަޙާބީ ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު: ޙުޛައިފާ ބިން އަލްޔަމާން / ޅަ ކަންބަޅި

ޙިޖާބް : ފަރުދާ / ބުރުގާ

ޙައްޖާޖް : ގިނަގިނައިން ޙައްޖުކުރާމީހާ / ވަރުގަދަ ޙުއްޖަތެއްގެ ވެރިޔާ

ޙިޖާޒީ : ޙިޖާޒުކަރަ އަށް ނިސްބަތްވާ

ޙަދްވު : ޖަމަލު ދުއްވުން

ޙަދީޖް : ޖަމަލު އެއްޗެހީގެ ބުރަކަށީގައި މީހުން ތިބެން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮށިގަނޑު

ޙަދީރް : ތިރި ބިން

ޙަދީދް : ދަގަނޑު

ޙުޛައިފާ : ކުރު / ކުޑަ އަސްދޫނި / ކުދި ގަހުގެ ފަތް

ޙިޛްޔަމް : ތޫނުކަނޑި / ހުނަރުވެރި

ޙިރާބް : ތީރުގެ ތޫނުކޮޅު

ޙައްރާޒް : ވަރަޢުވެރި / އެއްޗަކަށް ، އެއްޗަކުން ރައްކާތެރިވާ މީހާ

ޙަރްސު : ޒަމާން

ޙަރްޘާން : ރިޒްޤް ހޯދުން

ޙަރްކާން : ޙަރަކާތްތެރި

ޙަރްމަލާ : ހެދުމުގެ ވައްތަރެއް

ޙަރީޘް : ރިޒްޤު ހޯދުން

ޙުރައިޘް : ދަނޑުވެރިކަންކުރާ މީހާ

ޙަރީޒް : ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ / ޙިމާޔަތްކުރެވިފައި ވާ

ޙަރީޞް : އެއްޗަކަށް، ކަމަކަށް އެދޭ ނުވަތަ ދަހިވެތިވާ މީހާ / ކަމެއްކުރަން ފަރުވާތެރިވާ މީހާ

ޙިޒާމް : ބެލްޓް / ބަންދު / ކަމަރު

ޙަޒްމް : އިތުބާރާއިއެކު ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުން

ޙަޒީމް : ހޭޖެހޭ ބުއްދިވެރިއާ

ޙައިޒޫމް : ޖިބްރީލްގެފާނުގެ އަސްކޮޅަށް ކިއުނު ނަން / މޭމަތި

ޙައިސަމް : ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ނިންމާ މީހާ

ޙުސާމް : ތޫނު ކަނޑި

ޙައްސާން : ރީތިކަމާއި ނަލަކަން ބޮޑު މީހާ

ޙަސަން : ރީތި / ނަލަ / ހެޔޮ / އަޚްލާގު ރަނގަޅު

ޙަސަނާ : ރަނގަޅު ކަމެއް / ހެޔޮކަމެއް

ޙުސްނީ : ރީތިކަން ލިބިފައިވާ މީހާ

ޙަސީން : ރީތި މީހާ

ޙުސާން :  ވަރަށް ރީތި

ޙުސްނު : ރީތިކަން / ޗާލުކަން / އަޚުލާޤު ރަނގަޅުކަން

ޙިސާން : ޙަސަން ގެ ގިނަ ގޮތް

ޙަސަނައިން : ރިވެތިކަމުގެ ދެގުނަ

ޙައްސޫން : އަޑުރީތި ދޫންޏަކަށް ކިޔާ ނަމެއް

ޙަސީބް : ޙަސަބުވެރި

ޙުސައިން :(ޙަސަންގެ ކުޑަ ގޮތް )  ރީތި / ނަލަ / ހެޔޮ / އަޚްލާގު ރަނގަޅު

ޙުސާން : ރީތި ކަމާއި ހެޔޮކަން ބޮޑު ( ޙުއްސާން ލުއިކޮށް ކިޔާ ގޮތް )

ޙިޝްމާން : ލަދުރަކި މީހާ

ޙިޝްމަތު : ތުރުކީބަހުން ލަދުވެތިކަމަށް ކިޔައި އުޅޭގޮތް

ޙަޝީމް : ލަދުގަންނަ މީހާ

ޙިޞްނު : ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާތަން

ޙިޞްނީ : ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ އެތި ނުވަތަ ތަން

ޙަޞިފް : ވިސްނުންތޫނު ބުއްދިވެރިޔާ

ޙަޞީން : ރައްކާތެރި ، ޙިމާޔަތްތެރި

ޙުޟޫރް : ހުރުން

ޙުޟައިރް : ރަށްފުށު ނޫން

ޙިއްޠާން : ބާރަށް ދުވާ މީހާ

ޙަފްޞް : ކުޑަސިންގާ / ކުޑަގެ

ޙައްފޫޒް : ވަރަށް ބޮޑަށް ގިނަގިނައިން ކަމެއްކުރުމަށް ބާރު އެޅުން

ޙަފީދް : ކާފަދަރި

ޙަފީޡް : ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާމީހާ

ޙަފީފް : ހިކިވިނަ / ގަހުގައި ވައި އަޅާފައި ކިޔާ އަޑު

ޙައްޤީ : އަހަރެންގެ ޙައްޤު / ހައްޤު ގޮތުގައި ހުންނަ މީހާ

ޙަޤީޤި : ޙަގީގަތް

ޙަކަމް : ރެފްރީ / ޖަޖު

ޙިކްމަތު : ހިކުމަތްތެރިކަން

ޙަކީމް : ބުއްދިވެރި ޙިކްމަތެރިޔާ / ކަމެއްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް އެނގޭމީހާ / ބޭސްކޮށް ފަރުވާދޭމީހާ

ޙިލްމީ : ބާރާއި ކުޅަދާނަކަން ހުރުމާއެކުވެސް  ކެއްތެރި ، ރުޅިމަޑު / ބުއްދިވެރި

ޙުލައިސް : ގެއިންބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި ހުންނަ މީހާ

ޙަލީމް : ކެތްތެރި / ރުޅި މަޑު / ބުއްދިވެރިޔާ

ޙަމާދް : އަޙްމަދު އަށް ކުރުނަމެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔާ ނަމެއް

ޙަމަދް : ޘަނާ ކިޔެވޭފަދަ ސިފަތަކެއްގެވެރިއާ

ޙައްމާދް : ގިނަގިނައިން ހަމްދުކޮށް ޝުކުރުކުރާ މީހާ

ޙައްނާން : އޯގާތެރިކަމާއި ކުލުނު ހުންނަ މީހާ

ޙަމާޒް : ހަރު ، ވަރުގަދަ

ޙަމާމް :  ކޮތަރު

 

ޙަމާސް : ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި ގަދަފަދަކަން / ގަހެއްގެ ވައްތަރެއް

ޙަމީސް : ހިތްވަރުގަދަ ގަދަފަދަ މީހާ / ރޮށި ، ބަނަސް ފިހާ އުނދުން

ޙަމީދް :  ޙަމްދު ކުރާ މީހާ / ޘަނާ ކިޔޭފަދަ ރީތި ސިފަތަކުގެ ވެރިޔާ

ޙަމީމް : ގާތް ރަޙުމަތްތެރިޔާ

ޙައްމާލް : ކަންތައް ތަހައްމަލް ކުރާ މީހާ / ކެތްތެރިޔާ / ބަރު އެއްޗެހި އުފުލާ މީހާ

ޙައްމާން : ހުދު / ގާތް މީހާ

ޙިމާޔާ : ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން

ޙަމްދު : ހަމްދު ، ޘަނާ، ޝުކުރު

ޙަމްދާން : ގިނައިން  ސަނާކިޔޭ މީހާ

ޙުމައިދާން : ޙަމްދާން ގެ ކުޑަ ގޮތް

ޙުމައިދް : ޙަމްދުގެ ކުޑަގޮތް

ޙަމްދޫން : ގިނަގިނައިން ޙަމްދުކުރާ މީހާ

ހަމްދާ ޘަނާ ކިޔޭ މީހާޙަމްދީ : ޙަމްދުކުރާ މީހާ

ޙަމްޒާ : ސިންގާ

ޙައްމޫދް : ގިނަގިނައިން ޙަމްދުކުރާ މީހާ / ހަމްދާ ޘަނާ ކިޔޭ މީހާ

ޙަންބަލް : ފަލަކޮށް ކުރުކޮށް ހުންނަ މީހާ

ޙަނަޝް : ޝިކާރަ ކުރެވޭ ދޫނި / ހަރުފަ

ޙަނޫޝް : ހަރުފަ

ޙަނޫން : އޯގާތެރި

ޙަނީފް : ނުބައި ކަމުން އެއްކިބާވެ  ރަނގަޅު ކަމަށް  ލެނބޭ ( ބުރަވާ ) މީހާ / މުސްލިމާ

ޙުނައިން : ވާދީ އަކަށް ކިޔާ ނަމެއް

ޙުމާމް : ޝަރަފްވެރި ޤަދަރުވެރިޔާ

ޙައްވާސް : ސާބިތު ހިތްވަރުގަދަ

ޙައްޔު : ދިރިހުރި

ޙަޔާތީ : އަހަރެންގެ ހަޔާތް

ހައްޔާން : ދިރުންހުރި / ޙަރަކާތްތެރި

ޙައިދަރް : ސިންގާ

 

 

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.