އަންގާރަ20200630

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

އަދަބާއިޘަޤާފަތް

ކުރަމޭ ދުޢާ

kuramey-dhuaއަރަހުށި  އިލާހީ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަންވަމުން ކުރަމޭ ދުޢާ
އޮނަސައްތަ އިސްމުން ރިވެތި މާތް ފަށަމުން އަޅާ ކުރަމޭ ދުޢާ

ޢާލަމްތަކަށް ހުރި ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި ފޮނުއްވެވި ޞާޙިބާ
ކައު މާތް ނަބިއްޔާއަށް ސަލާމް ޞަލަވާތް އަދާ ކުރަމޭ ދުޢާ

ސާބިތުކަމަށް އެދެމުން އަޅާ ޣާފިލްކަމުން ވެވިގެން ނަޖާ
ޞާލިޙް އަޅުން ތެރެއިން އަޅާ އެދި ލެއްވެވުން ކުރަމޭ ދުޢާކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ...

konmevesމިއީ ފަހަރެއްގައި ކަލާއަށްޓަކައި އަހަރެންގެ ޤަލަމުން ބޭރުކޮށްލާ އެންމެ ފަހު ދެލިކޮޅަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިއީ ހުއްޓުމެއްނެތި އެތަކެއް އަހަރަކު ކަލާގެ ލޯބީގައި ދީވާނާވި ހިތް ކަލާއަށް ޚާއްޞަކުރާ އެންމެ ފަހު ލިޔުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިހެން ހިތަށް އަރުވާލިޔަސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ރިހުން އުފެދެއެވެ. ހަމަ ތެދެކެވެ. އަހަރެންގެ ހިތަށް ތަދުވެއްޖެއެވެ. އެހެނަސް މި ހުރިހާ ކަމަކާއި އެކުވެސް އަހަރެން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމެވެ.ވެލެންޓައިން ދުވަސް

valentine-dhuvasމިފަހަކަށް އައިސް މުޅިދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރާ ޢީދުތަކުގެ ތެރެއެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޢީދަކީ ވެލެންޓައިން ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ލޯބިވެރިންގެ ޢީދެވެ. ވެލެންޓައިން ދުވަހަކީ އެދުވަސް ކައިރިވުމުން ލޯބީގެ ކާޑުތަކާއި އެކި ވައްތަރުގެ މާތަކާއި ހަދިޔާތަކުގެ ވިޔަފާރި އެތައް ގުނައަކަށް ކުރިއަށްޖެހޭ ދުވަހެކެވެ. އަދި ތިމާ ލޯބިވާ މީސްމީހުން މަތި ހަނދާންވެ އެމީސްމީހުނަށް ގުޅާ ހަދަން ފަށައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިޝްޤީ ލޯބީގެ މޫސުމެއްކަމުގައި މިދުވަސް ވެގެންދެއެވެ.ޙަޔާތުން އެއްފަހަރު.....

hayaathun-1faharuއިއްޔެ ސަމީހު އަހަންނަށް ފޯނު ކޮށްފައި، މިއަދު އޮފީހަށްއަންނާނެ ވާހަކަ ބުނީއްސުރެ އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތަކީ މިއީއެވެ.ސަމީހުއޮފީހަށް ވަދެގެން އައި އިރު އހަހަންނަށް އިނދެވުނީ ޙަރަކާތް ހުއްޓިފައެވެ.ޖެހިބުދެއްހެން ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެވުނީއެވެ.ކުރިއަށްވުރެ އޭނާ މިހާރުމާ ރީއްޗެވެ. މާހިތްގައިމެވެ. ފެންނަނީވަރަށް ތާޒާކޮންނެވެ. ސަމީހު އަށް އަހަރެން ފެނުމުން، ހިނިތުން ވެލައިގެންހުރެ އަހަރެންގެ ގާތަށް އައެވެ.''ހިތްއަދު ރޮނީއޭ ނުދާށޭ ހިތްމަރުވަނީއޭ ނުދާށޭ...''

hih-adhu-roneeey-nudhaashey

ލޯބިވާއެވެ!
މިހިތް އަބަދުމެ އެދެނީ ތިޔަ ފަރި ހިނިތުންވުން ދެކޭށެވެ.
މި ކަންފަތް ހޭނިފައިވަނީ ތިޔަ ޖާދުވީ އަޑަށެވެ.
މި ދެލޯ ކެތްތެރިކަމެއްނެތި އިންތިޒާރުކުރަނީ ކަލާފެންނާނެ ވަގުތަކަށެވެ.
އެކަމަކު... އަބަދު މާޔޫސްވާންޖެހެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
ލޯބިވާއެވެ!
ކަލާއަށްވުރެ ރަނގަޅު މީހަކު އަހަރެންނަށް ލިބިދާނެކަމުގައިބުނެ ކަލާ އަހަރެންގެ ލޯތްބަށް އިންކާރުކުރީއެވެ.........ކީއްވެހޭ؟

keeveheyއެއްމެ ކަތި ފުން ނަޒަރަކުން އަޅުދާސް މިހިތްވީ ކީއްވެހޭ؟
    ފެންނަފަށުގައި މުޅި ޢުމުރު ހުރުމަށް އެދެވެނީ ކީއްވެހޭ؟

ރޭގަނޑުގެ ރާނީ ހަނދާ ތަރިތައް ތިބާ ފެނި މަޑުމަޑުން
    ރޭގަނޑަށް ޒީނަތްވުމަށް ފަސްޖެހި ލަދުންވީ ކީއްވެހޭ؟އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް:ފިލްމީ ދުނިޔޭގައި ދެވޭ އެއްމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިނާމު

oscarފިލްމީދުނިޔޭގައި އެއްމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް އެވޯރޑްކަމުގައިވާ، އެކަޑަމީ އެވޯރޑްސް އަކީ، 1927މ. ވަނަ އަހަރުގައި، އެމެރިކާގެ އެކަޑަމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗަރ އާރޓްސް އެންޑް ސައިންސަސް އިން، ފިލްމީ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުންކުރާ ތަފާތު ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރުބަލައި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތަޢާރަފުކުރި އިނާމެކެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ މިއިނާމަށް ކިޔާ އުޅޭ އެހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި އޮސްކަރ އާއި، ގޯލްޑެން ޓްރޮފީއާއި، ސްޓެޗޫ އޮފް މެރިޓް ހިމެނެއެވެ.ތިޔަ ލޯބިވާގެ ލޯތްބަށް އެދިގެންމިހިތް ރޮނީއޭ...

thiya-loabivaage-loabahމިހިތްއަބަދުވެސް އެދެނީ ކަލާގެ ޚިޔާލުކުރުމެވެ.
އެކަނިވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ކަލާއަށް ތަޢުރީފުގެ ބަސްތައް ރައްދުކުރުމެވެ.
ކަލާއަށް އުފާވެރިކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަރުހަބާކިޔާ ފުރަތަމަމީހާއަށް ވުމެވެ.
ދެރަކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ހިނދަކު ކަލާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމެވެ.ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.