Back ކަވާސާ ޢާއިލާ ޢާއިލާގެ ބައިތައް ކުޑަކުދިންގެ ނަން ފިރިހެން ލ - ل

ލ - ل

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ލާމިޙް : ނަޒަރެއް އެއްލާ މީހާ / ނަފުސާއިމެދު ފަޚްރުވެރިވެފައިވާ މީހާ

ލާދިން : ރީތި އޮމާން ޒުވާނާ / ޚުލްޤު ރަނގަޅު ކުއްޖާ

ލާޙިބް : ފާޅުކަންބޮޑު މަގު

ލާމިޢް : ވިދާ ބަބުޅާ

ލުބާބް :އެއްޗެއްގެ މަދު ނުވަތަ އެންމެ އެތެރެ / ވިސްނުންތެރި

ލަބީބް : ވިސްނުން ތޫނު މީހާ

ލުޠުފީ : އޯގާތެރި މީހާ

ލަޠީފް: އޯގާތެރި / ނާޒުކު / މަޑު

ލުޤްމާން : ޤުރުއާނުގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ޙިކްމަތްތެރި ޞާލިޙްބޭކަލެއްގެ ނަން

ލުޖައިން : ރިހި

ލަމީޢް : ގަދައަށް ވިދާ ބަބުޅާ

ލަޙްފާން : ކަރުހިއްކައިގެންފައިވާ މީހާ

ލަހީފް : އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހާ / އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހާ

ލިވާ : ދިދަ / ސިފައިންގެ މަޤާމެއް ( ޖެނެރަލް )

ލިވާޛް: އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ޙިމާޔަތް ހޯދާ ރައްކާތެރިވުން

ލައިޘް : ސިންގާ

ލައިލް : ރޭގަނޑު

ލަޔާން : ދިރިއުޅުމުގެ ތަނަވަސްކަން / ލިބިފައިވާ ނިޢްމަތް

 

Comments