Back ކަވާސާ އަދަބާއިޘަޤާފަތް އަދަބާއިޘަޤާފަތުގެ ބައިތައް ޅެން ހިތަށް އަރައެވެ.

ހިތަށް އަރައެވެ.

hithai-araeveދެން އެހެން ކޮންބަޔަކަށް ބާއެވެ؟
އަހަރެމެން ފާޑު މިކިޔަނީ އަހަރެމެން ފިޔަވައި،
އެހެނަސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ.
އަހަރެމެން އެންމެން މުސްލިމް އުންމަތަށް ފާޑުކިޔަމުއެވެ.

ނޫނީ، އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމާމެދު ފަރުވާލެއްނެތީ، އިމާމް ބާއެވެ؟
އެއީ އެމީހުންެ ދުނިޔެވީ ދިރިއުޅުމަށް މާބޮޑަށް ދިޔައީ ބާއެވެ؟

އަހަރެން ހިތަށް އަރައެވެ...
އެހެނަސް މިސްކިތް އޮންނަނީ މުޅިންހެން ހުހަށެވެ.
އިމާމް، ޚުޠުބާ ކިޔައެވެ.

ނޫނީ މުދިމުގެ އަޑުގައި އަސަރެއް ނެތީމާ ބާއެވެ؟
އެއީ މީހުންގެ ހިތްތައް ފިނިވީމާ ބާއެވެ؟
އަހަރެން ހިތަށް އަރައެވެ...
އެހެނަސް ހިލާ އެކަކުވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ.
މުދިމް ބަންގި ގޮވައެވެ.

* އިނގިރޭސި ޅެމެއް

Comments