ޅެން އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/ Mon, 30 Mar 2020 04:41:32 +0200 Joomla! - Open Source Content Management en-gb ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/vaanee-kihinkun-hey.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/vaanee-kihinkun-hey.html

kihinakun ލިޔުއްވީ: ނާދިރު ޚަލީލީ

ތަރުޖަމާ: އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު

ނިދި ނާންނަނީ ނަމަ، އޭ ކަންނެތް ފަރާނަޔާއެވެ. މި ފުރަ ދަމަށް، މި ހިމޭން ރަށަށް، މި ގުގުރި ދަމާ އުޑަށް. ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ރޭގެ ހަތަރުދަން ހޭދަވެ، ތި ހިތަށް ފަތިސްވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ފޮޅޭ މަލުން، ބިމުގެ ސަޠަޙަ ފުރި ބެދިއްޖެނަމަ، އަދި އެއީ ހައްތަހާ ތިބާ އިންދައި ހެއްދި ގަސް ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ.

ތިބާގެ ދީލަތިކަމާއި ކުލުނުގެ ސަބަބުން ދެތިން މީހުނަށްނަމަވެސް ޙަޔާތުގެ މާނަ އެނގުނުނުނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. މާ ރުނބައެއް ފުރާ ހުރި ތާޒާ ޚުމޫރު މިހާރުވެސް މަސްތުވެފައި ވާ ބޯތަކަށް އޮއްސައިފި ނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ. ދާށެވެ. އަވަހިއްޔާ އަވަހަސް ދާށެވެ. ގޮސް ތި ނަފުރަތު ކުރާ މީހާއަށްވެސް ލޯބި ހުށަހަޅާށެވެ. ތިބާގެ އަތްމައްޗަށް އެ ހިތްތައް މަޑުމޮޅިވެޖެއްޖެނަމަ ވާނީ ކިހިނަކުންކަން ހީވޭހެއްޔެވެ.

 

]]>
sameenu@kavaasaa.com (އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު) ޅެން Fri, 12 Jul 2013 12:30:27 +0200
އިންތިޒާރުގެ ނިމުން http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/inthizaarugenimun.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/inthizaarugenimun.html

ar125167056045035

ކަޅުކޮށް ބަނަކޮށް ފުސްމޫނު ދައްކައި ހިނދު އުޑާ 

ހަމަހިމޭންކޮށް ޖައްވު ޒައްރާވެސް ހުރިތަނުން ނުގުޑާ، 

ނެތޭ ހިނދު ގަސްކަރައިގައި ހިލަމެއް އުޑުގައި ވިލާ ބޯވެދާ

]]>
sameenu@kavaasaa.com (އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު) ޅެން Sat, 20 Oct 2012 00:55:50 +0200
ކާމިޔާބު ލިބޭ ހިސާބު http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/kaamiyaabu-libeyhisaabu.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/kaamiyaabu-libeyhisaabu.html

kaamiyaabuފަހަތަށް ބަލަހައްޓައިގެންނުހުރެ ކުރިމަތީ ތަނަވަސްވެފައިވާ ރާސްތާއަށް ބަލާށެވެ.
ފަހަތަށް ކަރުއަނބުރައިގެން ހުރެ ހިނގަނިކޮށް ގަލެއްގައިއަޅައިގަނެދާނެއެވެ.
ނޫނީ ކުރިމަތީ އޮތް ރަންގަނޑަކަށް ފައިންއަރައިފައިވެސް ދެވިދާނެއެވެ.

]]>
sameenu@kavaasaa.com (އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު) ޅެން Sun, 07 Aug 2011 23:12:52 +0200
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ. http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/mi-hindukolhu-kalaayaaeku.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/mi-hindukolhu-kalaayaaeku.html

mi_hindukolhu-kalaayaaekuހަނދުއެހެރީ އަރައެވެ. ބުނާކަހަލަ އެވެ.
ބައިވެރިޔާ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްލަދޭން އެދޭށެވެ. މަޑުކޮށްލެވިދާނެ އެވެ.
އިރުކޮޅެއްތެރޭ ހަނދު އޮއްސޭނެ އެވެ.
ޔަގީންކަމެއްނެތް އިންތިޒާރެއްގައި އަހަރެން އިންދަ އެވެ.
އެ ހިނދުކޮޅު، އެ ހަމަހިމޭންކަން ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމަ އެވެ.

]]>
sameenu@kavaasaa.com (އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު) ޅެން Wed, 03 Aug 2011 00:03:00 +0200
މިނިވަންކަމުގެ މާނަ އޮޅުވާނުލައްވާ http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/minivankamuge-maana-olhuvanulavva.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/minivankamuge-maana-olhuvanulavva.html

minivankamuge-maanaމިނިވަންކަމުގެ ވީ މާނަފުން އޮޅުވާ ސަފުން ލެވިދާނެތޯ
އުނިކަން ނެތަމަ ފިކުރީ ގޮތުން ލަފުޒުން އެމާނަ އޮޅޭނެތޯ

ރަނގަޅާ ނުބައި ވަކިވާވަރަށް ފިކުރާއި ޖިސްމުން ބޮޑުވުމުން
އަގަލާއި ކުލުނާ ޚުލްޤު ފުރިހަމަ ދޫކުރުން ހެޔޮވާނެތޯ

އެނބުރޭ ހަވާނަފުސަށް ތަބާ ވެވިގެން ޙަޔާތް ކުރަމުން ފަނާ
އަބުރާއި ޝަރަފާ ޢިއްޒަތާ ވެއްޔާ މޮޑެން ހެޔޮވާނެތޯ

]]>
sameenu@kavaasaa.com (އަޙްމަދު ޝަމީނު ދޮންމަނިކު) ޅެން Wed, 27 Jul 2011 23:38:42 +0200
ޙާއްޖު ޒަޣްލޫލުގެ ދިވެހި ޤަޞީދާ http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/haajj-zaghlool-ge-gaseedha.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/haajj-zaghlool-ge-gaseedha.html

haajj-zaghloolއެއްދުވަހަކު ޤާހިރާގެ މުޑުދާރު މަގެއްގައި ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ވަރަށް މުސްކުޅި އަޑަކުން މީހަކު ލަވައެއް ކިޔާ އަޑު އެބަ އިވެއެވެ. ދޭތެރެއަކުން ނޭވާކުރުވެގެން ކެއްސާލައެވެ. އަހަރެން އެ އަޑު އިވޭ ދިމާއަށް ދިޔަ އިރު އަޑު އަންނަނީ ތަންކޮޅެއް އެކަހެރިކޮށް ވަކިން ހުރި ފަޅު ޢިމާރާތެއްގެ ތިރިންނެވެ. ގާތްކޮށްލި އިރު އެއްވެސް މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ދެން ވަރަށް ޙައިރާންވެފައި ހުރެއްޖައީމެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލަވައިގެ އަޑުކެނޑިއްޖެއެވެ. އޭތް.. އެ އަޑު އަހަންނަށް ގޮވައިލިއެވެ. އަހަރެން އެދިމާއަށް ބަލައިލި އިރު އެތާ އޮތީ ދޫ ނެރެގެން އޮތް ކަޅު ކުއްތާއެކެވެ. އެސޮރަށް އަހަރެން ހަމަ ފެނުމާއެކު މަށަކީ މިޞްރު މީހެއް ނޫންކަން ވިސްނިއްޖެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އާދަމް ފަޔާޒް މުޙައްމަދު) ޅެން Wed, 20 Oct 2010 00:56:35 +0200
ދިރިއުޅުން http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/dhiriulhun.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/dhiriulhun.html

dhiriulhun

ހިތަށް އެހާ ތަދުވަނީ ފަހެ ކީއްވެބާއެވެ؟

މަޑު ބީހިލުމަކުން ކަލާ ފަނާވެ ދަނީ ފަހެ ކީއްވެބާއެވެ؟

ޙައްޤުގައި ހުރީ ކަލާކަން އެނގޭއިރުވެސް،

ޖަދަލުގައި ކަލާ ނާކާމިޔާބުވަނީ ދެން ކީއްވެބާއެވެ؟

]]>
aliismail@kavaasaa.com (ޢަލީ އިސްމާޢީލް) ޅެން Thu, 11 Dec 2008 09:10:56 +0200
ހިތަށް އަރައެވެ. http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/hithai-araeve.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/hithai-araeve.html

hithai-araeveދެން އެހެން ކޮންބަޔަކަށް ބާއެވެ؟
އަހަރެމެން ފާޑު މިކިޔަނީ އަހަރެމެން ފިޔަވައި،
އެހެނަސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ.
އަހަރެމެން އެންމެން މުސްލިމް އުންމަތަށް ފާޑުކިޔަމުއެވެ.

ނޫނީ، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމާމެދު ފަރުވާލެއްނެތީ، އިމާމް ބާއެވެ؟
އެއީ އެމީހުންެ ދުނިޔެވީ ދިރިއުޅުމަށް މާބޮޑަށް ދިޔައީ ބާއެވެ؟

]]>
aliismail@kavaasaa.com ( ތަރުޖަމާ: ޢަލީ އިސްމާޢީލް) ޅެން Sat, 19 May 2007 03:07:11 +0300
ކީރިތި ރަސޫލާ http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/keerithi-rasoolaa.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/keerithi-rasoolaa.html

maulid-nabawiއެންމެ މާތް ރަޙުމަތުގެ ނޫރު މިދޭހުގައި ބަބުޅައިފިޔޭ
      އެންމެހައި ހިތްތައް ރަބީޢީ ދިރުމަކުން ދިރުވައިފިޔޭ

ޙާލުގައި ބިކަޙާލުގައި ޖެހިފައިއެވާ އިންސާނުނަށް
    ޗާލުފަރި ހިނިތުންވުމެއް މިންވަރުފުޅުން ލިއްބައިފިޔޭ

ތެއްކަމެއް އާރޯކަމެއްނެތް ގަސްތަކާ ހަނަފަސް ބިމަށް
    ވެއްސަވާ ވާރޭ އެބަރަކާތުން ދިރުން ދެއްވައިފިޔޭ

]]>
info@kavaasaa.com ( ފޮނަދޫ ޝައުކަތު) ޅެން Fri, 13 Oct 2006 10:04:48 +0200
ތައުބާ http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/thaubaa.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/thaubaa.html

thaubaaހިތާނަފުސަށް އަރާމެއްދޭ މިއީ އަލިގަދަވި ދަންމަރެކޭ
އަތާއަތްޖޯޑުކޮށް ކުރެވޭ ސަލާމުގެ މާތްވި ޖަވްހަރެކޭ

ހަވާ ނަފްސުގެ ނުބައިވި ބަލީން ހިތާ ނަފުސާއި ޠާހިރުކޮށް
ޘަވާބުގެ މީރުކަން ލިބުމަށް އެދޭ މަތިވެރިވި ނިޢުމަތެކޭ

ސިޔާދަތު ދެދުނިޔޭން ލިބިދޭ ފަލާޙާ ނަޞްރުވެސް ލިބިދޭ

]]>
info@kavaasaa.com ( ފޮނަދޫ ޝައުކަތު) ޅެން Thu, 17 Aug 2006 10:04:48 +0300
ބައްޕަގެ ލޯ ފޫދި ކަރުނަ އާދޭ، ހިތް ދަތިކަން ދުނިޔެ ވަށައިގެންވޭ http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/bappage-loa.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/bappage-loa.html

bappage-loaއެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު އިރުވެސް އޮތީ ރީތި ހިނިތުން ވުމެއްގައެވެ.
މިހިތް ދުވަހަކުވެސް ނުވާހާ އުފާ އެދުވަހުވިއެވެ.        
ލޯބިވާ އަނބިމީހާގެ ނިތްކުރީގައި ބޮސްދެމުން '' ޝުކުރިއްޔާ '' އޭ ބުނެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ.
ވަށައިގެން މީހުން ތިބިކަން ހަނދާން ކުރާކަށް ހިތަށް ނުވެސް އަރައެވެ.

އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމަކީ އެލޯބި ލޯބި ހިނިތުންވުމެވެ.
ނިދީގައި ހިނިތުންވެފަ އޮންނަ މަންޒަރު އަހަރެން ވަރަށް ގިނައިން ދެކެމެވެ.
 އެފަދަ ކޮންމެ ވަގުތަކު އަހަރެންގެ ހިތް އުފަލުން ފުރެއެވެ.
ޙަރަކާތް ހުއްޓި ބަލަން ހުރެވެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އަޙްމަދު އަމީން) ޅެން Thu, 05 Jan 2006 11:04:48 +0200
ހުވަފެން http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/huvafen-2.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/huvafen-2.html

huvafen-lhen2ރޭގަނޑެއްގެ ހިމޭން ނިދީގެތެރެއިން އަހަރެން ކަލާ ދުށީމެވެ.
 ކަޅާއިހުދުގެ ހުވަފެނެއްގައިކުރި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ.
މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އެހިނދު އަހަރެންގެ ހިތަށް ވޭނީ އަސަރުތަކެއްކުރުވިއެވެ.
އެއަސަރުތައް ހުރިހާ ގުނަވަނަކުން ތަޙައްމުލްކުރިއެވެ.
ހިތާއި ފުރާނައެވެ. ނާރުތަކާއި ލެޔެވެ.

ޚިޔާލީ އޮއިވަރެއްގެތެރޭގައި އަހަރެންނަށް ނުކުމެވުނީ ޖަޒްބާތީ ކަނޑަކަށެވެ.
އެކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (ފޮނަދޫ ޝައުކަތު ) ޅެން Mon, 11 Apr 2005 10:04:48 +0200
ބޮޑުރާޅު ސުނާމީ http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/tsunami.html http://www.kavaasaa.com/adhab/lhen/tsunami.html

tsunamiޙާލުގައިޖެހި ޤައުމުގައި ނިކަމެތިކަމާ ކުރިމަތިވުމަށް *
މާލުމުދަލާ ޢާއިލާނެތިގޮސް ކަތުން ބާކީވުމަށް *
ފާލަމުން ކަސިޔާރުވެވި ރާސްތާ މިތާ އޮޅިގެއްލުމަށް *
ރާޅުބޮޑު އެސުނާމިއޭ ސަބަބެއްކަމަށް މެދުވެރިމިވީ  *

އިންޑިއާ ކަނޑުގައިމިވާ ކުދިރަށްތަކަށް ގެއްލުންވުމަށް *
މިންނަތުން އާރާސްތުކުރި މުޅިދިރިއުޅުން ބިންމަތިވުމަށް *
 ހިންދަމާ ނުލެވޭވަރުގެ ބުރަކަން މިތާ ކުރިމަތިވުމަށް *
ރާޅުބޮޑު އެސުނާމިއޭ ސަބަބެއްކަމަށް މެދުވެރިމިވީ *

]]>
info@kavaasaa.com (އަޙްމަދު އަމީން) ޅެން Tue, 11 Jan 2005 03:06:39 +0200