ހުކުރު20201120

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޚ - خ

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޚާބިރް : ތަޖުރިބާކާރު / ތަޖުރިބާކުރާ މީހާ

ޚާތިމް : ކަމެއް ނިންމާ މީހާ

ޚާދިރް : އަނދިރި ރޭގަނޑު

ޚާޒިމް : އެއްޗެއް ގަތާ މީހާ

ޚާޒިން : ސިއްރުފާޅުނުކުރާ މީހާ / ފަހަށް ރައްކާކުރާމީހާ

ޚާޝިޢް : ﷲއަށް ބިރުވެތިވާ މީހާ / ހިތްތިރި މީހާ

ޚާޠިބް : ޚުތުބާދޭ މީހާ

ޚާޠިރް : ސިކުނޑީގައި އުފެދޭ ޚިޔާލު / ހިތް / ނަފްސު

ޚާފިޤް : ބަނޑު ހިނދި މީހާ

ޚާލިދް : އަބަދަށް ދެމިހުންނަ، މީގެ މުރާދަކީ ޢުމުރު ދިގުކަން

ޚާލިޞް : ޙަލާލު / އޭގައި އިތުރުކުނިބުނި ނުހުންނަ އެއްޗެއް / ސާފު

ޚައްބާބް : ބާރަށްދުވާ މީހާ / މަކަރު

ޚައްޠާބް : މޮޅު ޚަޠީބް

ޚަބީރް : ތަޖުރިބާކާރު / ޢިލްމުވެރި

ޚުޒާމް : އިދިކޮޅުހަދާ މީހާ / އެއްޗަކާއި އެއްގޮތްކަން ބޮޑު

ޚަޒްރޫން : ލޯކުޑަ

ޚަޞީބް : ނިޢުމަތްގިނަ މީހާ

ޚުޟައިރް : ފެހިކަން ގަދަ

ޚަފީރް : އެއްޗެއްނުވަތަ ކަމެއް ބަލަހައްޓާ މީހާ

ޚަފީފް : ލުއި / ވިސްނުންތޫނު / މަޖާ މިޒާޖެއްގެ ވެރި

ޚައްލާދް : ގިނަދުވަސްވެފައި ވިޔަސް ބޮލުގައި ނުރަނުޖަހާ މީހާ

ޚަލްދޫން : އަބަދަށް ދެމިހުންނަ

ޚަލީފާ : މުސްލިމުންގެ  ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހާ / މީހެއްގެ ފަހުން ކަމަކާއި ހަވާލުވާ މީހާ

ޚަލީބް : ރަޙުމަތްތެރިޔާ / ބައިވެރިޔާ / ފަޤީރު / ކަނޑި

ޚަލީލް : ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއާ

ޚޫރްޝީދް : އިރުގެ އަލިކަން (ފާރިސީ)

ޚައިޘަމް : ނޭފަތްފުޅާ / ކަންފަތްފުޅާ

ޚައިރު ﷲ : ﷲ ގެ ކިބަފުޅުން ލިބޭ ހެޔޮކަމާއި ނިޢްމަތް

ޚުލައިދް : ޚުލްދުގެ ކުޑަގޮތް ( ޚުލްދްގެ މާނައަކީ އަބަދަށް ދެމިހުރުން )

ޚަމީސް : ބުރާސްފަތި ދުވަސް

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.