ހޯމަ20200629

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

އަދަބާއިޘަޤާފަތް

މައުލިދުއްނަބަވީ އައުމުން ...!

maulid-nabawiއައި ރަބީޢުގެ މޫސުމާއެކު އައި ނުހަނު މަތިވެރި ދުވަސް
ވައިގެ ނަލަނަލަ ރޯޅިތަކުގައި ހުވަނދު ލެވެމުން އައި ދުވަސް

މާމެލާމެލި ފަރިވެ ފޮޅިފައި ވާ ރަބީޢުގެ ގުލްޝަނަށް
ލޭކޮކާލާ ބަޅިނދުތައް ގޮސް ހާއުފާވެރި ވާ ދުވަސް

ހެއު ދުޢާ ޞަލަވާތް ސަލާމުގެ ހާރުތައް ގަތަމުން އަލުން
    މާތް އިތުރު ކީރިތިވި ކަނދުރާފުޅުގަ އަޅުވާ މީ ދުވަސްލިޔުންތެރިންނަކީ ކޮން ބައެއް؟ ރަނގަޅު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއަކަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

liuntherin1ވާހަކަ ލިޔަން ބޭނުން ބައެއް މީހުން ކުރާ ސުވާލެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ލިޔާނީ ކހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ޖަވާބެއް ދިނުން ފަސޭހަ ސުވާލެއް ނޫނެވެ. ޖަވާބު ދިނުން އުނދަގޫ އެއް ސަބަބަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަ ލިޔަން ދަސް ކޮށް ދިނުން އުނދަގޫ ކަމެވެ.

ވާހަކަ ލިޔުންތެރި އަކަށް ވަނީ ހަމަ އެކަނި ވާހަކަ ލިޔަން އެނގުނީމައެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔެ އެކި ދުވަހު ދައްކަމުންދާ ކުލަވަރު ބަލައި، ދަސްކޮށް، އޭގެ މާނަ އެކި ގޮތް ގޮތަށް ނެރެން އެނގުނީމަ އެވެ. މިއީ މީހަކަށް ދަސް ކޮށް ދެވިދާނޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟މުސްތޮގެ ރިވާޔަތްތައް 3: ކަރުނައިގެ ދެ ރަހަ

karunaigeމީހަކު ދެކެ ލޯބިވާއިރު އަހަރެމެންނަށް އެއީ ލޯބިވާން އެކަށީގެންވާ މީހެއްތޯ ބަލާލެވޭބާއެވެ. ތެދެކެވެ ލޯތްބަކީ ވެވޭ އެއްޗެކެވެ. ބައެއް ބޭރު ބަސްބަހުން، ލޯބި ވެވިއްޖެޔޭ ބުނާ ޖުމްލައިގެ ލަފްޒީ މާނައަށް ބަލާއިރު އޮންނަނީ ''ލޯބީގެ ތެރެއަށް ވެއްޓު'' މެވެ. މާނަ އަކީ އެއީ މީހަކު ނުދެނެހުއްޓާ އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓޭ އުސޫލުން ވެއްޓޭ އެއްޗެކެވެ.

އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާ ނުލައި އޭގައި ޖެހެނީއެވެ. ލޯތްބަށް ވެއްޓުނީއޭ ދިވެހި ބަހުން ނުބުނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެކަމަކު ލޯބީގައި ޖެހުނީއޭ ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިރުން ވެސް އެ ވަނީ ހަމަ ވެއްޓުމާ އެއްފަދަ ކަމަކަށެވެ. ދަންތުރައެއް ނޫނީ ދަލެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްގައި ޖެހޭ ބީދައިންނެވެ.އީމެއިލް...

e-mail

ކަލާ، ފުރަތަމަ ފެނުނުދުވަސް މިއަދުވެސް ހަނދާންވެއެވެ.
ފިނިފެންމަލެއްފަދަ ތިރީތިކަމަށް ހިތާހިތުން ތަޢުރީފު ކުރީމެވެ.
އެދުވަހަށް އެއްމަސްވިއެވެ. އެކަމަކު ހިތާމައެއް ނުކުރަމެވެ.
ކަލާޔާ ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާލެވޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވުނީމައެވެ.

ކަލާޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކި ދުވަސް މިހާރުވެސް ޚިޔާލުކުރެވެއެވެ.
ފަރި ހިނިތުންވުމާއި، ހިތްއުފާކޮށްދިން ބަސްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވީމެވެ.
އެދުވަހަށް އެއްމަސްވިއެވެ. އެކަމަކު ހިތާމައެއް ނުކުރަމެވެ.
ކަލާޔަށް މިހިތުގެ އަޑު އިއްވާދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންއޮތީމައެވެ.ހިތް ރޮއްވާފައި......

hihrovvafai

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ދުވަހެއްކަމުން ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދައެވެ. ކަނޑުގެ ކޮންމެ ރާޅެއްވެސް އަނެއް ރާޅާ ތޮޅެމުންދެއެވެ. ކޮންމެ ރާޅެއްވެސް ކަނޑުގެ ވެރިކަން ބޭނުން ވެގެން އުޅޭކަހަލައެވެ. ނަދާ އާއި ނިހާން ތިބީ ހުޅުމާލެ ފެރީތައް ކައިރީ، މާލޭ ފަޅުގެ ބޭރުތޮށިގަނޑުމަތީގައެވެ. އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަލަބޮލި ސަރަހައްދެކެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މިދެލޯބިވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭތަނެކެވެ. ފެރީތަކުގެ އިންޖީނުގެ އަޑާއި،އަދު ވަކިވެގެން ތިދިޔައީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ ؟

adhu-vakivegen-dhaneeޅަ ދުވަހުއްސުރެ ގުޅިގެން އެކީގައި އުޅެފައި
ހަނދުވަރުގެ ރިހިއަލީގައި ނިދިގެއްލުވާލާފައި
ހުދު ދޮންވެލި ތުނޑިތަކުގައި ބައްދަލުކޮށް ހަދާފައި
އަދު ވަކިވެގެން ތިދިޔައީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ވަކި ނުވާނެކަމަށްބުނެ ވައުދާއި އަހުދު ކޮށްފައި
އެކު އުޅޭނެ ކަމަށްބުނެ  ހުވާކޮށްފައި
ކަލާދެކެ އިންތިހާއަށްވީ ލޯބި އުވާލާފައި
އަދު ވަކިވެގެން ތިދިޔައީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟''ޛަ ޕޭޝަން އޮފް ޛަ ކްރައިސްޓް'' ޔަހޫދީ - ކިރިސްޓިއަނުންގެ ގެ ޖަދަލަކަށް ވެފައި

passion_christޑައިރެކްޓަރ އަދި ތަމްޘީލްކުޅުންތެރިޔާ މެލް ގިބްސަން އުފެއްދި ފިލްމު ''ޛަ ޕޭޝަން އޮފް ޛަ ކްރައިސްޓް'' އާއި މެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަޙުޘްކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. ޔަހޫދީ ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުން މި ފިލްމަކީ ''ސާމީ ދަރިކޮޅާއި އިދިކޮޅު'' އެއްޗެއްކަމުގައި ބުނަމުންދާއިރު، ކިރިސްޓިޔަން ހަރަކާތްތެރިން ދެކެނީ އެއީ ''ތާރީޚީ މަރުޖިޢެއް'' ކަމަށެވެ. އަދި ''ވަރުގަދަ ފަންނީ މަސައްކަތެއް'' ގެ ގޮތުގައެވެ.ސަޤާފަތް މަތަކުރެވޭނީ ސަޤާފަތުންނެވެ.

saqaafai-matha-kurevyneeސިނަމާއަށް ތަންޤީދުކޮށް ފާޑުކިޔުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި، އެކަމުގެ ޢިލްމު އެނގިފައި ހުންނަ މީހަކަށް ވާނެކަމެކެވެ. އެ އުފެއްދޭނީވެސް ކަމުގެ ހުނަރާއި ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ޢިލްމުވެސް ކޮންމެސްވަރަކަށް ލިބިގެންކަމުގައި ވާތީއެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ސިނަމާ ފާޑުކިޔުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. ކަމުގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިބި ހުރި މީހެއްވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމު ބެލުމަކީ ކަށީގައި ހިފާފައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރާހިތްވާ އެއްކަމެވެ.ނެޓަށް ދެވިހިފުން

net-dhevihifunފަތިހު ފަތިހާ ޖޯޝްލާފައި ފޯރިނަގަމުން ތެދުވަނީ
 ހެނދުނު ހެނދުނާ ހިތްވަރާއެކު ޗެޓްގެ ދާނަށް ވަދެލަނީ
  ނެޓްގެ ބޭނުން ކޮށްލުމަށް ހުރިހާ ވަގުތު ހުސްކޮށްލަނީ
    ހިތްވަރާ އަދި ފޯރިނަގަމުން މަސްތުގައި ޖެހި ނިމިދަނީ

މެންދުރާ ޢަޞްރާ ހަވީރުގެ ވަގުތުތަށް މިގޮތަށް ދަނީ
  މެންދަމާ ފަތިހާ އިރާކޮޅު ހަމަ މިފޯރީގައި ދަނީ
   ގެއްލުމާ ވޭނާ ހަލާކުގެ ދާނަކަށް މީހާ ދަނީ
    އިސްވެދެންނެވި ދާނުގައި މީހާ ޣަރަޤުވެވި ނިމިދަނީތިޔަރީތި މޫނު ލޯބިން، އެދިއެދި ހޯދީމޭ.......

thiya-reethi-moonuދިގުއިންތިޒާރުގެ ފޮނިކަން އިޙްސާސް ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ.
ކުލަނެތް ހުވަފެންތަކުގެ ޒަމާން ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ.
ހިތުގައިވާ އުދާސްކަން މުޅިން ފިލައިފިއެވެ.
ކަލާގެ އެންމެ ޖުމްލައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޙަޔާތުގައި އާޞަފްޙާއެއް ފެށުނީއެވެ.
ހިތްއެދޭ މަންޒިލަށް ވާސިލްވެވުނީއެވެ.
ހިތަށް އަރައެވެ. ކަލާ ހާދަ ރަނގަޅެވެ.
ތިހިތްހެޔޮ ކަމާއިއެކު އަބަދުވެސް ވާނަން ދޯއެވެ؟ފާޅުކުރަން ނުކުޅެދުނަސް.....!

faalhukuran 1- ދުނިޔެ ފެނިގެން ޝޯޚުވެވިފައި އޭގެފަހަތުން ނުދުވުމަށް
ފުނިޖަހާ މުދަލާ ތަކެތި އެއްކޮށް ޖަމާކޮށް ނޫޅުމަށް
އުނިކަމާ މަދު މިންވަރަށް ދުނިޔޭގެ ހަމަ އީމާން ވުމަށް
ދުނިޔެ ދެކެނީ ކީއްވެހޭ މީ ބައި ކުޅަނދު މަދުވީ ކަމަށް

2- ހަމަހިމޭންކަން ބޭރުފުށުގައި ހުއްޓަކަސް އަދިހަމަ މިހެން
ނަމަވިޔަސް ދުރުގައި ބަލަން ހުރި މީހަކަށް ވުމަކުން އެހެން
އަމަށަކުން ފާހަގަ ވެވޭފަދަ މީހަކަށް ނުވިޔަސް ސަފުން
ހަމަ ހިލާ އެ ނުވާނެ ނޫންހޭ ހިއްސުތައް އުނިވީކަމަށް

 ހުވަފެން

huvafen

އިރާކޮޅުއްސުރެ ވިހެމުން ދިޔަ ވާރޭ އަދިވެސް ހުއްޓާކަން ނޫޅެއެވެ. އެއްފަހަރު ބޯކޮށް ވެހިލައެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ތުނިތުނި ތިކިތަކެއްގެ ސިފައިގައި ވިލާގަނޑުގެ އަސަރު ފާޅުވެއެވެ. ނިދޭތޯ އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރީމެވެ.

ވާރޭއާއި އެކު ކޮޓަރީގެމާހައުލުގައި ހިއްޕާލާފައިވާ ފިންޏާއި، ޖެހެމުންދިޔަ ލަވައިން އިއްވާދޭ މަޑުމައިތިރި މިއުޒިކްގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ލޯ ނިދީގެ ކޯރަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު''ޣައްޒާގައި މަރު'' މި ފިލްމުގެ އަގަކަށް މަރު !

ghazza-ga-maruމިއަހަރު ޖަރުމަންގެ ބާރލިންގައި ބޭއްވެނު 54 ވަނަ ބާރލިން ފިލްމް ފެސްޓިވަލް ހިނގަމުން ދިޔައިރު އިނގިރޭސި ޑޮކިޔުމެންޓްރީއެއް ވެސް އެޅުވުނެވެ. '' ޑެޘް އިން ގާޒާ '' މި ފިލްމު ޚާއްސަވީ އެއްކަމަކީ، މަސައްކަތުގެ އަގެއްކަމުގައި ޑައިރެކްޓަރ އޭނާގެ އަމިއްލަ ފުރާނަ މިކަމަށް ހޭދަކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމެވެ

ޑައިރެކްޓަރ ޖޭމްސް މިލަރ، މި ފިލްމުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ، ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ ނަޒަރަށް މެދުއިރުމަތީގެ ތަޅާފޮޅުން ފެންނާނެ ގޮތުގެމައްޗަށެވެ.ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.