ބުރާސްފަތި20201112

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ދިރިއުޅުން

dhiriulhun

ހިތަށް އެހާ ތަދުވަނީ ފަހެ ކީއްވެބާއެވެ؟
މަޑު ބީހިލުމަކުން ކަލާ ފަނާވެ ދަނީ ފަހެ ކީއްވެބާއެވެ؟
ޙައްޤުގައި ހުރީ ކަލާކަން އެނގޭއިރުވެސް،
ޖަދަލުގައި ކަލާ ނާކާމިޔާބުވަނީ ދެން ކީއްވެބާއެވެ؟

ކަންކަން ދާންޖެހޭ މަގުން ކަސިޔާރުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ހެއްޔެވެ؟
ސީދާ ސަރާސަރު މަގެއް ކަފިވެގެން ދާން ފަށަނީ، ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
ދުނިޔޭގެ ސެނބުރުން ބާރުވެ، ކަލާއަށް މަޑުޖައްސާ ނުލާ،
ކަލާއަށް އެނގުމުގެ ކުރިން، އެއް ފުރުޞަތު ދެއަކަށް ވެދެއެވެ.

އެއްޗެއް ލިބުމުގެ ކުރިން އެ އެއެއްޗެއް ބީވެދެއެވެ.
އަދި ކޮންމެވެސް މީހަކު، ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި، ކަލާއަށް ވާ ތަދު
އިޙްސާސްކޮށްފާނެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އެކަކުވެސް ވަނީ ހިލެޔަކު ނޫނެވެ.
ކަލާޔަށް އެމީހުންގެ މޫނު ނުފެންނަކަމަށް ވިޔަސްވެހެވެ.

އެންމެން ހަމަހަމަ ކަމަށް ވިސްނާށެވެ.
އަދި ހަމަ އެންމެން، މި ތޫނު ފިޔޮހިން ކެފިދެއެވެ.
އެހެންވީމާ، މި ވޭނީ އުދާހުގެ ކުޅިވަރަށް އަހަރެމެން
ދިރިއުޅުމޭ ކިޔަމުއެވެ.

 

* މިއީ އިނގިރޭސި ޅެމެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ.
ލިޔުނީ:ނަމްރަތާ ރޯއީ ޗައުދަރީ
ތަރުޖަމާ : ޢަލީ އިސްމާޢީލް

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.