Back ކަވާސާ ޢާއިލާ ޢާއިލާގެ ބައިތައް ކުޑަކުދިންގެ ނަން ފިރިހެން ޘ - ث

ޘ - ث

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޘާއިރް : ޘައުރާ  ނުވަތަ އިންޤިލާބު ގެންނަ މިހާ / އަނިޔާ ޤަބޫލުނުކޮށް ހަށިފޮޅާފައި ތެދުވާ މީހާ/ ހަލަބޮލި

ޘާމިރް : ފައްކާވެ ފުރިހަމަވެފައިވާ / ފާއިދާއެއް ހުންނަ މީހާ

ޘާބިތު : ސާބިތު / ތެދު

ޘާޤިބް : ފޫއަޅުވާލާ

ޘަރްވާން : ފައިސާގިނަ މީހާ / މުއްސަނދި

ޘަރްވަތު : ފައިސާ ގިނަ މުއްސަނދި މީހާ (ތުރުކީ ބަހުން މި މީގެ ޢަރަބި ބަސް ކިޔާގޮތް)

ޘަރިއްޔު : މުއްސަނދި ތަނަވަސް މީހާ

ޘަމަރް : މޭވާ

ޘިމާލް : ދަތިކަމާއި އުނދަގޫ ވަގުތު އެހީއާއި ހިޔާވަހި ކަމަށް އެދި އެ މީހެއްގެ ގާތަށް ދެވޭ މީހާ

ޘަމީން : އަގުބޮޑު / ފައިދާ ބޮޑު

ޘަވާބް : ސަވާބު

 

 

Comments