ހޮނިހިރު20190713

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

އެއީ ތަޤުދީރުގައިވާ ގޮތެވެަ

 

ތިންވަނަބައި:

އަޔާޒް ސައިބޮއެގެން އޮފީހަށް ދިއުމަށް ކާރުގައި ދުއްވާލިއެވެ. އެވަގުތަކީ ހަމީދު އާއި ހަސަން ކަސްޓަމްސްއަށް ދިޔަ ވަގުތެވެ. އަޔާޒް މުވައްޒަފުންގެ ޕާރކިންގ ޒޯނުގައި ކާރު ބޭއްވުމަށްފަހު، ކާރުން ފޭބި ވަގުތަކީ ހަސަން އާއި ހަމީދު އެ އޮފީހަށް ވަންނަންވެގެން ދިޔަވަގުތެވެ. އެވަގުތު ހަސަން އެއްލި ކަޅިޔަކުން އަޔާޒް ފެނުނެވެ. އަދި ހަމީދުގައިގައި ކޮއްޓާލާފައި އަޔާޒް ދެއްކިއެވެ.

'' ހަމީދު އެހެރީ މަބުނި ފިރިހެން ގޮލާ.'' ހަމީދަށް އަޔާޒް ދައްކަމުން ބުނެލިއެވެ. ހަމީދު އަޔާޒް އާއި ދިމާލަށް ލޯބޮޑުކޮށްލާފައި ބަލާލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އަޔާޒަށް އޮތް ނަފްރަތުގެ ހުޅުގަނޑު ރޯވެގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ އެހުރިގޮތަށް ކަސްޓަމްސަށް ވަދެގެން ދިޔައީއެވެ. އަޔާޒް ވެސް އޮފީހަށްވަދެ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހަވާލު ވެއްޖެއެވެ.

'' މުޙައްމަދު ޢަލީއަށް ގޮވައިދީފާނަންތަ؟'' ހަސަން ކައުންޓަރު ދޮށުގައި އިން އަންހެންކުއްޖާ ކައިރީގައި އެދުނެވެ.

'' މަޑުކޮށްލާ. މަރީތަ؟ އައްޔައަށް ގޮވާފަ ބުނޭ މީހަކު ހޯދަން އައިސްގެން އެބައުޅެޔޭ!'' ފޯނުން ގުޅަމުން ބުންޏެވެ.

'' ހަމިއްޓޭ ކިހިނެއްވ؟ީ'' ހަމީދު ފެނުމާއެކު ބާރުހިނގުމެއްގައި އައިސް އަލީ ހަމީދާއި ސަލާމް ކުރިއެވެ.

'' އެކަމެއް މިހާރަކު ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް. އެކަން ބާއްވާފައި އެހެންކަމަކާ އައްޔަ މިހޯދީ.'' ހަމީދު ރުޅިވެރި ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ.

'' އަނެއްކާ އެއީ ކޮންކަމެއްތަ؟''

'' އައްޔަ ދަންނަންތަ މިރީދޫ ކުލައިގެ ކާރު ދުއްވާ މީހާ.'' އަލީއަށް ކާރު ދައްކަމުން ހަމީދު ބުންޏެވެ.

'' އާނ! އޭނާ އެނގޭނެ އެއްނު! އެއީ އަހަރެމެންގެ އޮފީހުގެ މުދާ ތަކާއިބެހޭ އޮފިޝަލް، އަޔާޒް. އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ؟'' އަލީ ކިޔައިދިނެވެ.

'' އޭނާ އަކީ ހަމީދުގެ ބިޓާއި މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މީހާ.'' ހަސަން ވެގެން އުޅޭގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. '' އެހެންވީމާ އޭނާއަށް ގޮތެއް ހަދާލަން ޖެހޭނެ.'' ހަމީދުގެ ބޭނުން ހާމަކުރިއެވެ.

'' އެހެންވީމާ އޭނާގެ ކަންތައް ނިންމާނެ ގޮތް އެނގޭނީ އައްޔަ އޮފީހުން ނިމިގެން އައުމުންދޯ.'' ހަމީދު ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ލިއެވެ.

'' އާނ! މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންވިމާ އަހަރެން ހަތަރަކަށް ތިގެއަށް ދާނަން. އޯކޭ! ދެން ދަނީޔޭ.'' އަލީ ދަމުން ބުންޏެވެ.

އަޔާޒް ގެޔަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރީނާއަށް ގުޅިއެވެ. އެވަގުތަކީ ރީނާ ސްކޫލުން އައިސް ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން އިން ވަގުތެވެ. ރީނާ ފިލާވަޅުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އިންދާ ކޮޓަރީގެ ފޯނު ރިންގު ވާން ފެށިއެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހި އިނދެފައި ހިތަށް އެރިއެވެ. މިއީ ހަމީދުގެ ފޯނަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. ފޯނު ރިންގް ވާތާ އެތަށް އިރެއް ފަހުން، ކަންފަތަށް އުނދަގޫވާތީ އެންމެ ފަހުން ރީނާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.

''ހަލޯ.'' ރީނާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ.

'' ހަލޯ ރިނާތަ؟ ހާދަ އިރަކުންނޭ ފޯނު ތިނެގީ!'' އަޔާޒް ޝަކުވާ ކުރިއެވެ.

'' ކުޑަކޮށް ނިދިފައި އޮތީމަ ފޯނު ނުނެގުނީ.'' ރީނާ ހެދީ ދޮގެކެވެ.

'' އެހެންވިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް ސޮރީ! މިރޭ ދާނަން އިނގޭ! ހަނދާންވާ ވަރުން އޮފީހުގައިވެސް ނިއިދެވިގެން މިއުޅެނީ.'' އަޔާޒް ލޯބިން ބުނެލިއެވެ.

'' އޯކޭ. އަހަރެންވެސް ވަރަށްފޫހި ވާތީ މިއުޅެނީ.''

'' ފޮތްކިޔާ އޭރުން ފޫއްސެއްނުވާނެ އެއްނުން. އަނެއްކާ މިކަންމަންމަ މެންނަށް އެނގޭތަ؟''

'' އަދި މަންމަ މެންނަކަށް ނޭނގޭނެ. އެގުނަސް އެހާ ރުޅިއެއް ނައަންނާނެ.''

'' އެހެން ވެއްޖިއްޔާ މައްސަލައެއް ނެތް؟ ދެން ބޭއްވީޔޭ. ލަވްޔޫ.''

'' މީޓޫ.'' ރީނާ ވެސް ވަރަށް ލޯބިކޮށް ބުނެލިއެވެ.

އަލީ ޑިއުޓީ ނިންމާލާފައި ގެޔަށްދާން ބައިސްކަލުގައި ދުއްވާލިއެވެ. ގެޔަށް ގޮސް ހެދުން ބަދަލުކޮށްގެން ހަމީދު މެންގެއަށް ދިއުމަށް މިސްރާބް ޖެހިއެވެ. އޭނާ އެގެއަށް ދެވުނު އިރު ހަމީދު އާއި ހަސަން ތިބީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމުގައެވެ. ބޯކަޅުވިލާގަނޑެއް ބޯމަތި ކުރަމުން އަންނަކަމެއް އަދި އެއިން ލިބޭނެ ގެއްލުމަކާއި ވޭނެއް އަޔާޒްއަކަށް ނޭނގެއެވެ.

'' އޭކޮބާ ކަންތައް؟ ކޮން ގޮތެއް ހަދަން ތިރާވަނީ.'' ކޮޓަރިއަށްވަދެ އެދުގައި އޮށޯންނަމުން އަލީ އަހައިލިއެވެ. ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ސިއްރާއި މަކަރުން ފުރިގެންވާ ސައްލާއެކެވެ.

'' އޭ ނާޝް ކޮންތާކުތަ ތިޔަ އުޅެނީ؟ މިކޮޅަށް އައިސް ބަލަ؟'' ނާޝް އަށް ފޯނުކޮށްފައި އަޔާޒް ބުންޏެވެ. ''މަމިއުލެނީ މާލޭގައި.ދުވަސްކޮޅަކުން އަޔާޒް އަތުވެސް ނުޖެހޭނެދޯ! ފަސް މިނިޓް ތެރޭ އެބަދަން.'' ފޯނު ބާއްވާލަމުން ނާޝް ބުންޏެވެ.

'' ކީއްވެ ތިތާތިހުރީ؟ އާދޭ އެތެރެއަށް.'' ނާޝް ވަނުމަށް އަޔާޒް އެދުނެވެ.

'' އުނހު! ޝަރުތެއްގެ މަތިން.'' ނާޝް ބުނެލިއެވެ.

'' އެއީ ކޮން ޝަރުތެއް'' އަޔާޒަށް ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނެވެ. މިގެ ކުރިން މިފަދަކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާތީއެވެ.

'' އެއީ! އެއީ ސައިދޭމަތިން. ތިކަންވެސް މިހާރު ތިއޮތީ ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއްނުން ދޯ.''

'' އާ ! މިހާރު ވަރަށް ބެސްޓް. އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ އޭނާ ދެކެ.'' އަޔާޒް ރީނާދެކެ ވާ ލޯބި ނާޝްއަށް އަންގާދޭން އުޅޭކަހަލައެވެ.

'' މިހާރު ތިހެން ބުނާނެ. ހަމަ ސީރިއަސްތަ؟ '' އަޔާޒް ރިނާދެކެ ލޯބިވާވަރު ބަލަން ނާޝް ބޭނުންވިއެވެ.

'' ނާޝްއަކަށް އަހަރެންގެ ގޮތެއް ގޮތެއް ނޭނގޭތަ؟ އަހަރެންމީ މާބުރެއްނޫނޭ!'' އަޔާޒް އޭނާގެ ގޮތް ހާމަކުރިއެވެ.

'' ނާޝް ނުފައްޓަންތަ ކަމެއް؟'' ނާޝްގެ ގޮތް އެނގި ހުރެވެސް އަޔާޒް ސުވާލު ކުރިއެވެ.

'' ތިކަމާ ވިސްނާނީ ފަހުންދޯ! ދެންތިވާހަކަ ބާއްވާ.'' ނާޝް އެމައުޟޫއަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

'' މިހާރު ތިހިރީ ރެޑީގައެއްނު! ދެން ހިނގާ ދާން.'' އަޔާޒް ދިއުމަށް ނާޝް އެދުނެވެ.

'' އިހަށް މަޑުކޮށްބަލަ. ތިބުނީ މަގޭ އަތްމަތީގަ އޭތަ، އޭނާ ރީނާ އާއި ދުރުކުރުމުގެ މުގޫ އޮތީ.'' އަލީ ކުޑަކޮށް ފަސް ޖެހުނެވެ.

'' އާނ! އައްޔަ އެކަންތައް އަހަރެންނަށް ކޮށްދޭންވީ. އެކަންކޮށް ދީފިއްޔާ އައްޔަ ބުނި ކޮންމެ އެއްޗެއް އަހަރެން ދޭން މިހިރީ ތައްޔާރަށް.'' އެކަމުގެ ޝައުގު އަލީގެ ކިބައިގައި އުފެއްދުމަށް ހަމީދު ބުންޏެވެ.

'' ކޮންމެ އެއްޗަކަސް! އެހެންވިއްޔާ މައްސަލައެއްނެތް؟ ތިކަން ކޮށްދޭނަން.'' ދަހިވެތި ކަމުގެ ރާގަކަށް ޢަލީ ބުންޏެވެ.

މިހާރު ހަމީދުގެ މިސްރާބެއްކަމަށް އޭނާ ދެކެނީ އެއްގޮތުން ނުވެއްޖިއްޔާ އަނެއް ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް ރީނާ ހާސިިލް ކުރުމެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލް ނިމޭގަޑިޔަށް، ރީނާއާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ހަމީދު ދާންފަށައިފިއެވެ. އޭނާގެ ފަސް ފަހަތުން ދާންފައްޓައިފިއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައި ސައިކަލްގައި މުގޯލި އަޅަންފަށައިފިއެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު ރީނާ އިސްވެ ބަލާވެސް ނުލައެވެ. ވާހަކަ އެއްވެސް ނުދައްކައެވެ. އޭނާ ފެނުނަސް ފޫހިމޫނެއް ދައްކާލަނީއެވެ. ހަމީދު ނުފެންނަ މަގަކުން ދެވޭތޯ ރީނާ ބަލައެވެ. ނަމަވެސް ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ރާގުވެސް ދިޔައީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އޮއި ވަރު ބަދަލުވެ ހަމީދަށް މޫސުން ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.

އަޔާޒް އާއި ރީނާގެ ލޯތްބަށް ދެމަސް ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެވޭތުވެދިޔަ ދުވަސް ތަކަކީ ދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުލްޒާރުގައި އޭގެ އެންމެ ފަރި ދުވަސް ތަކެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ހަނދާއި ތަރި ބާލައި އެތަކެތި ހެކިކޮށް އެތައް ހުވަޔަކާއި ވަޢުދެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހީކޮށް ގެން ތިބީ އެދެމީހުންގެ ލޯބި އަބަދަށް ފަރިވެ ފައި އިންނާނެކަމަށެވެ. އެމަލުގެ ފިޔަތަށް ދުވަހަކުވެސް މިލާ މޯލިވެގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ. އެމަލުގެ މީރުވަސް ތާޒާ ކަންމަތީ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް މާޒީއާއި އެކުވެގެންދާކަށް މާގިނަދުވަހެއް ނުނެގިއެވެ.

ރީނާއަށް މިހާރަކު ވަގުތެއް ނުވެއެވެ. އަބަދުވެސް ބިޒީއެވެ. އަޔާޒްއާއި އެކު ބޭރަށް ދެވޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ފޯނުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކާ ލެވޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އެކަމާ އަޔާޒް ޝަކުވާއެއްނުކުރެއެވެ. އޭނާ ހީކޮށްގެން ހުރީ މިއީ ރީނާގެ ތިންވަނަ ޓާރމްގެ ޓެސްޓް ކައިރި ވުމުން ވީކަމެއްކަމަށެވެ.

ފިނިހަވީރެއްގެ ވަގުތެވެ. އަޔާޒް ކާރުގައި ނާޝް އާއިއެކު ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ. ލޯބިވެރިން އެކި މަރުކަޒުތަކުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިންނާއެކު ހީ، މަޖާކޮށް ސަކަރާތްޖަހާތަން އަޔާޒް އަށް ފެނެއެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.

'' ރީނާ މިހާރު ހާދަ ތަފާތެވެ. އަހަރެން ހާދަ ދުރުކޮށްފިއެވެ. އެއްވެސް ވަގުތެއް އަހަރެންނަކަށް ނުދެއެވެ. އޭނާ އަނެއްކާ........ ނޫނެކެވެ! ރީނާ އެގޮތަށް އަހަރެންނާއި މެދު ކަންތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެއަށްވުރެ އޭނާ އަހަރެންދެކެ މާލޯބި ވެއެވެ.'' އެޚިޔާލު ތަކުގައި އިންދާ ކުއްލިއަކަށް އަޔާޒް ކާރެކޭ ކިޔާފައި ނާޝް ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑަށް އަޔާޒްއަށް ހޭވެރިކަން އައެވެ. އެހާސް ކަންމަތީގައި އަޔާޒް ބުރަތްކަށް ފިއްތާލާފައި ކާރު މަތަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން ކާރުގެ ފުރޮޅުކަހާލައިގެން ދިޔަނަމަވެސް ކުރިމަތިން އައި ކާރުގެ ވާތްފަރާތަށް މަޑުކޮށް ލެވުނެވެ. އެއީ އަޔާޒްގެ ނަސީބެވެ. އެނަސީބު މިއަދު އޭނާ ސަލާމަތް ކޮށްދީފިއެވެ. ނަމަވެސް މުސްތަގުބަލުގައި ނަސީބު އޭނާއަށް އެހީވާނީ ކިހާވަރަކަށް ބާވައެވެ؟

''ނަސީބެއްނުން! އެކްސިޑެންޓެއް ނުވިކަން.'' ނާޝް ބިރުން އިދެ ބުންޏެވެ.

'' އާނ!'' އަޔާޒް ފުން ނޭވާއެއް ލިއެވެ.

'' ކިހިނެއްވެފައިތަ ތިއިނީ؟ މަހަޅޭ ލަވައިނުގެން ނަމަ ޔަގީން އެކްސިޑެންޓެއްވާނެ ކަން.''

'' އާނ ތިބުނީ ރަނގަޅަށް، އަސްލު ވީގޮތަކީ މިހާރު ރީނާ މާދުރުދުރުން އުޅޭތީވެ. އެކަމާ ވިސްނާލަން އިދެވުނީ.'' އަޔާޒް ވީގޮތް ކިޔާދިނެވެ.

'' އަނެއްކާ އޭނާ އެހެންބިޓެއް ނެގީތަ؟'' ނާޝް ޖެއްސުމުގެ ފާޑަކަށް ދިމާ ކޮށް ލިއެވެ.

'' ނާޝެއް ކަމަކު ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްކަށްޗޭ އިނގޭ!'' އަޔާޒް ހިތް ހަމަ ނުޖެހުނެވެ.

'' ސޮރީ. އެއީ އެހެންބުނި ވާހަކައެއް ނޫން.'' ނާޝް އަމާން ދިނެވެ. ކުޑަކޮށް ހަމަޖެހިލުމަށް ފަހު އަޔާޒް އަނެއްކާ ވެސް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ. މިފަހަރު ދިޔައީ ރީނާ މެން އުޅޭ ގެ ކައިރިން ނެވެ.

'' އަޔާޒް ކާރު މަޑުކޮށްބަލަ.''

'' ކިހިނެއްވީ؟'' އަޔާޒް ކާރު މަޑުކުރިއެވެ.

'' ރީނާމެންގޭ ދޮރާއްޓާއި ދިމާލަށް ބަލާބަލަ.'' އެމަންޒަރު އަޔާޒަށް ދައްކަމުން ނާޝް ބުންޏެވެ. އަޔާޒަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. ހީވީ މެޔަށް ކޮށި ހަންޖަރެއް ހެރިހެންނެވެ. އަޔާޒްއަށް އޭނާ އިދެވުނު ތަނެއްވެސް ނޭނގުނު ކަހަލައެވެ. މުޅިމީހާ ފިނިވެއްޖެއެވެ. ހިތުން ރޮވެން ފެށިއްޖެވެ. އެހިތުގެ ވިންދު ހުއްޓެމުން ދިޔަކަހަލަ އެވެ. އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފޭދިގަތެވެ.

'' ނޫނެކެވެ! ނޫނެކެވެ! ރީނާ އަހަރެންނަށް އޮޅުވެއެއް ނުލާނެ. އެވާނީ އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކަށް ދެން އަހަރެންނަށް މިހެންވާން ވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއި ވާހަކަދައްކަން ވަގުތު ވާއިރު އަހަރެންނަށް ވަގުތު ނުދޭންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ހުވަފެނެކެވެ. ނޫނެކެވެ! މިއީ ހުވަފެނަކަށް ވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ.......؟'' އަޔާޒް ހިތުގައި އެތަށް ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

'' އަޔާޒް ވެދާނެ އެއްނު އެއީ އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކަށް ވެސް؟'' އަޔާޒް ހަމަޖައްސަމުން ނާޝް ބުންޏެވެ.

'' އާނ! ވެދާނެ. އެކަމަކު...... ދެން ހިނގާ ދާން.'' ދެރަވެފައި އިނދެ އަޔާޒް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.