ހޮނިހިރު20201121

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ތ - ت

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ތާބިޢް : ކަމަކާއި ނުވަތަ އެއްޗަކާއި ވިދިގެން އަންނަ ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް / ޚާދިމު /

އެހެން އެއްޗަކަށް ތަބާވާ

ތާމިރް : ކަދުރުވިއްކާ މީހާ / ކަދުރުގިނަ މީހާ

ތާއިބު : ތައުބާވާ މީހާ

ތުރުކީ : ތުރުކީ މީހާ (މިހާރު ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ނަމެއް)

ތަޤިއްޔު : ތަޤްވާ ވެރިޔާ

ތައުފީޤް : ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ކާމިޔާބު ލިބޭ މީހާ / ދިންނެވުން ލިބޭ މީހާ

ތިލާލް : އުސްބިން

ތައްމާމް : ވަރަށް ފުރިހަމަ

ތައިމޫރް : ދަގަނޑު / ވަރުގަދަ (ތުރުކީ)

ތަމީމް : ހެދިބޮޑުވެ ފުރިހަމަވެފައިވާ / ޤަޠަރު ވަލީއަޙުގެ ނަން / މަޝްހޫރު ޢަރަބި ޤަބީލާއެއްގެ ނަން

ތައިސީރް : ފަސޭހަކުރުން / މުއްސަނދި / ތަނަވަސް

ތަސްނީމް : ސުވަރުގޭގެ ފެން އާރެއް / އުސް / މަތި

ތަޤިއްޔުﷲ : ﷲ އަށް ތަޤްވާވެރިވާމީހާ

 

 

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.