އަންގާރަ20201117

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މ - م

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

މާޖިދް :  މަތިވެރި / ޢިއްޒަތްތެރި / ގަދަ މީހާ

މާދިޙް : އެހެންމީހުނަށް މަދަޙަ ކިޔާ މީހާ

މާރިން : މަޑު މުރަނަނޫން

މާޒިން : ވާރޭވެހޭ ވިލާ / އަލިމޫނެއްގެ ވެރި / ދީލަތި

މާޛް: ރީތި ޚުލްޤެއްގެ ވެރި މީހާ / މީހުން އުފާވާ ކަހަލަ ގޮތެއް ހުންނަ މީހާ

މާލިކް : އެއްޗެއްގެ ވެރިމީހާ

މައުލޫފް : ލޮބުވެތި / އެންމެން ދަންނަ ޢާއްމު

މައުމޫން : އަމާނާތްތެރިކަމާއިމެދު އިތުބާރުކުރެވޭ މީހާ

 

މާހިރް: ކުޅަދާނަ މީހާ / މޮޅު / ހުނަރުވެރި

މާހިން : ޚިދުމަތްކޮށްދޭ މީހާ

މާހިލް : ހެޔޮކަމުގައި ކުރިއަރައިދާ މީހާ

މުބާރަކް : ބަރަކާތްލިބޭ / ރުހުންލިބޭމީހާ

މުބާޝިރް : ކަމެއްފައްޓާ މީހާ / ވަގުތުން

މުބްތަހިޖް : އުފާވެ ހިތްހަމަޖެހޭ މީހާ

މުބްތަސިލް : ސިންގާ

މަރްޒޫން : ކެތްތެރި

މިރްޒާން : ރަހަބަލާ މީހާ

މިރްޝާރް :  މަގުދައްކައިދޭ މީހާ

މިޒްލަފް : އުސްތަން

މަތީން : ވަރުގަދަ / ހަރު / ގަދަފަދަ

މަލާޛް : ހިމާޔަތް ހޯދަން ދެވޭތަން

މަލީކް : ރަސްގެފާނު

މުޘާބިރް : ކަމެއްގައި ދެމިހުންނަ މީހާ

މުޖާހިދް : ޖިހާދުކުރާ މީހާ

މަޖްދީ : :  މަތިވެރި / ޢިއްޒަތްތެރި / ގަދަ މީހާ

މުޖީބް : އެދުމަށް އިޖާބަދޭމީހާ

މުޖްތަބާ : ހޮވާލެވިފައިވާ /  އިޚްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ

މަޖީދް : މަތިވެރިމީހާ / ޢިއްޒަތްތެރި މީހާ / ގަދަ މީހާ

މަޖްދް :  މަތިވެރިކަން / ޢިއްޒަތްތެރިކަން / ގަދަކަން

މަޖްދާން : މަތިވެރިމީހާ / ޢިއްޒަތްތެރި މީހާ / ގަދަ މީހާ

މުޖްތަހިދް : ހީވާގި / ހިއްމަތްތެރި / ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާ މީހާ

މަޙްބޫބް : ލޯބިލިބިގެންވާ މީހާ

މަޙްރޫސް : ރައްކާތެރި / ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ

މުޙްސިން : ދީލަތި މީހާ / ހެޔޮ ކަންތައް ކުރާ  މީހާ / އިޙްސާންތެރި މީހާ

މަޙްފޫޡް : ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ

މަޙްސޫން : ރީތި ސިފަތަކުގެ ވެރިޔާ

މުޙައްމަދް : ރަސޫލު -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ- ގެ ނަންފުޅު / އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ޘަނާ ކިޔޭފަދަ ރީތި  ރަނގަޅު ސިފަތަކެއް ހުންނަ މީހާ

މަޙްމޫދް : ޙަމްދާއި ޘަނާ ކިޔޭ މީހާ

މަފްލޫޙް : ކާމިޔާބުކުރާ މީހާ / ދިންނެވޭ މީހާ

މުޙައިސިން : މުޙްސިންގެ ކުޑަގޮތް

މުހައިމިން : ގަދަކަން ލިބިފައިވާ މީހާ

މުޚްތާރް : އިޚްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ / ހޮވާލެވިފައިވާ

މުޚައްލަދް : ދެމިހުންނަ

މުޚްލިޞް : އިޚްލާޞްތެރި

މުކާފިޙް : ޖިހާދުކުރާ މީހާ

މިދްޙަތު : ސަނާ ކިޔޭ މީހާ

މަދީޙް : މަދަޙައާއި ސަނާ ކިޔޭ މީހާ

މަދީދް : ދިގު

މުރްތަޟާ : މީހުން އެމީހަކާއިމެދު ރުހޭ މީހާ

މަރްޒޫޤް : ނަސީބުވެރި /  ރިޒުޤު ތަނަވަސް

މުރްޝިދް : މަގުދައްކައިދޭ މީހާ

މުރްސިލް : ފޮނުވާ މީހާ

މުދްރިކް : ފުރާވަރަށް އެޅި ކުއްޖާ / ކަންކަން ދަންނަ މީހާ

މަރްޝަދު : ތެދުމަގު

މަރްޝޫދު : ދާންވާ މަގު އެނގި ތެދުމަގު ލިބިފައިވާ މީހާ

މުރާދް : މަޤްޞަދު / ބޭނުންވާކަން / ލަނޑުދަނޑި

މިރްސާލް : ކަމަކާއިގެން ފޮނުވޭ މީހާ / ކުޑަ ތީރު

މިރްޞާދް : ފާރަވެރިވެ ހުންނަ މީހާ

މަރްވާން : ހުދުހިލައެއް / މީރުވަސްދުވާ ގަހެއް

މުސާޢިދް :  އެހީތެރިޔާ

މުސްތަޢީން : އެހީއަށް އެދޭ މީހާ

މުސްތަބްސިލް : ސިންގާ / ހިތްވަރުގަދަ

މުސައްލިމް : ކިޔަމަންގަނެ ބޯ ލަނބާ މީހާ

މަސްރޫރް : އުފާވެފައިވާ މީހާ

މަސްޢޫދް : އަބަދުވެސް އުފާވެރި / ނަސީބުވެރި / ބަރަކާތް ލިބިފައިވާ

މުސްލިމް : މުސްލިމް

މުސްޢިދް : އެހެން މީހުން އުފާކޮށްދޭ މީހާ

މުސްޢަދް : އުފާވެރި/  ނަސީބުވެރި / ބަރަކާތް ލިބިފައިވާ

މުސްމިލް : މީހުންގެ މެދުގައި ޞުލްހަ ކުރާ މީހާ

މުސްފިރް : ދިއްލިފައިވާ

މުޝައްރަފް : ޝަރަފުވެރި، މަތިވެރި / އުސް

މުޝްތާޤް : ޝައުޤުވެރިއާ

މިޝްޢަލް/ މިޝްޢާލް : ބައްތި / ދަންމަރު / އަލިފާން ރޯކުރާ އެތި

މަޝާޢިލް: މިޝްޢަލްގެ ގިނަ ގޮތް

މަޝާޢީލް: މިޝްޢަލްގެ ގިނަ ގޮތް

މަޝްހޫރް : މަޝްހޫރު

މިޞްބާޙް : ބައްތި

މިޞްދާޤް : ގިނައިން ތެދުބުނާ މީހާ

މުޞައްދަޤް : އެންމެން އޭނާ ތެދުވެރިކަން ޤަބޫލުކުރާ މީހާ

މުޞްޠަފާ : އިޚްތިޔާރުކުރެވިފައިވާ މީހާ / ބައެއްގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވިފައިވާ މީހާ

މުޞްޢަބް : ފިރިހެން އަސް /  ކަޅު މީހާ

މުޞްލިޙް : އިޞްލާޙުކުރާ މީހާ / ރަނގަޅުކަންތައް ކުރާ މީހާ

މުޡައްފަރް : ކާމިޔާބުކުރާ މީހާ / ނަޞްރުލިބޭ މީހާ

މުޢާޛް : ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް އެމީހެއްގެ ގާތަށް ދެވޭ ފަރާތް

މުޢާވިޔަތު : މުޢާވިޔަތު ބިން އަބީ ސުފްޔާން (ޞަޙާބީ ބޭކަލެއް) / މި ނަމުގެ އަސްލު މާނައަކީ ޅަ ކުއްތާ ނުވަތަ ހިޔަޅު (ޢަރަބިން އިހުގައި އެމީހުންގެ ދަރިންނަށް ޖަނާވާރަށް ކިޔާ ނަން ކިޔައި އުޅުނެވެ.)

މުޢިއްޒު : ޢިއްޒަތާއި ބާރު ދޭ މީހާ / ނަޞްރާއި ވާގިދޭ މީހާ

މުޢިއްޒުއްދީން : ދީނަށް ޢިއްޒަތާއި ބާރު ދޭ މީހާ / ދީނަށް ނަޞްރާއި ވާގިދޭ މީހާ

މުޢުތައްޒު : ޢިއްޒަތާއި ބާރު ލިބިގެންވާ މީހާ

މުޢުތައްޒު ބިﷲ : ﷲ ގެ ކިބަފުޅުން ޢިއްޒަތާއި ބާރު ލިބިގެންވާ މީހާ

މުޢުތަޞިމް : ނުބައިކަންތަކުން ދުރުވެ ރައްކާތެރިވެ ހުންނަ / ރައްކާތެރިވެ ހުންނާ މީހާ

މަޢްރޫފް : އެންމެން ދަންނަ / ކޮށްދޭ ހެޔޮކަން / ރަނގަޅު ހެޔޮކަންތައްތައް

މަޢްޞޫމް : ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ / އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުށްފާފަ ނުކުރާ

މުޢީން : އެހީތެރިޔާ

މުޒްނު : ވާރޭ ހުންން ވިލާ

މުޒައިން : މުޒްނުގެ ކުޑަގޮތް، މާނައަކީ : ވާރޭ ހުންން ވިލާ

މުރީދް : ކަމެއް ބޭނުންވާ މީހާ / ޞޫފީންގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖަ

މިފްތާޙު : ތަޅުދަނޑި / ކަންތައްތައް ފަސޭހަކޮށްދޭ މީހާ

މިފްޟާލް : ހެޔޮކަންތައް ގިނަ މީހާ

މުފީދް : ފައިދާހުރި / އެހެންމީހުންނަށް ފައިދާހުރި

މުފްލިޙް : ކާމިޔާބުކުރާ މީހާ / ދިންނެވޭ މީހާ

މުޒާޙިމް : މީހުންގަޑު ތެރޭގައި ހުރެގެން ދިފާޢުކުރާ މީހާ

މިޤްދާދް : ރީތި / ބުރުސޫރަ ރީތި

މިޤްދާމް : ހިތްވަރުގަދަ / ފަސްނުޖެހޭ

މަކްރަމް : ދީލަތި

މަކާރިމް : ކަރަމް ގެ ގިނަ ގޮތް (މާނައަކީ ދީލަތިކަން)

މުލްހަމް : ވިސްނުންތޫނު

މުމްތާޒް : އެއްމެރަނގަޅު / މޮޅު

މަމްދޫޙް : ހުންނަ ރީތިސިފަތަކަށް މަދަޙަ ކިޔޭ މީހާ

މައްނާޙް : ގިނައިން މީހުންނަށް އެއްޗިހިދޭ މީހާ

މައްނާން : ދީލަތިމީހާ / މީހުންނަށް ހެޔޮކަންތައް ކޮށްދޭ މީހާ

މުންތަޞިރް : ނަޞްރުހޯދާ މީހާ

މަންޝޫދު : ބޭނުން

މަންސިމް : އަލާމާތް / މަގު

މަނާފް : އުސްތަން / ފަރުބަދަ

މަންޞޫރް : އެހީތެރިވާ މީހާ / ކާމިޔާބު ލިބޭ

މަންހަލް : ފެންލިބޭ ތަން

މިންހާލް : ދީލަތިކަންބޮޑު މީހާ

މުނީބް : ތައުބާވާ މީހާ / ބޯވާރޭ

މުނީރް : ވިދާ / ދިއްލިފައިވާ މީހާ / ރީތިމޫނު

މުނައްވަރު : އަލިވެފައިވާ

މުނައްވިރު : އަލިކޮށް އުޖާލާކޮށްދޭ މީހާ

މުނީފް : އުސް / ރީތި / ދިގު / މަތިވެރި / އިސްކޮޅުހުރި ރީތި

މަނޫފް : އުސް / މަތިވެރި

މަނޫޙް :  ގިނަގިނައިން މީހުންނަށް އެއްޗެހި ހިބަކޮށް ދޭ މީހާ

މުންޛިރް : ކަމެއް އަންގާދީ އިންޒާރު ދޭ މީހާ

މުންޞިފް : އިންސާފުކޮށްދޭ މީހާ / ޢަދުލުވެރިޔާ

މުންޢިމް : މީހުންނަށް އިޙްސާންތެރިވާ މީހާ / ނިޢްމަތެއް ދޭ މީހާ

މަހްދީ : ތެދުމަގު ލިބިފައިވާ މީހާ

މަހްރާން : ހުނަރުވެރި

މަންވާ : ޤަސްދުކުރެވޭ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް

މުހައްނަދް : ތޫނުކަނޑި

މުއައްޔަދް : މަދަދު ލިބިފައިވާ މީހާ

މުހާޖިރް : އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރާ މީހާ

މޫސާ : މޫސާގެ ފާނަށް ނިސްބަތްކޮށް

މޫޞިރް : ތަނަވަސްމީހާ

މުއުމިން : މުއުމިނު

މުއުނިސް : އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ މީހާ

މައިސޫރް : މުއްސަނދި ތަނަވަސް / ފަސޭހަ

މައިމޫން :  ބަރަކާތްހުރި

މަޔާމީން : ޔަމީން (ކަނާތްފަރާތް) ގެ ގިނަގޮތް / ރަނގަޅު ހެޔޮކަންތައްތައް

މައިސާން : އަލިގަދަ ކޮންމެ ތަރިއެއް / ފަޚުރުވެރި ހިނގުމެއްގެވެރިޔާ

މީސަމް : ޢަލާމާތް / ރީތިކަން

މީކާއީލް : ރިޒްޤާއިބެހޭ މަލާއިކަތް ބޭކަލު

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.