އަންގާރަ20201117

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޒ - ز

އ   ބ   ތ   ޘ   ޖ   ޙ   ޚ   ދ   ޛ   ރ   ޒ   ސ   ޝ   ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ   ފ   ޤ   ކ   ލ   މ   ނ   ހ   ވ   ޔ

ޒާއިދް : ދީލަތިމީހާ / ގިނަވެ އިތުރުވާ

ޒާއިރް : ޒިޔާރަތްކުރާ މީހާ / މެހުމާން

ޒާދް : : ދަތުރުމަތީގެ ކޮއްތު، އަދި މި މާނައިން، އާޚިރަތަށްޓަކައި ވާ ތަޤްވާވެރިކަމަށް ވެސް ޒާދު ކިޔެއެވެ.

ޒާޖިރް : ނުބައިކަންތަކުން ދުރުކުރާމީހާ

ޒާޖިލް : ދުނިއެއްލާމީހާ / ދިފާއުކުރާމީހާ

ޒާޚިރް :އުސް ނުވަތަ މަތި / ޝަރަފުވެރި ދީލަތި

ޒާފިރް :  ސިންގާ / ދީލަތި / ކަނޑު / ވެރިޔާ

ޒާމިލް : ބައިވެރިއާ

ޒާކީ : ގިނަވެ އިތުރުވާ / މީރު / ރަނގަޅު

ޒާހިދު : ޒާހިދުމީހާ / ގިނައިން އަޅުކަންކުރާ މީހާ

ޒާހިރް : މޫނު އުޖާލާ މީހާ / ދިއްލިފައިވާ

ޒާހިލް : ހިތްހަމަޖެހިފައިވާމީހާ

ޒާހީ : އުޖާލާ / ވިދާބަބުޅާ  / އަމިއްލަނަފްސާއިމެދު ފަޚްރުވެރިވާ މީހާ

ޒަހްޔާން: އުޖާލާ / ވިދާބަބުޅާ  / އަމިއްލަނަފްސާއިމެދު ފަޚްރުވެރިވާ މީހާ

ޒަހްވާން : އުޖާލާ / ވިދާބަބުޅާ  / އަމިއްލަނަފްސާއިމެދު ފަޚްރުވެރިވާ މީހާ

ޒުބައިދް : މި ބަސް ނެގިފައިވަނީ ޒުބްދާ މި ބަހުން، ޒުބްދާ ގެ މާނައަކީ، އެއްޗެއްގެ އަރަގު(އެންމެ ރަނގަޅު އަސްލުބައި) . މީހަކަށް މި ނަން ކިއުމުން މާނައަކީ: އަސްލާއި ފަސްލު ރަނގަޅު ކުއްޖާ

ޒުބައިރް : ވަރުގަދަމީހާ / ގޮތްދޫނުކުރާ މީހާ / ބުއްދި

ޒިރްޔާބް : ރަން / ރިދޫކުލަ

ޒުރައިޤް : ސާފުފެން

ޒުރްޤާން :  ނޫކަލަތައް

ޒަޢީމް : ޒަޢީމު / ބަލަހައްޓާމީހާ

ޒަޣްލޫލް : ކުޑަކުއްޖާ / ޅަކޮތަރު / ކަދުރުގެ ވައްތަރެއް

ޒުފަރް : ވެރިއާ / ބާރުގަދަމީހާ ހިތްވަރުގަދަމީހާ

ޒުލާލް : ސާފު މީރުފެން / ބޯން ފަސޭހަ ފިނިފެން

ޒަކަރިއްޔާ : ނަބީބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު (ނަމުގެ އަސްލަކީ ޢިބްރީ ބަހެއް، މާނައަކީ ކަލާނގެ ޒިކުރުކުރާ މީހާ)

ޒަކްނޫން : ބުއްދިވެރިއާ / ދަންނަމީހާ

ޒަކްވާން : ރަނގަޅު / ޞާލިޙް

ޒަކީ : ތަޤުވާވެރި / ބަރަކާތާއި ނިޢުމަތް ލިބޭ މީހާ / އިތުރުވާ މީހާ / ފާފަތަކުން ޠާހިރުވެ ހުންނަމީހާ

ޒަކީން : އެއްގޮތް / މިސާލު

ޒަމީލް : އެކުވެރިއާ / ވަޒީފާ ނުވަތަ ސްކޫލު ނަމަވެސް ތަނެއްގައި އެކުގައި އުޅޭމީހާ

ޒަމީރް : ރީތި ފިރިހެން ކުއްޖާ

ޒުމަރިރް : ރީތި ފިރިހެން ކުއްޖާ

ޒަމީޢް : އަވަސް ހަލުއި މީހާ /  ހިތްވަރުގަދަ ޖެހިލުން ކުޑަ މީހާ / ޢަޒުމުގާ ފަސްނުޖެހޭ މީހާ / ޚިޔާލު ރަނގަޅު މީހާ

ޒިންދު : އަލިފާން / އަތްތިލައާއި އަތް ގުލޭތަން

ޒިމާމް : ލަގަން

ޒަހްރާން : އުޖާލާވެފައިވާ މީހާ/ އަލިވެފައިވާ / އަލިކަން ގަދަ

ޒަހްދާން : ޒާހިދު މީހާ

ޒަހްވާން : އަމިއްލަނަފްސާއިމެދު ފަޚްރުވެރިވާ މީހާ

ޒަހީދް : މަދު / އަގުހެޔޮ

ޒަހީރް : އުޖާލާވެފައިވާ މީހާ/ އަލިވެފައިވާ / އަލިކަން ގަދަ

ޒަލީފް : ކައިރި ކަން / އަރިސްކަން / މަތިވެރި މަޤާމް ނުވަތަ ދަރަޖަ

ޒުހައިރް : ޒަހްރް ގެ ކުޑަގޮތް (މާ) / ރީތި ދޮން މީހާ

ޒުވައިލް :  ބުއްދިވެރި / ހިތްވަރުގަދަ

ޒުވައިދް : ޒާދުގެ ކުޑަގޮތް، ޒާދުގެ މާނައަކީ ދަތުރުމަތީގެ ކޮއްތު، އަދި މި މާނައިން، އާޚިރަތަށްޓަކައި ވާ ތަޤްވާވެރިކަމަށް ވެސް ޒާދު ކިޔެއެވެ.

ޒިޔާދް : އިތުރުވުން، ބޮޑުވުން، ގިނަވުން

ޒިޔާން : ޒީނަތްތެރިވެ ނަލަވާ މީހާ / ޒީނަތްތެރިވެ ނަލާން ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗެއް

ޒައްޔާން : ޒީނަތްތެރިވެ ނަލަވާ މީހާ

ޒައިދް :  ދީލަތި / އިތުރު / ގިނަ

ޒައިދާން : ހަމަ ޒައިދްގެ މާނަ، ނަމަވެސް މި ވަޒަނަށް މި ބަސް ބޭނުން ކުރެވެނީ، ވަރަށް އިތުރު، ވަރަށް ގިނަ ކަން ދޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން.

ބޮޑުވުން ނުވަތަ ގިނަވެ އިތުރުވުން ބޮޑ

ޒަޔާން : ރީތި ނަލަ މީހާ

ޒައިދޫން : ޒައިދްގެ ގިނަ ގޮތް

ޒައިން : ރީތި / ނަލަ / ރަނގަޅު

ޒައިނާން: ޒައިންގެ މުޘައްނާ (ދޭތް) / ގިނައިން ޒީނަތްތެރިވެ ރީތިވާ މީހާ

ޒައިނުލް ޢާބިދީން : އަޅުވެރިންގެ ޒީނަތް (ކީރިތި ރަސޫލާގެ މުނިކާފާ ދަރިކަލުން ޢަލީ ބިން ޙަސަން ގެ ލަޤަބުފުޅެއް)

ޒައިނޫން : ޒައިން އަށް ލޯބިން ކިޔާ ގޮތެއް

 

 

 

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.