ހޮނިހިރު20201017

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ އަދަބާއިޘަޤާފަތް އަދަބާއިޘަޤާފަތުގެ ބައިތައް ޅެން ތިޔަރީތި މޫނު ލޯބިން، އެދިއެދި ހޯދީމޭ.......

ތިޔަރީތި މޫނު ލޯބިން، އެދިއެދި ހޯދީމޭ.......

thiya-reethi-moonuދިގުއިންތިޒާރުގެ ފޮނިކަން އިޙްސާސް ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ.
ކުލަނެތް ހުވަފެންތަކުގެ ޒަމާން ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެއެވެ.
ހިތުގައިވާ އުދާސްކަން މުޅިން ފިލައިފިއެވެ.
ކަލާގެ އެންމެ ޖުމްލައެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ޙަޔާތުގައި އާޞަފްޙާއެއް ފެށުނީއެވެ.
ހިތްއެދޭ މަންޒިލަށް ވާސިލްވެވުނީއެވެ.
ހިތަށް އަރައެވެ. ކަލާ ހާދަ ރަނގަޅެވެ.
ތިހިތްހެޔޮ ކަމާއިއެކު އަބަދުވެސް ވާނަން ދޯއެވެ؟

ހިތުގައި އުފެދެމުން ދަނީ އާ ޝުޢޫރުތަކެކެވެ.
ދުވަހަކުވެސް ކަލާއާއި ވަކިވާން ބޭނުން ނުވާކަމުގައި ހިތްބުނެއެވެ.
ކަލާގެ ލޮލުން އެންމެ ކަރުނަތިއްކެއް ފައިބާ މަންޒަރުވެސް ދެކޭހިތެއް ނެތެވެ.
އަބަދުވެސް ދެކެން ބޭނުމީ ތިފަރި ހިނިތުންވުމެވެ.

ލޯބިވާއެވެ!
ހިތަށް އަރަމުން މިދާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގަލަމުން ބަޔާން ކުރާކަށް ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ.
އެކަމަކު ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު އިއްޔެއަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ލޯބިވެއެވެ.
މާދަމާ ވާނެގޮތް އެނގޭ އެއްވެސް މީހެއް ނޫޅޭނެއެވެ.
އުއްމީދަކީ އުފާފާގަތިކަމެވެ. ހިތާމަ ތަކަށް ތަންނުދީއެވެ.

 ލޯބިވާއެވެ!
މިހިތް އަބަދުވެސް އެދެމުން ދިޔައީ ތިޔަރީތި މޫނަށެވެ.
ތިހިތުން ކަނެއް ނަމަވެސް މިހިތަށްޓަކައި ހުސްކުރާނެ ދުވަހަކަށެވެ.
މިއަދު ތިހިތް އެއްކޮށް ލިބުނީއެވެ.
ދެން ދިޔަކަނުދޭނަމެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.