އާދީއްތަ20200524

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ވާހަކަ

ހިތް ރޮއްވާފައި......

hihrovvafai

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ދުވަހެއްކަމުން ކަނޑު އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދައެވެ. ކަނޑުގެ ކޮންމެ ރާޅެއްވެސް އަނެއް ރާޅާ ތޮޅެމުންދެއެވެ. ކޮންމެ ރާޅެއްވެސް ކަނޑުގެ ވެރިކަން ބޭނުން ވެގެން އުޅޭކަހަލައެވެ. ނަދާ އާއި ނިހާން ތިބީ ހުޅުމާލެ ފެރީތައް ކައިރީ، މާލޭ ފަޅުގެ ބޭރުތޮށިގަނޑުމަތީގައެވެ. އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަލަބޮލި ސަރަހައްދެކެވެ. އެކަމަކު ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މިދެލޯބިވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭތަނެކެވެ. ފެރީތަކުގެ އިންޖީނުގެ އަޑާއި،

ތަފްޞީލު...ހުވަފެން

huvafen

އިރާކޮޅުއްސުރެ ވިހެމުން ދިޔަ ވާރޭ އަދިވެސް ހުއްޓާކަން ނޫޅެއެވެ. އެއްފަހަރު ބޯކޮށް ވެހިލައެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ތުނިތުނި ތިކިތަކެއްގެ ސިފައިގައި ވިލާގަނޑުގެ އަސަރު ފާޅުވެއެވެ. ނިދޭތޯ އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރީމެވެ.

ވާރޭއާއި އެކު ކޮޓަރީގެމާހައުލުގައި ހިއްޕާލާފައިވާ ފިންޏާއި، ޖެހެމުންދިޔަ ލަވައިން އިއްވާދޭ މަޑުމައިތިރި މިއުޒިކްގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ލޯ ނިދީގެ ކޯރަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު

ތަފްޞީލު...ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ...

konmevesމިއީ ފަހަރެއްގައި ކަލާއަށްޓަކައި އަހަރެންގެ ޤަލަމުން ބޭރުކޮށްލާ އެންމެ ފަހު ދެލިކޮޅަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިއީ ހުއްޓުމެއްނެތި އެތަކެއް އަހަރަކު ކަލާގެ ލޯބީގައި ދީވާނާވި ހިތް ކަލާއަށް ޚާއްޞަކުރާ އެންމެ ފަހު ލިޔުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. މިހެން ހިތަށް އަރުވާލިޔަސް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ރިހުން އުފެދެއެވެ. ހަމަ ތެދެކެވެ. އަހަރެންގެ ހިތަށް ތަދުވެއްޖެއެވެ. އެހެނަސް މި ހުރިހާ ކަމަކާއި އެކުވެސް އަހަރެން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމެވެ.

ތަފްޞީލު...ޙަޔާތުން އެއްފަހަރު.....

hayaathun-1faharuއިއްޔެ ސަމީހު އަހަންނަށް ފޯނު ކޮށްފައި، މިއަދު އޮފީހަށްއަންނާނެ ވާހަކަ ބުނީއްސުރެ އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތަކީ މިއީއެވެ.ސަމީހުއޮފީހަށް ވަދެގެން އައި އިރު އހަހަންނަށް އިނދެވުނީ ޙަރަކާތް ހުއްޓިފައެވެ.ޖެހިބުދެއްހެން ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެވުނީއެވެ.ކުރިއަށްވުރެ އޭނާ މިހާރުމާ ރީއްޗެވެ. މާހިތްގައިމެވެ. ފެންނަނީވަރަށް ތާޒާކޮންނެވެ. ސަމީހު އަށް އަހަރެން ފެނުމުން، ހިނިތުން ވެލައިގެންހުރެ އަހަރެންގެ ގާތަށް އައެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.