ހޮނިހިރު20201121

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޖ - ج

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޖާބިރް : އިޞްލާޙުކުރާ މީހާ / ގެއްލުން ފޫބައްދާ މީހާ

ޖާދުﷲ : ﷲ ދެއްވި ނިޢުމަތް

ޖާބަﷲ : ﷲ ގެނެސްދެއްވި ރިޒުޤު ނުވަތަ ނިޢްމަތް

ޖާދު: ދީލަތި މީހާ

ޖާޒިމް : ހުވާކޮށްފައި ހުވާ އުވާނުލާ މީހާ / ޚިޔާލުވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައި ނިންމާމީހާ / ވަކިގޮތަކަށް ޢަޒްމުކަނޑައަޅާ މީހާ

ޖާސިރް : ހިތްވަރުގަދަ / އެއްވެސްމީހަކުދެކެ ބިރުނުގަންނަ މީހާ

ޖާސިމް : ބޮޑު / ހަށިގަނޑު ބިޔަމީހާ

ޖާހިދް : ބުރަކަމެއްކުރާ މީހާ / ހޭލާހުންނަ މީހާ / ޖިހާދުކުރާ މީހާ

ޖާވީދް : ދެމިހުންނަ ، އަބަދަށް ދާއިމީ

ޖާވިދް : ޖާވީދް މި ބަހުގެ ފިލިފުރޮޅިފައި

ޖާޔިރް : ދުޢާކުރަމުން އަޑުއުފުލާ މީހާ

ޖަބްރް : ހިތްވަރުގަދަ / މީހުންގެ ބޭނުން ފޫބައްދައިދިނުން /  މަޖްބޫރުކަން

ޖަބްރާން : ޖަބްރް ގެ މުޘައްނާ

ޖިބްރީލް : ވަޙީގެ މަލާއިކަތާ

ޖިބްރާއީލް : ޖިބްރީލް ކިޔޭ އެހެން ގޮތެއް (ޢިބްރީ)

ޖަރްވާން : ސިންގާގެ ދަރި

ޖަރީރް : އެއްޗެއް އައްސައިގެން ގެންދާ ވާފަށް

ޖަލާލް : މަތިވެރިކަން / ބާރު

ޖަލްވާން : ފާޅުކަންބޮޑު / ޙަޤީޤަތް ހާމަވާ

ޖަލީލް : މަތިވެރި ޤަދަރުވެރި / އިޙްތިރާމުލިބިގެންވާ / ރީތިމަންޒަރު

ޖަމާލް : ޗާލުކަން / ނަލަކަން

ޖުމާލް : ރީތި / ބޮލުގެ ހުދުކަންގަދަ މީހާ

ޖަމީލް : ސިފަނުވަތަ އަޚްލާޤުރީތި މީހާ / ރީތިމީހާ

ޖަނާބް : ފަރާތް / ހުސްތަން

ޖަނާޙް :  ދޫނީގެ ފިޔަގަނޑު

ޖަހާން : ދުނިޔެ (ފާރިސީ)

ޖިނާން : ބަގީޗާތައް

ޖުނައިދް : ޖުންދުގެ ކުޑަގޮތް ( ޖުންދްގެ މާނައަކީ ސިފައިން )

ޖިހާދް : ޖިހާދު / ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުން

ޖަހީދް : ވަރުބަލިވެފައިވާ މީހާ

ޖަހީރް : އަޑުއުފުލާ މީހާ / ރީތި މީހާ، މޮޅު

ޖަވާދް : ދީލަތި މީހާ / ބާރަށްދުވާ މޮޅު އަސް

ޖައްވާދް : ގިނަގިނައިން ހޭދަކުރާ މީހާ

ޖޫދް : ދީލަތި

ޖައުދް : ބޯވާރޭ

ޖައުޝަން : މޭމަތި / އައްޑަނަ

ޖައުހަރް : ޖަވާހިރު / އެއްޗެއްގެ އަޞްލު

ޖައުހަރީ : ޖަވާހިރު ހަދާ މީހާ / ޖަވާހިރު ވިއްކާ މީހާ

ޖަހާންގީރު :  ބޮޑު ފާތިޙު، ދުނިޔެ ފަތަޙަކުރާ މީހާ / ރަސްގެފާނު

ޖަޢްފަރް : ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅުގެ ދަރިކަލުން، ޖަޢްފަރް ބިން އަބީ ޠާލިބްގެ ނަންފުޅު / ފެން އާރު ނުވަތަ ކޯރު / ގިނައިން ކިރު ލިބޭ ޖަމަލު

ޖައިލަމް : ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު

ޖުވައިދް : ޖައްޔިދުގެ ކުޑަގޮތް ( ޖައްޔިދްގެ މާނައަކީ ރަނގަޅު )

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.