ޅެން އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/feed/atom.html 2019-07-14T23:31:22+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. 2013-07-12T12:30:27+02:00 2013-07-12T12:30:27+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/vaanee-kihinkun-hey.html އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު sameenu@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img title="kihinakun" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/suf2.jpg" alt="kihinakun" /> ލިޔުއްވީ: ނާދިރު ޚަލީލީ</p> <p>ތަރުޖަމާ: އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު</p> <p>ނިދި ނާންނަނީ ނަމަ، އޭ ކަންނެތް ފަރާނަޔާއެވެ. މި ފުރަ ދަމަށް، މި ހިމޭން ރަށަށް، މި ގުގުރި ދަމާ އުޑަށް. ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ރޭގެ ހަތަރުދަން ހޭދަވެ، ތި ހިތަށް ފަތިސްވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ފޮޅޭ މަލުން، ބިމުގެ ސަޠަޙަ ފުރި ބެދިއްޖެނަމަ، އަދި އެއީ ހައްތަހާ ތިބާ އިންދައި ހެއްދި ގަސް ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ.</p> <p>ތިބާގެ ދީލަތިކަމާއި ކުލުނުގެ ސަބަބުން ދެތިން މީހުނަށްނަމަވެސް ޙަޔާތުގެ މާނަ އެނގުނުނުނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. މާ ރުނބައެއް ފުރާ ހުރި ތާޒާ ޚުމޫރު މިހާރުވެސް މަސްތުވެފައި ވާ ބޯތަކަށް އޮއްސައިފި ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ދާށެވެ. އަވަހިއްޔާ އަވަހަސް ދާށެވެ. ގޮސް ތި ނަފުރަތު ކުރާ މީހާއަށްވެސް ލޯބި ހުށަހަޅާށެވެ. ތިބާގެ އަތްމައްޗަށް އެ ހިތްތައް މަޑުމޮޅިވެޖެއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ.</p> <p>&nbsp;</p></div> <div class="feed-description"><p><img title="kihinakun" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/suf2.jpg" alt="kihinakun" /> ލިޔުއްވީ: ނާދިރު ޚަލީލީ</p> <p>ތަރުޖަމާ: އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު</p> <p>ނިދި ނާންނަނީ ނަމަ، އޭ ކަންނެތް ފަރާނަޔާއެވެ. މި ފުރަ ދަމަށް، މި ހިމޭން ރަށަށް، މި ގުގުރި ދަމާ އުޑަށް. ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ރޭގެ ހަތަރުދަން ހޭދަވެ، ތި ހިތަށް ފަތިސްވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ފޮޅޭ މަލުން، ބިމުގެ ސަޠަޙަ ފުރި ބެދިއްޖެނަމަ، އަދި އެއީ ހައްތަހާ ތިބާ އިންދައި ހެއްދި ގަސް ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ.</p> <p>ތިބާގެ ދީލަތިކަމާއި ކުލުނުގެ ސަބަބުން ދެތިން މީހުނަށްނަމަވެސް ޙަޔާތުގެ މާނަ އެނގުނުނުނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. މާ ރުނބައެއް ފުރާ ހުރި ތާޒާ ޚުމޫރު މިހާރުވެސް މަސްތުވެފައި ވާ ބޯތަކަށް އޮއްސައިފި ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ދާށެވެ. އަވަހިއްޔާ އަވަހަސް ދާށެވެ. ގޮސް ތި ނަފުރަތު ކުރާ މީހާއަށްވެސް ލޯބި ހުށަހަޅާށެވެ. ތިބާގެ އަތްމައްޗަށް އެ ހިތްތައް މަޑުމޮޅިވެޖެއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ.</p> <p>&nbsp;</p></div> އިންތިޒާރުގެ ނިމުން 2012-10-20T00:55:50+02:00 2012-10-20T00:55:50+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/inthizaarugenimun.html އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު sameenu@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="caption" dir="RTL"><img style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/ar125167056045035.jpg" alt="ar125167056045035" width="376" height="282" border="1" /></p> <p dir="RTL">ކަޅުކޮށް ބަނަކޮށް ފުސްމޫނު ދައްކައި ހިނދު އުޑާ&nbsp;</p> <p dir="RTL">ހަމަހިމޭންކޮށް ޖައްވު ޒައްރާވެސް ހުރިތަނުން ނުގުޑާ،&nbsp;</p> <p dir="RTL">ނެތޭ ހިނދު ގަސްކަރައިގައި ހިލަމެއް އުޑުގައި ވިލާ ބޯވެދާ</p> </div> <div class="feed-description"><p class="caption" dir="RTL"><img style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/ar125167056045035.jpg" alt="ar125167056045035" width="376" height="282" border="1" /></p> <p dir="RTL">ކަޅުކޮށް ބަނަކޮށް ފުސްމޫނު ދައްކައި ހިނދު އުޑާ&nbsp;</p> <p dir="RTL">ހަމަހިމޭންކޮށް ޖައްވު ޒައްރާވެސް ހުރިތަނުން ނުގުޑާ،&nbsp;</p> <p dir="RTL">ނެތޭ ހިނދު ގަސްކަރައިގައި ހިލަމެއް އުޑުގައި ވިލާ ބޯވެދާ</p> </div> ކާމިޔާބު ލިބޭ ހިސާބު 2011-08-07T23:12:52+02:00 2011-08-07T23:12:52+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/kaamiyaabu-libeyhisaabu.html އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު sameenu@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/kaamiyaabu.jpg" alt="kaamiyaabu" width="236" height="271" />ފަހަތަށް ބަލަހައްޓައިގެންނުހުރެ ކުރިމަތީ ތަނަވަސްވެފައިވާ ރާސްތާއަށް ބަލާށެވެ.<br />ފަހަތަށް ކަރުއަނބުރައިގެން ހުރެ ހިނގަނިކޮށް ގަލެއްގައިއަޅައިގަނެދާނެއެވެ.<br />ނޫނީ ކުރިމަތީ އޮތް ރަންގަނޑަކަށް ފައިންއަރައިފައިވެސް ދެވިދާނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/kaamiyaabu.jpg" alt="kaamiyaabu" width="236" height="271" />ފަހަތަށް ބަލަހައްޓައިގެންނުހުރެ ކުރިމަތީ ތަނަވަސްވެފައިވާ ރާސްތާއަށް ބަލާށެވެ.<br />ފަހަތަށް ކަރުއަނބުރައިގެން ހުރެ ހިނގަނިކޮށް ގަލެއްގައިއަޅައިގަނެދާނެއެވެ.<br />ނޫނީ ކުރިމަތީ އޮތް ރަންގަނޑަކަށް ފައިންއަރައިފައިވެސް ދެވިދާނެއެވެ.</p> </div> މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ. 2011-08-03T00:03:00+02:00 2011-08-03T00:03:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/mi-hindukolhu-kalaayaaeku.html އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު sameenu@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/mi_hindukolhu-kalaayaaeku.jpg" alt="mi_hindukolhu-kalaayaaeku" width="340" height="459" />ހަނދުއެހެރީ އަރައެވެ. ބުނާކަހަލަ އެވެ.<br />ބައިވެރިޔާ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްލަދޭން އެދޭށެވެ. މަޑުކޮށްލެވިދާނެ އެވެ.<br />އިރުކޮޅެއްތެރޭ ހަނދު އޮއްސޭނެ އެވެ.<br />ޔަގީންކަމެއްނެތް އިންތިޒާރެއްގައި އަހަރެން އިންދަ އެވެ.<br />އެ ހިނދުކޮޅު، އެ ހަމަހިމޭންކަން ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމަ އެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/mi_hindukolhu-kalaayaaeku.jpg" alt="mi_hindukolhu-kalaayaaeku" width="340" height="459" />ހަނދުއެހެރީ އަރައެވެ. ބުނާކަހަލަ އެވެ.<br />ބައިވެރިޔާ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްލަދޭން އެދޭށެވެ. މަޑުކޮށްލެވިދާނެ އެވެ.<br />އިރުކޮޅެއްތެރޭ ހަނދު އޮއްސޭނެ އެވެ.<br />ޔަގީންކަމެއްނެތް އިންތިޒާރެއްގައި އަހަރެން އިންދަ އެވެ.<br />އެ ހިނދުކޮޅު، އެ ހަމަހިމޭންކަން ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމަ އެވެ.</p> </div> މިނިވަންކަމުގެ މާނަ އޮޅުވާނުލައްވާ 2011-07-27T23:38:42+02:00 2011-07-27T23:38:42+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/minivankamuge-maana-olhuvanulavva.html އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު sameenu@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/minivankamuge-maana.jpg" alt="minivankamuge-maana" width="500" height="315" border="1" />މިނިވަންކަމުގެ ވީ މާނަފުން އޮޅުވާ ސަފުން ލެވިދާނެތޯ<br />އުނިކަން ނެތަމަ ފިކުރީ ގޮތުން ލަފުޒުން އެމާނަ އޮޅޭނެތޯ</p> <p>ރަނގަޅާ ނުބައި ވަކިވާވަރަށް ފިކުރާއި ޖިސްމުން ބޮޑުވުމުން<br />އަގަލާއި ކުލުނާ ޚުލްޤު ފުރިހަމަ ދޫކުރުން ހެޔޮވާނެތޯ</p> <p>އެނބުރޭ ހަވާނަފުސަށް ތަބާ ވެވިގެން ޙަޔާތް ކުރަމުން ފަނާ<br />އަބުރާއި ޝަރަފާ ޢިއްޒަތާ ވެއްޔާ މޮޑެން ހެޔޮވާނެތޯ</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/minivankamuge-maana.jpg" alt="minivankamuge-maana" width="500" height="315" border="1" />މިނިވަންކަމުގެ ވީ މާނަފުން އޮޅުވާ ސަފުން ލެވިދާނެތޯ<br />އުނިކަން ނެތަމަ ފިކުރީ ގޮތުން ލަފުޒުން އެމާނަ އޮޅޭނެތޯ</p> <p>ރަނގަޅާ ނުބައި ވަކިވާވަރަށް ފިކުރާއި ޖިސްމުން ބޮޑުވުމުން<br />އަގަލާއި ކުލުނާ ޚުލްޤު ފުރިހަމަ ދޫކުރުން ހެޔޮވާނެތޯ</p> <p>އެނބުރޭ ހަވާނަފުސަށް ތަބާ ވެވިގެން ޙަޔާތް ކުރަމުން ފަނާ<br />އަބުރާއި ޝަރަފާ ޢިއްޒަތާ ވެއްޔާ މޮޑެން ހެޔޮވާނެތޯ</p> </div> ޙާއްޖު ޒަޣްލޫލުގެ ދިވެހި ޤަޞީދާ 2010-10-20T00:56:35+02:00 2010-10-20T00:56:35+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/haajj-zaghlool-ge-gaseedha.html އާދަމް ފަޔާޒް މުޙައްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/haajj-zaghlool.jpg" alt="haajj-zaghlool" width="365" height="250" />އެއްދުވަހަކު ޤާހިރާގެ މުޑުދާރު މަގެއްގައި ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ވަރަށް މުސްކުޅި އަޑަކުން މީހަކު ލަވައެއް ކިޔާ އަޑު އެބަ އިވެއެވެ. ދޭތެރެއަކުން ނޭވާކުރުވެގެން ކެއްސާލައެވެ. އަހަރެން އެ އަޑު އިވޭ ދިމާއަށް ދިޔަ އިރު އަޑު އަންނަނީ ތަންކޮޅެއް އެކަހެރިކޮށް ވަކިން ހުރި ފަޅު ޢިމާރާތެއްގެ ތިރިންނެވެ. ގާތްކޮށްލި އިރު އެއްވެސް މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ދެން ވަރަށް ޙައިރާންވެފައި ހުރެއްޖައީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލަވައިގެ އަޑުކެނޑިއްޖެއެވެ. އޭތް.. އެ އަޑު އަހަންނަށް ގޮވައިލިއެވެ. އަހަރެން އެދިމާއަށް ބަލައިލި އިރު އެތާ އޮތީ ދޫ ނެރެގެން އޮތް ކަޅު ކުއްތާއެކެވެ. އެސޮރަށް އަހަރެން ހަމަ ފެނުމާއެކު މަށަކީ މިޞްރު މީހެއް ނޫންކަން ވިސްނިއްޖެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/haajj-zaghlool.jpg" alt="haajj-zaghlool" width="365" height="250" />އެއްދުވަހަކު ޤާހިރާގެ މުޑުދާރު މަގެއްގައި ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ވަރަށް މުސްކުޅި އަޑަކުން މީހަކު ލަވައެއް ކިޔާ އަޑު އެބަ އިވެއެވެ. ދޭތެރެއަކުން ނޭވާކުރުވެގެން ކެއްސާލައެވެ. އަހަރެން އެ އަޑު އިވޭ ދިމާއަށް ދިޔަ އިރު އަޑު އަންނަނީ ތަންކޮޅެއް އެކަހެރިކޮށް ވަކިން ހުރި ފަޅު ޢިމާރާތެއްގެ ތިރިންނެވެ. ގާތްކޮށްލި އިރު އެއްވެސް މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ދެން ވަރަށް ޙައިރާންވެފައި ހުރެއްޖައީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލަވައިގެ އަޑުކެނޑިއްޖެއެވެ. އޭތް.. އެ އަޑު އަހަންނަށް ގޮވައިލިއެވެ. އަހަރެން އެދިމާއަށް ބަލައިލި އިރު އެތާ އޮތީ ދޫ ނެރެގެން އޮތް ކަޅު ކުއްތާއެކެވެ. އެސޮރަށް އަހަރެން ހަމަ ފެނުމާއެކު މަށަކީ މިޞްރު މީހެއް ނޫންކަން ވިސްނިއްޖެއެވެ.</p> </div> ދިރިއުޅުން 2008-12-11T09:10:56+02:00 2008-12-11T09:10:56+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/dhiriulhun.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/dhiriulhun.jpg" alt="dhiriulhun" height="150" width="610" /></p> <p>ހިތަށް އެހާ ތަދުވަނީ ފަހެ ކީއްވެބާއެވެ؟</p> <p>މަޑު ބީހިލުމަކުން ކަލާ ފަނާވެ ދަނީ ފަހެ ކީއްވެބާއެވެ؟</p> <p>ޙައްޤުގައި ހުރީ ކަލާކަން އެނގޭއިރުވެސް،</p> <p>ޖަދަލުގައި ކަލާ ނާކާމިޔާބުވަނީ ދެން ކީއްވެބާއެވެ؟</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/dhiriulhun.jpg" alt="dhiriulhun" height="150" width="610" /></p> <p>ހިތަށް އެހާ ތަދުވަނީ ފަހެ ކީއްވެބާއެވެ؟</p> <p>މަޑު ބީހިލުމަކުން ކަލާ ފަނާވެ ދަނީ ފަހެ ކީއްވެބާއެވެ؟</p> <p>ޙައްޤުގައި ހުރީ ކަލާކަން އެނގޭއިރުވެސް،</p> <p>ޖަދަލުގައި ކަލާ ނާކާމިޔާބުވަނީ ދެން ކީއްވެބާއެވެ؟</p> </div> ހިތަށް އަރައެވެ. 2007-05-19T03:07:11+03:00 2007-05-19T03:07:11+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/hithai-araeve.html ތަރުޖަމާ: ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/hithai-araeve.jpg" alt="hithai-araeve" width="608" height="390" border="1" />ދެން އެހެން ކޮންބަޔަކަށް ބާއެވެ؟ <br />އަހަރެމެން ފާޑު މިކިޔަނީ އަހަރެމެން ފިޔަވައި، <br />އެހެނަސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ. <br />އަހަރެމެން އެންމެން މުސްލިމް އުންމަތަށް ފާޑުކިޔަމުއެވެ.</p> <p>ނޫނީ، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމާމެދު ފަރުވާލެއްނެތީ، އިމާމް ބާއެވެ؟ <br />އެއީ އެމީހުންެ ދުނިޔެވީ ދިރިއުޅުމަށް މާބޮޑަށް ދިޔައީ ބާއެވެ؟ </p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/hithai-araeve.jpg" alt="hithai-araeve" width="608" height="390" border="1" />ދެން އެހެން ކޮންބަޔަކަށް ބާއެވެ؟ <br />އަހަރެމެން ފާޑު މިކިޔަނީ އަހަރެމެން ފިޔަވައި، <br />އެހެނަސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ. <br />އަހަރެމެން އެންމެން މުސްލިމް އުންމަތަށް ފާޑުކިޔަމުއެވެ.</p> <p>ނޫނީ، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމާމެދު ފަރުވާލެއްނެތީ، އިމާމް ބާއެވެ؟ <br />އެއީ އެމީހުންެ ދުނިޔެވީ ދިރިއުޅުމަށް މާބޮޑަށް ދިޔައީ ބާއެވެ؟ </p> </div> ކީރިތި ރަސޫލާ 2006-10-13T10:04:48+02:00 2006-10-13T10:04:48+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/keerithi-rasoolaa.html ފޮނަދޫ ޝައުކަތު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/maulid-nabawi.jpg" alt="maulid-nabawi" width="399" height="194" border="1" />އެންމެ މާތް ރަޙުމަތުގެ ނޫރު މިދޭހުގައި ބަބުޅައިފިޔޭ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; އެންމެހައި ހިތްތައް ރަބީޢީ ދިރުމަކުން ދިރުވައިފިޔޭ</p> <p>ޙާލުގައި ބިކަޙާލުގައި ޖެހިފައިއެވާ އިންސާނުނަށް <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ޗާލުފަރި ހިނިތުންވުމެއް މިންވަރުފުޅުން ލިއްބައިފިޔޭ</p> <p>ތެއްކަމެއް އާރޯކަމެއްނެތް ގަސްތަކާ ހަނަފަސް ބިމަށް <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ވެއްސަވާ ވާރޭ އެބަރަކާތުން ދިރުން ދެއްވައިފިޔޭ</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/maulid-nabawi.jpg" alt="maulid-nabawi" width="399" height="194" border="1" />އެންމެ މާތް ރަޙުމަތުގެ ނޫރު މިދޭހުގައި ބަބުޅައިފިޔޭ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; އެންމެހައި ހިތްތައް ރަބީޢީ ދިރުމަކުން ދިރުވައިފިޔޭ</p> <p>ޙާލުގައި ބިކަޙާލުގައި ޖެހިފައިއެވާ އިންސާނުނަށް <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ޗާލުފަރި ހިނިތުންވުމެއް މިންވަރުފުޅުން ލިއްބައިފިޔޭ</p> <p>ތެއްކަމެއް އާރޯކަމެއްނެތް ގަސްތަކާ ހަނަފަސް ބިމަށް <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ވެއްސަވާ ވާރޭ އެބަރަކާތުން ދިރުން ދެއްވައިފިޔޭ</p> </div> ތައުބާ 2006-08-17T10:04:48+03:00 2006-08-17T10:04:48+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/thaubaa.html ފޮނަދޫ ޝައުކަތު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/thaubaa.jpg" alt="thaubaa" width="284" height="386" border="1" />ހިތާނަފުސަށް އަރާމެއްދޭ މިއީ އަލިގަދަވި ދަންމަރެކޭ<br />އަތާއަތްޖޯޑުކޮށް ކުރެވޭ ސަލާމުގެ މާތްވި ޖަވްހަރެކޭ</p> <p>ހަވާ ނަފްސުގެ ނުބައިވި ބަލީން ހިތާ ނަފުސާއި ޠާހިރުކޮށް <br />ޘަވާބުގެ މީރުކަން ލިބުމަށް އެދޭ މަތިވެރިވި ނިޢުމަތެކޭ</p> <p>ސިޔާދަތު ދެދުނިޔޭން ލިބިދޭ ފަލާޙާ ނަޞްރުވެސް ލިބިދޭ</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/thaubaa.jpg" alt="thaubaa" width="284" height="386" border="1" />ހިތާނަފުސަށް އަރާމެއްދޭ މިއީ އަލިގަދަވި ދަންމަރެކޭ<br />އަތާއަތްޖޯޑުކޮށް ކުރެވޭ ސަލާމުގެ މާތްވި ޖަވްހަރެކޭ</p> <p>ހަވާ ނަފްސުގެ ނުބައިވި ބަލީން ހިތާ ނަފުސާއި ޠާހިރުކޮށް <br />ޘަވާބުގެ މީރުކަން ލިބުމަށް އެދޭ މަތިވެރިވި ނިޢުމަތެކޭ</p> <p>ސިޔާދަތު ދެދުނިޔޭން ލިބިދޭ ފަލާޙާ ނަޞްރުވެސް ލިބިދޭ</p> </div> ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ، ހިތް ދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެންވޭ 2006-01-05T11:04:48+02:00 2006-01-05T11:04:48+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/bappage-loa.html އަޙްމަދު އަމީން info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/bappage-loa.jpg" alt="bappage-loa" width="608" height="390" border="1" />އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު އިރުވެސް އޮތީ ރީތި ހިނިތުން ވުމެއްގައެވެ.<br />މިހިތް ދުވަހަކުވެސް ނުވާހާ އުފާ އެދުވަހުވިއެވެ.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ލޯބިވާ އަނބިމީހާގެ ނިތްކުރީގައި ބޮސްދެމުން '' ޝުކުރިއްޔާ '' އޭ ބުނެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ.<br />ވަށައިގެން މީހުން ތިބިކަން ހަނދާން ކުރާކަށް ހިތަށް ނުވެސް އަރައެވެ.</p> <p>އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަކީ އެލޯބި ލޯބި ހިނިތުންވުމެވެ. <br />ނިދީގައި ހިނިތުންވެފަ އޮންނަ މަންޒަރު އަހަރެން ވަރަށް ގިނައިން ދެކެމެވެ.<br />&nbsp;އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަހަރެންގެ ހިތް އުފަލުން ފުރެއެވެ. <br />ޙަރަކާތް ހުއްޓި ބަލަން ހުރެވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/bappage-loa.jpg" alt="bappage-loa" width="608" height="390" border="1" />އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު އިރުވެސް އޮތީ ރީތި ހިނިތުން ވުމެއްގައެވެ.<br />މިހިތް ދުވަހަކުވެސް ނުވާހާ އުފާ އެދުވަހުވިއެވެ.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />ލޯބިވާ އަނބިމީހާގެ ނިތްކުރީގައި ބޮސްދެމުން '' ޝުކުރިއްޔާ '' އޭ ބުނެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ.<br />ވަށައިގެން މީހުން ތިބިކަން ހަނދާން ކުރާކަށް ހިތަށް ނުވެސް އަރައެވެ.</p> <p>އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަކީ އެލޯބި ލޯބި ހިނިތުންވުމެވެ. <br />ނިދީގައި ހިނިތުންވެފަ އޮންނަ މަންޒަރު އަހަރެން ވަރަށް ގިނައިން ދެކެމެވެ.<br />&nbsp;އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަހަރެންގެ ހިތް އުފަލުން ފުރެއެވެ. <br />ޙަރަކާތް ހުއްޓި ބަލަން ހުރެވެއެވެ.</p> </div> ހުވަފެން 2005-04-11T10:04:48+02:00 2005-04-11T10:04:48+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/huvafen-2.html ފޮނަދޫ ޝައުކަތު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/huvafen-lhen2.jpg" alt="huvafen-lhen2" width="608" height="233" border="1" />ރޭގަނޑެއްގެ ހިމޭން ނިދީގެތެރެއިން އަހަރެން ކަލާ ދުށީމެވެ.<br />&nbsp;ކަޅާއިހުދުގެ ހުވަފެނެއްގައިކުރި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ. <br />މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. <br />އެހިނދު އަހަރެންގެ ހިތަށް ވޭނީ އަސަރުތަކެއްކުރުވިއެވެ. <br />އެއަސަރުތައް ހުރިހާ ގުނަވަނަކުން ތަޙައްމުލްކުރިއެވެ. <br />ހިތާއި ފުރާނައެވެ. ނާރުތަކާއި ލެޔެވެ.</p> <p>ޚިޔާލީ އޮއިވަރެއްގެތެރޭގައި އަހަރެންނަށް ނުކުމެވުނީ ޖަޒްބާތީ ކަނޑަކަށެވެ. <br />އެކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/huvafen-lhen2.jpg" alt="huvafen-lhen2" width="608" height="233" border="1" />ރޭގަނޑެއްގެ ހިމޭން ނިދީގެތެރެއިން އަހަރެން ކަލާ ދުށީމެވެ.<br />&nbsp;ކަޅާއިހުދުގެ ހުވަފެނެއްގައިކުރި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ. <br />މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. <br />އެހިނދު އަހަރެންގެ ހިތަށް ވޭނީ އަސަރުތަކެއްކުރުވިއެވެ. <br />އެއަސަރުތައް ހުރިހާ ގުނަވަނަކުން ތަޙައްމުލްކުރިއެވެ. <br />ހިތާއި ފުރާނައެވެ. ނާރުތަކާއި ލެޔެވެ.</p> <p>ޚިޔާލީ އޮއިވަރެއްގެތެރޭގައި އަހަރެންނަށް ނުކުމެވުނީ ޖަޒްބާތީ ކަނޑަކަށެވެ. <br />އެކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.</p> </div> ބޮޑުރާޅު ސުނާމީ 2005-01-11T03:06:39+02:00 2005-01-11T03:06:39+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/tsunami.html އަޙްމަދު އަމީން info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/tsunami.jpg" alt="tsunami" width="608" height="390" border="1" />ޙާލުގައިޖެހި ޤައުމުގައި ނިކަމެތިކަމާ ކުރިމަތިވުމަށް *<br />މާލުމުދަލާ ޢާއިލާނެތިގޮސް ކަތުން ބާކީވުމަށް *<br />ފާލަމުން ކަސިޔާރުވެވި ރާސްތާ މިތާ އޮޅިގެއްލުމަށް *<br />ރާޅުބޮޑު އެސުނާމިއޭ ސަބަބެއްކަމަށް މެދުވެރިމިވީ&nbsp; *</p> <p>އިންޑިއާ ކަނޑުގައިމިވާ ކުދިރަށްތަކަށް ގެއްލުންވުމަށް *<br />މިންނަތުން އާރާސްތުކުރި މުޅިދިރިއުޅުން ބިންމަތިވުމަށް *<br />&nbsp;ހިންދަމާ ނުލެވޭވަރުގެ ބުރަކަން މިތާ ކުރިމަތިވުމަށް *<br />ރާޅުބޮޑު އެސުނާމިއޭ ސަބަބެއްކަމަށް މެދުވެރިމިވީ *</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/lhen/tsunami.jpg" alt="tsunami" width="608" height="390" border="1" />ޙާލުގައިޖެހި ޤައުމުގައި ނިކަމެތިކަމާ ކުރިމަތިވުމަށް *<br />މާލުމުދަލާ ޢާއިލާނެތިގޮސް ކަތުން ބާކީވުމަށް *<br />ފާލަމުން ކަސިޔާރުވެވި ރާސްތާ މިތާ އޮޅިގެއްލުމަށް *<br />ރާޅުބޮޑު އެސުނާމިއޭ ސަބަބެއްކަމަށް މެދުވެރިމިވީ&nbsp; *</p> <p>އިންޑިއާ ކަނޑުގައިމިވާ ކުދިރަށްތަކަށް ގެއްލުންވުމަށް *<br />މިންނަތުން އާރާސްތުކުރި މުޅިދިރިއުޅުން ބިންމަތިވުމަށް *<br />&nbsp;ހިންދަމާ ނުލެވޭވަރުގެ ބުރަކަން މިތާ ކުރިމަތިވުމަށް *<br />ރާޅުބޮޑު އެސުނާމިއޭ ސަބަބެއްކަމަށް މެދުވެރިމިވީ *</p> </div>