ހޯމަ20201123

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ކ - ك

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ކާޘިރް : ގިނަ

ކާރިމް : ދީލަތި މީހާ

ކާސިބް : ކާމިޔާބުކުރާ މީހާ / އެއްޗެއްލިބޭ މީހާ /  އެއްޗެއް ހޯދާ މީހާ /

ކާޡިމް :  ރުޅި ހިފަހައްޓާމީހާ / ކެތްތެރި

ކާމިލް : ފުރިހަމަ، އުނިނޫން

ކާމީ : ސިއްރު ހިފަހައްޓާ މީހާ

ކަޙީލް : އަދުން އަޅާފައިވާ މީހާ

ކަރީމް : ދީލަތިމީހާ / މާތްމީހާ

ކަރަމް :  ދީލަތިކަން / މާތްކަން

ކިފާޙް : ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރުން / ކުރިމަތިލުން

ކަލީމް : މީހަކާ ވާހަކަދައްކާ މީހާ ( ކަލީމުﷲ : މޫސާގެފާނުގެ ލަޤަބެއް ) ޒަޚްމުވެފައިވާ މީހާ

ކަމާލް : ފުރިހަމަ / އެއްކޮށް

ކަމީލް : ވަރަށް ފުރިހަމަ

ކިނާން : އެއްޗެއް ރައްކާކޮށް ރައްކާތެރިވުން

ކިނާނާ : ތީރުއަޅާ އުރަ

ކަންޢާން : ތިރިބިން / ފަލަސްޠީނުބިމުގައި ކުރިން އުޅުނު މީހުން

ކަނީން : ރައްކާތެރިވެވިފައިވާ އެތި

ކައުޘަރު : ދީލަތިމީހާ / ސުވަރުގޭގެ ކޯރެއްގެ ނަން /  މީރުފެން

ކައުކަބު : ތަރި

ކަރްމާން : ދީލަތި މީހާ

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.