ހުކުރު20200918

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޅެން

........ކީއްވެހޭ؟

keeveheyއެއްމެ ކަތި ފުން ނަޒަރަކުން އަޅުދާސް މިހިތްވީ ކީއްވެހޭ؟
    ފެންނަފަށުގައި މުޅި ޢުމުރު ހުރުމަށް އެދެވެނީ ކީއްވެހޭ؟

ރޭގަނޑުގެ ރާނީ ހަނދާ ތަރިތައް ތިބާ ފެނި މަޑުމަޑުން
    ރޭގަނޑަށް ޒީނަތްވުމަށް ފަސްޖެހި ލަދުންވީ ކީއްވެހޭ؟

ތަފްޞީލު...ތިޔަ ލޯބިވާގެ ލޯތްބަށް އެދިގެންމިހިތް ރޮނީއޭ...

thiya-loabivaage-loabahމިހިތްއަބަދުވެސް އެދެނީ ކަލާގެ ޚިޔާލުކުރުމެވެ.
އެކަނިވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ކަލާއަށް ތަޢުރީފުގެ ބަސްތައް ރައްދުކުރުމެވެ.
ކަލާއަށް އުފާވެރިކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަރުހަބާކިޔާ ފުރަތަމަމީހާއަށް ވުމެވެ.
ދެރަކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެ ހިނދަކު ކަލާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.