ހޯމަ20200914

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ހިތަށް އަރައެވެ.

hithai-araeveދެން އެހެން ކޮންބަޔަކަށް ބާއެވެ؟
އަހަރެމެން ފާޑު މިކިޔަނީ އަހަރެމެން ފިޔަވައި،
އެހެނަސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ.
އަހަރެމެން އެންމެން މުސްލިމް އުންމަތަށް ފާޑުކިޔަމުއެވެ.

ނޫނީ، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމާމެދު ފަރުވާލެއްނެތީ، އިމާމް ބާއެވެ؟
އެއީ އެމީހުންެ ދުނިޔެވީ ދިރިއުޅުމަށް މާބޮޑަށް ދިޔައީ ބާއެވެ؟

އަހަރެން ހިތަށް އަރައެވެ...
އެހެނަސް މިސްކިތް އޮންނަނީ މުޅިންހެން ހުހަށެވެ.
އިމާމް، ޚުޠުބާ ކިޔައެވެ.

ނޫނީ މުދިމުގެ އަޑުގައި އަސަރެއް ނެތީމާ ބާއެވެ؟
އެއީ މީހުންގެ ހިތްތައް ފިނިވީމާ ބާއެވެ؟
އަހަރެން ހިތަށް އަރައެވެ...
އެހެނަސް ހިލާ އެކަކުވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ.
މުދިމް ބަންގި ގޮވައެވެ.

* އިނގިރޭސި ޅެމެއް

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.