މަޒްމޫނު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/feed/atom.html 2019-04-15T14:00:18+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ބަހެއް ދަސްވެ އަށަގަތުން 2010-06-12T04:03:24+03:00 2010-06-12T04:03:24+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/bahei-dhasve-ashagathun.html ޙުސައިން ޙަބީބު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/bahei-dhasve-ashagathun.jpg" alt="bahei-dhasve-ashagathun" width="610" height="319" />ބަހަކީ އިންސާނުންނަށް ލިބިފައިވާ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. މުވާޞަލާތުކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތަކުން އެންމެ ބާރުގަދަ ވަޞީލަތްވެސް މެއެވެ. މިއީ ޙަޤީޤަތްކަމުގައިވިޔަސް މިމަތިވެރި ނިޢުމަތް އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަ މިންވަރާއި ދަސްވާގޮތް ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ބަހެއް ލިބުނުކަމަށް ބެލެވޭ ވަކިކަންތައްތަކެއް ހުންނަކަމާ ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެތައް ބަހެއް މުވާޞަލާތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާއިރު، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޚާއްޞަ ބަހެއް ލިބިފައިވާކަމާ ދެވަނަ ބަހަކަށް ބޭނުންވެ އިންސާނާއަށް ޖެހެނީ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރާންކަން ހަނދާންކުރަންޖެހެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/bahei-dhasve-ashagathun.jpg" alt="bahei-dhasve-ashagathun" width="610" height="319" />ބަހަކީ އިންސާނުންނަށް ލިބިފައިވާ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. މުވާޞަލާތުކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތަކުން އެންމެ ބާރުގަދަ ވަޞީލަތްވެސް މެއެވެ. މިއީ ޙަޤީޤަތްކަމުގައިވިޔަސް މިމަތިވެރި ނިޢުމަތް އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނަ މިންވަރާއި ދަސްވާގޮތް ތަފާތުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ބަހެއް ލިބުނުކަމަށް ބެލެވޭ ވަކިކަންތައްތަކެއް ހުންނަކަމާ ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެތައް ބަހެއް މުވާޞަލާތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާއިރު، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ޚާއްޞަ ބަހެއް ލިބިފައިވާކަމާ ދެވަނަ ބަހަކަށް ބޭނުންވެ އިންސާނާއަށް ޖެހެނީ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރާންކަން ހަނދާންކުރަންޖެހެއެވެ.</p> </div> އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުން މުވާޞަލާތުކުރުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް 2010-06-01T04:15:03+03:00 2010-06-01T04:15:03+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/insaanun-janavaarun-muvaasalath-kurumuga-huri-thafaathu.html ޙުސައިން ޙަބީބް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/insaanun-janavaarun-muvaasalath.jpg" alt="insaanun-janavaarun-muvaasalath" width="329" height="420" />އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުން މުވާޞަލާތުކުރުމުގައި އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ހުރި ފަދައިން ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަޑުލެއްވުމުގައެވެ. ޙަރަކާތްކުރުމުގައެވެ. ހަމައެހެންމެ މުވާޞަލާތު ކުރެވޭ މިންވަރާއި ކުރާމިންވަރުގައެވެ. އަދި އެފަދަ އަޑުތަކާއި ޙަރަކާތްތައް، ޒަމާނާއި ވަގުތު އަދި ޙާލަތާ ގުޅުވާލެވޭ ދަނޑިވަޅުތަކުގައެވެ.</p> <p>އެންމެފުރަތަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ޖަނަވާރުފަދަތަކެތި އަޑުލައްވައިގެންނާއި ޙަރަކާތުން އިންސާނުންފަދައިން މުވާޞަލާތު ކުރިނަމަވެސް ލިންގުއިސްޓުގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އެއަށް ބަހޭ ނުކިޔޭކަމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/insaanun-janavaarun-muvaasalath.jpg" alt="insaanun-janavaarun-muvaasalath" width="329" height="420" />އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުން މުވާޞަލާތުކުރުމުގައި އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ހުރި ފަދައިން ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަންވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ. އަޑުލެއްވުމުގައެވެ. ޙަރަކާތްކުރުމުގައެވެ. ހަމައެހެންމެ މުވާޞަލާތު ކުރެވޭ މިންވަރާއި ކުރާމިންވަރުގައެވެ. އަދި އެފަދަ އަޑުތަކާއި ޙަރަކާތްތައް، ޒަމާނާއި ވަގުތު އަދި ޙާލަތާ ގުޅުވާލެވޭ ދަނޑިވަޅުތަކުގައެވެ.</p> <p>އެންމެފުރަތަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ޖަނަވާރުފަދަތަކެތި އަޑުލައްވައިގެންނާއި ޙަރަކާތުން އިންސާނުންފަދައިން މުވާޞަލާތު ކުރިނަމަވެސް ލިންގުއިސްޓުގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އެއަށް ބަހޭ ނުކިޔޭކަމެވެ.</p> </div> އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރު، މުވާޞަލާތުކުރުމުގައި ހުރި ބައެއް އެއްގޮތް ކަންތަތައް 2010-05-14T08:43:36+03:00 2010-05-14T08:43:36+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/insaanunnai-janavaru-muvaasalathu-kurumugao.html ޙުސައިން ޙަބީބް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/insaanunnai-janavaru-.jpg" alt="insaanunnai-janavaru-" width="610" height="400" />ޖަނަވާރުން މުވާޞަލާތުކުރުމުގައި އިންސާނުންގެ މުވާޞަލާތުކުރުމާ އެއްގޮތްވާ މައިގަނޑު ސަބަބކީ އިންސާނުން ޖަނަވާރުންނަށް ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. އެއީ، ގުރާ، މައިނާފަދަ ތަކެއްޗަށް އިންސާނުން ބުނެއުޅޭ ކުރު ލަފުޒު ބުނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާތީ ހީވާ ހީވުމެއް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.&nbsp; ބައެއް ބަހަވީ ޢިލަމްވެރިން(ލިންގުއިސްޓުން) މިކަމަށް ބުރަވެ ތަފާތު އެތަށް ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/insaanunnai-janavaru-.jpg" alt="insaanunnai-janavaru-" width="610" height="400" />ޖަނަވާރުން މުވާޞަލާތުކުރުމުގައި އިންސާނުންގެ މުވާޞަލާތުކުރުމާ އެއްގޮތްވާ މައިގަނޑު ސަބަބކީ އިންސާނުން ޖަނަވާރުންނަށް ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. އެއީ، ގުރާ، މައިނާފަދަ ތަކެއްޗަށް އިންސާނުން ބުނެއުޅޭ ކުރު ލަފުޒު ބުނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާތީ ހީވާ ހީވުމެއް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.&nbsp; ބައެއް ބަހަވީ ޢިލަމްވެރިން(ލިންގުއިސްޓުން) މިކަމަށް ބުރަވެ ތަފާތު އެތަށް ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވެއެވެ.</p> </div> ޕޮލައިޓްނަސް ތިއަރީ ނުވަތަ އަދަބު އިޙްތިރާމްގެ ޤަވާޢިދު 2010-05-10T18:07:45+03:00 2010-05-10T18:07:45+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/adhab-ihthiraamuge-qavaaidhu.html ޝަރީފާ ޢަލީ aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/adhab-ihthiraamuge-qavaaidhu.jpg" alt="adhab-ihthiraamuge-qavaaidhu" width="610" height="371" />ޕޮލައިޓްނަސް ޕްރިންސިޕަލްގެ ދެވަނަ މެކްސީމް ( ފުރުޞަތު ދޭށެވެ.) އަށް ތަބަޢަވުމަށްޓަކައި އެދޭ އެދުމާއި ކުރާ އަމުރާއި އާދޭސް ފަދަ ސްޕީޗް އެކްޓްތައް ސުވާލެއްގެ ސިފައިގައި ޢިބާރާތްކުރެއެވެ. މިސާލަކަށް "ފެންފޮދެއް ގެނެސް ދީފާނަންތަ؟" މި ބުނުމަކީ 'ފެންފޮދެއް ގެނެސްދީބަލަ!' މި އަމުރު ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި ޢިބާރާތްކޮށްގެން ޕަރފޯމް ކޮށްފައިވާ ސްޕީޗްއެކްޓެކެވެ. މިގޮތަށް އަމުރު ސުވާލަކަށް ބަދަލުކުރުމުން އެކަންކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އަދި އެކަން ކޮށްނުދީ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެ ބުނުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެވަނީ ލިބިދީފައެވެ. މިގޮތުން އެފަރާތަށް ކުރަންޖެހޭ އަދަބު އިހްތިރާމް ކޮށްގެނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/adhab-ihthiraamuge-qavaaidhu.jpg" alt="adhab-ihthiraamuge-qavaaidhu" width="610" height="371" />ޕޮލައިޓްނަސް ޕްރިންސިޕަލްގެ ދެވަނަ މެކްސީމް ( ފުރުޞަތު ދޭށެވެ.) އަށް ތަބަޢަވުމަށްޓަކައި އެދޭ އެދުމާއި ކުރާ އަމުރާއި އާދޭސް ފަދަ ސްޕީޗް އެކްޓްތައް ސުވާލެއްގެ ސިފައިގައި ޢިބާރާތްކުރެއެވެ. މިސާލަކަށް "ފެންފޮދެއް ގެނެސް ދީފާނަންތަ؟" މި ބުނުމަކީ 'ފެންފޮދެއް ގެނެސްދީބަލަ!' މި އަމުރު ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި ޢިބާރާތްކޮށްގެން ޕަރފޯމް ކޮށްފައިވާ ސްޕީޗްއެކްޓެކެވެ. މިގޮތަށް އަމުރު ސުވާލަކަށް ބަދަލުކުރުމުން އެކަންކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އަދި އެކަން ކޮށްނުދީ އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވެސް އެ ބުނުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެވަނީ ލިބިދީފައެވެ. މިގޮތުން އެފަރާތަށް ކުރަންޖެހޭ އަދަބު އިހްތިރާމް ކޮށްގެނެވެ.</p> </div> ވާހަކަދެއްކުމުގެ ނިޢުމަތް 2010-05-08T20:31:17+03:00 2010-05-08T20:31:17+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/vaahak-dhekkumuge-niuma.html ޙުސައިން ޙަބީބު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/vaahak-dhekkumuge-niuma.jpg" alt="vaahak-dhekkumuge-niuma" width="340" height="454" />ބަހަކީ، އިންސާނުންނަށް ލިބިފައިވާ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. މުވާޞަލާތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތަކުން އެންމެ ބާރުގަދަ ވަޞީލަތްވެސް މެއެވެ. އިންސާނުންނާއި ހައިވާނުންގެ ފަރަޤު ވަކިކޮށްދިން އިންފާރުވެސް މެއެވެ. މި މަތިވެރި ނިޢުމަތުގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް ބަހަވީ ޢިލްމުވެރިން (ލިންގުއިސްޓުން) ތަފާތު އެތައް ދިރާސާތަކެއްކޮށް ބަހުސްތައް އުފައްދަމުން ދެއެވެ. "ބަސް" އުފެދުނު ގޮތް ހޯދުމަށެވެ.&nbsp; އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރި ބަސް ހޯދުމަށެވެ. ބަހުގެ މުހިންމު ސިފަތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/vaahak-dhekkumuge-niuma.jpg" alt="vaahak-dhekkumuge-niuma" width="340" height="454" />ބަހަކީ، އިންސާނުންނަށް ލިބިފައިވާ އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. މުވާޞަލާތުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތަކުން އެންމެ ބާރުގަދަ ވަޞީލަތްވެސް މެއެވެ. އިންސާނުންނާއި ހައިވާނުންގެ ފަރަޤު ވަކިކޮށްދިން އިންފާރުވެސް މެއެވެ. މި މަތިވެރި ނިޢުމަތުގެ ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށް ބަހަވީ ޢިލްމުވެރިން (ލިންގުއިސްޓުން) ތަފާތު އެތައް ދިރާސާތަކެއްކޮށް ބަހުސްތައް އުފައްދަމުން ދެއެވެ. "ބަސް" އުފެދުނު ގޮތް ހޯދުމަށެވެ.&nbsp; އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރި ބަސް ހޯދުމަށެވެ. ބަހުގެ މުހިންމު ސިފަތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.</p> </div> 'ރާ' ގެ ޙުކުމް 2008-11-25T11:34:23+02:00 2008-11-25T11:34:23+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/raage-hukum.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/raage-hukum.jpg" alt="raage-hukum" width="362" height="382" />"ރ" ގެ އަޑަކީ ދިވެހި ބަހުގައި ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ، އަދި ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ އަޑެކެވެ. ދިވެހި ބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކާ އިރު، ވަންހަނާ ނުކޮށް، ސާބިތުކަމާ އެކު އަދާކުރެވޭ ގަދަ އަކުރުތަކު ތެރޭގައި މި އަކުރު ހިމެނެއެވެ. އަދި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހަކަށް މިއީ ކިޔަން އުނދަގޫ އަކުރެކެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ވާހަކަދައްކަން ފަށާ ކުޑަކުދީންނަށް ނުބައިކޮށް ކިޔޭ އެއް އަކުރަކީ މިއެވެ. ބޮޑު މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްފަދައިން ޅަވެގެން ވާހަކަދައްކާ ނަމަ މި އަކުރު ލާމަކަށް ހަދާލައިގެން ކިޔައެވެ. މާނައަކީ ދިވެހި ބަހުން ރަނގަޅަށް މީހަކަށް ވާހަކަދައްކައި ގަނެވެން ފެށެނީ ރާ ގެ އަޑު ކިޔަންވާ ގޮތަށް ކިޔަން ފަށާ ހިސާބުންނެވެ. ވީމާ މިއީ ދިވެއްސެއްގެ ދޫ ބާލިޣްވެއްޖެކަމުގެ އެއް ޢަލާމާތެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/raage-hukum.jpg" alt="raage-hukum" width="362" height="382" />"ރ" ގެ އަޑަކީ ދިވެހި ބަހުގައި ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ، އަދި ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ އަޑެކެވެ. ދިވެހި ބަހުން ރަނގަޅަށް ވާހަކަދައްކާ އިރު، ވަންހަނާ ނުކޮށް، ސާބިތުކަމާ އެކު އަދާކުރެވޭ ގަދަ އަކުރުތަކު ތެރޭގައި މި އަކުރު ހިމެނެއެވެ. އަދި ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި މީހަކަށް މިއީ ކިޔަން އުނދަގޫ އަކުރެކެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ވާހަކަދައްކަން ފަށާ ކުޑަކުދީންނަށް ނުބައިކޮށް ކިޔޭ އެއް އަކުރަކީ މިއެވެ. ބޮޑު މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާ އެއްފަދައިން ޅަވެގެން ވާހަކަދައްކާ ނަމަ މި އަކުރު ލާމަކަށް ހަދާލައިގެން ކިޔައެވެ. މާނައަކީ ދިވެހި ބަހުން ރަނގަޅަށް މީހަކަށް ވާހަކަދައްކައި ގަނެވެން ފެށެނީ ރާ ގެ އަޑު ކިޔަންވާ ގޮތަށް ކިޔަން ފަށާ ހިސާބުންނެވެ. ވީމާ މިއީ ދިވެއްސެއްގެ ދޫ ބާލިޣްވެއްޖެކަމުގެ އެއް ޢަލާމާތެވެ.</p> </div> މޯލު-ޑިވުސް 2008-10-21T13:38:25+02:00 2008-10-21T13:38:25+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/moalu-dives.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/maolu_dives.jpg" alt="maolu_dives" width="350" height="235" />ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން، ބޭރުގެ ނުފޫޒު ދިވެހިންގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްދަން އުޅޭ އުޅުން، މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮތްކިޔުމުގެ ޙައްޤެއް ނެތޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް، ޚުދު ސަރުކާރު ވެސް ދިވެހިންގެ ކަންކަމު ތެރެއަށް ބޭރު މީހުން ވައްދައެވެ. އަދި، އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެހެން ބުނީތީ، ނުވަތަ މައުމޫން އެހެން ވިދާޅުވީތީ، އަނެއްބަޔަކު ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާކަން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/maolu_dives.jpg" alt="maolu_dives" width="350" height="235" />ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން، ބޭރުގެ ނުފޫޒު ދިވެހިންގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްދަން އުޅޭ އުޅުން، މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮތްކިޔުމުގެ ޙައްޤެއް ނެތޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް، ޚުދު ސަރުކާރު ވެސް ދިވެހިންގެ ކަންކަމު ތެރެއަށް ބޭރު މީހުން ވައްދައެވެ. އަދި، އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެހެން ބުނީތީ، ނުވަތަ މައުމޫން އެހެން ވިދާޅުވީތީ، އަނެއްބަޔަކު ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވާކަން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.</p> </div> އަދަބީ ތަރިކަ ދިރުވުން ހުށި! 2008-06-29T09:12:59+03:00 2008-06-29T09:12:59+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/adhabee-tharika.html މުޙައްމަދު ޢުމަރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/adabee-tharika-dhuruvun.jpg" alt="adabee-tharika-dhuruvun" width="455" height="303" />މި މައުޟޫޢުގެ މުހިއްމުކަމާއި އެކުވެސް، ކަމުގެ ބޮޑުކަން ހިތަށް އަރައި، ނިކަމެތި އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގެ ކޮށިކަމާއި މި ފަހަރު މި ލިޔަން ޤަސްތުކުޅަ އުސްލޫބަށް އަޅުގަނޑު ނުފަރިތަކަމުގެ މައްޗަށް ސަހަރޯ ހީވެ، މިގޮތުގައި ހިމޭނުން އިނދެވޭތާ ދުވަސްގަނޑެއް ވުމަށް ފަހު، މާތް ދޭވަތާއިން އަޅުގެ ހިތް މިކަމަށް ޖައްސަވައި ތައުފީޤު ދެއްވައިފި ހިނދު، އެކަލާނގެ ކަށަކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ރަޙްމަތްވަންތަކަން ހިތް މައްޗަށް ގެނެސް، އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރާ ޙާލު، މިކަމަށް އަޅު ފަށައިގަންނަމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/adabee-tharika-dhuruvun.jpg" alt="adabee-tharika-dhuruvun" width="455" height="303" />މި މައުޟޫޢުގެ މުހިއްމުކަމާއި އެކުވެސް، ކަމުގެ ބޮޑުކަން ހިތަށް އަރައި، ނިކަމެތި އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގެ ކޮށިކަމާއި މި ފަހަރު މި ލިޔަން ޤަސްތުކުޅަ އުސްލޫބަށް އަޅުގަނޑު ނުފަރިތަކަމުގެ މައްޗަށް ސަހަރޯ ހީވެ، މިގޮތުގައި ހިމޭނުން އިނދެވޭތާ ދުވަސްގަނޑެއް ވުމަށް ފަހު، މާތް ދޭވަތާއިން އަޅުގެ ހިތް މިކަމަށް ޖައްސަވައި ތައުފީޤު ދެއްވައިފި ހިނދު، އެކަލާނގެ ކަށަކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ރަޙްމަތްވަންތަކަން ހިތް މައްޗަށް ގެނެސް، އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރާ ޙާލު، މިކަމަށް އަޅު ފަށައިގަންނަމެވެ.</p> </div> ޒިންމާދާރުވުމަށާއި އަމިއްލަވަންތަކަމަށް، ތިބާ ފަހެ ލޯތްބެއް ނުކުރައްވަމުތޯއެވެ؟ 2008-05-03T07:00:00+03:00 2008-05-03T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/amilla-vanatha-akami-loabi-nukuravvamutho.html މުޙައްމަދު ޢުމަރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/amilla-vantha-kamai-loabi-nukuran.jpg" alt="amilla-vantha-kamai-loabi-nukuran" width="279" height="290" />މިއީ، މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ރަން ޒަމާނެވެ. ތަފާތު ޥަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައިވާއިރު، އެތައް ބަޔަކު ދަނީ، މިދެންނެވި ދޮރުން ލިޔުންތެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުންނެވެ. ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް، ނުވަތަ އިންޓަނެޓް މަޖައްލާތަކަށް، ނުވަތަ ވެބްސައިޓްތަކަށް ލިޔަމުންނެވެ. ނުވަތަ އަމިއްލަ ބްލޮގްތައް ހަދައި، ލިޔުންތައް ޝާޢިއުކުރަމުންނެވެ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ތަނެއްގައި ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރައި ދިޔުމަކީ، އެ ތަނެއް ތަހުޒީބުވާކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ. ފިކުރީ އިންޤިލާބެއްގެ ފެށުމެވެ. ވިއަވަތި ޙަޟާރާތެއް ބިނާކުރުމަށް އެޅޭ ބިންގަލެވެ. އަރުތައަށް ލޯބިކުރާ ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރީން އުފެދޭ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/amilla-vantha-kamai-loabi-nukuran.jpg" alt="amilla-vantha-kamai-loabi-nukuran" width="279" height="290" />މިއީ، މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ ރަން ޒަމާނެވެ. ތަފާތު ޥަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދޮރު ހުޅުވިފައިވާއިރު، އެތައް ބަޔަކު ދަނީ، މިދެންނެވި ދޮރުން ލިޔުންތެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުންނެވެ. ނޫސް މަޖައްލާތަކަށް، ނުވަތަ އިންޓަނެޓް މަޖައްލާތަކަށް، ނުވަތަ ވެބްސައިޓްތަކަށް ލިޔަމުންނެވެ. ނުވަތަ އަމިއްލަ ބްލޮގްތައް ހަދައި، ލިޔުންތައް ޝާޢިއުކުރަމުންނެވެ. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ތަނެއްގައި ލިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރައި ދިޔުމަކީ، އެ ތަނެއް ތަހުޒީބުވާކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ. ފިކުރީ އިންޤިލާބެއްގެ ފެށުމެވެ. ވިއަވަތި ޙަޟާރާތެއް ބިނާކުރުމަށް އެޅޭ ބިންގަލެވެ. އަރުތައަށް ލޯބިކުރާ ހުނަރުވެރި ފަންނުވެރީން އުފެދޭ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ.</p> </div> ފެހިފަހި މާދަމާއަކަށް ! 2008-04-22T14:15:52+02:00 2008-04-22T14:15:52+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/fehi-fahi-maadhamaa-aka-edhen.html ފާޠިމަތު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/fehi-fahi.jpg" alt="fehi-fahi" width="224" height="299" />ޤައުމުގެ ޙާލުގެ ދުލުން ދިވެހި އަބްޠާލުންނަށް ގޮވަމުންދާ އަޑު އަހަރުމެންނަށް އެބައިވެއެވެ. ޤައުމުގެ އުގަށް މާ ހޮވާފައި އަޅައިދޭން ވަޢުދުވީ ދަރީންތައް މިއަދު ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ހަށީގައި ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބެން ވަޢުދުވީ ޒުވާނުންތައް މިއަދުވީ ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ؟</p> <p>ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި އަހަރުމެންނަށް މިއަދު އުފަލެއް ނުވެވެއެވެ. މިޤައުމު މޮޅީގެ ސާލެއް ލާފައިވާ ކަމުގެ އިޙްސާސް މިކުރެވެނީ ސަބަބެއްނެތި ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ ހިތުގައި ހިތާމައިގެ މިޝުޢޫރުތައް ނުއުފެދޭ ހެއްޔެވެ؟</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/fehi-fahi.jpg" alt="fehi-fahi" width="224" height="299" />ޤައުމުގެ ޙާލުގެ ދުލުން ދިވެހި އަބްޠާލުންނަށް ގޮވަމުންދާ އަޑު އަހަރުމެންނަށް އެބައިވެއެވެ. ޤައުމުގެ އުގަށް މާ ހޮވާފައި އަޅައިދޭން ވަޢުދުވީ ދަރީންތައް މިއަދު ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ހަށީގައި ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބެން ވަޢުދުވީ ޒުވާނުންތައް މިއަދުވީ ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ؟</p> <p>ދިވެހި ޤައުމަށްޓަކައި އަހަރުމެންނަށް މިއަދު އުފަލެއް ނުވެވެއެވެ. މިޤައުމު މޮޅީގެ ސާލެއް ލާފައިވާ ކަމުގެ އިޙްސާސް މިކުރެވެނީ ސަބަބެއްނެތި ހެއްޔެވެ؟ ތިބާގެ ހިތުގައި ހިތާމައިގެ މިޝުޢޫރުތައް ނުއުފެދޭ ހެއްޔެވެ؟</p> </div> ދިވެހި އިނގިރޭސީން! 2008-01-08T07:00:00+02:00 2008-01-08T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/dhivehi-igireysin.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/dhivehi_igireysin.gif" alt="dhivehi_igireysin" width="310" height="231" />ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އެއީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ސާދަވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހު ހަވީރު އަޅުގަނޑު ގެއިން ނުކުތީ، ފާރޮށިގެއިން ޕާނެއް ގަންނާށެވެ. ދަންނަވަން މިއުޅެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ޕާން އަގު ބޮޑުވި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ޕާން ހިފައިގެން ފާރޮށިގެއިން ނުކުތްތަނުން ފެނުނު ފޮތިގަނޑުގެ ވާހަކައެވެ.</p> <p>އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ، ވިލުނޫކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއް މަގުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުން އިރުމައްޗަށް، އަޅުގަނޑާއި ދިމާއަށް، ހިނގާފައި އަންނަ މަންޒަރެވެ. މިދެންނެވި ފޮތިގަނޑުގައި އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައިހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔަން</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/dhivehi_igireysin.gif" alt="dhivehi_igireysin" width="310" height="231" />ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އެއީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ސާދަވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހު ހަވީރު އަޅުގަނޑު ގެއިން ނުކުތީ، ފާރޮށިގެއިން ޕާނެއް ގަންނާށެވެ. ދަންނަވަން މިއުޅެނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ޕާން އަގު ބޮޑުވި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ޕާން ހިފައިގެން ފާރޮށިގެއިން ނުކުތްތަނުން ފެނުނު ފޮތިގަނޑުގެ ވާހަކައެވެ.</p> <p>އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ، ވިލުނޫކުލައިގެ ފޮތިގަނޑެއް މަގުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުން އިރުމައްޗަށް، އަޅުގަނޑާއި ދިމާއަށް، ހިނގާފައި އަންނަ މަންޒަރެވެ. މިދެންނެވި ފޮތިގަނޑުގައި އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައިހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔަން</p> </div> ޝުކުރިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު..! 2007-11-09T07:00:00+02:00 2007-11-09T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/shukuriya-izzatheri-membaru.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/shukuriya-izatheri-member.jpg" alt="shukuriya-izatheri-member" width="400" height="220" />ރޭ ޓީވީން ދެއްކި ރައްޔިތުން މަޖިލީހު ޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ކަމެއް ފާހަގަވިއެވެ. އެއީ، ޤާނޫނު އަސާސީގައި އެ ބޭފުޅުން އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަވަން އެ އުޅުއްވާ މާއްދާއެއް، ނުވަތަ މާދާތަކެއްގައި، ހިމެނުނު ޢަރަބި ބަހެއްގެ ބަދަލުގައި، ދިވެހި ބަހެއް އެތަނަށް ލުމަށް، އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެސް މެންބަރަކު ތެދުވެވަޑައިގެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވިކަމެވެ.</p> <p>ޢިއްޒަތްތެރި އެ ބޭފުޅާ އިޝާރާތްކުރެއްވީ ''ތަޚްޞީސްކުރުން'' މި ލަފްޒަށެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އައްސަރިބަހުން ސާބަހެވެ. ދިވެހި ބަހަށް ތިޔަ ބަހައްޓަވާ ޚާއްޞަ ލޯތްބަށް ހިތުގެ ޢުމުޤުން ޝުކުރުގެ ޖިޒީތައް ބަރުތީލަކުރަމެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/shukuriya-izatheri-member.jpg" alt="shukuriya-izatheri-member" width="400" height="220" />ރޭ ޓީވީން ދެއްކި ރައްޔިތުން މަޖިލީހު ޖަލްސާގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ކަމެއް ފާހަގަވިއެވެ. އެއީ، ޤާނޫނު އަސާސީގައި އެ ބޭފުޅުން އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަވަން އެ އުޅުއްވާ މާއްދާއެއް، ނުވަތަ މާދާތަކެއްގައި، ހިމެނުނު ޢަރަބި ބަހެއްގެ ބަދަލުގައި، ދިވެހި ބަހެއް އެތަނަށް ލުމަށް، އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެސް މެންބަރަކު ތެދުވެވަޑައިގެން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވިކަމެވެ.</p> <p>ޢިއްޒަތްތެރި އެ ބޭފުޅާ އިޝާރާތްކުރެއްވީ ''ތަޚްޞީސްކުރުން'' މި ލަފްޒަށެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އައްސަރިބަހުން ސާބަހެވެ. ދިވެހި ބަހަށް ތިޔަ ބަހައްޓަވާ ޚާއްޞަ ލޯތްބަށް ހިތުގެ ޢުމުޤުން ޝުކުރުގެ ޖިޒީތައް ބަރުތީލަކުރަމެވެ.</p> </div> ބަސް އިސްތިޢުމާރު ކުރުމަކީ އެބައެއްގެ ދީނާއި ޘަޤާފަތު އިސްތިޢުމާރު ކުރުން. 2007-03-04T09:11:23+02:00 2007-03-04T09:11:23+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/mazmoon/bas-isthumaaru-kurumakee.html އަޙްމަދުﷲ ޖަމީލް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/bas-isthumaar-kurun.jpg" alt="bas-isthumaar-kurun" width="250" height="218" />ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރާއެއް ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛުއްދަކްތޫރު ޢަބްދުލްމުންޢިމު އަޙްމަދު ޔޫނުސް، 01 މާރޗް 2007 ގައި ދެއްވާފައިވާ ލެކްޗަރެއްގެ ޚުލާޞާ އެކެވެ. މިލެކްޗަރ އޭނާ ދެއްވާފައިވަނީ އަޒްހަރުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އިމާމުންނާއި، ވާޢިޡުންނާއި، ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަމުން ގެންދާ ކޯހުގެ 76 ވަނަ ބުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ދެއްވެވި ލެކްޗަރެކެވެ. އޭނާއަކީ ޢަރަބިބަހުގެ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/mazmoon/bas-isthumaar-kurun.jpg" alt="bas-isthumaar-kurun" width="250" height="218" />ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރާއެއް ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛުއްދަކްތޫރު ޢަބްދުލްމުންޢިމު އަޙްމަދު ޔޫނުސް، 01 މާރޗް 2007 ގައި ދެއްވާފައިވާ ލެކްޗަރެއްގެ ޚުލާޞާ އެކެވެ. މިލެކްޗަރ އޭނާ ދެއްވާފައިވަނީ އަޒްހަރުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އިމާމުންނާއި، ވާޢިޡުންނާއި، ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވަމުން ގެންދާ ކޯހުގެ 76 ވަނަ ބުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ދެއްވެވި ލެކްޗަރެކެވެ. އޭނާއަކީ ޢަރަބިބަހުގެ ޢިލްމުވެރިއެކެވެ.</p> </div>