އާދީއްތަ20200712

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ހުވަފެން

huvafen-lhen2ރޭގަނޑެއްގެ ހިމޭން ނިދީގެތެރެއިން އަހަރެން ކަލާ ދުށީމެވެ.
 ކަޅާއިހުދުގެ ހުވަފެނެއްގައިކުރި ޒިޔާރަތެއްގައެވެ.
މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
އެހިނދު އަހަރެންގެ ހިތަށް ވޭނީ އަސަރުތަކެއްކުރުވިއެވެ.
އެއަސަރުތައް ހުރިހާ ގުނަވަނަކުން ތަޙައްމުލްކުރިއެވެ.
ހިތާއި ފުރާނައެވެ. ނާރުތަކާއި ލެޔެވެ.

ޚިޔާލީ އޮއިވަރެއްގެތެރޭގައި އަހަރެންނަށް ނުކުމެވުނީ ޖަޒްބާތީ ކަނޑަކަށެވެ.
އެކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރެއަށެވެ.

އެމާސިންގާ ރާޅުތަކުގެ ހުޅިމަތީގައި ދެވުނީ މުޅިން އާމަންޒިލަކަށެވެ.
އެމަންޒިލުން އަހަރެންނަށް މަރުޙަބާކީ ހަމަހިމޭންކަމާއި އަނދިރިކަމެވެ.
އެހަމަހިމޭންކަމާއި އަހަރެން ސުއާލުކުރީމެވެ.
އެއަނދިރިކަމާއި މުޚާޠަބުކުރީމެވެ.
ވަށައިގެންވާ ކާއިނާތުން ޖަވާބުލިބުނެވެ.

ހިތަށް ދަތިވި ވޭނީ ޖަވާބެކެވެ.
''މިމަންޒިލުން ކަލެއަކަށް އެއްވެސް އުފަލެއްނެތެވެ.
މިމަންޒިލުގައި މިހާރުވަނީ އެހެން އިންސާނަކާއި ގުޅިފައިވާ ހަނދާންތަކެކެވެ.
އެހަނދާތައް ދުވަހަކުވެސް ގިރާ ތުނޑީގެ ފަސްބައިގައި ވަންހަނާއެއްނުވާނެއެވެ.''
އެހިނދު އަހަރެންގެ ގައިގައި ބީހެމުންދިޔަ ވައިރޯޅިއާއި އަހަރެން ސުއާލުކުރީމެވެ.

އޭނާގެ ގައިގައި ބީހިފައިއައިސް އަހަރެންގެ ގައިގައި ބީހުނު ބީހުންތައް ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
ބުންޏެވެ. އެއީ ގަނޑުފެނަށްވުރެ ފިނި ވައިރޯޅިތަކެކެވެ.
އެކަމަކު ބީހެންތިބި މީހުންގެ ފިނޑިކަމުން ފިނިކަން ތަޖުރިބާކޮށްނުލީއެވެ.

އަހަރެންގެ ދެލޮލާއި އަހަރެން ސުއާލުކޮށްލީމެވެ.
'' އެރީތި ހުވަފެނުން އަހަރެން މަޙްރޫމުކުރުވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟
ބުންޏެވެ. އެހުވަފެން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ނަޞީބެއް ކަލެއަކަށް ނެތެވެ.
ވީމާ އެނަޞީބުވެރިޔާއަށްޓަކައި ކަލާއާއި ވަކިވީއެވެ.
އިންޞާފަށް އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
އަހަރެން ފަތިހުގެ ތަރިއާއި ހެނދުނުގެ އިރުގެ ކުރެން ސުއާލުކުރީމެވެ.
ބުންޏެވެ. '' އެއީ ބިލާހެކެވެ. ފުރިހަމަ ނުވާނޭ ހުވަފެނެކެވެ. ހިތި ހަނދާންތަކެކެވެ.

* މުޙައްމަދު ޝައުކަތު ފިނިހިޔާގެ / ލ.ފޮނަދޫ

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.