އާދީއްތަ20190721

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

އެއީ ތަޤުދީރުގައިވާ ގޮތެވެަ

taqdeerއާރެއަކަށް ހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އޭގެ އެކުވެރިންނާއެކު ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދަނީއެވެ. އޭގެ ރިހިދޯދިން މުޅި ދުނިޔެ ދަނީ ގިރިޓީ ކުރަމުންނެވެ. ރީނާ އިށީދެއިން ޓެރަސްވެސް ވަނީ ހަނދުގެ ނަލަ ދޯދިން ރިހި ދޫލައެއް ލެވިފައެވެ. ފިނިފިނި ވައިރޯޅިތައްވެސް ހަނދާ އެއްބައިވުމުގެ ގޮތުން ރީނާގެ ފަންފަން އިސްތަށިގަނޑާއި ކުޅެމުންދެއެވެ. މަޔަކުދަރިއެއްގެ ގައިގައި ފިރުމައިދޭހާ ލޯބިންނެވެ.

ލޯބިވެރިޔާ ލޯބިންބީހިލާ ފަދައިންނެވެ. ޓެރަސްމަތީގައި ހަދާފައި ހުރި ހެއްލޭ އުނދޯއްޔެއްގައި މަޑުމަޑު ރީދޫކުލައިގެ ހެދުމެއްލައިގެން އިން ރީނާގެ ހިތުގައި މިއުފާވެރި މާހައުލާ މެދު އެއްވެސް ޚިޔާލެއްނެތެވެ. އޭނާ އިނީ އޭނާގެ އެންމެ ޅަނދޮޅު ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ. ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން މިއަދާ ހަމައަށް އާދެވުނު ގޮތުގެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއަށްގެއްލިފައެވެ.

ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. ހެނދުނު ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭ މެންދުރާ ހަމަޔަށް އޮތީ ތުނިކޮށްލާފައެވެ. ވާރޭ ވެހުނު ނަމަވެސް މަގުމަތިން މީހުން މަދެއްނުވެއެވެ. ބައެއްމީހުން ވާރެއިން ސަލާމަތް ވުމަށް އެކިކޮޅު ކޮޅަށް ބާރު ހިނގުމެއްގައި ހިނގަމުން ދެއެވެ. އަނެއްބައި މީހުން ކުޑައިގެ އެހީހޯދަމުން ދިޔައެވެ. މަގުމަތި އެހާ ހަލަބޮލިވެފައިވަނީ ސްކޫލް ކުދިން ކިޔެވުން ނިމިގެން ގެއަށް ދާން އުޅޭ ވަގުތަށް ވުމުންނެވެ. ބެލެނިވެރިން ކުދިންގޮވައިގެން ގެޔަށް ދަމުން ދިޔައިރު ބައެއް ކުދިން އެކުދިން ބަލާ އަންނަންދެން ސްކޫލުތެރެއިން ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. އަނެއްބައި ކުދިން ވާރެއާއި ތެމިގެން ގެޔަށް ދާން މިސްރާބްޖެހި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރީނާ އަކީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ގުރޭޑް 9 އެއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ އަޚުލާގު ރަގަޅުކުއްޖެކެވެ. މަޑުމައިތިރި ކުއްޖެކެވެ. މީހުންނާއި ގުޅޭ މަޖާ މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.

'' އޭ ތޫހާ އަހަރެން ދަނީޔޭ އިނގޭ! ތޫހާވެސް އާދޭ ތެމިގެން ދާން.'' ވާރެޔާއި ތެމޭހިތްވާލެއް ބޮޑުކަމުން، ތެމިގެން ގެއަށް ދިއުމަށް ރީނާ ނިންމިއެވެ.

'' ބަލާ އަންނަންދެން މަޑުކޮށްބަލަ. މަށެއް ނޫޅެން ތެމިގެން ދާކަށް.'' ތޫހާ އެކަމާ ދެކޮޅުހެދިއެވެ.

'' މައްސަލައެއް ނެތް. އަހަރެން ދަނީ އޯކޭ.'' ރީނާ ބާރަށް ހިނގައިގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ވާރޭ ބޯކޮށްލައިފިއެވެ. ރީނާ ވާރެއާއި ތެމޭހިތުން ހުއްޓަސް މިހާ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭވަގުތެއްގައި ތެމިގެން ގެއަށް  ގޮސްފިނަމަ މަންމަ ރުޅިއަތުވެދާނެތީ ކައިރީގައި ހުރި ގޭގެ ދޮރާށި ދޮށުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. ޖެހޭފިނިވައިރޯޅިއާއިއެކު ހީކަރުވާ ވަރުން އެތާގައިވެސް އޭނާއަށް ހުރެވޭ ވަރެއް ނުވެއެވެ.

'' ވާރޭ ހުއްޓާލާނީ ކޮން އިރަކުން ބާ؟'' ރީނާ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. އެޚިޔާލުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާ، އޭނާ އާއި ދާދިގާތަށް ރީނދޫ ކުލައިގެ ސްޕޯޓްސް ކާރެއް މަޑުކޮށް ލިއެވެ.

ލޯގަނޑު ތިރި ކޮށްލިވަގުތު ރީނާ އަށް ފެނުނީ ޒުވާން ރީތި ފިރިހެނެކެވެ. މާ ދޮން ނޫނަސް ފުދޭވަރެއް ވެއެވެ.

'' ތިއޮއް ވާރެޔާ ތެމެނީއެއްނު'' އެމީހާ އެހެން ބުނުމުން ރީނާ ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ.

'' އާދޭ ކާރަށް އަރަން'' އެމީހާ ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު ބުންޏެވެ. ރިނާ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ ހިތެއްނުވިއެވެ. އެއާއިއެކު ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވުމަށް ފަހު ކާރަށް އެރިއެވެ.

'' މިހިރީ ޓިޝޫ.'' އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ އެމީހާއެވެ.

'' ޝުކުރިއްޔާ.'' ރީނާ ބުނެލިޔެވެ. އަދި ރަކިި ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ.

'' ކޮންތާކުތަ ގެ ހުންނަނީ ؟''

'' ހެންވޭރު ބޯޅަދަނޑު ކައިރީގައި.'' ރީނާ ޖަވާބު ދިނެވެ. އެއާއި އެކު އެގެޔަށް ދިއުމަށް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ.

'' އަހަންނަށް ކިޔަނީ އަޔާޒް.'' އަޔާޒް އޭނާ އަމިއްލަޔަށް ތަޢާރަފް ވެލިޔެވެ.

'' ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަނީ؟'' އަޔާޒް ރީނާ ކުރެން އަހައިލިއެވެ.

'' އަހަންނަށް ކިޔަނީ ރީނާ.''

'' ރީނާ، ރީނާ ހާދަ ރީތި ނަމެކޭ.'' އަޔާޒް ހިތާއި ހިތުން ކިޔައިލިއެވެ. އެވަގުތު ރީނާވެސް އިނީ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައެވެ. ރީނާ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއިން ނިކުމެވުނީ ހެންވޭރު ބޯޅަދަނޑާއި ހަމަޔަށް އާދެވިއްޖެޔޭ އަޔާޒް ބުނުމުންނެވެ.

'' ކޮބައިތަ ގެޔަކީ؟''

'' މިހިރަ ގޯޅިތެރޭގައި ތިން ވަނަޔަށް އެހެރީ އަހަރެންގެ ގެ.'' ރީނާ ލަދުން އިދެ ބުނެލިޔެވެ. އަޔާޒް މަޑުމަޑުން ގޯޅިތެރެޔަށް ކާރު ވެއްދުމަށް ފަހު އެގޭ ކުރިމަށްޗަށް މަޑު ކޮށްލިއެވެ. ކާރުގެ ދޮރުހުޅުވުމަށް ފަހު ނުކުންނަމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ރީނާ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެއީ އެހާވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ. އެއާއިއެކު އެގޭގެ ނަންބޯޑާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އެނަން ލިޔެލިކަހަލައެވެ.

ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް އެތާގައި މަަޑުކުރުމަށް ފަހު، އަޔާޒް ގެއަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބް ޖެހިއެވެ. ކާރުގެ ސީޑީ ބަހައްޓާ ރެކުން ޢަލީ ރަމީޒްގެ ކަލެކްޝަން ސީޑީގެ ''ހެޔޮހާލުގައި ކަލާ ތިހެން'' މިލަވަ ޖަހަންފެށިއެވެ. އެލަވާގައި އެބުނާ އެއްޗަކާއި ރީނާއާއި ކިހާ ދިމާވޭހެއްޔެވެ؟ ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް އަހަރެންގެ ހިތް ފަތަހަ ކޮށްފިއެވެ. ކިހާބޮޑު އަޖައިބެއް ހެއްޔެވެ؟ އެޚިޔާލުތަކުގައި އިނދެ އޭނާއަށް އެލަވަ ތަކުުރާރުކޮށް ޖެހުނު އަދަދެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ގެޔާ ހަމަޔަށް އާދެވުނު އިރުވެސް އަޔާޒް އިނީ ހަމަ އެހިޔާލުގައެވެ.

ގެ ކައިރީގައި ހުރި ޕާކިންގ ޒޯނުގައި ކާރު ބޭއްވުމަށް ފަހުވެސް އެއިން ފައިބާ ހިތެއް ނުވިއެވެ. އޭނާއަށް މިވަނީ ކީއްބާއެވެ؟ އެވަގުތު އަޔާޒުގެ ލޮލުގައި އަޅާގަތީ ކާރުތެރޭގައި ރީނާ އިށީނދެ އިން ޝީޓެވެ. އެޝީޓް ހުރީ ތެމިފައެވެ. އެއާއެކު އެޝީޓުގައި އޭނާއަށް ފިރުމައިލެވުނެވެ. އެހާމެ ހޫނެވެ! އެހާމެ ފިންޏެވެ! މިހާރު އެފެންތައް އެޝީޓާއި އަލްވަދާޢު ކިޔަނީއެވެ. ނަމަވެސް އަޔާޒްގެ ހިތުގައި އޭނާއަށް ނޭނގިނަމަވެސް ރީނާއަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމް ދަނީ ކުރިފަޅައި ހެދި ފޯދެމުންނެވެ. އެހެން އިންދާ އޭނާއަށް ހޭވެރިކަންވީ ކާރުގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހައިލި އަޑަށެވެ. ބަލާލި އިރު އެއީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރުިޔާ ނާޝް އެވެ.

'' އޭ! ކޮން ޚިޔާލެއްގަ؟ ހިނގާބަލަ ބުރެއްޖަހާލަން.'' ނާޝް އެދުނެވެ.

'' އާނ! ހިނގާ ދާން.'' އަޔާޒް ހިންހަމަ ނުޖެހިއިދެފައި ބުންޏެވެ.

'' މަގޭ އެކުވެރިޔާއަށް މިއަދު އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީބާ؟ އަނެއްކާ..... އަންހެން ކުއްޖަކު ހިތް ދަމައިގަތީތަ؟'' ނާޝް ދިމާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބުނެލިއެވެ.

'' އާނ! ހީވަނީ ތިކަހަލަ ކަމެއް ވީހެން.''

ނާޝް އަކީ އަޔާޒްގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށް ވުމުން މުޅިންހެންދެއްކީ ރީނާގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ރީނާގެ ނަން ރަން ގަލަމަކުން ފަވާލެވިއްޖެ ކަހަލައެވެ. އޭނާގެ ޗާލޫ މޫނެވެ. ވިދާ ބަބުޅަމުންދާ ދެލޮލެވެ! އެރީތި ފަންފަން އިސްތަށިގަނޑެވެ! އެރީތި ތުންފަތެވެ! އެހާމެ ރަނގަޅު އަޚްލާގެވެ. އޭނާއަށް ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ވުރެ ރީނާ ރީތިވެއްޖެ ކަހަލައެވެ.

'' ދެން އޭނާއަށް ގުޅަންވީ އެއްނު؟'' ނާޝް ޚިޔާލެއް ދިނެވެ.

'' އުނހު! އަދި ނުކެރޭނެ. ކުޑަކޮށް ދިމާވޭތޯ ބަލާފައި ގުޅާނީ. އޭރުންނެންނު ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް އަހަރެން ފާހަނގަ ކުރެވޭނީ.'' އަޔާޒް ކުޑަކޮށް ވިސް ނާލާފައި ޖަވާބް ދިނެވެ. އެއާއި އެކު ދެން ރީނާ ފެންނާނެ ވަގުތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން، ނާޝް ގެއަށް ލައިދިނުމަށް ގޯޅިއަޅައިލިއެވެ.

ރީނާ ގެއަށް ވައިންއިރު ގޭގެ އެންމެންވެސް ސިޓިންގ ރޫމުގައި ތިއްބެވެ.

'' ދަރިފުޅާ ކީއްވެތަ ޓެކްސީ އެއްގައި ނައީ؟'' ރީނާ ތެމިފައި ހުރިތަން ފެނިފައި އޭނާގެ މަންމަ ބުނެލިއެވެ. '' ކަމެއް ނުވޭ މަންމާ. ވާރެޔާ ތެމޭ ހިތްވީ.''

'' ދެންދޭ ހެދުން ބަދަލުކޮށްގެން ފެންވަރައިގެން އަންނަން. މަންމަ ހުންނާނެ ކާން ހަދާއިފައި.'' ރީނާގެ ފޮތް ތައް އަތުލަމުން އައިމިނަ ބުންޏެވެ. ފެންވަރައިލައިގެން ސައިބޯން ރީނާ އިށީދެއްޖެއެވެ. ސައިބޯން އިން އިރުވެސް އޭނާއަށް ވިސްނެމުންދަނީ އަޔާޒް އާއި މެދުގައެވެ. އޭނާ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ އޯގާތެރި ހެއްޔެވެ؟ އެކަހަލަ މީހުން ހަމަ އުޅޭބާއެވެ؟ އަނެއްކާ މިއީ ހުވަފެނެއް ނޫންބާއެވެ؟ ނޫނެކެވެ! މިއީ ހަމަ ހަގީގަތެކެވެ!

ސައިބޮއެ ނިމިގެން ކުޑަކޮށް އަރާމު ކޮށްލުމަށް ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެމަޤްސަދެއް އޭނާއަށް ހާސިލް ވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެހެންވެ ފޮތެއް ނަގައިގެން ކިޔެވުމަށް މަަސައްކަތް ފެށިއެވެ. އެކަންވެސްވީ ނާކާމިޔާބެވެ. ރީނާގެ ސިކުނޑީގައި ވަނީ އެއް ޚިޔާލު ތަކެކެވެ. އެއް ފިކުރު ތަކެކެވެ.

'' މިއަދު މިއީ ހާދަތަފާތު ދުވަހެކެވެ. މީގެ ކުރިން ނުވިސްނޭ ކަންތަކާ ހާދަ އެބަ ވިސްނެއެެވެ. އަނެއްކާ މިޚިޔާލާއި ފިކުރުތަކުގެ ވެރިޔަކީ އަޔާޒް ހެއްޔެވެ؟'' ރީނާ ހިތާހިތުން ކިޔާލިއެވެ. ވެދާނައެވެ. ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. މިއީ އޭނާއަށް މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ވީގޮތެއް ނޫނެވެ. އެއީ ރީތި ފިރިހެނެކެވެ! ހިތް ހެޔޮ މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ރީނާ އޭރު ގަނެފައި ހުރި ލަދެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އަޔާޒް އާއި ދިމާލަށް ބަލާ ނުލެވުނީތީ ދެރަވިއެވެ. ހިތާމަ ކުރިއެވެ. އެޚިޔާލުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފަ އޮއްވާ އޭނާ ހޭވެރިކަންވީ މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހައިލި އަޑަށެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ދިވެހި ފޮތް ނަގައި ކިޔަވަން އޮތް ކަމަށް ހެދިގެން ރީނާ އެދުގައި އޮތެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލަމުން ރީނާގެ މަންމަ ބުނެލިޔެވެ.

'' ދަރިފުޅާ ފޯނެއް.''

'' ކާކުތަ މޮބައިލް އަށް މިސްކޯލް މިދެނ.ީ ކީއްތަވާނީ ގުޅާލިއްޔާ!'' މެންދެރު ކާއިންދާ ނުރުހިފައި އިދެ އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ. އަޔާޒަކީ ނިސްބަތުން މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ވުމުންވެސް އޭނާއަކީ އަތުން ކުރާ ޚަރަދަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އޭނާގެ ރަށްޓެހިންނާއި ޚިލާފަށް ބަލައިގެންއުޅޭ ޒުވާނެކެވެ. ކަސްޓަމްސް ގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން، ބައްޕަގެ ފިހާރަތަކުގައި ވީވަރަކުން އެހީވަމުން ދެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދަކީ ތަފާތު ދުވަހެކެވެ. މިއަދު މާއަވަހަށް އޮފީހުން ވެސް އަތުވެއްޖެއެވެ. މިކަން އަޔާޒްގެ މަންމަ ފާތުމައަށްވީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށެވެ.

'' ދަރިފުޅާކީއްވެތަ މާއަވަހަށް އޮފީހުން ތިޔައައީ؟ އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ؟''

'' ކަމެއްނުވޭ މަންމާ. މުހިންމު ތަނަކަށް މިއަދު ދާންޖަހޭތީވެ އައީ.'' އިއްޔެގަ ރީނާއާއި ބައްދަލުވި ތަނުން ފެނޭތޯ ދިއުމުގެ ތައްޔާރީތަށް ވަމުން ބުންޏެވެ.

'' ނުބުންޏަސް މަންމައަށް އެނގޭ.''

'' ހިތް ކީތަ؟'' ރީނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ތޫހާ ދިމާކޮށް ލިއެވެ.

'' އުނހު! އަދި މީހަކު ތަނަކުން ފެންނައި އިރަށް ހިތް ކިޔަން ޖެހޭތަ؟ އެކަމަކު އެއީ ވަރަށް ސްމާޓް ބިޓެއް އިނގޭ!'' ރީނާ ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްލިގޮތުން އޭނާގެ ހިތުގައި އަޔާޒަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގަދަރެއް ދެވިފައިވާކަން ތޫހާ އަށް އެނގުނެވެ.

'' ދެން ތިވާހަކަ ހުއްޓާލާ. މިހާރު ނިމޭ ގަޑިވެސް ޖެހެނީއެއްނު! ދެން ތިވާހަކަ ދައްކާނީ މާދަމާ އިނގޭ!'' ތޫހާ ފޮތްތައް ދަބަހަށް އަޅަމުން ދިޔައެވެ.

ރީނާގެ ހިތުގައި ވަނީ އެންމެ ކަމެކެވެ. މިއަދު އޭނާއަށް އަޔާޒް ފެންނާނެ ބާއެވެ؟ ނުވަތަ އަޔާޒް އޭނާފެނޭތޯ އަންނާނެބާއެވެ؟ މިޚިޔާލުތަކުގައި އޭނާ އިންދާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އެންމެ ފަހުގެ ރަނގަބީލު ޖެހުމުންނެވެ. ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ރީނާގެ ހިތް ތެޅެން ފެށިއެވެ. މިއަދު މަންމަ ގާތުގައި ބަލާ ނާންނާށޭ ބުނީވެސް ވަކި މަޤްސަދެއް އޮވެގެންނެވެ. ސްކޫލް ބޮޑު ގޭޓުން ނުކުމެގެން އަޔާޒް އާއި ބައްދަލުވި މަގަށް އާދެވުނުއިރު އެނާއަށް ކުއްލި ހައިރާން ކަމެއްލިބުނެވެ. އަދި އެހާމެ އުފާވެސް ވިއެވެ. މަގުގެ އެއް ފަރާތެއްގައި ކާރު މަޑުކޮށް ގެން ރީނާގެ އިންތިޒާރުގައި އެހެރީ އަޔާޒެވެ. އަޔާޒް މިވަގުތަށް ކިހާއިންތިޒާރެއް ކުރިހެއްޔެވެ؟ ބާރަށް ތެޅޭ ހިތަކާއިގެން ރީނާ އަޔާޒްގެ ގާތަށްގޮސް މަޑުކޮއްލިއެވެ. އަޔާޒް އެފަރި މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ކިހާފުރިހަމަ ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ އުޖާލާ ހެއްޔެވެ؟ އިއްޔެ އަށްވުރެ މިއަދު މާރީއްޗެވެ.

'' އަޔާޒް. ކިހިނެއްތަ ހާލު؟ މިތާގަ ކީއްތަ ތިކުރަނީ؟'' ރީނާ ސުވާލުތަށް އަމުނައިލިއެވެ.

'' ހަމަދެން އެކަހަލަ ގޮތެއް. މިއީ ރަށްޓެއްސެއްގެ ގެއަށް އައިސް މިތާގަ މަޑުކޮށްލީ!'' އޭނާގެ އަސްލު މަގްސަދް ވަންހަނާކުރަމުން ބުންޏެވެ.

'' ރީނާގެ ހާލު ކިހިނެއް؟ އެކަނިތަ ގެއަށްދަނީ؟''

'' އުނހު! މަންމައަށް މިއަދު ނާދެވުނީ. އެހެންވެ އެކަނި ގެއަށް މިދަނީ.''

'' ގެއަށް ގެންގޮސް ދެންތަ.'' ރީނާ އާއެކޭ ބުނެބަލާށޭ ބުނުމަށް އަޔާޒްގެ ހިތް އެދެމުން ދިޔައެވެ.

'' އެންމެ ރަނގަޅު.'' ރީނާ އެހެން ބުމުން އަޔާޒް އުފަލުން ފޮޅުނުކަހަލައެވެ. ދެމީހުން ކާރަށް އެރުމަށްފަހު، އޭގެ މަންޒިލާ ހަމައަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައިރު، އެކި އެކި މައުޟޫތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.

ފިލާވަޅު ދަސްކުރުމުގެ ބުރަމަސައްކަތަށް ފަހު ޝައުގުވެރިކަމާއެކު އަށެއްގެ ޚަބަރު ބަލަން ރީނާ އިންދާ ފޯން ރިންގު ވާންފެށިއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެއީ އަޔާޒްގެ ފޯނެކޭ ހިތަށް އަރާފައި ފޯން ނެގިއެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައް ވެގެން ދިޔައީ ހީކުރިގޮތާ ހިލާފަށެވެ. ރީނާއަށް ގުޅީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަމީދެވެ.

 

 


ދެވަނަބައި:

'' ކޮބާ ކިހިނެއް؟ މިހާރު ހާދަނުފެނެޔޭ! އަދި ބައްދަލެއް ވެސްނުވޭ. އަނެއްކާ ކަންތައް ގަނޑެއް ހިންގަނީތަ؟'' ހަމީދު ސުވާލުތައް އޮއްސާލިއެވެ.

'' އަހަރެންތަ ކަންތައް މިހިންގަނީ! ހަމީދެއްނު ދުވާލަކު ކުއްޖަކު އަތުއަޅުވާލައިގެން ތިއުޅެނީ! އަހަރެން ކަންތައް ގަނޑެއް ހިންގިޔަސް ނުހިންގިޔަސް އެއީ މިހާރު ހަމީދަކާއި ބެހޭކަމެއްނޫން! އަނެއްކާ މިރޭ ތިގުޅީ ކޮޓަރިއަށް ވައްދާނެ ކުއްޖަކު ނުވެގެންތަ؟'' އެހެން ބުނެފައި ފޯނު ވަރަށް ބާރަށް ބޭއްވިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ފޯނު ރިންގް ވާން ފެށިއެވެ. ރީނާއަށް ހީކުރެވުނީ މިފަހަރުވެސް އެގުޅީ ހަމީދު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ފޯނުގެ އަތްގަނޑު ނެގުމަށްފަހު ވަރަށް ބާރަށް ބުންޏެވެ.

'' ކިހާ ބޮޑު ކަމެއްތަމީ! ކޮންމެހެން މަށައް ގުޅާނެކަމެއް ނެތް!'' މިހެން ހަމަބުނުމާއެކު އެކޮޅުން އިވުނީ ރީނާ އެއްމެ ހިތްއެދޭ އަޑުގެ ވެރިޔާގެ އަޑެވެ.

'' ހާދަ ރުޅިއައިސްފައި.'' އަޔާޒް އެހެން ބުނުމުން ރީނާއަށް ވީގޮތެއްވެސް ނޭގުނެވެ. އޭނާގެ އަޑު ބެދުނު ކަހަލައެވެ. ހުރިތަނަށް ގާވިކަހަލައެވެ.

'' ކިހިނެއްވީ؟ އަނެއްކާ އަހަރެން ދެކެ ތުޅިއައިސްފަތަ؟'' މިފަހަރުވެސް ވާހަކަދެއްކީ އަޔާޒް އެވެ.

'' އުނހު! އަހަރެން ކީއްކުރަން އަޔާޒް ދެކެ ރުޅިއަންނަންވީ.'' މިހެން ހަމަބުނުމާއެކު އަޔާޒްގެ ހިތް އުފަލުން ފުރިގެން ދިޔަކަހަލައެވެ.

'' އަސްލު ވީގޮތަކީ މީހަކު ހަމަ ޖެއްސުމަށް ގުޅަނީ! ދެންމެވެސް ގުޅި، އަހަރެން ހީކުރީ މިފަހަރުވެސް ގުޅީ އޭނާއޭ. އެހެންވެ އެހެންބުނެވުނީ. ސޮރީ އިނގޭ!'' ރީނާ މައާފަށް އެދުނެވެ.

'' އެއީ އެހާވަރުގެ ކަމެއްނޫން. ނަސީބެއްނު ހިތް ނުހުއްޓުނުކަން.'' އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ.

'' ހޫނ! އަޔާޒް ކިހިނެތްތަ؟'' ރީނާއެއްސެވެ.

'' އަހަރެންގެ ހަމަ އެކަލަ ގޮތެއް. ރީނާއަށް އެނގޭތަ މިއުޅެނީ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ޖެހިގެންނޭ. ކިހިނެއް ހަދާނީ؟'' އަޔާޒު އޭނާގެ އެދުން ހާމަކުރިއެވެ.

'' ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ އޭރުން ރަނގަޅުވާނެ އެއްނު.'' ރީނާ އޭނާއަށް ވިސްނޭގޮތް ހާމަކުރިއެވެ.

'' ޑޮކްޓަރު ބުނަނީ އޭނާގެ ކިބައިގައި މިބަލީގެ މަޢުލޫމާތެއް އަދި ޝިފާއެއްވެސް ނެތޯ. އަހަރެން ކިހިނެއް ހަދާނީ. މިބަލީގެ ޝިކާރަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މާގިނަދުވަހަކު ދުނިޔޭގައި ނުހުރެވޭނެ ކަންނޭނގޭ.'' އަޔާޒު ދެރަވާކަމަށް ހެދިގެން ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

'' އަޅެ ކިހިނެއް ހަދާނީ؟ އަހަރެންމީ ހިތުގެ ޑޮކްޓަރެއްނަމަދޯ. އަހަރެން ތިކަން ރަނގަޅު ކޮށްދީފާނަމޭ.'' ރީނާ ދެރަވެފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. މިގޮތަށް ދެމީހުން އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދެއްކިއެވެ. އެރޭ އެއްމެ ބޮޑު އުފަލެއް ލިބުނީ އަޔާޒް އަށެވެ. އެއީ ރީނާއަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދަލިބުމުންނެވެ. އަޔަޒް އަކީ މީގެ ކުރިން އެންހެން ކުދިންނަށް ގުޅި ޒުވާނަކަށް ނުވުމާއެކު ނާޝްގެ ޚިޔާލު ހޯދިއެވެ. ރީނާއަށް އޭނާގެ ހިތުގެ އުދާސްތަށް ހުށަހަޅަންވީތޯ ވެސް އެހިއެވެ. ނާޝްއަކީ އަޔާޒުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށް ވުމުން އަޔާޒް އަށް ދެރަގޮތެއް ވުމަށް ނާޝް އެއް ނޭދެއެވެ. ފުރަތަމަވެސް ދިން ލަފައަކީ އެހާއަވަހަށް ލޯބި ހުށަނޭޅުމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދެމީހުން ގާތް ގުޅުމެއް އުފެއްދުމަށެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އިތުބާރު ކުރެވެން ފެށުމުން ލޯބި އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށެވެ. އަޔާޒް ވެސް މިކަމާ އެއްބަސްވިއެވެ.

އެދުވަސް ކޮޅަކީ ހަމީދު ޖަލުން ސަލާމަތް ވެގެން މާލެއައިސްގެން އުޅުނު ދުވަސްކޮޅެވެ. ރީނާއަށް ހަމީދުގެ ފަތިފުށެއްހާ މިންވަރުވެސް ނޭނގެއެވެ. އޭނާއަކީ މާލޭގެ މުއްސަނދި އެހާމެ މަޝްހޫރު އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާަނަކަށް ވީތީ ކޮންމެ ރޭގަނޑާކާއި ދުވާލެއް ހޭދަކުރަމުންދަނީ ރީނާއަށް ފޯނުން އުނދަގޫ ކުރުމުގައެވެ. ހަރުދަނާ ގުޅުމަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ އަޔާޒް ގުޅަމުންދަނީ ލޯތްބާއެކުގައެވެ. އަދި ރީނާއަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް ވަށްބަހުން ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނަމުންދެއެވެ.

ރީނާއާއި އަޔާޒްގެ ފޯނުގެ ގުޅުމަށް މަސްދުވަސްވެއްޖެއެވެ. އަދި ހަމީދު ގޭބަންދުން ދޫކޮއްލައިފިއެވެ. އޭރު އޭނާހުރިވަރަށްވުރެ މާދޮންވެ ހަށިގަނޑު ވަރުގަދެވެ ރީތިވެއްޖެއެވެ. އަޔާޒް މަދުމަދުން މިހާރު ރީނާއާއި އެކު ހިނގާލަން ދިއުންފަދަ ކަންތަށް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިރެއަކީ އަޔާޒް ރީނާއާއި އެކު ހިނގާލަންދާން އޮތް ރެއެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތު ރެއެކެވެ. އަޔާޒް މިރެއަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވިއެވެ. ގިފްޓް ޝޮޕަކުން ރަތް ފިނިފެންމަލެއް ގަނެލިއެވެ. އޭނާ އެމަލަށް ބަލާލެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހިތަށް އަރައެވެ. މިމަލުގެ ރީތިކަމަކީ ކަލާގެ ކިބައިން ލިބިފައިވާ ރީތިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިމަލަށް ލިބިފައިވާ މީރުވަހަކީ ކަލާގެ ކިބައިން ލިބިފައިވާ މީރުވަހެއް ބާއެވެ؟ އެކަމަކު ބުނަމެވެ! މިމަލަށްވުރެ ކަލާ މާރީއްޗެވެ. މާފުރިހަމައެވެ.

މިރެއަކީ އަޔާޒްގެ ހިތުގައި އާސަފްހާއެއް ހުޅުވިގެންދާނެ ރެއެކެވެ. ސަބަކީ މިރެއަކީ އޭނާގެ ލޯބި ރީނާއަށް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހުށަހަޅެމަށް އޭނާ ބޭނުންވާ ރެއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ މާހައުލު ވަރަށްހިތްގައިމެވެ. އެހާމެ ފުރިހަމައެވެ. ސާދަވިލޭރޭގެ ހަނދު އޭގެ އެއްމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އެދެމީހުނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އޭގެ އެކުވެރިންނާއެކު މަޑުކޮށްގެން ތިބިކަހަލައެވެ. ދެމީހުން ހިނގަމުން ގޮސް ދަރުބާރުގޭ ފުރަގަހުގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ.

'' ރީނާ! އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެފަ އެބައޮތް!'' ރީނާގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދަމުން އަޔާޒް ބުންޏެވެ.

'' ކޮންވާހަކައެއްތަ؟'' ފުންނަޒަރަކުން ރީނާ އަޔާޒަށް ބަލައިލިއެވެ.

'' މިސާލަކަށް އަހަރެން ރީނާދެކެ ލޯބިވެޔޭ ބުނެފިނަމަ ކީކޭ ބުނާނީ؟''

ރީނާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ.

'' މިިސާލަކަށް އަހަރެންވެސް އަޔާދެކެ ލޯބިވެޔޭ ބުނެފިނަމަ ކީކޭ ބުނާނީ؟'' ރީނާ ހަމައެސުވާލު އަޔާޒަށް ކުރިއެވެ. އަޔާޒުއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އަދި ހިނިވެސް އައެވެ. ރީނާގެ ވިސްނުންތެރިކަމާ މެދު ހައިރާންވިއެވެ.

'' އެހެންވެއްޖިއްޔާ........އަހަރެން އާނއެކޭ ބުނެފިނަމަ ރީނާގެ ޖަވާބަކީ ކޮބާ؟'' އަޔާޒް ވިސްނާލާފައި އިނދެ ޖަވާބުދިނެވެ. ރީނާއަށް އެއްޗެއް ބުނުމަށް ކުޅަދާނައެއް ނުވިއެވެ. އަދި ލަދުވެތިކަމާއެކު އިސްދަށަށް ޖަހައިލިއެވެ.

'' ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީތަ؟'' އަޔާޒްގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ.

ނޫނެކޭ ބުނާގޮތަށް ރީނާ ބޯ ހޫރުވާލިއެވެ. އޭނާވެެސް އަޔާޒް ދެކެ އެހާ ލޯބިވެއެވެ. އެކަމަކު އެކަން ހާމަކުރުމަށް ލަދުގަންނަނީއެވެ.

'' އެހެން ވެއްޖިއްޔާ........ ތީގެ މާނައަކީ އާނއެކޭތަ؟'' އަޔާޒް ރީނާގެ ދަތްދޮޅީގައި ހިފާފައި ރީނާ އާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރިއެވެ.

'' އާނ!..... އަޔާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާގޮތަށް އަހަރެންވެސް އަޔާދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވޭ! އަސްލުނޭނގޭ އެއީ ކީއްވެކަމެއް! އަހަރެން އަޔާ އާއި ބައްދަލުވިފަހުން ތިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ޓްރަސްޓު ކުރެވޭ މީހަކު ނެތީ ކީއްވެ ކަމެއް ޚުދު އަހަރެން ނަކަށްވެސް ނޭނގޭ!'' އަޔާޒްގެ އަތުގައި ހިފަމުން ރީނާ އަޔާޒް ދެކެ ލޯބިވާވަރު ހާމަކުރިއެވެ.

'' ރީނާ ހަމަ ތިހާވަރަށް އަހަރެން ދެކެ ލޯބިވޭތަ؟ އަހަރެންނަކަށް ނޭނގޭ އަހަރަން ރީނާދެކެ ލޯބިވާ ވަރު ހާމަކޮށްދޭނެގޮތެއް، އެކަމަކު މިއީ އަހަރެން ރީނާއަށްދޭ ލޯބީގެ ފުރަތަމަ ހަދިޔާ.....!'' އަޔާޒް އޭނާ ގެނައި ރަތް ފިނިފެންމާ ރީނާއަށް ދިނެވެ.

'' ތޭންކްސް.'' އެމަލުގެ ވަސް ގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ. އަޔާޒް އެމަންޒަރު ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލަންހުއްޓެވެ.

'' ދެން ތިވަރަށް ނުބަލަބަލަ.'' އަޔާޒު މާވަރަކަށް ބަލާތީ ރިނާ އިނީ ލަދުންނެވެ.

'' ހާދަ ފަރި މޫނެއް. ކިހިނެއް ނުބަލާ އިންނާނީ. އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާ މުޅިއުމުރަށްވެސް ތިފަރިކަމަނާ އަހަރެންނަށް ލިބޭނެ ނަމައޭ.'' އަޔާޒް މަޑުމަޑުން ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުންޏެވެ.

'' އާނ! އަހަރެން މުޅިއުމުރަށް ވެސް އަޔާ އަށްޓަކައި ހުންނާނަން. އެކަމަކު.........''

'' ..... އެކަމަކު ކިހިނެއްވީ!'' އަޔާޒްގެ ހިތްނުތަނަވަސް ވިއެވެ.

'' އަހަރެން ސްކޫލް ނިމެންދެން މަޑުކުރަންވާނެވެ. އެއްމެ އަހަރެއްނުންދޯ މިއޮތީ.''

'' ކިހިނެއް މަޑުކުރާނީ. އަހަރެން އޭނާއާއި ބައްދަލު ވޭތޯ ހާދަ މަސައްކަތެއް އެބަ ކުރަމޭ.'' ހަމީދު ދެރަވެފައި ބުންޏެވެ.

'' މަށަކަށް ހިއެއް ނުވޭ ހަމީދުއަށް ތިކަން ކުރެރެވޭނެ ހެނެއް.'' ހަމީދު އެކުވެރި ހަސަން ބުންޏެވެ.

'' އެއީ ކީއްވެ؟''

'' އެއީ ރޭގަ ފެނުނު މަންޒަރަކުން! ރީނާ އާއި އަދި އެހެން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރޭ ދަރުބާރުގެ ކައިރީގައި ތިއްބާ މަށަށް ފެނުނު ވިއްޔާ. އެހެންވެ މިހެން މިބުނީ.''

'' އެއީ ކާކު؟'' ހަމީދުގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވަމުން ދިޔައެވެ.

''މަށަކަށް ނޭނގޭ އެއީ ކާކު ކަމެއް؟ އެކަމަކު އެއީ ކާކުކަން ބަލާލެވިދާނެ.''

'' އާނ! އެކަލޭގެއަށް ހޭއަރުވާލަން ޖެހޭނެ.'' ހަމީދުގެ ހިތުގައި ނަފްރަތުގެ ހުޅުގަނޑު ބޮޑުވަމުން ދިޔައެވެ.

އާދުވަހަކަށް ދުނިޔެ މަރުހަބާ ކުރަމުންދާއިރު އަޔާޒް އަދިވެސް އޮތީ ފޮނިހުވެފެން ތައް ބެލުމުގައެވެ.

''ދަރިފުޅާ ހޭލަބަލަ. މިއަދު އޮފީހަށްވެސް ނުދާ ދުވަހަކީތަ؟'' ފާތުމަ އަޔާޒްއަށް ގޮވަމުން ބުންޏެވެ.

'' މަންމަ އާއި ހެދި ނިދާކަށްވެސް ނޯވެވޭނެ. މަންމާ ގަޑިން ކިހާއިރެއްތަ؟'' އަޔާޒް ޝަކުވާކުރިއެވެ.

'' ހަތްގަޑި ބައި. އަދިވެސް އޮވޭ ނިދަން.''

''ހަތްގަޑިބަޔޭ! އޯޝިޓް. މިއަދު ގަޑިވެސް ޖެހޭނެ. މަންމަ ކީއްވެތަ ކުރިން ނުގޮވީ؟''

'' މަންމައަކަށް ނޭނގޭނެ އެއްނުން. ދަރިފުޅު ތިއީ މީގެ ކުރިން އަމިއްލައަށް ހޭލާ ކުއްޖެއްނު!''

'' އާނ! މަންމަ ދެން ދޭ ސައިހަދައިދެން. އަހަރެން މިދަނީ ފެންވަރައިލައިގެން އަންނަން.''


 

ތިންވަނަބައި:

އަޔާޒް ސައިބޮއެގެން އޮފީހަށް ދިއުމަށް ކާރުގައި ދުއްވާލިއެވެ. އެވަގުތަކީ ހަމީދު އާއި ހަސަން ކަސްޓަމްސްއަށް ދިޔަ ވަގުތެވެ. އަޔާޒް މުވައްޒަފުންގެ ޕާރކިންގ ޒޯނުގައި ކާރު ބޭއްވުމަށްފަހު، ކާރުން ފޭބި ވަގުތަކީ ހަސަން އާއި ހަމީދު އެ އޮފީހަށް ވަންނަންވެގެން ދިޔަވަގުތެވެ. އެވަގުތު ހަސަން އެއްލި ކަޅިޔަކުން އަޔާޒް ފެނުނެވެ. އަދި ހަމީދުގައިގައި ކޮއްޓާލާފައި އަޔާޒް ދެއްކިއެވެ.

'' ހަމީދު އެހެރީ މަބުނި ފިރިހެން ގޮލާ.'' ހަމީދަށް އަޔާޒް ދައްކަމުން ބުނެލިއެވެ. ހަމީދު އަޔާޒް އާއި ދިމާލަށް ލޯބޮޑުކޮށްލާފައި ބަލާލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އަޔާޒަށް އޮތް ނަފްރަތުގެ ހުޅުގަނޑު ރޯވެގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ އެހުރިގޮތަށް ކަސްޓަމްސަށް ވަދެގެން ދިޔައީއެވެ. އަޔާޒް ވެސް އޮފީހަށްވަދެ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ހަވާލު ވެއްޖެއެވެ.

'' މުޙައްމަދު ޢަލީއަށް ގޮވައިދީފާނަންތަ؟'' ހަސަން ކައުންޓަރު ދޮށުގައި އިން އަންހެންކުއްޖާ ކައިރީގައި އެދުނެވެ.

'' މަޑުކޮށްލާ. މަރީތަ؟ އައްޔައަށް ގޮވާފަ ބުނޭ މީހަކު ހޯދަން އައިސްގެން އެބައުޅެޔޭ!'' ފޯނުން ގުޅަމުން ބުންޏެވެ.

'' ހަމިއްޓޭ ކިހިނެއްވ؟ީ'' ހަމީދު ފެނުމާއެކު ބާރުހިނގުމެއްގައި އައިސް އަލީ ހަމީދާއި ސަލާމް ކުރިއެވެ.

'' އެކަމެއް މިހާރަކު ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް. އެކަން ބާއްވާފައި އެހެންކަމަކާ އައްޔަ މިހޯދީ.'' ހަމީދު ރުޅިވެރި ރާގެއްގައި ބުންޏެވެ.

'' އަނެއްކާ އެއީ ކޮންކަމެއްތަ؟''

'' އައްޔަ ދަންނަންތަ މިރީދޫ ކުލައިގެ ކާރު ދުއްވާ މީހާ.'' އަލީއަށް ކާރު ދައްކަމުން ހަމީދު ބުންޏެވެ.

'' އާނ! އޭނާ އެނގޭނެ އެއްނު! އެއީ އަހަރެމެންގެ އޮފީހުގެ މުދާ ތަކާއިބެހޭ އޮފިޝަލް، އަޔާޒް. އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީ؟'' އަލީ ކިޔައިދިނެވެ.

'' އޭނާ އަކީ ހަމީދުގެ ބިޓާއި މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ މީހާ.'' ހަސަން ވެގެން އުޅޭގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. '' އެހެންވީމާ އޭނާއަށް ގޮތެއް ހަދާލަން ޖެހޭނެ.'' ހަމީދުގެ ބޭނުން ހާމަކުރިއެވެ.

'' އެހެންވީމާ އޭނާގެ ކަންތައް ނިންމާނެ ގޮތް އެނގޭނީ އައްޔަ އޮފީހުން ނިމިގެން އައުމުންދޯ.'' ހަމީދު ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް ލިއެވެ.

'' އާނ! މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންވިމާ އަހަރެން ހަތަރަކަށް ތިގެއަށް ދާނަން. އޯކޭ! ދެން ދަނީޔޭ.'' އަލީ ދަމުން ބުންޏެވެ.

އަޔާޒް ގެޔަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރީނާއަށް ގުޅިއެވެ. އެވަގުތަކީ ރީނާ ސްކޫލުން އައިސް ފިލާވަޅު ދަސްކުރަން އިން ވަގުތެވެ. ރީނާ ފިލާވަޅުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އިންދާ ކޮޓަރީގެ ފޯނު ރިންގު ވާން ފެށިއެވެ. ހިތްހަމަ ނުޖެހި އިނދެފައި ހިތަށް އެރިއެވެ. މިއީ ހަމީދުގެ ފޯނަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ. ފޯނު ރިންގް ވާތާ އެތަށް އިރެއް ފަހުން، ކަންފަތަށް އުނދަގޫވާތީ އެންމެ ފަހުން ރީނާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.

''ހަލޯ.'' ރީނާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ.

'' ހަލޯ ރިނާތަ؟ ހާދަ އިރަކުންނޭ ފޯނު ތިނެގީ!'' އަޔާޒް ޝަކުވާ ކުރިއެވެ.

'' ކުޑަކޮށް ނިދިފައި އޮތީމަ ފޯނު ނުނެގުނީ.'' ރީނާ ހެދީ ދޮގެކެވެ.

'' އެހެންވިއްޔާ ވަރަށްބޮޑަށް ސޮރީ! މިރޭ ދާނަން އިނގޭ! ހަނދާންވާ ވަރުން އޮފީހުގައިވެސް ނިއިދެވިގެން މިއުޅެނީ.'' އަޔާޒް ލޯބިން ބުނެލިއެވެ.

'' އޯކޭ. އަހަރެންވެސް ވަރަށްފޫހި ވާތީ މިއުޅެނީ.''

'' ފޮތްކިޔާ އޭރުން ފޫއްސެއްނުވާނެ އެއްނުން. އަނެއްކާ މިކަންމަންމަ މެންނަށް އެނގޭތަ؟''

'' އަދި މަންމަ މެންނަކަށް ނޭނގޭނެ. އެގުނަސް އެހާ ރުޅިއެއް ނައަންނާނެ.''

'' އެހެން ވެއްޖިއްޔާ މައްސަލައެއް ނެތް؟ ދެން ބޭއްވީޔޭ. ލަވްޔޫ.''

'' މީޓޫ.'' ރީނާ ވެސް ވަރަށް ލޯބިކޮށް ބުނެލިއެވެ.

އަލީ ޑިއުޓީ ނިންމާލާފައި ގެޔަށްދާން ބައިސްކަލުގައި ދުއްވާލިއެވެ. ގެޔަށް ގޮސް ހެދުން ބަދަލުކޮށްގެން ހަމީދު މެންގެއަށް ދިއުމަށް މިސްރާބް ޖެހިއެވެ. އޭނާ އެގެއަށް ދެވުނު އިރު ހަމީދު އާއި ހަސަން ތިބީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމުގައެވެ. ބޯކަޅުވިލާގަނޑެއް ބޯމަތި ކުރަމުން އަންނަކަމެއް އަދި އެއިން ލިބޭނެ ގެއްލުމަކާއި ވޭނެއް އަޔާޒްއަކަށް ނޭނގެއެވެ.

'' އޭކޮބާ ކަންތައް؟ ކޮން ގޮތެއް ހަދަން ތިރާވަނީ.'' ކޮޓަރިއަށްވަދެ އެދުގައި އޮށޯންނަމުން އަލީ އަހައިލިއެވެ. ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ސިއްރާއި މަކަރުން ފުރިގެންވާ ސައްލާއެކެވެ.

'' އޭ ނާޝް ކޮންތާކުތަ ތިޔަ އުޅެނީ؟ މިކޮޅަށް އައިސް ބަލަ؟'' ނާޝް އަށް ފޯނުކޮށްފައި އަޔާޒް ބުންޏެވެ. ''މަމިއުލެނީ މާލޭގައި.ދުވަސްކޮޅަކުން އަޔާޒް އަތުވެސް ނުޖެހޭނެދޯ! ފަސް މިނިޓް ތެރޭ އެބަދަން.'' ފޯނު ބާއްވާލަމުން ނާޝް ބުންޏެވެ.

'' ކީއްވެ ތިތާތިހުރީ؟ އާދޭ އެތެރެއަށް.'' ނާޝް ވަނުމަށް އަޔާޒް އެދުނެވެ.

'' އުނހު! ޝަރުތެއްގެ މަތިން.'' ނާޝް ބުނެލިއެވެ.

'' އެއީ ކޮން ޝަރުތެއް'' އަޔާޒަށް ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނެވެ. މިގެ ކުރިން މިފަދަކަމެއް ދިމާވެފައި ނުވާތީއެވެ.

'' އެއީ! އެއީ ސައިދޭމަތިން. ތިކަންވެސް މިހާރު ތިއޮތީ ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއްނުން ދޯ.''

'' އާ ! މިހާރު ވަރަށް ބެސްޓް. އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ އޭނާ ދެކެ.'' އަޔާޒް ރީނާދެކެ ވާ ލޯބި ނާޝްއަށް އަންގާދޭން އުޅޭކަހަލައެވެ.

'' މިހާރު ތިހެން ބުނާނެ. ހަމަ ސީރިއަސްތަ؟ '' އަޔާޒް ރިނާދެކެ ލޯބިވާވަރު ބަލަން ނާޝް ބޭނުންވިއެވެ.

'' ނާޝްއަކަށް އަހަރެންގެ ގޮތެއް ގޮތެއް ނޭނގޭތަ؟ އަހަރެންމީ މާބުރެއްނޫނޭ!'' އަޔާޒް އޭނާގެ ގޮތް ހާމަކުރިއެވެ.

'' ނާޝް ނުފައްޓަންތަ ކަމެއް؟'' ނާޝްގެ ގޮތް އެނގި ހުރެވެސް އަޔާޒް ސުވާލު ކުރިއެވެ.

'' ތިކަމާ ވިސްނާނީ ފަހުންދޯ! ދެންތިވާހަކަ ބާއްވާ.'' ނާޝް އެމައުޟޫއަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

'' މިހާރު ތިހިރީ ރެޑީގައެއްނު! ދެން ހިނގާ ދާން.'' އަޔާޒް ދިއުމަށް ނާޝް އެދުނެވެ.

'' އިހަށް މަޑުކޮށްބަލަ. ތިބުނީ މަގޭ އަތްމަތީގަ އޭތަ، އޭނާ ރީނާ އާއި ދުރުކުރުމުގެ މުގޫ އޮތީ.'' އަލީ ކުޑަކޮށް ފަސް ޖެހުނެވެ.

'' އާނ! އައްޔަ އެކަންތައް އަހަރެންނަށް ކޮށްދޭންވީ. އެކަންކޮށް ދީފިއްޔާ އައްޔަ ބުނި ކޮންމެ އެއްޗެއް އަހަރެން ދޭން މިހިރީ ތައްޔާރަށް.'' އެކަމުގެ ޝައުގު އަލީގެ ކިބައިގައި އުފެއްދުމަށް ހަމީދު ބުންޏެވެ.

'' ކޮންމެ އެއްޗަކަސް! އެހެންވިއްޔާ މައްސަލައެއްނެތް؟ ތިކަން ކޮށްދޭނަން.'' ދަހިވެތި ކަމުގެ ރާގަކަށް ޢަލީ ބުންޏެވެ.

މިހާރު ހަމީދުގެ މިސްރާބެއްކަމަށް އޭނާ ދެކެނީ އެއްގޮތުން ނުވެއްޖިއްޔާ އަނެއް ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް ރީނާ ހާސިިލް ކުރުމެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލް ނިމޭގަޑިޔަށް، ރީނާއާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ހަމީދު ދާންފަށައިފިއެވެ. އޭނާގެ ފަސް ފަހަތުން ދާންފައްޓައިފިއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ތަކުގައި ސައިކަލްގައި މުގޯލި އަޅަންފަށައިފިއެވެ. ފުރަތަމަ ކޮޅު ރީނާ އިސްވެ ބަލާވެސް ނުލައެވެ. ވާހަކަ އެއްވެސް ނުދައްކައެވެ. އޭނާ ފެނުނަސް ފޫހިމޫނެއް ދައްކާލަނީއެވެ. ހަމީދު ނުފެންނަ މަގަކުން ދެވޭތޯ ރީނާ ބަލައެވެ. ނަމަވެސް ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ރާގުވެސް ދިޔައީ ބަދަލުވަމުންނެވެ. އޮއި ވަރު ބަދަލުވެ ހަމީދަށް މޫސުން ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.

އަޔާޒް އާއި ރީނާގެ ލޯތްބަށް ދެމަސް ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެވޭތުވެދިޔަ ދުވަސް ތަކަކީ ދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުލްޒާރުގައި އޭގެ އެންމެ ފަރި ދުވަސް ތަކެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ހަނދާއި ތަރި ބާލައި އެތަކެތި ހެކިކޮށް އެތައް ހުވަޔަކާއި ވަޢުދެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހީކޮށް ގެން ތިބީ އެދެމީހުންގެ ލޯބި އަބަދަށް ފަރިވެ ފައި އިންނާނެކަމަށެވެ. އެމަލުގެ ފިޔަތަށް ދުވަހަކުވެސް މިލާ މޯލިވެގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ. އެމަލުގެ މީރުވަސް ތާޒާ ކަންމަތީ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް މާޒީއާއި އެކުވެގެންދާކަށް މާގިނަދުވަހެއް ނުނެގިއެވެ.

ރީނާއަށް މިހާރަކު ވަގުތެއް ނުވެއެވެ. އަބަދުވެސް ބިޒީއެވެ. އަޔާޒްއާއި އެކު ބޭރަށް ދެވޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ފޯނުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކާ ލެވޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އެކަމާ އަޔާޒް ޝަކުވާއެއްނުކުރެއެވެ. އޭނާ ހީކޮށްގެން ހުރީ މިއީ ރީނާގެ ތިންވަނަ ޓާރމްގެ ޓެސްޓް ކައިރި ވުމުން ވީކަމެއްކަމަށެވެ.

ފިނިހަވީރެއްގެ ވަގުތެވެ. އަޔާޒް ކާރުގައި ނާޝް އާއިއެކު ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ. ލޯބިވެރިން އެކި މަރުކަޒުތަކުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިންނާއެކު ހީ، މަޖާކޮށް ސަކަރާތްޖަހާތަން އަޔާޒް އަށް ފެނެއެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.

'' ރީނާ މިހާރު ހާދަ ތަފާތެވެ. އަހަރެން ހާދަ ދުރުކޮށްފިއެވެ. އެއްވެސް ވަގުތެއް އަހަރެންނަކަށް ނުދެއެވެ. އޭނާ އަނެއްކާ........ ނޫނެކެވެ! ރީނާ އެގޮތަށް އަހަރެންނާއި މެދު ކަންތަކެއް ނުކުރާނެއެވެ. އެއަށްވުރެ އޭނާ އަހަރެންދެކެ މާލޯބި ވެއެވެ.'' އެޚިޔާލު ތަކުގައި އިންދާ ކުއްލިއަކަށް އަޔާޒް ކާރެކޭ ކިޔާފައި ނާޝް ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑަށް އަޔާޒްއަށް ހޭވެރިކަން އައެވެ. އެހާސް ކަންމަތީގައި އަޔާޒް ބުރަތްކަށް ފިއްތާލާފައި ކާރު މަތަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން ކާރުގެ ފުރޮޅުކަހާލައިގެން ދިޔަނަމަވެސް ކުރިމަތިން އައި ކާރުގެ ވާތްފަރާތަށް މަޑުކޮށް ލެވުނެވެ. އެއީ އަޔާޒްގެ ނަސީބެވެ. އެނަސީބު މިއަދު އޭނާ ސަލާމަތް ކޮށްދީފިއެވެ. ނަމަވެސް މުސްތަގުބަލުގައި ނަސީބު އޭނާއަށް އެހީވާނީ ކިހާވަރަކަށް ބާވައެވެ؟

''ނަސީބެއްނުން! އެކްސިޑެންޓެއް ނުވިކަން.'' ނާޝް ބިރުން އިދެ ބުންޏެވެ.

'' އާނ!'' އަޔާޒް ފުން ނޭވާއެއް ލިއެވެ.

'' ކިހިނެއްވެފައިތަ ތިއިނީ؟ މަހަޅޭ ލަވައިނުގެން ނަމަ ޔަގީން އެކްސިޑެންޓެއްވާނެ ކަން.''

'' އާނ ތިބުނީ ރަނގަޅަށް، އަސްލު ވީގޮތަކީ މިހާރު ރީނާ މާދުރުދުރުން އުޅޭތީވެ. އެކަމާ ވިސްނާލަން އިދެވުނީ.'' އަޔާޒް ވީގޮތް ކިޔާދިނެވެ.

'' އަނެއްކާ އޭނާ އެހެންބިޓެއް ނެގީތަ؟'' ނާޝް ޖެއްސުމުގެ ފާޑަކަށް ދިމާ ކޮށް ލިއެވެ.

'' ނާޝެއް ކަމަކު ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްކަށްޗޭ އިނގޭ!'' އަޔާޒް ހިތް ހަމަ ނުޖެހުނެވެ.

'' ސޮރީ. އެއީ އެހެންބުނި ވާހަކައެއް ނޫން.'' ނާޝް އަމާން ދިނެވެ. ކުޑަކޮށް ހަމަޖެހިލުމަށް ފަހު އަޔާޒް އަނެއްކާ ވެސް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ. މިފަހަރު ދިޔައީ ރީނާ މެން އުޅޭ ގެ ކައިރިން ނެވެ.

'' އަޔާޒް ކާރު މަޑުކޮށްބަލަ.''

'' ކިހިނެއްވީ؟'' އަޔާޒް ކާރު މަޑުކުރިއެވެ.

'' ރީނާމެންގޭ ދޮރާއްޓާއި ދިމާލަށް ބަލާބަލަ.'' އެމަންޒަރު އަޔާޒަށް ދައްކަމުން ނާޝް ބުންޏެވެ. އަޔާޒަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. ހީވީ މެޔަށް ކޮށި ހަންޖަރެއް ހެރިހެންނެވެ. އަޔާޒްއަށް އޭނާ އިދެވުނު ތަނެއްވެސް ނޭނގުނު ކަހަލައެވެ. މުޅިމީހާ ފިނިވެއްޖެއެވެ. ހިތުން ރޮވެން ފެށިއްޖެވެ. އެހިތުގެ ވިންދު ހުއްޓެމުން ދިޔަކަހަލަ އެވެ. އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފޭދިގަތެވެ.

'' ނޫނެކެވެ! ނޫނެކެވެ! ރީނާ އަހަރެންނަށް އޮޅުވެއެއް ނުލާނެ. އެވާނީ އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކަށް ދެން އަހަރެންނަށް މިހެންވާން ވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއި ވާހަކަދައްކަން ވަގުތު ވާއިރު އަހަރެންނަށް ވަގުތު ނުދޭންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ހުވަފެނެކެވެ. ނޫނެކެވެ! މިއީ ހުވަފެނަކަށް ވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ.......؟'' އަޔާޒް ހިތުގައި އެތަށް ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

'' އަޔާޒް ވެދާނެ އެއްނު އެއީ އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކަށް ވެސް؟'' އަޔާޒް ހަމަޖައްސަމުން ނާޝް ބުންޏެވެ.

'' އާނ! ވެދާނެ. އެކަމަކު...... ދެން ހިނގާ ދާން.'' ދެރަވެފައި އިނދެ އަޔާޒް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ.


ހަތަރުވަނަބައި:

ރެއަކީ ފުދޭ ވަރަކަށް ވިއްސާރަ ރެއެކެވެ. ވާރޭ ނުވެހުނަސް ވައި ވަރަށް ގަދައެވެ. ވިދާ ގުގުރަމުން ވެސްދެއެވެ. އަޔާޒް ކޮޓަރީގެ އެނދު ގައި ބޮޑު ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އޮތެވެ. ރީނާ އަށް ގުޅާލަން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ފޯނުނެގިއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް އޭނާއަށް އޭނާއަށް މަނާކުރާ ކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް އެންމެފެހުން ހިތްވަރުކޮށްފައި ރީނާއަށް ގުޅިއެވެ. އަޔާޒު ރިނާ ގާތު އޭނާ އަށް ފެނުނު އެއްވެސް ކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. އަޔާޒް ކޮށްލި ސުވާލު ތަކަކީ '' ރީނާ އޭނާ ދެކެ ލޯބިވޭ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އަށް އިތުބާރު ކުރަން ހެއްޔެވެ؟'' ރީނާގެ ޖަވާބު ސާދާ ވެފައި ކުރެވެ. '' އާއެކެވެ!'' އަޔާޒްއަށް އުފާވެރިކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. ރީނާ އޭނާއަށް ބޭވަފާތެރި ނުވާތީއެވެ. އޭނާވެސް ވަރަށް ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. ތަފާތު ވާހަކާ ތަކަށް ފަހު ދެމީހުން ފޯނުން ވަކިވީ އަމާން ރޭގަނޑަކަށް އެދެމުންނެވެ.

އަޔާޒް ކުރިއަށް ދާން އޮތް ރާސްތާއަކީ ކޮން ގޮތަކަށް އޮތް ރާސްތާއެއްތޯ އޭނާ ބަލަން ބޭނުން ނުވަނީ ބާވައެވެ؟ ނޫނީ އަމިއްލައަށް ކަށިބޯ ޖަންގައްޔަކަށް ވަދެވޭ އިރުވެސް އަޅާނުލާ ހުންނަނީ ބާވައެވެ؟ ވެދާނެއެވެ. ނޫނީ ރީނާ އަޔާޒް އަށް ދެރައެއް ދޭން އުޅެނީ ހެއްޔެވެ؟ ހަމީދުގެ ވާހަކަ ތައް އަޔާޒްއަށް ސިއްރުކޮށްގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އަޔާޒް ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ބުނާއިރު އެގޮތަށް އެހަދަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހެދުނެވެ. އަމީނިއްޔަ ސްކޫލުގެ ގޯތިތެރެ ހަލަ ބޮލިވެގެން ދިޔަ ވަގުތެވެ. ކުދިންތައް އެކި ދިމަދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ބައެއް ކުދިން ކެންޓީން ދޮށުގައި ކިޔޫހަދައިގެން ތިއްބެވެ. އަނެއްބައި ކުދިން އޮލަ ވާހަކަ ތަކުގައި ތިއްބެވެ. ރީނާ އޭނާގެ އެކުވެރި ތޫހާ އާއި ތިބީ ކުލާސް ރޫމް ތެރޭގައެވެ.

'' ރީނާ ތިބުނީ އަޔާޒް ދޫކޮށް ލަނީއޭތަ؟'' ތޫހާ ހައިރާން ވިއެވެ.

'' އާނ! ހަމީދު ކިހާ ލޯބި، ކިހާ ހޭންޑްސަމް.'' ރީނާ ހަމީދުއަށް ތަޢުރީފް ކުރިއެވެ.

'' އެކަމަކު އަޔާޒް ކިހާ ރަނގަޅު. ކިހާ ކެއަރ ކުރޭ. މަށަކަށް ނުފެނޭ ތިހެން ހަދާކަށް. އަނެއްކޮޅުން އެހަމީދު ކުރިން ވެސް ވަނީ ރީނާއަށް ބޭވަފާތެރިވެފައެއްނު؟ އަދި އޭނާ އަކީ އެހާ އުޅުންހުރި މީހެއްވެސް ނޫނެއްނު.'' ތޫހާ އޭނާއަށް ފެންނަގޮތް ހާމަ ކުރިއެވެ.

'' މައްސަލަ އެއްނެތޭ، މަށަކަށްނުން އެނގޭނީ އަހަރެން ގުޅޭނެ މީހެއް.'' ރީނާ އޭނާގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ. '' ދެން ކީއްވެތަ؟ އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ތިވާހަކަ ތިދައްކަނީ'' ތޫހާ ހިތް ހަމަ ނުޖެހުނެވެ.

'' ބުނަންތަ! ރީނާ ތިކަމުގެ ދެރަ ފަހުން ފެންނާނެ.'' ތޫހާ ތެދުވަމުން ހިނގައިގަތެވެ.

ހަމީދު އިނީ އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިންނާއެކު ހާބަރުގެ ކަޑައެއްގައި ކޮފީބޯށެވެ. އެމީހުން ސައްލާކުރަމުން ދިޔައީ އަޔާޒަށް ގޯނާ ކުރަން ކުރާނެ ކަންތަކާބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

'' ހަމިއްޓޭ ބުނަންތަ! މިހާރު ހުރިހާކަމެއް އޮތީ ނިމިފައި. އަހަރެން އޮންނާނެ ގާތް ރައްޓެއްސަކާ ގުޅައިލައިގެން އެކަން ހަމަޖައްސާފައި. ބަލަން ހުންނައްޗޭ މާދަން ނޫނީ އަނެއް ދުވަހު އޭނާ ގެ ކަންތައް ނިމޭނެ.'' އަލީ އޭނާގެ ޕްލޭން ކިޔައިދިނެވެ.

'' އެހެން ވެއްޖިއްޔާ ތިނިމުނީ. ބުނަންތަ މިހާރު ވަރަށް ގައްޑައޭ، އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ރިނާ މަގޭ އަތުގައި އަޅުވާލެވޭނެހެން.'' ހަމީދުގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ފާޅުވަމުން ދިޔައެވެ.

'' އެހެންވީމާ ހުރިހާ އެންމެނަށް ކުކުޅު ދޭންޖެހޭނެ ދޯ އައްޔާ.'' ހަސަން ދިމާކޮށް ލިއެވެ. ދެން އިވިގެންދިޔައީ ހުރިހާ އެންމެން ހޭން ފެށި އަޑެވެ.

ޖެހިގެން އައިދުވަހެވެ. އެދުވަހު އަޔާޒް އަށް ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް ވަރަށް ބުރައެވެ. އަދި އެހާމެ އޮޅުންބޮޅުން ބޮޑުމަސައްކަތްތަކެކެވެ. އެބުރަމަސައްކަތައް ފަހު އަޔާޒް ކޮފީއަކަށް ޖެހިލިވަގުތެވެ. އެވަގުތު އޭނާއަށް ސައިރަންގެ އަޑުއިވެން ފެށިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޔާޒް އެއަޑަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް އެއަޑު މާބާރަށް އިވެން ފެށުމުން އެއަޑަށް ސަމާލުވިއެވެ. އެއަޑު އަންނަނީ މިދިމާލަށް ކަން އެނގުނެވެ. އަވަހަށް ވެގެން އުޅޭގޮތް ބެލުމަށްޓަކާ މަގުމައްޗާ ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. ސިފައިންގެ ޖިޕުތައް މުޅިކަސްޓަމްސް އޮފީސް ވަށައިލަނީއެވެ. ސިފައިން އަވަސް ހަރަކާތުގައި އޮފީހަށް ވަންނަމުންދެއެވެ. ވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްބާއޭ އަޔާޒް ހިތަށް އެރިއެވެ.

'' އަނެއްކާ ކާކު ކޮން ކަމެއް ކޮށްގެން ބާ މިއުޅެނީ؟'' އަޔާޒް ހިތާހިތުން ބުނެލިއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ ކެފޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އޮފީހުގެ ބޮޑެތި ބޭފުޅުންނާއި ސިފައިންގެ ބޭކަލުން ވަަންނަނި ކޮށެވެ.

'' މުހައްމަދު އަޔާޒް އެހުރީ.'' އަޔާޒް އަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ކަސްޓަމްސްގެ ޗީފް އިންޗާރޖް ބުނުއްވިއެވެ. އަޔާޒް އަށް ކުއްލި ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނެވެ.

'' އަހަރެން ކީއްކުރީ ؟ ކިހިނެއްވެގެންތަ މިއުޅެނީ ؟'' އަޔާޒަށް ބުނެވުނެވެ.

'' ކަލޭ ވާހަކަ ދައްކާނީ ސިފައިންގެ ގެޔަށް ގޮސްފަ.'' އަޔާޒް ހިފަހައްޓަމުން ފުލުސް އޮފިސަރު ބުނުއްވިއެވެ. އެއާއި އެކު އަޔާޒްގެ އަތުގައި ބިޑި އެޅުވިއެވެ. އޭނާގެ ދެ ލޮލުން ހިތާމައާއި ބިރުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ކަރުނަ ފޭދި ގަތެވެ. އޭނާގެ ވަށައިގެން ތިބި މީހުން އޭނާ އަށް މަލާމާތް ކުރަމުންދާ ކަހަލަ އެވެ. ނޫނީ އޭނާއަށް ހަމްދަރުދީވަނީ އެވެ. އަޔާޒް އޭނާ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ބަލަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ އޮފިހާ ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެހިނދު ހިތަށް އެރިއެވެ.

'' ވަފާތެރިކަމާއި އަމާނާތް ތެރިކަމާއެކު މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރި ކަމުގެ އަގަކީ މިއީބާއެވެ؟ މިއީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ކުރި ކުށަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟'' ޖިޕުގެ ދޮރު ހުޅުވުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަނުމަށް އަޔާޒަށް އިޝާތާތް ކުރިއެވެ. އޭނާ ކިޔަމަން ތެރިކަމާއެކު އޭގެތެރޭގައި އިށީދެ ހަމަޖެހިލިއެވެ. އެއާއިއެކު ސައިރަން އަޅަމުން ހުރިހާ ޖިޕުތައް ދުއްވާލިއެވެ.

އެވަގުތު ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަށްޓަކައި އަލީ ހިނިތުންވެފައި، ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި އެމަންޒަރު ބަލަން ހުއްޓެވެ. ސިފައިންދިއުމާއެކު އަވަސް އަވަހަށް ޖީބުން ފޯނުނަގައި ހަމީދަށް ގުޅައިލިއެވެ.

އަޔާޒުގެ މަންމަ ފާތުމަ ގޭތެރެ ސާފުކުރުމުގައި މަޝްއޫލުވެގެން ހުއްޓާ ގޭގެ ފޯނު ރިންގު ވާން ފެށިއެވެ. ފާތުމަ ގޮސް ފޯނުނެގިއެވެ.

'' އައްސަލަމް އަލައިކުމް.''

'' މިއީ ސިފައިންގެ ގެއިންނޭ އިނގޭތޯ. މުހައްމަދު އަޔާޒުގެ ބެލެނިވެރިއަކާ ބައްދަލުވެދާނެތޯ؟'' އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' ސިފައިނގެއިންނޭ! ކިހިނެއްތޯވީ؟ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ކުށެއް ކުރީތޯ؟ މިއީ އެނާގެ މަންމަ.'' ފާތުމަ ހާސްވާގޮތްވިއެވެ.

'' މިކޮޅަށް ދުރުވާންވީ ނޫންތޯ.'' އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' އާދެ! މިދަނީ.'' ފޯނު ބާއްވަމުން ފާތުމަ ބުންޏެވެ.

'' މިހާރު އޭނާއަކީ ބޭނުމެއްހުރި މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ މުސްތަގްބަލް ބަނަވެގެން ދިޔައީއެވެ. ވަޒީފާވެސް ގެއްލުނީއެވެ. މީސްމީހުން ކުރާނެ މަލާމާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީއެވެ.'' މިއީ އަޔާޒުގެ ހިތުގައި އެބުރެމުންދާ ޚިޔާލުތަކެވެ.

ޖެހިގެން އައިދުވަހުގެ، ދުވަހުނޫސް ތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެރެކުރުމަށް އެހީތެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިފައިން އަޔާޒް އަތުލައިގަތް ޚަބަރު ލިޔެވިގެން ދިޔައެވެ. މިވާހަކައިގެ ޚަބަރު އެންމެ ފުރަތަމަހެން އިވިގެން ދިޔައީ ރީނާގެ ދެކަންފަތަށެވެ. އޭނާ އެކަމާ ދެރަވިއެވެ. ހިތާމަ ކުރިއެވެ. އަދި އެހާމެ އުފާވެސް ވިޔެވެ. ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އަވަސް ވެގަތެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން އޮތް އެންމެ ފަހު ދުވަހެވެ. ފާސްވިކުދިންނާއި ފެއިލްވި ކުދިން އެގިގެން ދާދުވަހެވެ. އުފަލާ ހިތާމަތަކަށްވުރެ ރީނާ އާއި ތޫހާ ގެ ދެމެދުގައި ދެކެވެމުން ދިޔައީ އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އަޔާޒްގެ ދިރިއުޅުމަށް އެޅިފައިވާ ހިޔަނިތަކުގެ ވާހަކައެވެ.

'' އަހަރެން މިހާރު މިއުޅެނީ އަޔާޒްއާއި މުޅިން ވަކިވުށް! އަހަރެން ކުޑަކޮށްވެސް ހިޔެއްނުކުރަން އޭނާ އެފަދަ އަމަލެއް ކުރާނެ ކަމަކަށް!'' ރިނާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' އާނ! އަހަރެންވެސް ހިޔެއް ނުކުރަން. އެކަމަކު އަދި ވަކި ގޮތެއް ނޭނގެ އެއްނުން. ފަހަރެއްގައި އެއީ އަޔާޒް ނުކުރާ ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެ.'' ތޫހާ އޭނާގެ ޚިޔާލު ފާޅުކުރިއެވެ.

''އެކަމަކުވެސް ހެޔޮ! އަހަރެން ކިހާ ލަދެއް ގަންނާނެ ދެން އޭނާއާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅެން.'' ރީނާ އޭނާއަށް ވިސްނޭގޮތް ހާމަކުރިއެވެ.

'' އާނ ! ތިއީވެސް ރަނގަޅުވާހަކައެއް. ރީނާއަށް ފެންނަ ގޮތް ހަދާ، އެކަމަކު ހަމީދު ވަކި ރަނގަޅުވާނެތަ؟'' ތޫހާގެ ހިތުގައި އެތައް ސުވާލުތެކެއް އުފެދުނު ނަމަވެސް ރީނާ އާއި ދެކޮޅުހަދާ ހިތެއްނުވިއެވެ.

'' އޭނާ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. ކިހާހޭންޑްސަމް، ޔަގީން ތޫހާއަށް ވެސް އެހާ ލޯބި ބިޓެއް ނުލިބޭނެކަން.'' ރީނާ ފަޚުރުވެލިޔެވެ.

އެސެމްބްލީ ހެދުމަށް ހުރިހާ ކުދިން އެއްމެ ތިރީބުރިޔަށް ފޭބުމަށް ސްކޫލުގެ ސައުންޑް ސްޕީކަރުން ގޮވުމާއެކު އެހެންކުދިންނާއިއެކު ރީނާއި ތޫހާވެސް އެސެމްބްލީއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. އެދުވަހަކީ ރިނާއަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހަކަށްވިއެވެ. ގުރޭޑް 01 އަކަށް ބަދަލުވުމުން އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެފައެވެ. އަޔާޒުގެ މައްސަލަ ތަހުޤީގު ކުރުމަށްފަހު އޭނާ ގޭބަންދުކުރިއެވެ. އެންމެފުރަތަމަވެސް އަޔާޒު ބެލީ ރީނާގެ ޚަބަރެއްވޭތޯއެވެ. ނާޝްގެ ފަރާތުން އެގުނުގޮތުގައި ރީނާ ގްރޭޑް 01 އަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. އިތުރަށް މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުމެއްނެތި އަޔާޒް ރީނާއަށް ގުޅިއެވެ.

'' ހަލޯ'' ރީނާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' ރީނާ ތަ؟ އަހަރެންނަށް އެނގޭ ރިނާ ހުންނާނީ ރުޅިއައިސްފަކަން. އެކަމަކު އެއީ އަހަރެން ކުރިކަމެއް ނޫން، ތެދަށް މިބުނީ އަހަރެންނަށް އެނގޭ މިވާހަކަ ގަބޫލު ނުކުރާނެކަންވެސް. އިހަށް މިވާހަކަ ބާއްވައިފައި ތިކުރި މަސައްކަތަށް މަރުހަބާ.'' އަޔާޒް ކިޔައިދިނެވެ.

'' ޝުކުރިއްޔާ ! އެކަމަކު އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ތިވާހަކަ ތައް އަޑުއަހާކަށް. އަހަރެން ދެން ބޭނުމެއްވެސް ނޫން.........'' ރީނާ އަށް އެހިސާބަށް ބުނެވުނުތަނާ އަޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' ނޫން ރީނާ ތިހެން ނުބުނޭ! އަހަރެން ކުށެއް ނުކުރަން އެއީ ހުސްދޮގު ބަޔަކު އަހަރެންނަށް ދިން ލަނޑެއް އެއީ!'' އަޔާޒް ދެރަވެފައި ބުންޏެވެ.

'' ހެވޭ ! އަހަރެން ދެން ބޭނުމެއްނޫން ތިކަހަލަ މީހަކާ ގުޅިގެން އުޅޭކަށް، އަޔާޒް ދެން އަހަރެންނަށް ނުގުޅާތި؟'' އެހެން ބުނެފައި ރީނާ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

އަޔާޒްއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. މުޅި ކޮޓަރި އޭނާ ވަށައިގެން އެބުރެމުން ދިޔަހެން ހީވިއެވެ. އޭނާ އެހުރި ތަނުގެ ބިން ގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔަ ކަހަލަ އެވެ. ހިތުން ރޮވެން ފެށުނެވެ. އޭނާގެ ވަށައިގެންވާ ފާރުތަކާއި ބިން އޭނާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔަކަހަލައެވެ. އެމައުސޫމް ދެލޮލުން ކަރުނަ އައްނަމުން ދިޔައެވެ. ދެންމެ އޭނާ އިވިގެން އެދިޔަވާހަކަ ތަކަކީ އޭނާއަށް ދުވަހަކުވެސް އިވޭނެ ކަމަކަށް ހީކޮށްގެންހުރި ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. ހީއަކީ ހަޤީގަތެއް ނޫނެވެ. އަޔާޒްގެ ކަންފަތުގައި ޖައްސާފައި ހުރި ފޯނުގެ އަތްގަނޑު ބޭއްވިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން އެދުމަތީގައި އިށީނދެއްޖެއެވެ. އެވަގުތު ނާޝް އަޔާޒްގެ ކޮނޑުގައި މަޑުމަޑުން އަތްޖައްސާލިއެވެ. އެއަތުގައި ބުނާ ކަހަލަ އެވެ. ހިތާމަ ނުކުރާށެވެ! ކެތް ކުރާށެވެ! އަޔާޒްގެ މޫނުފެންނަ ކޮންމެ މީހަކު މިހާރު އޭނާއަށް ހަމްދަރު ދީވާނެވެ. ހިތާމަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މޫނުގެ އުޖާލާކަންވަނީ މިލާ މޯޅިވެފައެވެ. އޭނާއަށް ކެތްކުރުން ފިޔަވައި ދެންއޮތީ ކޮންގޮތެއްބާއެވެ؟

'' ނާޝް ކީއްވެތަ މިހެން މިވީ؟'' އަޔާޒްގެ އަޑުގައިވަނީ ހިތާމައިގެ އަސަރެވެ.

'' ހިތްވަރުކުރޭ! ތީގައި އަޔާޒްގެ ކުށެއްނެތް އެކަހަލަ ބޭވަފާތެރިންނާއި ހެދި ދެރަނުވޭ! ހިގާ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނުކުންނަށް އޭރުން ކުޑަކޮށް ހަމަ ޖެހިދާނެ.'' ނާޝް އަޔާޒް އަށް ހިތްވަރު ދިނެވެ.

އޭނާ ހިތާމަ ނުކުރާންވީ ކީތްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި މިހާރު ހިތްވަރު ކުރާނެހާ ހަކަތައެއް ނެތެވެ. ވޭތުވެގެންދިޔަ ދުވަސްތަކަކީ ކިހާ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ހުރިހާ އުފަލެއް ހިތާމައަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީއެވެ.

'' އެކަމަކު ކިހިނެއްތަ އަހަރެން ހިތްވަރު ކުރާނީ؟ އެކަމުން ސަލާމަށްވުމަށް އަހަރެންނަށް ލިބުނު ހިތްވަރު މިއަދު އަތުން ބީވެގެން ހިގައްޖެ! ކީއްވެތަ މިހެން މިދިމާވީ؟... ކީއްވެ.....؟'' އަޔާޒް އަށް ރޮވުނެވެ.

'' ދެންތިވާހަކަ އިހަށް ބާއްވާ. ހިނގާ ބޭރަށް.'' ނާޝް އަޔާޒް ގޮވައިގެން އެގޭގެ ޓެރަސް މައްޗަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށުމާއިއެކު ހަމީދުއާއި ރީނާ ގެ ބައްދަލުވުންތައް ދިގުލާންފެށިއެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ހިނގާލަން ދިޔުމާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނަށް ދިއުން އާދަވެއްޖެއެވެ. ސައިކަލް ބުރުތަކާއި ދަންވަރުގެއަށް އައުން ރީނާއަށް މަބޮޑުކަމެއްކަމަށް ނުދެކެއެވެ. ރީނާއަކަށް ހަމީދުގެ ގޮތެއް ނޭގެއެވެ. ފަހަރެއްގައި އެގުނަސް އެގޭކަމަށް ނަހަދަނީ ތޯއްޗެވެ!

ނާޝް އަކީ ރާނބާގެ ވެއިޓަރުކަމުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ޒުވާނެއްކަމުން ރީނާ އާއި ހަމީދު ވަރަށް ގައިގޯޅިކޮށް އެތަނުގައި ތިބޭތަން ފެނެއެވެ. އޭނާ އެކަމާ މިހާރު ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހައިރާންވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިއެއްގެ މަގާމަށް ގެނެސްފައިހުރި މީހާ ފެނުމުންނެވެ. އޭނާ އަކީ ކާކު، ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަން ނާޝްއަށް އެނގެއެވެ. އެހެންވެ އެމީހުންނަށް ފެންނަ ހިސާބަށް ނުދިޔުމަށް އޭނާ ނިންމިއެވެ.

މެންދަމުގެ ވަގުތެވެ. ދުއްވާއެއްޗެހީގެ އުނދަގުލުން މަގުތަށް ސަލާމަށް ވަމުން ދިޔައެވެ. އަޔާޒް ކޮޓަރީގެ ކުޑަ ދޮރުކައިރީގައި ހުރެފައި ކޮޓަރީން ނުކުތެވެ. އޭނާއަށް މަގުމަތިން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ފެނުނީކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ކޮޓަރިން ނުކުމުގެން އެއްމެތިރީ ބުރިޔަށް ފޭބުމަށް ފަހު މަގުމައްޗަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުގައި ނުކުތެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ހުއްޓުންއެރިއެވެ.

އަޔާޒް ހަނދާނަށް އައީ އޭނާ ގޭ ބަންދުގައި ހުރިކަމެވެ. ގެއިން ނުކުމެއްޖެ ނަމަ އިތުރު މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ އެހާބޮޑުސަމާލުކަމެއް ދިނުމެއްނެތި ދޮރުހުޅުވުމަށްފަހު މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ.

އަޔާޒު މިސްރާބް ޖެހީ ރީނާމެންގެ ގެޔާ ދިމާލަށެވެ. އޭނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑީގައި ސިފަ ވަމުންދަނީ އެންމެ ސޫރައެކެވެ. އެއީ ރީނާގެ ތަސްވީރެވެ. އެޚިޔާލު ތަކުގައި، ދުއްވާ އެއްޗަކަށް ބެލުމެއް ނެތި މޮޔައެއްހެން ބާރު ބާރަށް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. މަގު މެދެއް، ދުވާރެއް ބެލުމެއް ނެތިއެވެ. އެވަގުތު ސޯސަންމަގު އަނެއްފަރާތުގައި ހުރި ގެޔަކުން ރިނާ ނުކުމެގެން ދާތަން އަޔާޒް އަށް ފެނުނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ރީނާ އާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މަގުހުރަސް ކޮށް ލުމަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުތެވެ.

އެހިނދު ލައިޓްގައި ނުޖެހި ދިއުމަށް، ވަރަށްބާރަށް ކާރެއް އެދިމާލަށް ދުއްވާފައި އައެވެ. އަޔާޒް ކުއްލިއަކަށް އެދިމާލަށް ބަލައިލެވުނެވެ. ނަމަވެސް ވަގުތެއް އޭނާއަކަށް އެހީއެއް ނުވިއެވެ. ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ކާރު މަޑުކުރުމަށް ބުރަކި ޖެއްސި ނަމަވެސް އެއައި ބާރު މިނުގައި އަޔާޒް ގައިގައި ޖެހި އޭނާ އެތައް ފޫޓެއްގެ ދުރަށް ވިއްސައިގެން ދިޔައެވެ.

އަޔާޒްއަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ. މުޅި މީހާ ހުރީ ދާހިއްލާ ފޯވެފައެވެ. ހާސް ވެފައި ހުރިވަރުން މީހާ ހަމައަކަށް ނޭޅެއެވެ. ވަށައިގެންހޯދެނީއެވެ. އެއީ ހުވަފެނެއް ނޫނޭ އަޔާޒަށް ވިސްނޭކަހަލައެވެ.

''މިއީ ހުވަފެނެކެވެ.'' އަޔާޒް ހިތާ ހިތާ ބުނެލިއެވެ. އެހިދު ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. ހުވަފެނުގައި އެކްސިޑެންޓްވީ ނަމަވެސް އޭނާގެ ސިކުޑީގައި އަދިވެސް ވަނީ ރީނާ އާއިއެކު ހޭދަކޮށްފައިވާ އުފާވެރި ވަގުތެވެ. ކުރިން އެޚިޔާލު ތަކުން އުފާވެރިކަން ލިބުނަސް މިއަދު އޭނާއަށް ލިބެމުންދަނީ ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަމެވެ. އެޚިޔާލު ތަކުގައި އޮވެ އޭނާއަށް ނިދުނުއިރެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

'' ދަރިފުޅާ ހޭލަބަލަ! މިހާރު ސިފައިންގެ ގެއަށް ދާގަޑި ޖެހެނީއެއްނު.'' ފާތުމައަށް ލިބިފައިވާ ހިތާމަ ފޮރުވަމުން ބުންޏެވެ. އެއީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ދެދަރިން ކުރެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ. އަނެއްދަރިފުޅުވަނީ ކިޔެވުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގައެވެ. އަޔާޒަށް ދިމާވި ކަންތަކާހުރެ އަޔާޒްގެ ބައްޕަ ވަނީ ވިޔަފާރި ދަތުރު ކެންސަލް ކޮށް މާލޭގައި މަޑުކޮށްފައެވެ.

'' މަންމާ ހެދުނު ވީތަ؟ ހާދައަވަހަކަށް. އާނ! މިތެދުވަނީ.'' މޯޅިޔަކަށް ދެމެމުން އަޔާޒް ބުންޏެވެ.

'' އަވަހަށްދޭ ތައްޔާރުވާން މިހާރު ސިފައިން އަންނާނެ ބަލާ.'' ކޮޓަރިން ނުކުންނަމުން ފާތުމަ ބުންޏެވެ. އަޔާޒް ސަިއބޯން އިން އިރުވެސް ކެއުމަކާ މާގަޔާއެއް ނުވެއެވެ. ރިނާ އާއި މެދު ވިސްނަނީއެވެ. ރީނާ ދެއްކި ވާހަކަތައް މިހާރުވެސް އޭނާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ގުގުމާ ކަހަލައެވެ. އަޔާޒްގެ މަންމަ ހީކޮށްގެން ހުރީ އަޔާޒް އާއި މެދު ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތާއި މެދު އޭނާ ވިސްނެނީކަމަށެވެ. އެކަމާއި އޭނާ ދެރަވެއެވެ. ވިސްނައެވެ. އެކަމާއި ހެދި އަޔާޒް އަށް އޭނާގެ މަންމަ ހިތްވަރު ދީ ވިސްނައިދީ ހަދައެވެ. ދެރަ ނުވުމަށެވެ. ހިތްވަރުކުރުމަށެވެ. ކެތްތެރިވާ އަޅުންނަށް ﷲ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދަކީ އަޔާޒްގެ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާ ހުކުމް އިއްވާނެ ދުވަހެވެ. އޭނާގެ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅިގެން ދާނެ ދުވަހެވެ. ސިފައިން ގެޔަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ނިޔާކަޑައެޅުމަށް ގެންދެވުނީ ޖިނާއީ ކޯޓަށެވެ. އަޔާޒް ޝަރީއަތުގެ މަޖުލީހަށް ގެންދެވުނެވެ. ޤާޟީ މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު ނިޔާ ކަޑައެޅިއެވެ.

'' ދެން ފަހެ އިސްވެދިޔެ ބަޔާންތަކާއި ފާހަގަކުރެވޭނުކުތާތަކަށްބަލާއިރު، މ. ފޭލިގޭ މުޙައްމަދު އަޔާޒް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް އެހީތެރިވުމާއި ގުޅިގެން ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީގެ ތަހުޤީގަށާއި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު މ. ފޭލިގޭ މުހައްމަދު އަޔާޒު މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް އެހީވެދީފައިވާކަމަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާތީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތު ގެދަށުން މ.ފޭލިގެ މުޙައްމަދު އަޔާޒް......... ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށް ދެންވެސްމިފަދަ އަމަލުތަށް ތަކުރާރުނުކުރުމައް ނަސޭހަތްތެރިވެ މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.'' ޤާޟީ ނިޔާކަޑައެޅުމުން އަޔާޒުގެ ލޮލުގައި ގިނަވެފައިވާ ކަރުނަތައް އޭނާއަށް ހަމްދަރުދީ ވަމުން އޮހޮރިގަތެވެ. އޭނާ އަށް އެވަގުތު ފުން އަސަރުތައް ކުރުވިއެވެ. އޭނާ ނުކުރާ ކުށަކަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭތީއެވެ. ކުރާނީ ކީން ހެއްޔެވެ؟ މިއީވެސް އިމްތިހާނެކެވެ! މިކަމަށް އޭނާ ކެތް ކުރާނެވެ. މިކަންތައް އޭނާގެ ބޮލުގައިއެޅުވިމީހާ އޭނާ ދުވަހުކުވެސް މަޢާފެއް ނުކުރާނެވެ. އެކަމުގެ ބަދަލުވެސް ހިފާނެވެ. މިއީ އަޔާޒް ހިތުގައި އަދަމުންދާ ބަދަލު ހިފުމުގެ އަލިފާނެވެ.


 

ފަސްވަނަބައި:

ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަޔާޒް ޖަލަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. އަޔާޒްގެ އާއިލާއަށް ހިތާމައާއި ވޭން ކުރިމަތި ވިޔަސް އޭނާގެ ދެކޮޅުވެރި ފަރާތް ތަކުން އުފާ ފާޅުކުރުމާއި މަޖާކުރަމުން ގެންދެއެވެ. ހަމީދު މެންނާއި އެކު ރީނާ އުޅުނަސް އޭނާ ވެސް ދެރަވެއެވެ. އަޔާޒް އަށް އެފަދަ ކަމެއް ދިވާތީއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ބޭރު ފުށުން ދައްކާކަށް އޭނާބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މާޒީއެވެ. މިހާރު އޭނާ ލޯބި ވެގެން އުޅެނީ މާލޯބި، އެހާމެ ރީތި، އަޔާޒްއަށްވުރެ މުއްސަނދި ކުއްޖަކާއެވެ.

ދުވަސްތައް ހަފްތާއަށްވެ، ހަފްތާތައް މައްސަރުތަކަށްވެ، މައްސަރުތައް އަހަރު ތަކަށް ވެގެން ދަނީ ހާދަ އަވަހަކަށެވެ. ރީނާ އޯލެވެލް އިމްތިހާން ނިންމާލުމަށްފަހު ހަމީދުގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާއާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. މިޚަބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެނގުނީ ތޫހާއަށެވެ.

ތޫހާރީނާއަށް ވިސްނައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހާ އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށާއި، ރިނާގެ އުމުރުން އަށާރައަހަރު ވިއެއް ކަމަކު އެކަން ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވިއެވެ. ކައިވެނި ނުކޮށް އަދި ކިޔެެވުމަށް ނަސޭހަތް ދިނެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައް ވެގެން ދިޔައީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. ރީނާ، ތޫހާގެ ބަސް އަޑު އަހާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ވީއެއްމެ އަވަހަކަށް ހަމީދު އާއި ކައިވެނި ކުރާށެވެ. ރީނާގެ ނިންމުމާއި މެދު ވަރަށްދެރަވެ ހިތާމަ ކުރާކަމަށް ތޫހާ ބުންޏެވެ.

ރިނާގެ މިވާހަކަތައް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަށް އިވިގެން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން ރީނާއަށް ވިސް ނައިދެވޭތޯ އެމީހުން ވެސް އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް ނަތީޖާ ރަނގަޅެއް ނުވިއެވެ. ރީނާ ހުރީ އޭނާގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ރިނާ ގެއިންބޭރަށް ދިއުމަށް މަނާކުރެވިއްޖެއެވެ. ފޯނު ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނެތެވެ. ރީނާ ވެސްދުލެއް ނުދެއެވެ. ކެއިން ބުއިމާއި މުޅިންދުރުވެއްޖެއެވެ. އަބަދުމެހެން ރޮނީއެވެ.

އޭނާގެ ސިފައަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާިއ ގުޅިގެން ރީނާގެ މަންމައަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެހެންވެ އެކައިވެންޏާއި ރުހުމަށް ރީނާގެ ބައްޕަ ކައިރީގައި އެދުނެވެ. މޫސަ އެކަމާއި ދެކޮޅުހެދިއެވެ.

'' ކިހިނެތްތަ އަހަރެން ތިކަމާ އެއްބަސްވާނީ؟ އަދިކިރިޔާ ސްކޫލް ވެސް އެނިމުނީ. އައިމިނަވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެއެއްނު؟'' މޫސަ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ.

'' އަހަރެންވެސް ތިކަމާ ވަރަށް ވިސްނީމޭ!'' އައިމިނަ އާދޭހުގެ ރާގުގައި ބުންޏެވެ.

'' ރީނާއަށް ގޮވާބަލަ!'' މޫސަ އެދުނެވެ. އައމިނަ ތެދުވެގެން ގޮސް ރީނާއަށް ގޮވިއެވެ. ހިތާމަވެރި މޫނަކާއިގެން ރީނާ މޫސަ ގާތުގައި އިށީނެވެ.

'' ދަރިފުޅު ކީއްވެތަ ތިހާއަވަހަށް ކައިވެނިކުރަން ތިނިންމީ؟'' ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު މޫސަ ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

'' އަޅުގަނޑު ހަމަބޭނުންވަނީ.'' ރީނާގެ ޖަވާބު އައީ ރުންކުރު ގޮތަކަށެވެ.

'' ދަރިފުޅަށް އެނގޭތަ އެއީ ކިހާވަރެއްގެ ޒިންމާއެއްކަން؟ އެހާވަރަށް ދަރިފުޅު ބޮޑުވެއްޖެތަ؟'' ރީނާއަށް ވިސްނައިދިނުމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވަސް ރީނާ އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަޑުއަހާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. ހަމީދުއާއި ކައިވެނި ކުރުންނޫން ގޮތެއް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

'' މައްސަލައެއްނެތް އޭނާއާއި އިންނަންދޭ، އެކަމަކު ބުނަން! އަހަރެންގެ ފަރާތުން ވަލީ ނޫން އެއްޗެއް ނުލިބޭނެކަން ހަނދާންކުރާތި! އެހާހިސާބުން އަހަރެމެން މިއީ ނެތްބައެއްކަން ހަނދާން ކުރާތި!'' މޫސަ ރުޅިއައިސް އޭނާގެ އެއްމެ ފަހުގެ ބަސް އިއްވިއެވެ. ރީނާ އެކަށްޗެކޭވެސް ބުނަންނޭނގި އެއިންތާގައި އިނެވެ. އައިމިނަގެ ހާލަކީވެސް މިއީއެވެ.

ވަރަށް އުފާވެރި ގޮތަކަށް ކައިވެނީގެ ގޮށް ޖެހިގެންދިޔައެވެ. އެރޭ ރީނާގެ ބައްޕަ ވަލީ ދީނިމުމަށްފަހު ރީނާ ގާތަށް ދިޔައެވެ. ރީނާއަކަށް ޤަބޫލެއްވެސް ނުކުރެވުނެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ދަރިންނާ ވަކިން އުޅެވިދާނެ ބާއެވެ؟ ނޫނެކެވެ. މައިންބަފައިންގެ ހިތުގައި ދަރިންނަށްޓަކައި މާތްﷲ ލައްވާފައިވަނީ އެއަށްވުރެ މާމަތިވެރި ލޯތްބެކެވެ. މޫސަ ރީނާ ގާތްކޮށްލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އުޅުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ.

ކައިވެނީގެ ކުރިން ހަމީދަކީ ކާކު، ކޮންފެންވަރެއްގެ މީހެއްކަން ރިނާގެ ރައްޓެހިން ވަނީ ބުނެދީފައެވެ. ނަމަވެސް ރީނާ އެކަމަށްދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ. ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ ހޭދަވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ހަމަޖެހޭ އެހާމެ އުފާވެރިގޮތަކަށެވެ.

ދުވަސްތައް ފާއިތުމަވަމުން ދިޔައެވެ. ހަމީދު އަބަދު މެހެން އުޅެނީ ބޭރުގައެވެ.

ވަަގުތަކީ ހަމީދު ގެއަށް އައި ވަގުތެވެ. ރީނާއިނީ ހަމީދު ނައިސްގެން ކަންބޮޑުވެ، ހިސާބަކަށް ރުޅިވެސް އައިސްފައެވެ.

'' ހަމީދު އަބަދު ތިއުޅެނީ ބޭރުގައެއްނު! ހިނގާ މިއަދު ހަވީރު ހިގާލަންދާން.'' ހަމީދުގެ އަތުގައި ހިފަމުން ރީނާ ބުނެލިއެވެ.

'' މިއަދަކު ނޫންދޯ! މިފަހަރު މިއުޅެނީވަރަށް ބޮޑަށް ނިދިއައިސްގެން ތޫހާ އާއި އެއްކޮށްވެސް ދެވިދާނެއެއްނުން.'' ހަމީދު ޓީޝާޓް ބާލަމުން ބުންޏެވެ.

'' ކީއްތަ ވާނީ އެންމެ ދުވަހަކު ހިނގާލަން ދިޔައިއްޔާ!'' ރީނާ ޝަކުވާކުރިއެވެ.

'' ބުނެފީމެއްނުން ނުދެވޭނެޔޭ.'' ހަމީދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނެވެ. ރީނާ ރޮމުން ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ.

'' ހަމީދުގެ އުޅުމަކީ އެއީއެވެ. ގެޔަށް އަތުވެއްޖިއްޔާ ނިދާނީއެވެ. ރޭގަޑު ގެއަށް އާދެވޭ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. އަހަރެން އިންނަން ޖެހޭނީ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި އެކަނި މާއެކަންޏެވެ. ހަމީދު އަނެއްކާ އަހަރެންގެ މަތިން ފޫހިވީ ބާވައެވެ؟ ނޫނެކެވެ! އަދި ކައިވެންޏަށް މިވީ އެއްމެ 51 ދުވަހެވެ. މިކަމަށް އަހަރެން ކެތް ކުރާނަމެވެ.'' ރިނާގެ ހިތުގައި ތަފާތު ޝުއޫރުތަކެއް އުފެދެމުން ދިޔައެވެ.

އެވަގުތު ތޫހާގެ ފޯނެއް އަތުވެއްޖެވެ.

'' ހަލޯ ތޫހާތަ؟ ކީއްވެތަ ނައަންނަނީ؟ އަހަރެން މިއުޅެނީ ފޫހިވާވަރުން.''

'' ކިހިނެއްތަ އަންނާނީ؟ އަބަދުމެހެން މިދާންޖެހެނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ކުލާހަށް! ކޮބާ ހަމީދު؟ ރީނާ ފޫހިފިލުވައި ދޭން އޭނަވެސް ހުންނާނެ އެއްނުން!'' ތޫހާ ދިމާކޮށްލިއެވެ.

'' އާނ! އޭނާވެސް އެބައުޅޭހެން ހީވަނީ..........'' ރީނާ އެހާ ހިސާބުން ހުއްޓާލިއެވެ.

'' ކިހިނެތްވީ ؟ އަނެއްކާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ހަމަ ނުޖެހުމެއް ހިނގީތަ؟'' ތޫހާ ދެރަވިއެވެ.

'' ނޫނޭ! އަދި ތިކަހަލަ ކަމެއް ދިމައެއް ނުވޭ އެކަމަކު.........'' ރީނާއަކަށް ކުރިޔަށް ނުގެން ދެވުނެވެ.

'' ރީނާ އެކަމަކު ކީކޭ؟'' ތޫހާ ހާސްވިއެވެ.

'' މިހާރު މިދާ ގޮތުން ދަންޏާ އެކަންވެސް ހިނގާނެ ކަންނޭނގޭ!'' ރީނާއަށް ފުންއަސަރު ކުރުވިއެވެ.

'' މަބުނީމެއްނުން ކައިވެނީ ކުރުމުގެ ކުރިންވެސް ހަމީދުގެ ގޮތާއި އޭނާގެ އުޅުން. ރީނާ ގަބޫލެއް ނުކުރީމެއްނުން!'' ތޫހާ ދެރަވެފައިބުންޏެވެ.

'' ތޫހާ ބުންޏަސް ހެޔޮ! މަށެއް އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން. އޭނާ އެކަމެއް ކުރަންޏާ މަށަށް ވެސް އެނގޭނެ އެއްނުން!'' ރީނާ އަދިވެސް ހުރީ އެގޮތުގައެވެ. ހަމީދަށް އިތުބާރު ކުރުމުގައެވެ.

'' އޭ ރީނާ މިހާރު ވާހަކަ ދައްކާކަށް ހުރެވޭކަށް ނެތޭ. ކުލާހަށް ދާގަޑި ޖެހެނީ، ދެން ބާއްވަނީ އިނގޭ! މަވެސް ފަހުން ގުޅާލާނަން'' ތޫހާ ބުންޏެވެ.

''އާނ! މިގެއަށް އަންނަށްޗޭ.'' ރީނާ އަތްގަނޑު ބޭއްވިއެވެ.

ގާމާދޫ ޖަލުގައި އަޔާޒް ދުވަސްތަށް ގުނެމުންދަނީ އެހާމެ ހިތާމައާއި ވޭނުން ފުރިގެންވާ ހާލެއްގައެވެ. އޭނާގެ ނިކަމެތި ހަށިގަނޑު ބަލިކަށި ވެއްޖެވެ. ރީނާގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެންދިޔަ ޙަބަރު އޭނާގެ މަންމަ ފޮނުވި ސިޓީގައި ލިޔެފައި އޮތެވެ. އެޚަބަރަކީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ލިބުނު އެއްމެ ހިތާމަވެރި އެއްޚަބަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތްވަރާއި އަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އޭނާއެއުޅޭ ޖަލުގެ ހަތަރުފާރުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި އެފަރާތުން ލިބެމުންދަނީ ހަމްދަރްދީއާއި އޯގާތެރިކަމެވެ. އެފާރުތަށް ބުނާކަހަލައެވެ. ހިތްވަރުކުރާށެވެ. މިތަނުން ސަލާމަތް ވެގެން އަދި ރީނާގާތަށް ދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސ އަޔާޒު އެކަން ޤަބޫލުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެއީ ކިހިނެއް ވާނެކަމެހެއްޔެވެ؟ އެއީ މީހެއްގެ އަތްބެކެވެ. އަހަރެން މިއީ........އަޔާޒުގެ ޚިޔާލުތަށް މިހާހުސާބަށް ދިޔަތަނާ މުންދުރުގެ ކެއުން ގެނެސްފިއެވެ.

'' މެންދުރު ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަނީތަ؟ ދަރިފުޅާ ކޮބާ ހަމީދު؟'' މޫސަ އިށީންނަމުން އެއްސެވެ.

'' ހަމީދު ދިޔައި ރައްޓެއްސަކާއެކު ބޭރަށް. ނޭނގޭ އަންނާނެ އިރެއް!'' ރީނާ ޖަވާބު ދިނެވެ.

'' އެކަމަކު މިގެއަށް ތިހެން އަންނައިރު ހަމީދުވެސް ގޮވައިގެން އަންނަނަމަ.'' މޫސަ ޝަކުވާކުރިއެވެ.

'' ލައްބަ. ދެން އަންނަ ދުވަހު ހަމިދު ގެނެވޭތޯ ބަލާނަން.'' ރީނާގެ ޖަވާބުގައިވަނީ އުންމީދެއްނެތް ރާގެކެވެ.

މަންމަމެންގެ ގޭގައި އުޅެފައި ރީނާއަށް ގެއަށް ދެވުނީ ހަވީރުވީފަހުންނެވެ. ރީނާގެއަށް އައި އިރު ހަމީދު ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހިފައެވެ.

'' ކީއްވެތަ ތިހާތި ލަސްވީ؟'' ހަމީދު ސުވާލުކުރިއެވެ.

'' މަންމަމެންގެ ގެއަށް ގޮސްފަ އެހާއަވަހަކަށް ނާދެވޭނެއެއްނު!'' ރީނާ ހަމީދުގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.

'' އެކަމަކުވެސް ހެވޭ! ނޭނގޭތަ ތިމާގެ ފިރިއެއް ހުންނަކަންވެސް؟'' ހަމީދު ރުޅި ދިޔައީ ގަދަވަމުންނެވެ. ރީނާ އެކަށްޗެކޭވެސް ނުބުނެ ކޮއްޅަށް ހުރީއެވެ. ހަމީދު ކިޔަމުން ދިޔައެއްޗިހިން ރީނާއަށް ރޮވުނެވެ. ހަމީދު މިހާރު އޭނާއަށް އަޅާނުލާކަން ފާހަނގަ ކުރެވުނެވެ.

'' މިހާރު ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އެތާގައި އޮވޭ!'' ހަމީދު ހަރުކަށް ރާގުގައި ބުނެލިއެވެ. ރީނާ ރޮމުން ދުވެފައިގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އެދުމައްޗަށް ބަންޑުން ވެއްޓި ރޯންފެށިއެވެ.

ދުވަހަށްކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ހަމީދުގެ ހަރުކަށިވުމާއި އަޅާލުން ކުޑަވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއެކު ގޭތެރޭގައި ސިނގިރޭޓާއި އެނޫންފަދަ ތަކެތި ރީނާއަށް ފެންނަހިސާބުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ރީނާ އެމަންޒަރު ބެލުމަށް ކުޅަދާނައެއް ނުވިއެވެ. މިހާރު ހަމީދުގެ ކިބައިން ފެންނަމުންދަނީ އޭނާގެ އަސްލު ހަޤީގަތެވެ. އެހަޤީގަތް މިއަދު ރީނާއަށް އެނގުނު ނަމަވެސް މާކުރިން އޭނާގެ ރައްޓެހިންވަނީ މިހަޤީގަތް އޭނާއަށް ކިޔައިދީފައެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. މިހާރުވަނީ ވަގުތު ފާއިތުވެފައެވެ. ހަމީދުގެ ވީޔާނުދާ އުޅުމުގެ ސަބަބުން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ޒުވާބުކުރުންތަށް ގިނަވެއްޖެއެވެ. ރީނާއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅަކަށް މިހާރަކު ކުރެވޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހަމީދު ރީނާއަށް އަނިޔާކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެއަނިޔާތަކަށް ކެތްކުރަން ރީނާއަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. މައިންބަފައިންގެ ނުރުހުމުގައި ކުރެވުނު ކައިވެންޏަކަށް ވީތީއެވެ. ރަށްޓެހިންގެ އަގުހުރި ނަސޭހަތް އަޑު ނޭހީތީއެވެ. އޭނާދެކެ އެހާލޯބިވި އަޔާޒުއަށް ބޭވަފާތެރި ވެވުނީތީއެވެ. ނަމަވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ކެތް ކުރަންވީއެވެ....

ވަގުތަކީ މަގުމަތި ހަލަބޮލި ވެގަތް ވަގުތެވެ. ހެދުނުގެ ފިނިފިނި ވައިޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ހަމީދު އާދައިގެ މަތިން އޮފީހަށް ދިޔުމުގެ ތައްޔާރީތަށް ވަމުން ދިޔައެވެ. ރީނާ އޮތީ ހުވަފެނީ ދުނިޔެއެއްގައި ނިދާފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ރީނާއަށް ހޭލެވުނީ ހަމީދު އޭނާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ ކޮޅަށް ތެދުކުރުމުންނެވެ.

'' އަދިވެސް ނިދަނީތަ؟ ކޮބާ މަގޭ އިސްޓާކީނުތައް؟ މިހާރު އެހޯދާ!'' ރީނާ ކޮއްޕާލަމުން ބުންޏެވެ.

'' އައްދޯއި! ތިގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރިއަސް އެހޯދާށޭ....... ބުނީމަ...... ހޯދާނެއެއްނު!'' ރީނާއަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ.

'' ކޮންމެހެން މަގޭ ކުރިމަތީގައި ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއްނެތް! ތިގެނޭ!'' ރީނާގެ އަތުން އިސްޓާކީނުތަށް ދަމައިގަންނަމުން ހަމީދު ބުނެލިއެވެ. ރީނާ އެކަށްޗެކޭވެސް ނުބުނެ އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން ލޮލުގައިވާ ކަރުނަތަށް ފޮހެމުން ދިޔައެވެ.

'' ސައި ހަދައިދެންތަ؟'' ރީނާ މަޑުމަޑުން އެހިއެވެ.

'' ކޮންމެހެން މަށަށް ސަހިހަދައިދޭނެ ކަމެއް ނެތް!'' ހަމީދު ދަބަސް ނަގައިގެން ދަމުން ބުންޏެވެ. ރީނާއަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެދުމަށްޗަށް ވެއްޓި ރޯންފެށިއެވެ. މިހާރު އަބަދުމެހެން ރީނާގެ ކަމަކީ ރުއިމެވެ.

'' އޭ އަޔާޒު ރޮނީތަ؟'' އޭނާއި އެކު އެތާގައި އުޅޭ ކުއްޖަކު ބުންޏެވެ. އަޔާޒު އެކަށްޗެކޭވެސް ނުބުނެ އިނެވެ.

'' މިހާރު އެހެރަ ސިޓީ ލިޔާ ގަޑިޖެހެނީއެއްނު. ދެން ދެރަނުވެބަލަ! މާތްﷲގެ އިރާދަފުޅުން އަހަރެމެން ސަލާމަތް ވާނެ.'' އެމީހާ ވަރަށް އޯގަތެރިކަމާއެކު ބުންޏެވެ.

އާދަވެގެން މިއަދަކީ އެމީހުންގެ އާއިލާ މެންބަރުންނަށް ސިޓީ ލިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެވެ. މިއަދު އަޔާޒްގެ ސިކުނޑީގައި އެބުރެމުންދަނީ ރީނާގެ ފަރި ސޫރައެވެ. ރީނާއާއި އެއްކޮށް ހޭދަކޮފައިވާ އުފާވެރިވަގުތެވެ. އެއީ ކީއްވެ ކަމެއް ޚުދު އޭނާއަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. އެހަނދާންތައް ކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާއަށް ހީލެވެއެވެ. ރީނާކުރާ މަޖާކަންތަކުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން އެކަމާ ދެރަވެއެވެ. ހިތާމަކުރެވެއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ރީނާގެ މައްޗަށް އޮތް ލޯތްބާއި ކުލުނު ހާމަކުރުމަށް އަޔާޒް ރީނާއަށް ސިޓީއެއް ލިޔުނެވެ.

ލޯބިވާ ރީނާއަށް.

ހެޔޮދުއާ އާއި ސަލާމް.

ކަލާގެ ހަޔާތް އުފާވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަމުގައި ވާނޭކަމަށް އުންމީދު ކުރާހާލުގައި، މިނިކަމެތި އަޅާގެ ހާލު ބަޔާން ކުރުމަށްވުރެ ނުކުރުން ރަނގަޅުވާނޭކަމަށް ހީކުރަމެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއްނޫނެވެ. މިތާގެ އަކަނިވެރިކަމާއި އަދިރިކަން ކަލާއަށް ނުވިސްނޭނެތީއެވެ. ނަމަވެސް މިހިތުގައި ތިބާގެ ސޫރަ އަބަދާއި އަބަދު ސިފަވެވެ ހުރެއެވެ. ކަލާފެނޭތޯ އަބަދާއި އަބަދު އިންތިޒާރު ކުރަމެވެ. އަދި ދުޢާކުރަމެވެ. މިކުރާ އިންތިޒާރުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަންވެސް އެނގޭހާލުގައެވެ.

އޭމަލާއެވެ! މިދުނިޔެއަކީ ކިހާފުރިހަމަ ތަނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ ރީތިތަނެއް ހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް އެތަނުގައި ޤާނޫނެއް ޤަވާއިދެއް ނެތްނަމަ އެތަނުގެ ބޭނުމެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ މީގެ ޖަވާބު ދީބަލާށެވެ. ކޮންމެތަނެއް ގައިވެސް ރީތިހުތުރު މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. ބޭރުފުށުން ކިތައްމެ ރީތިކޮށް ކުލަޖެހިފައިވާ މީހުން ތިއްބަސް އެމީހެއްގެ ގައިގައ އަޚްލާގީ ސުލޫކުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތްނަމަ އެމީހެއްގެ ބޭނުމެއް އޮންނާނެއެއްޔެވެ؟ ކަލާވެސް މިވަގުތީ ދުނިޔެއިން އިސްކަންދިނީ ރީއްޗަށެވެ! އެރީތިކަމަކީ ހުރިހާއެއްޗެއް ކަމަށް ދެކެފީމުއެވެ. އަޚްލާގާއި ސުލޫކަކީ މީހެއްގެ ގައިގައި ހުރުމަށް ކަލާ ޝަރުތުކުރާ ސިފަތަކެއް ނޫނެވެ!

އެކަމަކުވެސް ބުނަންހެއްޔެވެ؟ ރީއްޗަކީ ވަގުތީ އެއްޗެކެވެ! އަޚްލާގަކީ ދާއިމީ އެއްޗެކެވެ! އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ރޫޙެވެ! އުފާވެރި ހަޔާތެއްގެ ތަޅުދަނޑިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ހިތްއަބަދުވެސް ވަނީ ކަލާއަށް ދެވިފައެވެ. އެއީ ކަލާގެ ލޯބި އަދިވެސް ލިބޭތޯއެވެ! އެއީ ތިބާ އެލޯތްބަށް ފުރަގަސްދިން ލޯތްބެވެ. ދެމީހުންވި އަހުދުތަކާއި ހުވާތަކަށް ބެލުމެއްނެތިއެވެ. އެކުގައި ހޭދަކުރި އުފާވެރި ވަގުތުތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަގެއްނެތް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ! އެއީ ނުވާކަމަކަށް ހަދާފައެވެ. އަހަރެންގެ އެއްވެސް ކުށަކާނުލައެވެ. ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަފަދަ ދެރައެއް ތިދިނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

މިހިތުގެ ރަނިކަމަނާއެވެ! ކަލާއަށް ނުވިސްނުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް ކަލާދެކެ އަހަރެން މިވަނީ ހަޤީގީ ލޯތްބެވެ! ކަލާތިޔައީ މިޒުވާން ހިތުގެ ވިންދެވެ! ފުރާނައިގެ ދިރުމެވެ. ކަލާއަށް ލިބިފައިވާ ރީތި އުޅުމާއި އަޚްލާގާއި އެއްވަރަށް ކަލާ ކިތަށްމެހާވެސް ރީއްޗެވެ! ތިޔަމޫނުގެ އުޖާލާކަން ބަޔާންކުރަން އުނދަގުލެވެ! ތިޔަ ކަޅިރަވަ އެހާމެ އަސަރުގަދައެވެ! ރީތި ފަން ފަން އިސްތަށިގަނޑެވެ! އެހާމެ ހިތްގައިމު ފަރިހިނގުމެވެ!

އެކަމަކުވެސް ބުނަން ހެއްޔެވެ؟ ކަލާއަކީ ހޫރެކޭ ނުބުނާނަމެވެ! ތިޔައީ އެއްމެ ފުރިހަމަ ކަޅިރަވައިގެ ވެރިއާއޭވެސް ނުބުނާނަމެވެ. ކީއްވެގެން ކަން ކަލާއަށް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ކަލާއަށް ހައްގުނޫން ތަޢުރީފު ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ! އެއީ ކަލާދެކެ އަހަރެން ހަޤީގީ ލޯބިވާތީއެވެ. ކަލާގެ ނަމުގައި ދޮގު ހަދަން ބޭނުންނުވާތީއެވެ! މިކަން ކަލާއަށް ހަމަ އިހްސާސްވެސް ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތު ކޮޅު ހަމަވިއަސް މިހިތުގައި ކަލާއަށް ދީފައިވާ މަޤާމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނައެވެ. ބާއްޖަވެރި ހަޔާތަކަށް އެދެމުން ވަކިވެލަމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ.

ރީނާ ސިޓީ ކިޔައިނިމުނު އިރު ހުރީ ކުރި ފުންއަސަރުން ރަނގަޅަށްވެސް ރޮވިފައެވެ.

'' އަޔާޒް އަހަރެންދެކެ ކިހާ ލޯބިވޭހެއްޔެވެ؟ ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެންގެ މާޒީއެވެ.''

އެމާޒީ އޭނާގެ ހިތުން ދުވަހަކުވެސް ފިލައިގެނެއް ނުދާނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެހަނދާންތައް އިޔާދަ ކުރުމުގެ ބެނުމެއް މިހާރުގަ ނެތް ކަން އެނގެއެވެ. ރީނާގެ ހިޔާލުތައް މިހާހިސާބައް ދަތުރުކުރިއިރު އެސާދާ ދެ ލޮލުން ހިތާމައިގެ ކަރުނަތައް އޭނާއާއި އަލްވަދާއު ކިޔަމުންދެއެވެ. ރީނާ އެސިޓީ އޭނާގެ މެޔާއި ލައި ފިއްތާލިއެވެ.

އެވަގުތު އެ ހަމަހިމޭން މާހައުލު ސިއްސުވާލީ ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވިފައި ލެއްޕުނު އަޑަށެވެ. ރީނާ އަވަސް އަވަހަށް އަޔާޒް ފޮނުވި ސިޓީ މޭޒުގެ ކަބަޑަށް ލައި ފޮރުވިއެވެ.

'' ރިނާ ކޮންތާކުތަ ތިއުޅެނީ؟'' ކޮޓަރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަމުން ހަމީދު ގޮވައިލިއެވެ.

'' މިއުޅެނީ ފާހާނާގައި.'' ރީނާގެ އަޑުއިވުނެވެ. ހަމީދު ކޮޓަރީގެ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހުއްޓެވެ. ހީވަނީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނަން އުޅޭހެންނެވެ.

'' ރީނާ! އެއީ ތެދެއްތަ؟'' ހަމީދު ހަރުކަށި ރާގެއްގައި ސުވާލު ކުރިއެވެ.

'' ކޮންކަމެއް؟ ކީކޭތަ ކިޔަން ތިއުޅެނީ؟'' ރީނާ ހަމީދުކުރި ސުވާލުގެސަބަބުން ހައިރާންކަން ލިބުނެވެ.

'' ކޮންކަމެއްހޭ؟ އެ އަޔާޒްގެ މަންމަ މިއަދު މިގެއަށް އައިތަ؟'' ހަމީދުގެ އަޑުގައިވާ ހަރުކަށިކަން އިތުރުވިއެވެ.

'' ކޮން އަޔާޒެއްގެ މަންމައެއް؟'' ރީނާ ހަމީދަށް ފުރަގަސްދިނެވެ.

'' އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ދޮގުނަހަދާތި؟ މަމީ ނުލަފާ މީހެއްކަން އަންގާލާނަން.'' ރީނާ ގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފައި ހަމީދު، އޭނައާއި ގާތްކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ.

'' އައްދޯއި! އަހަރެންނަކީވެސް އިންސާނެކޭ؟ އާނ! އަޔާޒްގެ މަންމަ މިއަދު މިގެއަށްއައި!'' ހަމީދުގެ އަތް ފޮޅާލާފައި ފަހަތަށް ޖެހުނެވެ.

'' ކީއްކުރަން އޭނަ މިގެއަށް އައީ؟'' ހަމީދު ގެ ރުޅި އިންތިހާއަށް އެރިއެވެ. ރީނާ އެއްޗެކޭވެސް ނުބުނެ އެހުރިތާހުއްޓެވެ.

'' ކަލެއަށް އަޑެއްނީވޭތަ؟ ކީއްކުރަންހޭ އޭނަ މިގެއަށް އައީ؟'' ހަމީދު ރީނާގެ ދަތްދޮޅީގައި ހިފައި ފިތްތަމުން ބުންޏެވެ.

'' އެނާ މިގެއަށް އައީ އެއްވެސް.... ކަމަކުގައެއް..... ނޫން! ދަމުން..... ވަދެލީ.'' ރީނާ ރޮމުން ޖަވާބުދިނެވެ.

'' ދަމުން ވަދެލީއޭ! ކަލޭކައިރީގަ ނުބުނަންތަ އެއާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކަ ނުދައްކާށޭ! އޭނ! ނީވޭތަ އަޑެއް؟'' ރީނާ އެދުމައްޗަށް ކޮއްޕާވައްޓާލަމުން ހަމީދު ބުންޏެވެ.

'' ހަނދާން ކުރާތި! މީގެ ފަހުން އެ އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކައިފިއްޔާ ތިއަނގައިން ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ވަރުކުރާނަން.'' ކޮޓަރިން ނުކުމުގެން ދަމުން، ހަމީދު އެންމެ ފަހުން ބުނެލިއެވެ. ހަމީދު އެދިޔަ ބާރުގައިި ދަނިކޮށް ތޫހާ އެގެއަށް ވަނެވެ. އަދި ތޫހާ އާއި ދިމާލަށް ކަޅިއަޅައިލައިފައި އެދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ނުކުމެގެން ދިޔައީއެވެ.

ތޫހާ ކުޑައިރުކޮޅަކު ހަމީދާ ދިމާއަށް ބަލަން ހުއްޓެވެ. ހަމީދު ދިޔުމުން ރީނާ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ.

'' ރީނާ! ރީނާ ރޮނީތަ؟ ކިހިނެތްވީ؟ ހަމީދު އަނިޔާ ކުރީތަ؟'' ރީނާ ކޮށްޅަށް ތެދުކުރަމުން ތޫހާ އެއްސެވެ.

'' ތޫހާ ކީއްވެތަ......؟ އަހަރެންނަށް މިހެން މިދިމާވީ އޭނަ ކީއްވެތަ އަހަރެންނަށް....... މިހެން މިހަދަނީ!'' ރީނާ ރޮމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' އަހަރެން ކަން ނޭނގޭ ތިޔަސުވާލު ކުރަންވީ!'' ރީނާ އަށް އެސުވާލު ދެމުން ބުންނެވެ.

'' އޭނާ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް...... ބަދަލުވެއްޖެ. ހީވަނީ އަހަރެންދެކެ މިހާރު..... ފޫހިވީހެން، ދެން ކީއްކުރާނީ މިއީ އަހަރެންނަށް އޮތް ގޮތް ކަންނޭގެ......'' ރީނާ ލޮލުން ކަރުނަ ފޮހެމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' ދެން ހުއްޓާލާ ހަމީދަށް ފަހުން ވިސްނޭނެ. އަދި އޭނާއަށް ދިރިއުޅުމަކީ ކޯއްޗެއްކަން ނުވިސްނެނީ ކަން ނޭނގޭ.'' ރީނާ ހިތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ތޫހާ ބުނެލިއެވެ.

'' ނުވާނެއެހެނެއް! އޭނަ އަހަރެންދެކެ މިހާރު ލޯތްބެއް........ ނުވޭ!'' ރީނާއަށް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ.

'' ނުރޮއެ ހުއްޓާލާ! ހުރިހާ ކަމެއްވެސް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނެ. ކޮބާ އަޔާޒްގެ ޚަބަރެއް ނުވޭތަ؟'' ތޫހާ މަޢޫޟޫ ބަދަލުކޮށްލިއެވެ.

'' ނޫނޭ! އަޔާޒްގެ ސިޓީއެއް މިއަދު ލިބުނު، އޭނާގެ މަންމަ އެހިފައިގެން މިގެއަށް އައީމަ މިވަރު އަރުވާލީ.'' ރީނާ އަޔާޒްގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށް ކިޔައިދިނެވެ.

'' ކީކޭތަ އޮތީ؟ އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުތަ؟

ރީނާ އަޔާޒް ފޮނުވި ސިޓީގެ ކުރު ހުލާސާއެއް ތޫހާއަށް ކިޔާއިދޭން ފެއްޓިއެވެ. ތޫހާ އުއްމީދުވެސް ކޮށްގެން ހުރީ އެފަދައިންނެވެ.

'' އެހެންވީމައޭ މަބުނީ އަޔާޒް މާރަގަނޅުވާނޭ. އޭރު ރީނާ ގަބޫލެއް ނުކުރީމެއްނުން!'' ތޫހާ އަޔާޒްއަށް ތަޢުރީފް ކުރިއެވެ.

'' މަށެއް ހިއެއްނުކުރަން މިހެން ކަންތައްތައް ވެދާނެއެކޭ.'' ރީނާގެ ޖަވާބް ކުރެވެ.

'' ދެން އެންމެ ރަނގަޅު. މިހާރު ގެއަށްދާ ގަޑިޖެހެނީ، ދެން ދަނީޔޭ އިނގޭ.'' ތޫހާ ދަމުން ބުނެލިއިއެވެ.

'' އާނ! އަދިއަންނަށްޗޭ. އަހަރެންވެސް ތިގެއަށް ދެވޭތޯ ބަލާނަން....'' ތޫހާގެ ސަބަބުން ރީނާއަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ.

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ވަކި ވަކި ފަރުދުން ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި ހިގާލަން ނިކުމެ އުޅެއެވެ. ރީނާވެސް އާދަވެގެން އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ ގެޔަށް ދިއުމަށް ހިނގަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތު މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައި ހުރި ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި ހަމީދުއާއި އަންހެންކުއްޖަކު ވަރަށް ގާތްކޮށް ގޯޅިކޮށް އުޅެމުންދިޔަ މަންޒަރު ރީނާއަށް ފެނުނެވެ. އޭނާއަށް ކުއްލި ހައިރާންކަމެއްލިބުނެވެ. އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް ލިބުން ނޫން ކަމެއް ނުވާނެތީ، އެމަންޒަރު ބަލާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އެހުރިގޮތަށް އައިކޮޅަށް އެބުރިދާން ހިނގައިގަތީއެވެ.

'' ދަރިފުޅާ ކިހިނެތްވީ؟'' ރީނާ ގެއަށް އައި ގޮތުން ހަމީދުގެ މަންމައަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ވެއްޖެކަން އެނގުނެވެ. ހަމީދު ރީނާއަކާ އަޅައިނުލިޔަސް އޭނާގެ މައިންބަފައިން ކިތަންމެހައިވެސް ރަނގަޅެވެ. އެހާމެ ހެވެއެވެ.

'' ކަމެއްނުވޭ މަންމާ!'' ރީނާ އެދިޔަގޮތަށް ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެއްޖެެވެ. ސަކީނާގެ ހިތުގައި އެތަށް ސުވާލު ތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. މިހާުރު ރީނާގެ ބައިވެރިޔަކީ ރުއިމެވެ. ހިތާމަ ކުރުމެވެ.

'' ހަމީދު އަހަރެންނަށް އެގޮތަށް ބޭވަފާތެރި އެވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ކޮންކުށެއް އޮވެގެން ހެއްޔެވެ؟'' އެވަގުތު ރީނާގެ ޚިޔާލަށް އައީ އަޔާޒް އާއި އެއްކޮށް އޭނާ ހޭދަކުރި އުފާވެރި ވަގުތުތަކެވެ. އެ އޯގާތެރި ފިރުމުން ތަކެވެ. އޭނާ އުފަލުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޔާޒް ކުރާ ކަންތައްތަކެވެ. މިހާރު ރީނާ ދެރަވެއެވެ. އެފަދަ އޯގާތެރި ވަފާތެރި ލޯބިވެރިޔަކު ދޫކޮށް ލެވުނީތީއެވެ.ީ

'' ހަމީދާއާއި އަޔާޒް ކިހާ ތަފާތް ހެއްޔެވެ؟ ހަމީދުއަކީ މިއަދު އޭނާގެ ފިރިއެއްގެ މަގާމުގައި ހުއްޓެއްކަމަކު އެއަށް ވުރެ މާދަށު ދަރަޖައަށް ވެއްޓިފައިވާ މީހެކެވެ. އެއީ އިންސާނެއް ހެއްޔެވެ؟ އިންސާނުން އެގޮތަށް ކަންތަކެއް ނުކުރާނެވެ. ލޯތްބެއް ނުދެއެވެ. އަބިފިރި ކަމުގެ ގުޅުމެއް ނުބާއްވައެވެ. އޭނާގެ ކަމަކީ އަބަދު ރައްޓެހިންނާއިއެކު ގެއިން ބޭރުގައި އުޅުމެވެ. ކީއްކުރާނީ ހެއްޔެވެ؟'' ރީނާ އެޚިޔާލު ތަކުގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި އޮތް އިރެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. އޭނާގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ.

'' ދަރިފުޅާ ރީނާ! ބައްޕަ އެބަ ހޯއްދަވާ.'' ހަމީދުގެ މަންމަ ސަކީނާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުހުޅުވާލާފައި ރީނާއަށް ގޮވާލިއެވެ.

'' ލައްބަ މަންމާ. މިދަނީ!'' ކަރުނަތައް ވަންހަނާ ކުރަމުން ރީނާ ބުންޏެވެ. ރީނާ ގޮސް ހަމީދުގެ ބައްޕަ އިސްމާއީލްގެ އެއްފަރާތުގައި އިށީދެއްޖެއެވެ.

'' ދަރިފުޅާ މިހާރު އަހަރެމެންނަކީ ވެސް ރީނާގެ މައިންބަފައިން ކަހަލަ ބައެއް، ކޮންކަހަލަ މައްސަލަ ތަކެއްތަ ޖެހިގެން މިއުޅެނީ؟'' އިސްމާއިލް ރީނާ އާއި ސުވާލު ކުރިއެވެ. އެ ވަގުތު ރީނާ ހިތްފަޅައިގެން ނުދިޔައީ ކިރިޔާއެވެ. ރީނާ ކިތައްމެ ވަރަކަށް އޭނާގެ ލޮލަށް ބަރުވެފައިވާ ކަރުނަތަށް ހިފަހަށްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް، އޭނާގެ އިޚްތިޔާރަކާނުލައި ކަރުނަތައް ފައިބާން ފެށިއެވެ.

'' އަހަރެން އެވާހަކަތައް ކިޔައިދޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ހަމަޔަގީނުންވެސް ހަމީދުގެ މައިންބަފައިން އެވާހަކަ ތަކެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެވެ. ކުށްވެރި ވަންޏާވެސް ކުށްވެރި ވާނީ އަހަރެންނެވެ! މިއީހަމީދުގެ ގެއެވެ. އޭނާގެ މައިން ބަފައިންނެވެ! އަހަރެންނަކީ ބީރައްޓެއްސެކެވެ!''

'' ކަމެއް ނުވޭ ބައްޕާ. ހަމީދު އަބަދު ބޭރުގަ އުޅޭތީ ދެރަވަނީ.'' ހަމީދުގެ ވާހަކަތައް ވަންހަނާ ކުރަމުން ރީނާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' އެހެނެއް ނުވާނެ! ދަރުިފުޅު ތިހަދަނީ ދޮގުކަން ބައްޕައަށް އެނގޭ! ހަމީދުގެ ގޮތް ގަނޑު ބައްޕައަސްވެސް އެނގޭ! ބައްޕައެއްވެސް ނޭދެން ތިދެކުދިން ވަކިވެގެން ދާކަށް.'' އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދިޔައެވެ. ރީނާއަކަށް އޭނާގެ ނަފްސް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އިހުނަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ރޮވެންފެށުނެވެ.


 

ހަވަނަބައި:

އެވާހަކަތައް ހިތުގައި ބާއްވައިގެން ނަފްސް ހަލާކުކޮށްލުމަށް އޭނާއެއްވެސް ނޭދެއެވެ. އެހެންވެ އެވާހަކަތައް ހަމީދުގެ މައިންބަފައިންނަށް ކިޔައިދޭން ފެއްޓިއެވެ. އޭނާ އަނިޔާ ކުރާ ވާހަކައެވެ. އޭނާގެ ރައްޓެހިންނާއި އެކު އެކި ސިނގިރެޓާއި ފާޑުފާޑުގެ ތަކެތި ބޭނުންކުރާވާހަކައެވެ. އެހެން އަންހެން ކުދިންނާއިއެކު ގާތް ގޯޅިކޮށް އުޅޭވާހަކައެވެ. އެވާހަކަތައް އަޑުއިވިފައި އެދެމައިންނަށްވެސް ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. އަދި އެހާމެ ލަދުވެސް ގަތެވެ. ރީނާ އެވާހަކަތައް ކިޔައިދީނިމުމުން އެދެމައިން އެނާއަށް ހިތްވަރުދީ އެމީހުން ހަމީދުއަށް ވިސްނައިދޭނެ ކަމަށްބުންޏެވެ.

ރީނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ތޫހާވެސް މިހާރު އަވަދި ނެތި އުޅެނީ ޗުއްޓީއަކަށް އިންޑޮނޭޝިޔާއަށް ދިޔުމަށެވެ. ރީނާ އެކަނި ކޮށްފައި މިތަންވަޅުގައި ދާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މަންމައާއި އެކު ދާންޖެހޭތީވެ ދަނީއެވެ. ރީނާވެސް އެކަމާއި ދެރަވެއެވެ. ނަމަވެސް ތޫހާގެ އުފާތަކުން މަހުރޫމް ކުރުވާކަށް އޭނާއެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންވެ ތޫހާއަށް ހިތްވަރުދީ އޭނާގެ ދަތުރުރުގެ ކަންތައް ނިންމައި ދިނުމަށް އަވަދި ނެތި އުޅެންފެށިއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވިހި ވަނަދުވަހެވެ. ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުން ހޮވާލެވިފައިވާ ކުއްވެރީންތަށް ޖަލުގެ އެހެން އިމާރާތެއްގެ ބަޔަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި އަޔާޒްވެސް ހިމެނުނެވެ. އެމީހުންނަކީ އެތަނުގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ޤާނޫނަށް ހުރުމަށްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ އިތުރުން، އުޅުމަށާއި އަޚުލާގަށް ބަލައިގެން ގެންގޮސް ފައިވާމީހުންކަމެއް އަޔާޒްއަކަށް ނޭނގެއެވެ. އޭނާ ހީކޮށްގެން ހުރީ އެއީ އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުވުމަށް ގެންދިޔަ ބައެއް ކަމަށެވެ.

މެންދުރުގެ ގަދަ ހޫނުން އޮހެރެމުން ދިޔަ ދާތަކުން ފެންވެރެމުން ދަނިކޮށް ޖަލުގެ ޗީފް އިންޗާރޖް ވާހަކަ ދައްކަން ފެއްޓިއެވެ. އެމީހުންނަކީ ވަކިގޮތަކަށް ބަލައިގެން ހޮވާފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި އެމީހުންގެ އެކަނިވެރި ބުރަދުވަސްތައް ނިމިއްޖެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ދިނެވެ. އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދީލަތި އަފޫއާއްމުގެ ދަށުން އެމީހުން މިނިވަން ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައެވެ. އެއަޑު އިވުމުން އަޔާޒު އުފަލުން ފޮޅުނެވެ. އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނައިން އޭނާގެ ލޯ ތެމިގެން ދިޔަައެވެ. އަޔާޒު އެންމެ ފުރަތަމަ މާތްﷲ އަށް ހަމްދު ކުރިއެވެ. ނިޢްމަތަށް ޝުކުރުކުރިއެވެ.

'' ރިނާ އެވެ! އަހަރެން އެބުރި މިއަންނަނީ އެވެ. އުފާކުރާށެވެ! ތިބާގެ ދިރި އުޅުމުން އަހަރެންނަށް ޖާގައެއް ނެތް ނަމަވެސް އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރާނަމެވެ.'' އަޔާޒް ހިތާހިތުން ބުނެލިއެވެ. އެދުވަސް އެކީގައި ދިޔައީ މާލެ ދިޔުމުގެ ތައްޔާރީތަށް ވުމުގައެވެ. އަމިއްލަ ފަސްގަނޑަށް ދިއުމަށެވެ. ކަންތަށް ކުރުމުގައި މިއަދު އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ މާކުޅަދާނައެވެ. މާއަވަސްވެސް މެއެވެ. އެޚަބަރު އަޔާޒްގެ އާއިލާގެ މަންބަރުންނަށް މާކުރިންވަނީ ދެވިފައެވެ.

މިނިވަންކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގްރޫޕް މިހާރު ވަނީ މާލެ ގޮސްފައެވެ. އަޔާޒް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ދެވަނަ ގްރޫޕް މީހުންނާއެކީގައެވެ.

ގަޑިން ރޭގަނޑު ހަތެއް ޖަހައިފިއެވެ. ދޯނި ހަމަ ލެފުމާއެކު ޖެޓީ މަތީގައި ތިބި އެންމެން ތަރްތީބުން ދޯންޏަށް އަރަން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު އަޔާޒް އޭނާ އެކަނިވެރިކަން އިޙްސާސް ކުރަންޖެހުނު ރަށަށް އެންމެ ފަހުގެ ސަލާމް ކޮށްލިއެވެ. އެއާއި އެކު ދޯނީގައި ބަހަށްޓާފައި ސީޓްތަކުން ސީޓެއްގައި އިށީދެއްޖެއެވެ. ދޯނި އޭގެ މަންޒިލަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޖެޓީން ބޭރުކޮއްލިއެވެ. އެއާއި އެކު ހަލުވި ދުވެލީގައި ދޯނި ދުއްވަން ފެށިއެވެ. މާސިންގާ ކަނޑުގެ ރާޅުތަށް ކަފައި ކުދިކުރަމުން ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ފިނިވައިރޯޅީގައި ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެންމެންނަށް ސިހުން ގެނުވީ ބާރު ސްޕީޑްގައި އައި ލޯންޗެއް ދޯނީގައި ޖެހުމުންނެވެ.

އަޔާޒްގެ މަންމަމެން ގޭތެރޭގައި އެމީހުންގެ ދަރިފުޅުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. އެއިންތިޒާރު ދިގުލާންފެށުމުން އައިމިނަ ކަންބޮޑުވާން ފަށައިފިއެވެ. ނަމަވެސް އިބްރާހީމް އައިމިނައަށް ވިސްނައިދެމުން ދަނީ އެމީހުންގެ ދަރިފުޅު މިހާރު އަންނާނެ ކަމުގެވެ. އެވަގުތު އެހަމަހިމޭން މާހައުލު ސިއްސުވާލީ ގޭގެ ފޯން ރިންގު ވާންފެށުމުންނެވެ.

'' ހަލޯ.'' އިބްރާހީމް ވަރަށް އުންމީދާއެކު ފޯންނެގިއެވެ.

'' ތިއީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ؟'' އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' މިއީ އިބްރާހީމް މޫސާ.''

'' މިއީ ސިފައިގެ ގެއިންނޭ އިނގޭތޯ. މިގުޅީ މިރޭ މުހައްމަދު އަޔާޒްމެން ގޮވައިގެން އައި ދޯނި އެކްސިޑެންޓް ވެގެން އުޅޭވާހަކަ ބުނެލަން.'' އެހެން ބުނުމުން އިބްރާހީމަށް ހުރެވުނު ތަނެއްވެސް އޭނާއަށް ނޭނގުނެވެ.

'' އަދި ފެނުނީ ކޮންބައެއްކަން، ނުފެންނަނީ ކޮންބައެއްކަން އަދި ދައްނަވާކަށް ނޭނގޭ!'' އެބޭފުޅަކު އެވާހަކަތަށް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދިނެވެ. އެވާހަކަތަށް އަޑުއަހައި ނިމުނު އިރު އިބްރާހިމްގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ ހިތާމައިގެ އަސަރެވެ. އޭނާއަށް އިޚްތިޔާރަކާއި ނުލައި ރޮވެން ފެށުނެވެ.

'' އަޅުގަނޑުމެން ވާނުވާ އެނގޭވަރަކުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އަންގަމުން ގެންދާނަން.'' އަނެއްކާވެސް އެކޮޅުން ވާހަކަދެއްކިއެވެ.

'' ވަރަށް.... ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.'' އެހެން ބުނެފައި ފޯނުގެ އަތްގަނޑު ބޭއްވިއިރު އޭނާ ރަނގަޅަށްވެސް ރޮވިއްޖެއެވެ. އަދި ފާތުމާގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން ރޯންފެށިއެވެ.

'' އިބުރާހިމާ ކިހިނެއްވީ؟'' ފާތުމައަށްވެސް އޭނާގެ ފިރިމީހާ ރޯތަން ދެކެން ކުޅަދާނައެއް ނުވިއެވެ.

'' އަޔާ....އަޔާޒް... އައިދޯނި.... އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ.'' އިބުރާހީމަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވިއެވެ.

'' ނުވާނެ އެހެނެއް.... އަޔާޒް.......!!'' ފާތުމައަށް ހަޅޭލަވައިގަތުމާއެކު ހޭނެތިގެން ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

'' ފާތުމާ! ފާތުމާ! ކިހިނެއްވީ؟'' އެހާސްކަންމަތީގައި ހުރެ އައިމިނަ ތަޅުވަމުން ބުނެލިއެވެ. އިބުރާހީމް އަވަސް އަވަހަށް އެމްބިޔުލާންސަކަށް ގުޅައި އައިމިނަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައެވެ.

ޖެހިގެން އައި ދުވަހެވެ. ދުވަހު ނޫސް ތަކުގެ ސުރުހީތަކުގައި އެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގެ ވާހަކަ ލިޔެވިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ރެޑިޔޯއާއި ޓީވީންގެ ޚަބަރު ތަކުގައި އެވާހަކަ ގޮވިއެވެ. އާންމުކޮށް ރީނާ ދޭއްގެ ޚަބަރުބެލުމަށް އިށީންނަ ގޮނޑީގައި އިށީނެވެ. ރީނާގެ ކަންފަތަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އިވުނީ އެޚަބަރު ގެ ވާހަކައެވެ. ރީނާ އެޚަބަރަށް އެހާ ޝައުގުވެރި ކަމެއް ނުދެއެވެ. ދިރިއުޅުމާ މެދު މާބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެފައިވާތީ ކަންނޭގެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މުޅިހަށިގަނޑު އެއިވުނު އަޑުގެ ސަބަބުން ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. އޭނަގެ މުޅި ހަށިގަނޑު އެޚަބަރު އަޑުއެހުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވިއެވެ. އެދޯނިން ގެއްލުނު މީހުންގެ ނަންތައް ކީއިރު އަޔާޒް ގެ ނަންވެސް ގޮވީމައެވެ.

ރީނާ އަކަށް އިތުރަކަށް އެތާގައި އިށީނދެ އިނުމަށް ކުޅަދާނައެއް ނުވިއެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަޔާޒް ފޮނުވި ހަމައެކަނި ސިޓީ ނަގައި، އޭނާގެ މޭއިގައި ޖެއްސިއެވެ. ރީނާ އަށް ރޮވެން ފެށުނެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި އިޔާދަވާން އުޅުނު ހުޅުކޮޅުނިވެން އުޅޭތީއެވެ. އެވަގުތު ހަމީދު އޭނާގެ އެކުވެރިންނާއި އެކު ގެޔަށް ވަން އަޑު އިވުނެވެ. އެހިނދު ރީނާ، އެމީހުންނަށް ސަމާލުކަން ދެވުނެވެ. އަޔާޒްގެ ވާހަކަތައް އެމީހުން މާގިނައިން ދެއްކީތީއެވެ.

'' ކޮބާ އަޔާޒްގެ ކަންތައްވެސްް އެނިމުނީއެއްނުން، މިހާރު ދެން އެކަމާ ހާސް ވާކަށް ނުޖެހޭނެ.'' ހަމީދާއެކު ސޯފާގައި އިށީންނަމުން އަލީ ބުނެލިއެވެ.

'' އާނ! ތިބުނީ ހަމަރަނގަޅަށް. އައްޔައާއި ގުޅާލައިގެން އޭނާ އަށް އެލަނޑު ނުދިންނަމަ، މިހާރު އޭނާ އުޅޭނީ ރީނާއާއި ކައިވެނި ކޮށްގެންދޯ. އެކަމަކު ބަލާބަލަ އަހަރެން އަހަރެން ކިހާ ކާމިޔާބު.'' ހަމީދު މަޖާވެލައިފައި އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަދި ތިންމީހުން އަތްޖަހާލިއެވެ.

ރީނާ އެހުރިހާ ވާހަކައެއް އެމީހުންދެއްކިއިރު އެތާގައި އަޑުއަހަން ހުއްޓެވެ. ހަމީދު ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ރީނާވީ ފޫއްސެވެ. އެހެންނަމަވަސް އޭނާގެ ހިތް އެހެން ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދެވުނެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެމީހުން އެބުނަނީ ކޮން ލަނޑެއްގެ ވާހަކައެއްބާވައެވެ.

'' އެއީ، މަގޭ މޮޅުކަން އަހަރެން ރައްޓެއްސަކާއި ގުޅާލައިގެން އެޑުރަގްސް އޭނާގެ ބައްޕަގެ މުދަލުގެ ތެރެއަށް ނުލިނަމަ ހަމީދަށް ތިހެން ފުއްޕާފަ ރީނާ އަތުއަޅުވާލެވުނީސްތަ؟'' އަލީ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ގިރުވާން ކޮށްޅަށް ހިއްލާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

'' އާނ! މިއީ އަހަރެމެން އެންމެންގެ މޮޅުކަން. މިރޭ އޮންނާނެ ކެއުމެއް، އެހެންވީމަ މަދާނަން ހަސަނުމެންގެއަށް އައްޔަދޭ އިނގޭ!'' ހަމީދު ކެއުމަކަށް ދިޔުމަށް ނިންމިއެވެ.

'' އެހެންވީމަ އޯކޭ އިގޭ.'' ހަސަނާ އަލީ ތެދުވަމުން ބުނެލިއެވެ. ރީނާ އޭނާއަށް މި އިވުނު ވާހަކަތައް ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވެފައި ހުއްޓެވެ. ހަމީދު އަޔާޒަށް އެދިނީ ކިހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ހެއްޔެެވެ؟ އެފަދަ ދެރައެއް ދޭން ހެޔޮވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެވަގުތު އޭނާގެ ދެލޮލުން އަޔާޒަށް ޓަކައި ހަމްދަރުދީގެ ކަރުނަތައް ބަންޑުން ވިއެވެ. އެމީހުންނާއި ހެދި އަޔާޒްއަށް ޖެހުނީ ކިހާބޮޑު މުސީބާތެއްހެއްޔެވެ؟ އެ ފިކުރުތަކުގައި ރީނާ ހުއްޓާ ހަމީދު ކޮޓަރިއަށް ވަން އަޑު އިވުނެވެ.

ރީނާ އަވަސްއަވަހަށް އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ސިޓީ ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ހަމީދުގެ ހަރަކާތްތަށް މާއަވަހެވެ.

'' ކޯއްޗެއް ތިފޮރުވަނީ.'' ރީނާގެ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ފޮރުވަން އުޅުމުން ހަމީދު އެއްސެވެ.

'' މިއީ އެއްޗެއް ނޫން.'' ރީނާ ފަހަތަށް ޖެހެމުން ބުންޏެވެ. ރީނާ އެއްމެ ބިރުގަންނަނީ ހަމީދުގެ ވަރުގަދަ ރުޅިގަނޑު އަތުވާނެތީއެވެ. އޭނާ އަނިޔާ ކުރަން ފައްޓަފާނެތީއެވެ ނަމަވެސް މިއަަދު އޭނާ އެބިރު އެއްކައިރިއަށް ޖައްސާލައިފިއެވެ. މިހާރު އޭނާގެ އަޒުމް މާ ވަރުގަދައެވެ. އޭނާ ޖެހިލުމެއްނުވެއެވެ. ހަމީދުގެ އަވަސް ހަރަކާތަކާއިއެކު އެސިޓީ ރީނާގެ އަތުން އަތުލިއެވެ. އަދި އޭގައި އޮތްއެއްޗެއް ކިޔަންފެއްޓިއެވެ. އެކިޔާ ނިމުނު އިރު އޭނާ ހުރީ އިންތިހާއަށް ރުޅިއައިސްފައެވެ.

'' ކަލޭގެ ހުރި ގޮތް ކުޑަކަންބަލާބަލަ. ކަލެއަށް ކަލޭގެ މަގާމުވެސް ނޭގުނުތަ؟'' ރީނާ އެދުމައްޗަށް ކޮއްޕާލަމުން ހަމީދު ބުންޏެވެ.

'' މަށައްތަ، މަގޭ މަގާމް ނޭގިގެން މިއުޅެނީ؟ ކަލޭމެންކުރި ކަންތައް ނޭނގޭނެ ކަމަށްތަ ހީކުރީ! މަށައް އެނގޭ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް.'' ރީނާ އެދުން ތެދުވަމުން ބުނެލިއެވެ. ރީނާ އެބުނި ޖުމްލައިން ހަމީދު ކުޑަކޮށް ފަސް ޖެހުނެވެ. އެވަގުތަކީ ހަމީދުގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ގެއަށް އައި ވަގުތެވެ. ހަމީދުމެންގެ ކޮޓަރީގައި މާވަރަކަށް އަޑުގަދަކޮށް ޒުވާބު ކުރާތީ، ވެގެން އުޅޭގޮތް ބެލުމަށް އެކޮޓަރީގެ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ.

'' ކޮންކަމެއްތަ ކަލެއަށް އެނގިގެން ތިއުޅެނީ؟'' ރީނާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފައި ދަމަމުން ބުނެލިއެވެ.

'' މަންމާ! އައްދޯއި މަގޭ އިސްތަށިގަނޑުން ދޫކުރޭ........ މަށަށްއެނގޭ އަޔާޒް ޖަލަށްލީ ކަލޭ ކުރިކަމަކުން ކަން، އަދި އެކަން ރޭވީ ކަލޭގެ ރައްޓެހިންކަން!'' ހަމީދުގެ އަތް ފޮޅާލަމުން ރީނާ ބުނެލިއެވެ.

'' ކަލެއަށް ތިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް އެނގިފަ! ތިކަން ސިފައިންނަށް އަންގަންވީ އެއްނު! އެކަމަކު މިހާރު އޭނަ ކޮބާ؟ ހަމީދު ރީނާގެ ކަންފަތް މަތީގައި ޖެހިއެވެ.

'' ތަޅާނެވަރަކަށް ތަޅާ! މަށަށްވެސް ގޮތެއް އޮންނާނެ!'' ހަމީދު ކޮށްޕާލަމުން ރީނާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ހަމީދު އެއަށްވުރެ މާ ހުޝިޔާރެވެ. ރީނާގެ އަތުގައި ހިފައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑާއި ކައިރި ކޮށްލައިފައި ބުންޏެވެ.

'' ކަލެއަށް ހެދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯއްނާނެ! ކާކުތަ ތިވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނީ؟''

'' ކަލޭ ހީކުރީތަ، ތިކަހަލަ ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތް މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭނެ ކަމަށް؟ މަށެއް ބޭނުމެއްނޫން މިހާރު ކަލެޔާއި އިނދެގެން އުޅޭކަށް. ލައްކަގިނަދުވަހު ކެތްކުރެވިއްޖެ!'' ހަމީދުކިބައިން ސަލާމަތް ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ރީނާ ބުންޏެވެ. ހަމީދު އެއައި ރުޅިން ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ރީނާގެ ކަންފަތް މަތީގައި ޖެހިއެވެ. އެއާއެއްކޮށް ރީނާގެ އަނގައިން ލޭއަންނަން ފެށިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރިނާ އޭނާގެ ހިތްވަރު ބަދަލެއް ގެންނަށް ބޭނުން ނުވިއެވެ.

'' ހެވޭ މެރިޔަސް، މިބުނީއެއްނު ބޭނުމެއްނެތޭ!'' ރީނާ ރޮމުން ވާހަކަ ދެއްކަމުން ދިޔައެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ހަމީދަށް އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ފެނުނެވެ.

'' މަށެއް ހިޔެއް ނުކުރަން ހަމީދަކީ ތިހާ ނުލަފާ ގޯސް މީހެއްކަމަކަށް! ދަރިފުޅާ ރީނާ މިކޮޅަށް އާދޭ!'' އިސްމާއިލް ދެރަވަފައި ބުންޏެވެ. ރީނާގެ އަގައިން އަންނަމުންދިޔަ ލޭ ހަމީދުގެ މަންމަ ސަކީނާ ފޮހެލައިދިނެވެ.

'' ދަރިފުޅާ ރީނާއަށް މިހެން ހާދާކަށް ނުވާނެއެއްނުން! މިކަހަލަ ރަނގަޅު އަތްބަކު ކޮންތާކުންތަ ދަރިފުޅު ހޯދާނީ؟ ތީތަ މަންމަމެން ދަރިފުޅަށް ދިން ތައުލީމާ ތަރުބިއްޔަތަކީ؟ ސަކީނާ ދެރަވަފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' މަންމަމެން އަހަރެންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާއި ބެހޭނެ ކަމެއްނެތް؟'' ހަމީދު ވާހަކަ ދެއްކީ ރުޅިވެރިކަމާއެކުގައެވެ.

'' އަހަރެމެން މީގެ ކުރިން ހަމީދުގެ ދިރިއުޅުމާއި ނުބެހެމެންނުން؟ އެކަމަކު މިހާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔުމުން އެކައްޗެކޭ ވެސް ނުބުނެ ނުހުރެވޭނެ.'' އިސްމާއިލް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ބުނެލިއެވެ.

'' ދަރިފުޅު ތިގޮތަށް ތިކަންތައް ތިކުރަނީ ކީއްވެގެންތަ؟ ބައްޕައާއި މަންމަ ދަރިފުޅަށް ނުދެނީ ކޯއްޗެއް؟ އަހަރެމެން ތިގޮތަށް ޒުވާބުކޮށް އަނިޔާ ކުރިތަން ދެކުނިންތަ؟'' ހަމީދަށް ވިސްނައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްމާއިލް ބުންޏެވެ.

'' ބައްޕައަށް ދެން ފެންނަނީ ދަރިފުޅުގެ މަންމަމެންގެއަށް ދާން.'' ރީނާ ކައިރިއަށް އަސްފައި އިސްމާއިލް ދެރަވެފައި ބުންޏެވެ.

'' ލައްބަ! އަޅުގަނޑުވެސް މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ ތިގޮތް.'' ރީނާ އެކަމާ އެއްބަސް ވިއެވެ. އަދި ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރީނާ އޭނާގެ ފޮއްޓަށް އެއްޗެހި އެޅުމަށް އުޅެގަތެވެ. އޭނާ މިކަން ކުރުމުން ހަގީގަތުގައި ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހާލަތު މިނޫންގޮތަކަށް ތަނެއް ނުދެއެވެ. މިރެ އަކީ އޭނާގެ ހަޔާތަށް އައި އެންމެ ހިތާމަ ވެރި ރެއެވެ. އަލަތު ފިރިމީހާގެ ގެއިން ދާންޖެހޭތީއެވެ. ކުރާނީ ކީންހެއްޔެެވެ؟ މިހާރު ހަމީދު އާއި އިނދެގެން އުޅެން ރީނާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ! އެދިރިއުޅުމުން އޭނާއަށް އުފަލެއް ނުލިބޭނެތީއެވެ! އަނިޔާ އާއި ވޭނާއި ހިތާމަ ނޫން އެއްޗެއް ނުލިބޭނެކަން އެނގޭތީއެވެ. ރީނާ މަޑުމަޑުން އޭނާގެ ފޮށި ހިފައިގެެން ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ހަމީދު ހުރިތާގައި ހުއްޓެވެ. ރީނާ ދާށޭ ވެސް ނުވަތަ ނުދާށޭވެސް ނުބުނެއެވެ. އިސްމާއިލް ރީނާގެ ފޮށި އަތުލުމަށްފަހު އެހިފައިގެން ރީނާ ގެއަށް ލައިދިނުމަށް ހިނގައި ގަތެވެ. ރީނާވެސް އިސްމާއިލްގެ ފަހަތުން ދަމުން އެގެޔަށް އެންމެ ފަހުގެ އަލްވަދާއުކިޔަމުން ހިނގައިގަތެވެ.

'' ދަރިފުޅާ! ކިހިނެތްވީ؟'' ރީނާ އޭނާގެ ފޮށިހިފައިގެން އައުމުން އައިމިނަ ސުވާލުކުރިއެވެ. ރީނާ އެއައި ގޮތަށް އައިސް އައިމިނަގެ ގައިގައި އޮޅުލައި ގަތެވެ. އޭނާގެ ދެލޮލުން ހިފެހެއްތުމެއްނެތި ކަރުނަ އަންނަން ފެށިއެވެ. އައިމިނަ އޭނާ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިއެވެ.

'' ދަރިފުޅާ ރީނާ! ކިނެތްތަވީ؟ ހަމީދު ވަރިކުރީތަ؟ އައިމިނަ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ރީނާ ނޫނެކޭ ބުނާގޮތަށް ބޯ ދެފަރާތަށް އަބުރާލިއެވެ. އައިމިނަ އަވަހަށް ރީނާގޮވައިގެން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

'' ދަރިފުޅާ! ކިހިނެތްތަވީ؟ މަންމަގެ ކައިރިގައި ބުނީމައެއްނު އެނގޭނީވެސް.'' އައިމިނަ ދެރަވެފައި ބުންޏެވެ.

'' މަންމާ.........'' ރީނާ ރޮމުން އޭނާގެ އަނގަމަތީގައި ދުޅަވެފައި ހުރިތާގައި އަތްއެޅިއެވެ.

'' އޭނާ ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކުރީތަ؟'' ރީނާގެ މޫނުގައި ފިރުމަމުން ބުންޏެވެ.

'' އާނ! މަންމާ.... އަހަރެން ދެން..... ބޭނުމެއް...... ނޫން އޭނާއާއި އެއްކޮށް ދިރިއުޅެން...'' ރީނާ އޭނާގެ މަންމަގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓަމުން އަސަރާއެކު ބުންޏެވެ. ވަގުތަކީ މޫސަ އަސްރު ނަމާދަށްފަހު ގެއަށް އައިވަގުތެވެ.

'' ބައްޕާ! ދައްތަ އެބައުޅޭ މިގެއަށް ފޮށިހިފައިގެން އައިސް.'' މޫސަ ގެއަށް ހަމަ ވަނުމާއެކު ރީނާގެ ކޮއްކޮ ބުންޏެވެ.

'' މިހާރު ކޮބާ ދައްތަ؟'' މޫސަ އެއްސެވެ.

'' ކޮޓަރީގައި.''

'' ކިހިނެތްވީ؟'' ކޮޓަރިއަށް ވަންނަމުން މޫސަ އެހިއެވެ.

'' ކިހިނެތްވާނީ! އެ ހަމީދު ކިޔާ މީހާ އެފަކީރު މަރާލާފައެއްނު މިއޮތީ!'' އައިމިނަ ރީނާގެ އަނގަމަތީގައި ދުޅަވެފައިވާ ތަން ދެއްކިއެވެ.

'' ބައްޕަ އޭރުވެސް ބުނީމެއްނު އޭނަ ރަނގަޅެއް ނުވާނެޔޭ! މިހާރު ދަރިފުޅަށް އެގިއްޖެއެއްނު އޭނާގެ ގޮތް. ދަރިފުޅު މިހާރު ތިނިންމަނީ ކޮންގޮތަކަށް؟'' މޫސަ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ޖެހިފައިވާ ހާލުފެނިފައި ދެރަވިއެވެ.

'' ބައްޕާ އަޅުގަނޑަށް މައާފު ކުރޭ! އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ކިބައިން ވަކިވާން.'' ރީނާ އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިދެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' ތިއީ ދަރިފުޅަށް ފެންނަގޮތްނަމަ ބައްޕަގެ މައްސަލައެއްނެތް. އެހެންވީމާ މާދަން ތިކަމާ އުޅޭނަން. ދެން ހުއްޓާލާ.'' ރީނާގެ ކޮނޑުގައި ފިރުމަމުން މޫސަ ބުންޏެވެ.

އެރެއެވެ. ރީނާ ކޮޓަރީގައި އޮއްވާ ފޯން ރިންގުވާން ފެށިއެވެ. ރީނާއަށް އެއީ ހަމީދުގެ ފޯނެއްކަން އެނގުނެވެ. އެހެންވެ ފޯން އެންގޭޖް ކޮއްލިއެވެ. ނަމަވެސް ތޫހާގެ ފޯނެއްވެސް އަތުވެދާނޭތީ އަނެއްކާވެސް ފޯނުގެ އަތްގަނޑު ބޭއްވިއެވެ. ފޯން ހަމަބޭއްވިތަނާ ފޯން ރިންގުވާން ފެށިއެވެ.

'' ހަލޯ'' ރީނާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.

'' ރީނާތަ؟ ފޯން ނުބާއްވައްޗޭ! އަހަރެން މިދައްކާ ވާހަކައެއް އަޑުއަހާބަލަ.'' ހަމީދު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ހަމީދު ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ!'' ރީނާ ހަމީދުއަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.

'' ރީނާ މަޑުކޮށްބަލަ! އަހަރެންނަށް މައާފުކުރޭ. އަހަރެން ދެން އެގޮތަކަށް ކަންތަކެއް ނުކުރާނަމޭ. ހުވާކޮށްފަ މިބުނީ.'' ހަމީދު ދެރަވެފައި ބުންޏެވެ.

'' މިހާރު މާބޮޑަށްވެސް ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ. އަހަރެން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލިބޭނެކަމަކަށް އުންމީދު ނުކުރާތި! އަހަރަމެން ދެމީހުންގެ ކަންތަށް ދެން ނިންމާނީ ކޯޓުން.'' ރިނާ އެހެން ބުނެފައި ފޯނު ބޭއްވިއެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ވުމާއެކު ގެއްލި ނުހޯދުނު މީހުންގެ އަޔާޒުވެސް ހިމެނުނެވެ. ރީނާގެ ހިތަށް އިތުރަށް އަސަރު ކުރުވިއެވެ. ރީނާ އަބަދު އިންނަނީ ދެރަވެފައެވެ. ފިކުރު ކުރުމުގައެވެ. އެނާއަށް ލިބިފައިވަ ހިތާމަތައް ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ.

ހަމީދުގެ ކިބައިން ވަރިވުމަށް އާއިލާއާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ދިޔައީ ބަލަމުންނެވެ. ޚުލްޢު ވަރިޔަކަށް ވާތީ އަބިމީހާ އާއިފިރިމީހާ ވަކިން ބައްދަލުކޮށް އެތައް ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިއްޖެއެވެ. ރީނާ ހަމީދުގެ ކިބައިން ވަރިނޫން ކަމެއް ނޭދެއެވެ. އެތައް ބައިވަރު ސަބަބުތަކާއި ހެދިއެވެ. ގާޟީއަށް ހަމީދާއި އިނދެގެން ނޫޅެވޭނެކަން ބުނެދިން ސަބަބުތަކުގެ އިތުރުން ރީނާ ވަނީ ހަމީދާއި ބެހޭ އެހެން ވާހަކަތައް ސިއްރު ކޮށްފައެވެ. އެކަން ހާމަކުރަން އޭނާއަށް ކެރިކުޅަދާނަވެގެން ނުވެއެވެ. އެއީ ހަމިދަށް އޭނާގެ ފަރާތުންދޭ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދެހަފްތާއަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ މިމައްސަލަ ނިމިގެން ދިޔައީ ރިނާގެ ކޮޅަށެވެ. ގާޟީ ނިޔާއިއްވެވީ ރީނާ ނުރުހޭ ސިފަތަށް ހަމީދުގެ ކިބައިގައި ހުރުމާއެކު އެދެމީހުން ގުޅިގެން ނޫޅެވޭނެތީވެ، ހަމީދު ރީނާއަށް ދިން ރަން، ހަމީދަށް އަބުރާ ދިނުމަށް ޝަރުތުކޮށް ޝަރުއީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އެދެމީހުން ވަރިކޮށްލިއެވެ.

ދުވަސްތައް މާޒީވަމުން ދެއެވެ. ރީނާގެ ކަމަކީ އަބަދު ފިކުރުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހަކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ރަނގަޅުވަމުން ދިޔައެވެ. މިހާރު ގޭތެރޭގެ އެކި ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވަމުން ދެއެވެ. ކޮއްކޮމެންނާއެކު ހިނގާލަން ދިޔުން ފަދަ ކަންތަށް ކުރެއެވެ. މިއަދު ރީނާ އޭނާގެ ކޮއްކޮމެން ގޮވައިގެން ހިނގާލަން ދިޔުމަށް ނިންމިއެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ކަންތަކުން އޭނާއަށް އުފާވެރިކަން ލިބުމަށް ވުރެ އެނާގެ މާޒީ އިޔާދަ ވަމުންދެއެވެ. އަޔާޒް އާއި އެކު މަޖާކުރަމުން ހިނގާލަން ދާދިއުމެވެ.

އެވަގުތު ރީނާ ހިތްފަސޭހަ މައިޒާނުގައިހުރި ސްޓޭޖް މަތީގައި އިށީދެ އިންދާ، ކުދިބަޔަކު މަޖާކޮށް އައިސްކޯން ބޯން ތިއްބާ ފެނުނެވެ. އޭނާގެ ހަނދާނަށް އައީ އަޔާޒް އާއި އެއްކޮށް އައިސްކޯން ބޯންތިބި ވަގުތެވެ. އަޔާޒް ބޯން ހުރި އައިސްކޯން އަޔާޒްގެ މޫނުގައި ހާކާލަާފައި އޭނާ ދުއްވައިގަތެވެ. އަޔާޒްވެސް އޭނާގެ ފަހަތުން ދުވަމުން އައެވެ. އެހިނދު ރީނާއަށް ހެވުނެވެ. ނަމަވެސް ހިތަށް ކުރީ އިތުރު ފުންއަސަރުތަކެކެވެ. މިހާރު އެއުފާތަށް ދިން މީހާ ފެންނަހިސާބަކު ނެތެވެ. ދުރަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މާދުރަށް ހިނގަށްޖެއެވެ. އޭނާވަނީ ރީނާއަށް އަބަދުގެ އަބަދަށް އަލްވަދާއު ކިޔާފައެވެ. މިހާރު އެޚިޔާލުތަށް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެޚިޔާލުތަކުން ކުރެވޭނެ މާބޮޑު ފައިދާއެއްނެތެވެ. އެކަމުން އޭނާއަށް ކުރަންޏާވެސް ގެނުވާނީ އިތުރު ހިތްދަތިކަމަކާއި ހިތާމައެވެ. ރީނާގެ ޚިޔާލުތަށް މިހާތަނަށް ދިޔައިރު އޭނާއަށް ހުރީ ރަނގަޅަށް ވެސް ރޮވިފައެވެ.

'' ރޮނީތަ؟..... ހިތާމަނުކުރޭ! މިތާ ކީއްތިކުރަނީ؟'' މީހަކު އެހެން ބުނުމުން ރީނާ އެއަޑުއައި ދިމާއަށް އެނބުރުނެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ.

'' އަޔާ....! '' ރީނާއަށް އެހައިރާން ކަންމަތީގައި ބުނެލެވުނެވެ.

'' ދެރަނުވައްޗޭ! އަދި ހިތާމަ ނުކުރާތި! އަހަރެން ރީނާ ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ހުންނާނަން. އެކަނިތަ؟'' އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ.

'' ނޫނޭ! ކޮއްކޮމެންނާއި އެއްކޮށް އައިސް....މިއުޅެނީ..........'' ރީނާ އޭނާގެ ކޮއްކޮމެންނަށް އިޝާރާތް ކޮއްފައި އަޔާޒް އިށީދެ އިންދިމާއަށް ބަލާލި އެވެ. ރީނާއަށް ކުއްލި ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނެވެ. އަޔާޒެއް ނެތެވެ. އެއީ އޭނާ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ! އެއީ އަޔާޒެއް ނޫނެވެ. އެއީ އޭނާގެ ސިނކުޑިއަށް ވެރިވި ޚިޔާލެކެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ފައިބައިފައިވާ ކަރުނަތަށް ދެއަތުން ފޮހެލުމަށްފަހު، ކޮއްކޮމެން ކުޅެމުން ދާތަން ބަލަން އެދިމާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ.......

ދެމަސްދުވަސް ހިތާމައިގައި ފާއިތުވެގެން ދިއުމަށްފަހު މިހާރު ރީނާ ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅިންހެން ހަމަޔަކަށް އެޅިފައެވެ. ސަރުކާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުން އޭނާ އުޅެމުންދަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށެވެ. އެހާމެ ހަމަޖެހިގެންނެވެ.

މިއަދަކީ ތޫހާ އޭނާގެ ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު މާލެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދުވަހެވެ. ރީނާގެ ހަޔާތަށް ކުރިމަތިވި ހިތާމަތަކުގައި އޭނާއަށް ބައިވެރި ނުވެވުނީތީ އޭނާ ދެރަވެއެވެ. ނަމަވެސް ރީނާވަނީ ތޫހާއަށް ހުރިހާ ވާހަކަތަކައްހެން ފޯނުން ކިޔައިދީފައެވެ.

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ވައިގެ ބަނދަރުން މާލެއަށް އޮތް ފްލައިޓަށް މީހުން އަރަމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ތޫހާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ފްލައިޓުގެ ތިންވަނައަށް ހުރި ސީޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވާތް ފަރާތުގެ ވިންޑޯސީޓް ގައި އިށީނދެއިން ފިރިހެން މީހާއަށެވެ.

'' ނުވާނެވެ! އެއީ އޭނާއެއް ނޫނެވެ! އެއީ އަޔާޒެއް ނޫނެވެ! އޭނާވަނީ ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހާ އަޔާޒް އާއި ހާދަވައްތަރެވެ.'' ތޫހާ އޭނާ ހުރެވުނުތަން އެނގުނީ ފްލައިޓްގެ އެއާރ ހޮސްޓެންޓަކު އިށީނުމަށް އިޝާރާތް ކުރުމުންނެވެ. ތޫހާ ކުޑަކޮށް ލަދުވެސް ގަތެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިށީނުމުގެ ކުރިން އަނެއްކާވެސް އެމީހާއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ.

ބޯޓް މާލެއަށް އާދެވުމާއެކު އެމީހާއާއި ބައްދަލު ކޮށްލުމަށް ތޫހާ ބޭނުންވިއެވެ. އެއީ ކާކުތޯއެވެ؟ ކޮން ޤައުމެއްގެ މީހެއް ތޯއެވެ؟ ނަމަވެސް އެކަން އޭނާއަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެމީހާ މާކުރިން ހިނގައްޖެއެވެ.

ފާތުމައާއި އިބްރާހީމް ތިބީ ޓީވީ އެމް ޕްލަސްގެ ދޭއްގެ ޚަބަރަށް ގެއްލިފައެވެ. އެދެމަފިރިން މިހާރު އަޔާޒްގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނެތް ކަހަލައެވެ. އޭނާ ނެތްތަން ގޭތެރެއިން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދެއްކިޔަސް އެކަން ފަޅުފިލާނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. އެދެމީހުންގެ އަނެއް ދަރިފުޅު ހުރީ އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ކިޔަވާށެވެ. އޭނާއަށްވެސް އަދި އާދެވޭނީ ހަމަސް ދުވަސް ފަހުންނެވެ. ފާތުމަ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކިޖެހީމައެވެ. ފާތުމަ ދޮރުހުޅުވުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. އޭނާ ދޮރު ހުޅުވުމާއެކު ސިހިގެން ދިޔައެވެ. މިއުޅުވެނީ ހުވަފެނެއްގަ ހެއްޔެވެ؟ ފާތުމަ ހިތާހިތާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ނޫނެކެވެ! އެއީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަޔާޒެވެ.

'' މަންމާ.'' އަޔާޒް ފާތުމަގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ.

'' ތިއީ ހަމަ ދަރިފުޅުތަ؟'' ފާތުމައަށް ޤަބޫލައްވެސް ނުކުރެވުނެވެ.

'' އާނ! މަންމާ މިއީ އަހަރެންނޭ.'' އަޔާޒް އެހެން ބުނުމުން ފާތުމައަށް އުފަލުންގޮސް ރޮވުނެވެ.

'' އިބްރާހީމް މިހިރީ ކާކުތަ؟'' އަޔާޒްގެ ބައްޕައަށް ގޮވަމުން ބުންޏެވެ. އިބްރާހީމް އެފަރާތަށް އެބުރިލި ތަނާ އޭނާއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އޭނާގެ ކުރިމަތިން މިފެންނަނީ ހަޤީގަތެއް ބާވައެވެ؟

'' ބައްޕާ.'' އަޔާޒް ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ. އިބްރާހީމްއަށް ހުރެވުނީ ހަމަ އެހުރި ގޮތަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މަޑުމަޑުން އޭނާގެ އަތް އަޔާޒްގެ މޫނުގައި ޖެއްސިއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅެވެ. އެމީހުންގެ ދިރިއުޅިމުން ގެއްލިގެން ދިޔަ ދަރިފުޅެވެ.

'' ދަރިފުޅާ އަޔާޒް.'' އިބްރާހީމް އުފަލުންގޮސް ފޮޅޭވަރުވިއެވެ. އޭނާގެ ގަޔާލާ ފިއްތާލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން އަޔާޒްގެ ގައިގައި ފިރުމަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެވަގުތު އެމަންޒަރު ބަލަން ހުރެވުނު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ބުނަން ނޭނގޭފަދަ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ދަރިވަންތަ ކުލުނަކީ ކޯއްޗެއްކަން އެނގޭނެވެ. އެތައް އިރެއްފަހުން އިބްރާހީމް ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.

'' ކޮންތާކުތަ ދަރިފުޅު އުޅުނީ؟''

'' ބައްޕަމެންނަށް އެކަން ތަސައްވަރުވެސް ނުކުރެވޭނެ.'' އެއާއެކު އެވަހަކަތައް ކިޔައިދޭން ފެއްޓިއެވެ.

''އޭ ރީނާ! އާދެ ބަލަ މިގެއަށް، ދެންމެގަ މާލެއަށް މިއައީ. އަދި ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް އެބައޮތް ދައްކަންވެފަ.'' ރީނާއަށް ފޯނުކޮށްފައި ތޫހާ ބުންޏެވެ.

'' އެންމެ ރަނގަޅު. މިހާރު މިދަނީ.'' ފޯން ބާއްވަމުން ރީނާ ބުންޏެވެ.

'' އައްސަލާމް އަލައިކުމް.'' ރީނާ ތޫހާ މެންގެ ގެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނެވެ.

'' ރީނާ އާދޭ އިށީންނަން.'' ވަނުމަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ތޫހާ ބުނެލިއެވެ.

'' ކޯއްޗެއް ގެންނާނީ ރީނާގެ ފޭވަރައިޓް ކޯކްތަ ނޫނީ ކޮފީއެއްތަ؟'' ތޫހާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއާއި ބައްދަލުވުމުން ހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ.

'' ދެން މިވަގުތަކު ނޫންދޯ. ބުނަން އުޅުނު ވާހަކަ ބުނެބަލަ.''

'' ރީ އަކަށް ގަބޫލެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަންނޭނގޭ އަހަރެން ބުނަން މިއުޅޭ ވާހަކައެއް.''

'' ބުނީމައެއްނު އެނގޭނީ ވެސް.''

'' އަހަރެންނަށް ހަމަލޮލުން ފެނުނު މީހެއްގެ ވާހަކައެއް ބުނަން މިއުޅެނީ.'' ކޮޓަރީގެ އެނދުގައި އިށީންނަމުން ތޫހާ ބުންޏެވެ.

'' ކޮން މީހެއް ފެނުނީ. އަނެއްކާ..........'' ރީނާ ދިމާކޮއްލިއެވެ.

ނޫނޭ! އެކަހަލަ ކަމެއްނޫން.'' ތޫހާ އެވާހަކަތަށް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ.

'' ނުވާނެ އެހެނެއް! ކިހިނެތްތަ އެމީހަކު އަޔާޒަށް ވާންވީ؟ މީގެ ތިންެމަސްކުރިން ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި އޭނާވަނީ ގެއްލި މަރުވެފައެއްނު!'' ރީނާ އެވާހަކަތަށް ގަބޫލެއްނުކުރިއެވެ.

'' އަހަރެންނަކަށްވެސް ތިކަން އެނގޭ! އެކަމަކު އެމީހާ އަޔާޒް އާއި އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތޭ. ޤަބޫލު ކޮށްބަލަ.'' ތޫހާ ކިޔައިދިނެވެ.

'' ކިހިނެތްތަ އެހެންވާންވީ! އޭނަ އައިނަމަ މަށަށްވެސް އަންގާނެއެއްނު.'' ރީނާއަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ.

'' ދެން މިވާހަކަ ހުއްޓާލާ. މިހާރު ކޮބާތަ ހަމީދު.'' ތޫހާ މައުޟޫ ބަދަލުކޮށްލިއެވެ.

'' މީގެ ދެހަފްތާ ކުރިން އޭނާގެ ގޭގައި ރައްޓެހިންނާއެކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ތިއްބާ ސިފައިން އަތުލައިގެންފި. ކޮބާތަ މަންމަ.'' ރީނާ އެވާހަކަތަށް އިތުރަށް ކިޔައިދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

'' މިހާރު ވާނެ ބަދިގެ ފަރާތުގައި.'' ތޫހާ ބުންޏެވެ.

'' ހިނގާބަލަ މަންމަމެން ގާތަށް.'' ރީނާ އެދުނެވެ.

އަޔާޒް އޭނާގެ ގޭގައި ހޭދަވެގެންދިޔަ ވަގުތުތައް ކިތައްމެހާވެސް އުފާވެރި ގޮތުގައި ހޭދަކުރިއެވެ. ފާޚާނާއަށް ވަދެ ފެންވެރާލައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ނާޝްގެ މޮބައިލަށް ގުޅައިލިއެވެ. ނާޝް އޭނާގެ ފޯން ރިންގުވުމުން އެއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ބަލާލިއިރު ފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭއޮން އެއީ އަޔާޒްގެ ކޯލެއްކަން އެނގެން އޮތެވެ.

'' އަޔާޒް؟'' ނާޝް މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. އަދި ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.

'' ހަލޯ''.

'' ހަލޯ ނާޝްތަ؟ މިއީ އަޔާޒޭ.'' އަޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' ކާކު.'' ނާޝްއަށް އެއަޑު އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކާކުކަން ޔަޤީން ކުރަން ބޭނުންވިއެވެ.

'' މިއީ އަޔާޒްއޭ!'' އަޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

'' އަޔާޒް ކިހިނެއްތަ؟'' ނާޝްގެ ހިތުގައި މަތިމައްޗަށް ސުވާލުތައް އުފެދެމުން ދިޔައެވެ.

'' ދެންއަކަހަލަ ގޮތެއް، ތިހިރީގޭގަތަ؟''

'' އާނ!'' ނާޝް ޖަވާބުދިނެވެ.

'' މިގެއަށް ޖައްސާލަދީބަލަ.'' އަޔާޒް އެދުނެވެ.

'' އާނ! މިހާރު މިދަނީ.''

އަޔާޒް އޭނާގެ ކާރުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. އެވަގުތު ސައިކަލުގައި ނާޝް އަންނަތަން ފެނުނެވެ. ނާޝް އަޔާޒްއާއި އަރާ ހަމަވުމުން އޭނާއަށް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. އެހައިރާންކަންމަތީ ހުރެ ހިތައްއެރިއެވެ.

'' މިއީ އަޔާޒް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އޭނާ ބާއެވެ؟ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތެވެ.''

'' އަޔާ ކިހިނެތްތަ؟ ކޮންތާކުތަ ތިއުޅުނީ.'' ނާޝް ފުރަތަމަވެސް ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ.

'' ތިވާހަކައެއް ނޫނޭ މުހިންމީ، މިއުޅެނީ މަޖާކޮށްލަން ރިސޯޓަކަށް ދާންވެގެން. ދެވޭނެތަ؟'' އަޔާޒް ނާޝް އަށް ދަޢުވަތު ދިނެވެ.

'' ސޮރީ މިވީކަކު ނެތޭ ދެވޭކަށް މިދުވަސް ކޮޅު ވަރަށް ބިޒީވާނެ. އަނެއްކާ ކޮން ރިސޯޓަކަށް ދާންތަ ތިއުޅެނީ.'' ނާޝް އޭނާގެ އުޒުރު ހާމަ ކުރިއެވެ.

'' މިއުޅެނީ ސަން އައިލޭނޑަށް ދާންކަމަށް. މަންމަވެސް ދާނެ.'' އަޔާޒް ބުންޏެވެ.

'' އަޔާއަށް ތިނޫން ރިސޯޓަކަށް ނޫނީ ނުދެވޭނެދޯ. އޭރުން އަޔާޒަށް މަޖާ ކުރެވޭނެތަ؟'' ނާޝް ދިމާ ކޮށް ލިއެވެ.

'' އާނ! މަންމަމެން ދިޔަޔަސް މަބޭނުން ކަމެއް ކުރެވޭނެ.'' އަޔާޒް ޖަވާބުދިނެވެ.

'' ކޮބާ ރީނާ އާއި ބައްދަލުވެއްޖެތަ؟ އޭނަ ސިންގަލްއޭ!'' ނާޝް މަޢުޟޫ ބަދަލު ކޮށްލިއެވެ.

'' އުނހު އަދި ތިކަމާއި ނުއުޅެވޭ، ނޭނގޭ ރީނާ އަހަރެންނާއި ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއްވެސް.'' ދެރަވެފައި ހުރެ އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ.

'' އޭނާއަށް ގުޅާބަލަ ޔަޤީން މިހާރު އޭނާ ލިބޭނެކަން.'' ނާޝް ޚިޔާލެއްދިނެވެ.

'' ދެންފަހުންދޯ މިތާގަ ތިބޭނެ ކަމެއްނެތޭ، ހިނގާ ކާންދާން. މަންމަ ހުންނާނެ ވަރަށް މީރުކޮށް ކައްކާފަ.'' ނާޝް ގޮވައިގެން ގެއަށް ވަންނަމުން އަޔާޒް ބުންޏެވެ.

ހަގީގަތުގައި އޭނާވެސް ބޭނުންވަނީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ރީނާއާއި ބައްދަލު ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރީނާއާއި ބައްދަލުވުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަޔާތަށްއައިސްދާނެ ހަމަލާއަކަށް އަދި އެހުރީ ތައްޔާރު ނުވެވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަނޑުގެ ގަދަވަޔާއި އޮޔަށް ބެލުމެއް ނެތި އެކަމަށް އޭނާ ކުރިމަތިލާންހުރީ އަޒުމް ކަޑައަޅައިގެންނެވެ. ހިތް އޮތީ އެކަމަށް އެދިއެދިއެވެ.

މާލެއިން ފުރިތާ ތިރީސް މިނިޓްގެ ތެރޭގައި އަޔާޒްމެންނަށް ސަންއައިލެންޑަށް ދެވިއްޖެއެވެ. އެރީތި ހިތްގައިމު މާހައުލަށް އަޔާޒް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. މިއީ ހަމަ ރާއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ ހާދަ ހާ ވާ ރީއްޗެވެ! ޓީވީން ރިޒޯޓްތަށް ފެނުނަސް މިހާރީތި ފުރިހަމަ ތަނެއްކަމަށް އޭނާ ނުދެކެއެވެ. ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ހަމަ އަންނަންވެގެންނެވެ. އަޔާޒްގެ ފައި ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބީހިލި ވަގުތު މިނިވަންކަމުގެ އިހުސާސް ހަށިގަނޑުގެ އެއްމެ ހިމަނާރަށްވެސް ކުރިއެވެ.

'' މުޅިދުވަސް އެއްކޮށް ހޭދަކޮށްލާނީ މިހުދު ދޮންވެލި ގަނޑުގެ މަތީގަ.'' އަޔާޒް ހިތާހިތާ ކިޔާލިއެވެ.

'' ދަރިފުޅާ އަވަހަށް އާދޭ، މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިއްޖެ. ދެން ދާންވީ ކޮޓަރިއަށް.'' އަޔާޒްގެ މަންމަ ފާތުމަ ގޮވައިލިއެވެ.

'' މުޅިދުވަސް ކޮޓަރީގަތަ ހޭދަކުރަންވީ؟'' އަޔާޒް ސަމާސާ ކޮށްލިއެވެ.

'' ހާދަ ލާނެތް ކުއްޖެކޭ! ނޫނޭ ދަރިފުޅު މުޅިދުވަސް އެކީގައި ރަށްވަށާ ހިނގާނީ.'' ފާތުމަ އަޔާޒްގެ ކޮޑުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ފާތުމަ އޭނަގެ ދަރިފުޅު އެބުރިއައުމުން ހުރީ އެހާމެ އުފަލުންނެވެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އަލުން އެބުރި އައިކަހަލައެވެ.

މެންދުރުގެ ކެއުމަށްފަހު އަޔާޒް މޫދަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. މާލޭގެ އުނދަގޫ، ހަލަބޮލި މާހައުލުން ސަލާމަތްވެފައި ހުރީތީ އޭނާ ހިނގަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް ފިކުރެއް ޚިޔާލެއްނެތިއެވެ. އެވަގުތު އެހިތްގައިމު މާހައުލު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން ދިޔަކަހަލައެވެ. މޫދާ ކައިރިގައި ހުދުދޮންވެލިގަޑު މަތީގައި އޭނާއަށް ފުރަގަސްދީގެން އިށީނދެ އިން އަންހެންކުއްޖާ އަޔާޒްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ.

ބޭއިޚުތިޔާރުގައި އަޔާޒް މަޑުމަޑުން އެދިމާއަށް ހިނގައިގަނެވުނެވެ. ސިއްރު ސިއްރުން އެކުއްޖާގެ މޫނުފެނޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ލޯ އެވަގުތު ސަމާލުކަންދިނީ އެހެން އެއްޗަކަށެވެ. އެއީ އެކުއްޖާ ލައިގެން އިން ޓީ.ޝާ ޓަށެވެ. ލޯބުނާ ކަހަލައެވެ. އެއީ ރީނާގެ ޓީ.ޝާޓެވެ.

'' އާނއެކެވެ! އެއީ ރީނާ އާންމުކޮށް ގޭގައި ލައިގެން އުޅޭ ވައްތަރުގެ ނޫކުލައިގެ ޓީ.ޝާޓެވެ. ނޫނެކެވެ! އެހެނެއް ނުވާނެވެ! އެއީ ރީނާ އަކަށް ނުވާނެވެ. އެވައްތަރުގެ ޓީ.ޝާރޓުތައް އެހެންމީހުންވެސް ލައިގެން އުޅޭނެތާއެވެ. އެކަމަކު މިއީ ރިނާ އެންމެ އަންނަން ބޭނުންވާ ރިސޯޓެވެ.''

އަޔާޒް މަޑުމަޑުން އެކުއްޖާއާއި ކައިރި ވެލިއެވެ. ރީނާ އޭނާގެ ހަޔާތަށް އައި ގަދަ ކޮޅިގަނޑަށްފަހު އަމާން މާހައުލެއްގައި ހިތް ހަމަ ޖައްސާލުމަށް އޭނާގެ ސިނކުޑި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް، ކޮންމެވެސް މީހަކު އޭނާގެ ފުރަގަހުގައި ހުރިހެން ހީވެގެން އެދިމާއަށް އެބުރިލިއެވެ. ރީނާ ސިހިގެންގޮސް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ.

'' އަޔާޒް......'' ރީނާ މަޑުމަޑުން ބުނެލެވުނެވެ.

'' ނޫން ތިއީ.... އަޔާޒެއް ނޫން. މިއީ އަނެއްކާވެސް އަހަރެންގެ ސިކުޑިއަށް ވެރިވެފައިވާ ޚިޔާލެއް.'' ރީނާ ހިތާ ހިތުން ބުނެލެވުނެވެ. އެއާއިއެކު އަނެއްފަރާތަށް އެބުރިލިއެވެ.

'' ރީނާ.'' އަޔާޒް ގޮވައިލިއެވެ. ރީނާގެ ކަންފަތުގައި އެއަޑު ޖެހުމާއެކު އެއީ އަޔާޒްގެ އަޑުކަން އެނގުނެވެ. ނަމަވެސް ހިތުގައި އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

'' ތިއީ.... ހަމަ އަޔާޒްތަ؟'' ރީނާއަށް ކުރި ފުންއަސަރުން ބުނެލެވުނެވެ.

'' އާނ! މީ އަހަންނޭ. ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭތަ؟'' އަޔާޒް ރީނާ އާއި ކައިރިވެލަމުން ބުންޏެވެ.

'' ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން! އަހަރެން ދަންނަ އަޔާޒް މީގެ އެތަކެއް ދުވަހެއް ކުރިން ވަނީ މަރުވެފަ. ތިއީ އަޔާޒެއް ނޫން!'' ރީނާއަށް ރޮވުނެވެ. އަޔާޒްއަށް އެމަންޒަރު ބަލާކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ.

'' މިއީ އަހަންނޭ. ގަބޫލުކޮށްބަލަ، ހަދާންވޭތަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަހަރެންދިން ފިނިފެންމަލުގެ މަތިން އަދި އަހަރެން.... ޖަލުގަ ހުއްޓާ ފޮނުވި ސިޓީގެ މަތިން ހަދާން އެބަހުރިތަ....؟'' އަޔާޒް ހިތްވަރުކޮށްފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

ރީނާ އަކަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި މިހިރީ ހަމަ އެއިންސާނާ އެވެ. އޭނާދެކެ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވި އިންސާނާއެވެ. އެހަދާންތަކާއި ދުރަށް ނުދެވުނު ފަރާތެވެ. އޭނާއަށް ޓަކައި ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރިފަރާތެވެ. އޭނާ އެމީހަކަށް ބޭވަފާތެރިވި ފަރާތެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ބަދަލު ހިފުމަށް ނޭދި، އޭނާގެ ލޯބި ދެވަނަފަހަރަށް ހޯދަން އައި މާތް އިންސާނާއެވެ. އެވަފާތެރިޔާއެވެ.

ރީނާއަށް އޭނާގެ ނަފްސް ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަގޮތަކަށް އައިސް އަޔާޒްގެ ގައިގައި ބައްދައިގަނެވުނެވެ. އޭނާގެ މުޅިހަށިގަނޑާއި އަޔާޒްގެ ހަށިގަނޑާލައި ބާރަށް ފިއްތާލިއެވެ. އަޔާޒްއަށް ވެސް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ ކޮޑުމަތީގައި އޮވެގެން އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތަކުން ފޯކުރަމުން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު އެމަންޒަރު ބަލަން ހުރެވުނު ކޮންމެ މީހަކަށް ފުން އަސަރު ކުރުވާނެވެ. ނުކުރާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. މިއީ އެދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުލްޒާރުގެ ގަސްތަކުގައި ކުރިލާންފެށި ވަގުތެވެ.

'' ރީނާ! އަހަރެންދެކެ.........'' އަޔާޒް އެހިސާބަށް ބުނެވުނުތަނާ އޭނާގެ އަނގަ މަތީގައި ރީނާ އަތް އެޅިއެވެ.

'' ވަރަށްބޮޑަށް.... ލޯބިވޭ. އަހަރެންނަށް ވިސްނިއްޖެ އަޔާ ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް، އަހަރެންނަށް މައާފްކުރޭ!'' ރީނާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. އަޔާޒް އޯގާތެރިކަމާއެކު، ރީނާ އޭނާގެ ހަށިގަނޑާއި ދުރަށް ލުމަށްފަހު ދޮންވެލިގަނޑު މަތީގައި ބޭންދިއެވެ. އަޔާޒުވެސް ރީނާގެ އެއްފަރާތުގައި އިށީނެވެ.

'' އަޔާ އަހަންނާއި ދުރުގައި ކޮންތާކުތަ މިހާ ދުވަހު އުޅުނީ.'' އަޔާޒް ކޮޑުގައި ބޯއަޅާލަމުން އެހިއެވެ.

'' އަހަރެން އުޅުނީ ދޯ! އެއީ ވަރަށް ދިގުވާހަކައެއް.'' އަޔާޒް އެ ހާދިސާ ކިޔާދޭން ފެށިއެވެ.

ވިއްސާރަ މޫސުމުގެ ކުލަތައް ވަށައިގެންވާ މާޙައުލުން ފެންނަމުންދަނީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރި ގޮތެއްގައެވެ. އާދުވަހަކަށް އިންޑޮނީޝިޔާގެ އައްސޭރި ރަށެއްކަމަށްވާ ޕާޑަންގ އަށް އެދުވަހު ވަރަށް ވައިގަދައެވެ. ބޯކަޅުވިލާތަށް ހަލުވި ބާރުމިނެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދާއިރު ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭ ވެހިގަންނަހެން ހީވެއެވެ. އޮއެގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ބޮޑެތި ރާޅުތައް އޭގެ ޝިކާރަވެރިންނަށް ހަމަލާދެމުން ގެންދާކަހަލައެވެ.

ކަނޑު ކިތަންމެ ގަދަވެ އޮއެގަދަވިއަސް މަހާތިރު އަހުމަދުގެ އާއިލާ އެކަމަށް މާބޮޑަކަށް ވިސްނާހެނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ. މަސްވެރި އަވަށަކަށްވީތީ ކަނޑުން ލިބޭ އެއްޗަކުން ނޫނީ އެމީހުންނަކަށް ދިރިއެއް ނޫޅެވެއެވެ. މަހާތިރު މަހުން ގެންނަ ބައެއް މަސްތައް ވިއްކައިގެން ގޭގެ ޚަރަދު ބެލެހެއްޓޭ ވަރުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އޭނާގެ އަންހެނުން އާއިޝާ މަހާތިރު މަހަށް ދިއުމަށް އެއްބަހެއްނުވިއެވެ. ކަނޑު އެހާގަދައިރު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ވިސްނައިދިނެވެ.

'' އާއިޝާ އަހަރެމެންވެސް ކައިގެނެއްނު ދިރިއުޅެވޭނީ! އެހެންނޫނަސް މިކަހަލަ ކިތައް ދުވަހު އަހަރެން މަހަށް ދިޔައިން. ގައްލުމެއް ނުލިބެއެއްނު!'' މަހާތިރު އޭނާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ހާމަކުރިއެވެ.

'' ތިކަން އެނގޭ! އެކަމަކު......'' އާއިޝާ ދެރަވިއެވެ.

'' އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން އަންނާނަމޭ. ދެންދަނީ އިނގޭ!'' ހިނގައިގަންނަމުން މަހާތިރު ބުންޏެވެ.

މަހާތިރު އޭނާގެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާއެކު ފުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދިޔައެވެ. މޫސުން އެހާރަނގަޅު ނުވުމުގެ އިތުރުން ވައިގަދަ ވުމުން ބޯޓް ރޯލްކުރުންވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މަހާތީރަކީ އޭގެ ކައްޕިއަށް ވުމުން ހުރިހާ ސަލާމަތީ ވަސީލަތްތައް ފުރިހަމައަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށް އަވަސްވިއެވެ.

ބޯޓުގެ އިންޖީނު ސްޓާޓް ކުރުމާއެކު މަސްއައިނު ހޯދުމަށް ދުއްވާލިނަމަވެސް މަސްހިފޭނެތޯ އެއީ އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ގަޑިއިރު ކަނޑުމަތީގައި ހޭދަކުރިނަމަވެސް މަސްއައިނެއްގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނުފެނުނެވެ. ލިބުނު ހިތްދަތިކަމާއި މާޔޫސްކަމުގެ ސަބަބުން އެބުރި ދާހިތްވެސް ކެނޑިއްޖެކަމުގެ އިޙްސާސް މަހާތިރަށް ވާންފަށައިފިއެވެ.

'' ކުދިންނޭ މިއަދު މަހެއް ނުހިފޭނެ. ރަށަށްދާން އަވަހަށް ހިނގާ! ފާތިހު ޕަންޕު ސްޓާޓުކޮށްގެން ދިޔަހިއްކަން އަވަހަށްދޭ. މިހާރު މިދަނީ ރަށަށް.''

އެބުރި ރަށަށް ދިއުމަށް ދުއްވަނިކޮށް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް އޮޔާދަނިކޮށް މަހާތިރަށް ފެނުނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެއީ ކޯއްޗެއްތޯ ބެލުމަށް ބޯޓު މިސްރާބު ބަދަލުކުރިއެވެ. އެއެއްޗަކާ ކައިރިވީ ވަރަކަށް އޭގެ އަސްލު ސިފަ އެނގެން ފެށިއެވެ.

'' ސުބުހާނަﷲ އިން...އިންސާނެއް.'' މަހާތިރަށް ކުއްލި ހައިރާންކަމެއް ލިބުނެވެ.

'' ކުދިންނޭ ކަނޑުގައި އެއޮތްމީހާ އަވަހަށް ބޯޓަށް އަރުވަބަލަ. ފަހަރެއްގައި މަރުނުވެވެސް އޮވެދާނެ.''

މަހާތިރާއި ބޯޓުގައިތިބި ކުދިންގެ އެހީގައި އެމީހާ ބޯޓަށް އެރުވިއެވެ.

'' ސިފައިންނަށް އަންގަންވީއެއްނު؟'' ބޯޓުގެ ކުއްޖަކު ލަފައެއްދިނެވެ.

'' އުނހު! އެއްވެސްތާކަށް އަންގާނެ ކަމެއްނެތް. މިމީހާ އަވަހަށް އަވަށު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަންވީ. އޭގެ ފަހުގައެއްނު ކަމެއް ކުރެވޭނީ.'' މަހާތިރު އޭނާއަށް ވިސްނޭގޮތް ހާމަކުރިއެވެ. ބޯޓުގެ ހުރިހާ ކުދިންވެސް އެގޮތާ އެއްބަސްވިއެވެ.

މަހާތިރު ގެއަށްވެސް ނުގޮސް އެމީހާ ގޮވައިގެން އަވަހަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައެވެ. މުޅިދުވަސް އޭނާ ހޭދަކުރީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. މަހާތިރުއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގިގެން އާއިޝާ ގޭގައި ކަންބޮޑުވެފައި އިނެވެ. އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް އެކިވަސްވާސްތަށް ވަންނަމުން ދިޔައެވެ.

'' މަހާތިރު އަނެއްކާ ކަނޑުވީބާ.....؟ ނޫން! ނޫން..! އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އަހަރެންނާ ވަތްކެއް ނުވާނެ. އޭނާ އަންނާނެ އެކަމަކު މިއޮއް ރޭގަނޑު ވީއެއްނު.'' އާއިޝާ އެޚިޔާލު ތަކުގެތެރެއަށް ގެއްލިފައި އޮއްވާ ގޭގެ ދޮރުހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ.

'' މަހާތިރު.'' އާއިޝާ ދުވެފެއި އައިސް މަހާތިރުގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތެވެ.

''ކިހިނެއްވީ؟'' މަހާތިރުއަށް ކުއްލި ހައިރާން ކަމެއްލިބުނެވެ.

'' ލަސްވީމަ ކުޑަކޮށް ބިރުގަތީ.'' އާއިޝާ އުފަލުންހުރެ ބުންޏެވެ.

'' ވީގޮތަކީ ރަށަށް އަންނަނިކޮށް ކަނޑުގައި އޮތްމީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ. އަދިވެސް އޭނާ ހެއެއްނާރާ. އޭނާގެ އެއްވެސް މީހެއްނެތް. އެހެންވީމާ ކައިގެން އަނެއްކާވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންޖެހޭނީ.'' މަހާތިރު ވަރަށް އަސަރާއެކު އެވާހަކަތައް ކިޔައިދިނެވެ.

މަހާތިރު އާއިޝާއާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭތާ ދިހަ އަހަރުވީއިރުވެސް ކުއްޖަކު ނުލިބުމުގެ ހިތާމަ ބަރުދާސް ކުރަމުން ގެންދަނީ އަހާމެ އަސަރާއަކުގައެވެ. މާޔޫސް ކަމާއެކުގައެވެ. އަދި ކުއްޖަކުު ލިބުމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް އެމީހުންނެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން މަހާތިރުގެ ހިތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެޒުވާނާމެދު ވަނީ ކުލުނު އުފެދިފައެވެ. ލޯތްބާއި ހިންހެޔޮ ކަމާއި އޯގާތެރި ކަމާއެކު ކަންތައް ކޮށްދެމުން ގެންދިޔައެވެ. ބޯޓު ފަޅުގައި ބާއްވައިގެން އޭނާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްހެން ހޭދަކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެޒުވާނާ ހޭއަރާނެ ވަގުތަކަށެވެ. އުފަންދަރިއެއް ނޫނަސް އެފަދަ މަގާމެއް މަހާތިރުގެ ހިތުގައިވަނީ އެޒުވާނާއަށް ދެވިފައެވެ. އާއިޝާގެ ހާލަކީވެސް މިއީއެވެ.

އެޒުވާނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެދުމަތިކުރިތާ ތިންދުވަސް ފަހުން ހޭއެރިއެވެ. މަހާތިރު ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު އެމަންޒަރު ބަލަން އިނެވެ. އަވަސް އަވަހަށްގޮސް ޑޮކްޓަރު އެތަނަށް ގެނުވިއެވެ.

'' ކޮންތާކުތަ އަހަރެން މިއޮތީ؟ ކޮބާތަ މަަންމަމެން ކޮބާ ރީނާ؟'' އަޔާޒަށް ބުނެލެވުނެވެ.

'' ޕުލީސް ރިލެކްސް. ޔޫ އާރ ނޮޓް އިންއަ ނޯރމަލް ކޮންޑިޝަން.'' ޑޮކްޓަރު ވަރަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އެއައި އެކު އަހަރެން ހަމަޖެހޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ.

'' ވަޓް އީޒް ދިސް ޕުލޭސް.'' އަޔާޒް މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ.

'' ޔޫ އަރ އިންއަ، އިންޑޮނޭޝިއަން ހޮސްޕިޓަލް. ދިސް އީޒް އިންޑޮނޭޝިޔާ.'' ޑޮކްޓަރު ކިޔައިދިނެވެ.

''އިންޑޮނޭޝިޔާއޭ! ސުބުހާނައްﷲ.'' އަޔާޒް ހިތާ ހިތުން ކިޔާލިއެވެ. އެވަގުތު ވެސް މަހާތިރު އަޔާޒް އޮތް އެނދުގެ ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮނޑިޔެއްގައި ވަރަށް އުފަލުން އިށީނދެ އިނެވެ. އޭނާ ކުރި ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމުން ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. މަހާތިރު އަޔާޒަށް ތަޢާރަފުވެ އެކަކު އަނެކަކަށް ތައާރަފުވެލިއެވެ. އަޔާޒް އޭނާއާއި ބެހޭ ކުރުތަފްސީލެއް ދިނެވެ.

'' ހަފްތާއަކަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލުން އަހަރެން ދޫކޮށްލިއެވެ. އެތާގެ މާހައުލު ނޭނގޭއިރުވެސް، ދާނެ ވަކިތަނެއް ނެތުމުން މަހާތިރުއާ އެކު އޭނާގެ ގެޔަށް ހިނގައްޖައިމެވެ. އަހަރެންގެ ހާލު މުޅިން ރަނގަޅުވުމުން މަހާތިރުގެ ކައިރީގައި އަހަރެންނަށް ވީކިހިނެއްވީތޯ އެހީމެވެ. އޭނާ ބުނީ ޑޮކްޓަރު ބުންޏޭ އަހަރެން އޮތީ ކޯމާއެއްގަ އެވެ. މަރުނުވެ އޮތީ އެހެންވެ.'' އަޔާޒް އޭނާއަށް ވީގޮތް ކިޔައިދެމުން ގެންދިޔައެވެ. އަޔާޒް އެވާހަކަތަށް ކިޔައި ދެމުން ގެންދިޔައިރު ވަރަށް ޝައުޤު ވެރިކަމާއެކު އެވާހަކަތަށް އަޑުއަހަން ރީނާ އިނެވެ.

'' އަހަރެން އެކަމާ ﷲ އަށް ޙަމްދު ކުރީމެވެ.''

އެވަގުތު އެގޭގައި ހުރި ކަލަންޑަރަށް އަޔާޒް ބަލައި ލިއެވެ. އަޔާޒް ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. އެދުވަހަކީ މާރޗް ހަތާވީސް ވަނަ ދުވަހެވެ.

'' އަހަރެން ދެމަސް ދުވަސް ވަންދެން ކަނޑު މަތީގައި އޮތީހެއްޔެވެ؟ ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަ ކަމާއެވެ!''

'' އެދެމެފިރިން ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. ވަރަށް ކަމޭ ހިތިއެވެ. އަމިއްލަދަރިއެއް ފަދައިން އަހަރެން ގެންގުޅުނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަށް ދާން ބޭނުންވި ވާހަކަ ބުނުމުން އެދެމަފިރިން އެކަމާއި ވަރަށް ދެރަވިއެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދެކެ އެމީހުން ވާ ލޯބީން އަހަރެން މާލެއަށް ދިއުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމައި ދިނެވެ. އަހަރެން އެނބުރި މާލެއައީ އެމީހުންގެ ކައިރިއަށް އެބުރި ދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެވާހަކަތައް އަޔާޒް ކިޔައިދީ ނިމުނުއިރު ރީނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތައް ފައިބަމުންދިޔައެވެ. އަޔާޒްގެ ހިތްވަރު ގަދަކަމާއި، އެހާލުގައި އޮވެވެސް އޭނާގެ މަތިން އަޔާޒް ހަދާން ނުނެތޭތީއެވެ. އެވަގުތު އަޔާޒްގެ އަތުގައި ހިފައި ބާރަށް ފިއްތާލިއެވެ.

ރީނާ އެނާ ކުރަމުންދިޔަ ޚިޔާލުތަކުން ހަމަބިމަށް އެބުރި އާދެވުނީ އޭނާގެ އަތުގައި މީހަކު ހިފުމުންނެވެ.

'' ރީނާ ހާދަ ބޮޑު ޚިޔާލެއްގަ؟'' އަޔާޒް އުނދޯލީގައި އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

'' މިރޭ އަހަރެންގެ އަބިކަނބުލޭގެ ހާދަ ރީއްޗޭ!'' އަޔާޒް ރީނާއަށް ތަޢުރީފްކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު ރީނާ އަޔާޒްގެ މޫނަށްބަލައިލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.

'' ތިފަދަ މާތް އިންސާނަކު މިދުނިޔެއިންލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ އަށްޓަކައި ވަފާތެރިކަމާއެކު އުމުރު ހޭދަކުރާނަމެވެ. މަކަރާއި ހީލަތަކީ މީހާގެ ހަލާކެވެ. އަޚުލާގަކީ އެމީހެއްގެ ދިރުމެވެ. ތިބާއަށްޓަކައި މިހިތް ސާފުކޮށްފީމެވެ.

'' މައްސަލައެއްނެތޭ ހުތުރަސް!'' ރީނާ އަޔާޒް ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

'' އަސްލުވެސް ވަރަށް ރީތި. ހާއްސަކޮށް ތިހެދުމުގައި އިންނައިރު.'' ރީނާގެ ދަތް ދޮޅީގައި ހިފަމުން އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ. ރީނާއަށް ލަދުން އިސްދަށަށް ޖަހައިލެވުނެވެ.

'' ހޫނ! މި އަޔާ އުޅޭފާޑެއް.''

'' ހަމަ ތެދެއް މިބުނީ ވަރަށް ލޯބިވޭ. މިއީ ކިހާ ފުރިހަމަ ރޭގަނޑެއް، އަދިވެސް ހީވަނީ ދެމީހުން.... މާމުއި ހަނދުގައި ތިބެވޭހެން........'' އެއާއިއެކު އަޔާޒް އޭނާގެ މޫނު ރީނާގެ މޫނާއި ކައިރިކޮށްލިއެވެ.

'' ބައް..ޕާ ބަ..އްޕާ.'' އެއްއަހަރުވެސް ނުވާ އީނާއްކޮ މާމައާއި އެކު އެތަނަށް އައެވެ.

'' މަންމަ މެންނަށް މިއާދެވުނީ މާނުވަގުތެއްގަ ދޯ ދަރިފުޅާ.'' ފާތުމަ އަޔާޒްއަށްދޯ ދިނެވެ.

'' ނޫނޭ މަންމާ! ދަރިފުޅު އާދޭ ބައްޕަކައިރިއަށް.'' އަޔާޒް އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުރާލިއެވެ.

'' ބައްޕަގެ ދޫނި މިހާރު ބޮޑުމީހަކަށް ވީދޯ! އަދިވެސް ނުނިދަންތަ؟'' އަޔާޒްލޯބިކޮށް އީނާއްކޮ ކޮލުގައި ދޮނެއްދިނެވެ. އަދި ރީނާ އާއި ދިމާލަށް ފުންނަޒަރަކުން ބަލައިލިއެވެ. އެބެލުމުގައި ބުނާކަހަލައެވެ. މިހަދިޔާއަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއެވެ. ތިއީ މާތް އިންސާނެކެވެ.

'' މަންމަ އަންނާނަން ކާން ހަދާފައި.'' ފާތުމަ ދަމުން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އަޔާޒް ރީނާ އޭނާއާއި ކައިރިކޮއްލިއެވެ. އަދި އެދެމީހުންގެ ލޯބި ލޯބި ދަރިފުޅާއެކު އުފާވެރި ހަޔާތެއް ވޭތުކުރުމަށް ގެއަށްވަނުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.

އެވަގުތު ރީނާ ހަނދާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ތިބާ މިހުރިހާކަމަކަށް ހެކިވައްޗެވެ! ތިބާގެ ތަޤުދީރުވެސް މިހާފޮނިވާނެ ހެއްޔެވެ؟

= ނިމުނީ=

 

 

ދެވަނަބައި:

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.