އަންގާރަ20201124

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ވ - و

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ވިއާމް : އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއިއެކު ހަމަޖެހިގެން އުޅުން

ވިފާޤް :  ހަމަޖެހުން

ވާއިލް : ކަންކަމުގައި ﷲ އަށް ރުޖޫޢަވާ މީހާ / ސަލާމަތަށް އެދޭ މީހާ

ވާބިލް : ބޯ ވާރޭ / ދީލަތި މި މާނައިގައިވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ (މަޖާޒް )

ވާޘިޤް : ކަމަކާއިމެދު އިތުބާރު ނުވަތަ ޔަޤީންކަން އޮންނަ މީހާ

ވާޖިދް : ކުޅަދާނަ މީހާ / ގަދައަށް ލޯބިވާ މީހާ / ކާމިޔާބު ހޯދާ މީހާ

ވާރިޘް : ވާރުތަވާ މިހާ

ވާރިދް : ހިތްވަރުގަދަ / މަގު

ވާރިފް : ބޮޑު ހިޔާ / ބޮޑު ފެހިކަންގަދަ ގަސް

ވާސިޢް : ފުޅާ ތަނަވަސް

ވާސިލް : ވާޖިބު / މީހަކާއި ކުއްތަންވުމަށް ކަމެއްކުރާ މީހާ

ވާސިމް : ރީތި

ވާޞިފް : ހުރި ރަނގަޅު ރީތި ކަމަކުން ސިފަކުރެވޭ މީހާ

ވަޞީފް : ޅަފުރައިގެ ކުއްޖާ

ވާޞިލް : ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާ މީހާ / ބުރިވުމެއްނެތި

ވާފިދް : އަންނަމީހާ / ކަމަކަށްޓަކައި އަންނަމީހާ

ވާފިރް : ތިޔާގި / ބަރަކާތް ގިނަ

ވާފީ : ވަފާތެރި / އިޚްލާޞްތެރި / ފުރިހަމަވެފައިވާ

ވާކިފް : ބޯ ވާރޭ

ވާހިބް : ހިބައިން އެއްޗެއް ދޭ މީހާ

ވަޖްދު/ ވިޖްދު : ގަދަ ލޯބި / މުއްސަނދިކަން / ތަނަވަސްކަން / އުފާ / އެއްޗެއް ފެނުން

ވުޖޫދް : ވުން / ހުރުން / ނެތުމުގެ އިދިކޮޅު

ވިޖްދާން : އިންސާނާގެ ނަފްސާއި އެތެރޭގެ ބާރު

ވަޖްދީ : ވަޖްދަށް ނިސްބަތް ކޮށް

ވަޖީހް : ބާރާއި ނުފޫޒުގެ ވެރިއާ / ބައެއްގެ އިސްކޮށް ހުންނަ ވެރިމީހާ

ވިހޭއިރު ފުރަތަމަ އަތް ނުކުންނަ ކުއްޖާ

ވަޙީދް : އެކަނި / ލާމަސީލު / އެޔާ އެއްފަދަ އެހެން އެއްޗެއް ނެތް

ވިދާދް : ލޯބި / ކުލުނު

ވަދޫދް : ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯތްބާއި ކުލުނުދޭ މީހާ / (އަދި  ބޮޑަށް ލޯތްބާއި ކުލުނު ލިބޭ މީހާގެ މާނައިގައިވެސ ބޭނުން ކުރެވޭ )

ވަދީދް : ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯތްބާއި ކުލުނުދޭ މީހާ

ވަދީޢް : މަޑުމައިތިރި ، ހަމަހިމޭން  މީހާ / ފާގަތި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ މީހާ

ވިސާމް : ރީތިކަން ، ޗާލުކަން  / ޢަލާމާތް

ވަސީމް : ރީތި ޗާލު މީހާ / އުޖާލާ މޫނެއްގެ ވެރިއާ / މޫނު ރީތި މީހާ

ވިޝާޙް / ވުޝާޙް : އިތާމުތް ނުވަތަ އެނުންވެސް ޖަވާހިރަކުން ގަތާފައިވާ ފަށެއް

ވިޞާލް : ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން / ގާތްކަން ބޭއްވުން

ވަޞީފް : ޚާދިމް / ޅަފުރައިގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ

ވައްޟާޙް : ރީތި މޫނެއްގެ ވެރިއާ / ދޮން މޫނެއްގެ ވެރިއާ / ފާޅުކަން ބޮޑު

ވައްހާބް : ގިނައިން މީހުންނަށް ހިބައިން އެއްޗެހިދޭ ދީލަތި މީހާ

ވަލާ(އ) : ލޯބި /  ގާތްކަން /  ތާއީދު / މިލްކު

ވިލާފް : ދުވުމުގެ ވައްތަރެއް / ފުލުފުލުގައި އަންނަ ވިދުން / ދެ އެއްޗެއް އެކުވުން

ވަލީދް : އަލަށް ވިހޭ ކުއްޖާ / ޅަ ޖުއްޖާ / ޒުވާން ކުއްޖާ

ވަލީފް :  ފުލުފުލުގައި އަންނަ ވިދުން

ވިހާދް : ވަހްދާ ގެ ގިނަ ގޮތް ، (މާނައަކީ ބިމުން އަޑިވެފައިވާ ތަންގަނޑު )

ވަހްބް : ހިބައިން ދެވޭ އެއްޗެއް

ވަރްޝާން : ވަލުކޮތަރުގެ ވައްތަރަކަށް ކިޔާ ނަމެއް

ވައްޤާޞް: އެއްޗެހި މުގުރުމުގައި ގަދަފަދަ މީހާ، މި ނަން ކިޔާ ތިން ޞަޙާބީން އުޅުއްވި ކަމަށްވޭ.

 

 

 

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.