ވާހަކަ އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/feed/atom.html 2019-02-13T21:48:48+02:00 Joomla! - Open Source Content Management އުފަލާއި ހިތާމައިން މަރު! 2015-11-16T05:35:27+02:00 2015-11-16T05:35:27+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/ufalaa-hithaamain-maru.html ޝިފްޒާން އަޙްމަދު shifzaan@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p dir="RTL"><img src="images/Ufalaai_hithaamain_maru.jpg" width="479" height="319" alt="Ufalaai hithaamain maru" /></p> <p dir="RTL">ޢައިޝާއަކީ ހިތުގެ ބަލިހުރި މީހެއްކަން &nbsp;ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓައިގެން، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވިކަމުގެ ޚަބަރު ވީހާވެސް އޯގާތެރިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ޢައިޝާގެ ކޮއްކޮގެ މިއަދުގެ ޒިންމާއެވެ. ކޮށަކޮށައިގެން އާގަންނަމުން، މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ޖުމްލަތަކެއްގެ އެހީގައި، އެހިތާމަވެރި ޚަބަރު ޢައިޝާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޭނާ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p dir="RTL"><img src="images/Ufalaai_hithaamain_maru.jpg" width="479" height="319" alt="Ufalaai hithaamain maru" /></p> <p dir="RTL">ޢައިޝާއަކީ ހިތުގެ ބަލިހުރި މީހެއްކަން &nbsp;ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓައިގެން، އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވިކަމުގެ ޚަބަރު ވީހާވެސް އޯގާތެރިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ، ޢައިޝާގެ ކޮއްކޮގެ މިއަދުގެ ޒިންމާއެވެ. ކޮށަކޮށައިގެން އާގަންނަމުން، މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ޖުމްލަތަކެއްގެ އެހީގައި، އެހިތާމަވެރި ޚަބަރު ޢައިޝާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އޭނާ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.</p> </div> މޮޔަފެނުގެ ކޯރު 2011-08-13T02:43:41+02:00 2011-08-13T02:43:41+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/moya-fenuge-koaru.html އިބްރާހީމް މާހިރު މޫސާ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/moyafenugekoaru.jpg" alt="moyafenugekoaru" width="610" height="260" />ބުއްދި ސަހަރުގެ މައި ފެންކޯރުގައި މޮޔަވައިރަސް އަށަގަތެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ އެކޯރުން ފެންބޯ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މޮޔަވުމެވެ. އެކޯރުން ފެންބޮއިގެން މޮޔަވާ އެންމެންވެސް ވާހަކަ ދައްކައި ހަދަނީ ހޭޖެހޭމީހުންގެ ބަހުރުވަޔާއި ތަފާތު ބަހުރުވަޔަކުންނެވެ. ކިޔާނުކިޔާ އެއްޗެއްގެ ލަފްޒީ މާނަތަކެއް ދޭހަވިއަސް ދައްކަނީ އެއްވެސް އޮއްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަތަކެވެ.</p> <p>ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މޮޔަވަނީއެވެ. މިބަލި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބޮޑުވެ ރޯގާއެއްގެ ސިފަޖެހި މުޅި ސަހަރުގައި ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުން ދާންފަށައިފިއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/moyafenugekoaru.jpg" alt="moyafenugekoaru" width="610" height="260" />ބުއްދި ސަހަރުގެ މައި ފެންކޯރުގައި މޮޔަވައިރަސް އަށަގަތެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ އެކޯރުން ފެންބޯ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މޮޔަވުމެވެ. އެކޯރުން ފެންބޮއިގެން މޮޔަވާ އެންމެންވެސް ވާހަކަ ދައްކައި ހަދަނީ ހޭޖެހޭމީހުންގެ ބަހުރުވަޔާއި ތަފާތު ބަހުރުވަޔަކުންނެވެ. ކިޔާނުކިޔާ އެއްޗެއްގެ ލަފްޒީ މާނަތަކެއް ދޭހަވިއަސް ދައްކަނީ އެއްވެސް އޮއްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަތަކެވެ.</p> <p>ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މޮޔަވަނީއެވެ. މިބަލި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބޮޑުވެ ރޯގާއެއްގެ ސިފަޖެހި މުޅި ސަހަރުގައި ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުން ދާންފަށައިފިއެވެ.</p> </div> މުޖުރިމުކަލޭގެއާއި ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ 2010-05-23T22:51:06+03:00 2010-05-23T22:51:06+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/mujrim-kaleyge-aa-fuluhunge-veriya.html ތަރުޖަމާ: ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު nooru@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/kudakudhin/vaahaka/sifiange_veryiya.jpg" alt="sifiange_veryiya" width="336" height="443" />އަދި ދެންނެވީމެވެ. މަނިކުފާނު ބޭނުން ގޮތެއް ހައްދަވާށެވެ. އޭނާއަކީ އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އޭނާއަކީ އެމީހެއްގެ ކިބައިން އަނިޔާ ދުރުކޮށްދިނުން އެންމެ އައުލާވެގެންވާ މީހާއެވެ. އޭނާއީ މުޖުރިމެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާނަމަ އޭނާގެ ކަނދުރާގެ ބަދަލަށް އަހަރެން&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ގެ ކަނދުރާ މި އޮތީއެވެ. އަހަރެން ދިރިއުޅެ، އަމީރުލްމުއުމިނީންގެ ރުހުން ލިބި، މަނިކުފާނުގެ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާކަމަށް ވުމަށް އަހަރެން ޤަތުލުވިޔަ ނުދީ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ އޭނާއެވެ. އަހަރެން އަހަރެންގެ ދަރަނި އަދާކުރަނީއެވެ. އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށްދިން ފަދައިން އަހަރެން އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދެނީއެވެ. އަހަރެން މިހުރީ ހުވަނދުލައި ތައްޔާރުވެގެން، ކަފުންވެސް ހިފައިގެން އައިހެވެ. ދަރީންނާއި އަހުލުވެރީންނަށް ވަދާޢުކިޔާފައި މަރާއި ކުރިމަތިލާން އައިހެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/kudakudhin/vaahaka/sifiange_veryiya.jpg" alt="sifiange_veryiya" width="336" height="443" />އަދި ދެންނެވީމެވެ. މަނިކުފާނު ބޭނުން ގޮތެއް ހައްދަވާށެވެ. އޭނާއަކީ އަނިޔާލިބިފައިވާ މީހަކުކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އޭނާއަކީ އެމީހެއްގެ ކިބައިން އަނިޔާ ދުރުކޮށްދިނުން އެންމެ އައުލާވެގެންވާ މީހާއެވެ. އޭނާއީ މުޖުރިމެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާނަމަ އޭނާގެ ކަނދުރާގެ ބަދަލަށް އަހަރެން&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ގެ ކަނދުރާ މި އޮތީއެވެ. އަހަރެން ދިރިއުޅެ، އަމީރުލްމުއުމިނީންގެ ރުހުން ލިބި، މަނިކުފާނުގެ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާކަމަށް ވުމަށް އަހަރެން ޤަތުލުވިޔަ ނުދީ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ އޭނާއެވެ. އަހަރެން އަހަރެންގެ ދަރަނި އަދާކުރަނީއެވެ. އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށްދިން ފަދައިން އަހަރެން އޭނާ ސަލާމަތްކޮށްދެނީއެވެ. އަހަރެން މިހުރީ ހުވަނދުލައި ތައްޔާރުވެގެން، ކަފުންވެސް ހިފައިގެން އައިހެވެ. ދަރީންނާއި އަހުލުވެރީންނަށް ވަދާޢުކިޔާފައި މަރާއި ކުރިމަތިލާން އައިހެވެ.</p> </div> ދަންތުރަ 2010-05-11T21:21:40+03:00 2010-05-11T21:21:40+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/dhanthura.html ޢާއިޝަތު ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/dhanthura.jpg" alt="dhanthura" width="339" height="339" />ތަނަކީ މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދެވެ. ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހާންތީގައި ދުވާރުމަތީގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތީ ހިރިލާނެވަރުވެސް ނެތީމައެވެ. ކައިރީގައި ތިބި ކުޑަކުޑަ ތިން ކުދިން ރޮއި ހޭރެނީއެވެ. އެކަމަކު އެއިން ކުއްޖަކާ އަޅާލާނެހާ ހިތްވަރެއްވެސް ނެތެވެ. ވަށައިގެން ކޮޅުކޮޅަށް މީހުން ހިނގައި ބިނގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއްފަހަރާ ގައިގައި އަޅައިގެންފައިވެސް ދެއެވެ. އެކަމަކު ބަލައިވެސް ނުލައެވެ. ކުދިންކޮޅު މަސަލަސް ކުރެވޭތޯ ކާ އެއްޗަކަށް އެދި އަތް ދިއްކޮށްލުމުން ފެންނަކަމަށް ހަދާ މީހަކުވެސްނެތެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/dhanthura.jpg" alt="dhanthura" width="339" height="339" />ތަނަކީ މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދެވެ. ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހާންތީގައި ދުވާރުމަތީގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތީ ހިރިލާނެވަރުވެސް ނެތީމައެވެ. ކައިރީގައި ތިބި ކުޑަކުޑަ ތިން ކުދިން ރޮއި ހޭރެނީއެވެ. އެކަމަކު އެއިން ކުއްޖަކާ އަޅާލާނެހާ ހިތްވަރެއްވެސް ނެތެވެ. ވަށައިގެން ކޮޅުކޮޅަށް މީހުން ހިނގައި ބިނގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދެއެވެ. ބައެއްފަހަރާ ގައިގައި އަޅައިގެންފައިވެސް ދެއެވެ. އެކަމަކު ބަލައިވެސް ނުލައެވެ. ކުދިންކޮޅު މަސަލަސް ކުރެވޭތޯ ކާ އެއްޗަކަށް އެދި އަތް ދިއްކޮށްލުމުން ފެންނަކަމަށް ހަދާ މީހަކުވެސްނެތެވެ.</p> </div> ޑިމީ.. އަލަތު ލޯބި... 2008-12-27T20:45:26+02:00 2008-12-27T20:45:26+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/demi.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/demi.jpg" alt="demi" height="335" width="420" />މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ދައުރުތަކުގެ ތެރެއިން ދައުރެއް ދެންމެ ހަމަ ނިމުނީއެވެ. މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ޖެހެން ބާކީ އޮތީ ފަނަރަވަރަކަށް މިނިޓެވެ. ކޮފީއެއް ބޯލަން ދާން، އަހަރެން އޭނާއަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅީމެވެ. ލިބިފައިވާ ވަރުބަލިކަމަށް ކުޑަ ލުޔެއް ހޯދާލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެ ޚިޔާލު އޭނާއަށް ވެސް ކަމުދިޔައެވެ. ހޮޓަލުގައި ހުންނަ ކޮފީޝޮޕާ ދިމާއަށް އަހަރެމެން ހިނގައިގަތީމެވެ.</p> <p>ކޮފީޝޮޕްގެ ކަނެއްގައި ހުރި މޭޒެއް ކައިރީ އަހަރެމެން އިށީނީމެވެ. މޭޒު ހުރީ ހިމޭން އެކަހެރި ހިސާބެއްގައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/demi.jpg" alt="demi" height="335" width="420" />މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ދައުރުތަކުގެ ތެރެއިން ދައުރެއް ދެންމެ ހަމަ ނިމުނީއެވެ. މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތު ޖެހެން ބާކީ އޮތީ ފަނަރަވަރަކަށް މިނިޓެވެ. ކޮފީއެއް ބޯލަން ދާން، އަހަރެން އޭނާއަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅީމެވެ. ލިބިފައިވާ ވަރުބަލިކަމަށް ކުޑަ ލުޔެއް ހޯދާލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެ ޚިޔާލު އޭނާއަށް ވެސް ކަމުދިޔައެވެ. ހޮޓަލުގައި ހުންނަ ކޮފީޝޮޕާ ދިމާއަށް އަހަރެމެން ހިނގައިގަތީމެވެ.</p> <p>ކޮފީޝޮޕްގެ ކަނެއްގައި ހުރި މޭޒެއް ކައިރީ އަހަރެމެން އިށީނީމެވެ. މޭޒު ހުރީ ހިމޭން އެކަހެރި ހިސާބެއްގައެވެ.</p> </div> ޔަތީމު ދެ ބެއިން 2007-12-26T22:38:39+02:00 2007-12-26T22:38:39+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/yatheem-dheben.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/yatheem.jpg" alt="yatheem" />ކިޔޭ އެއްޗެއް އަދި ކިޔެނީ ކޯޗެއް ކަމެއް ވެސް މާޖިދަކަށް ނޭނގެއެވެ. ފޮތުގައިވާ އަކުރުތައް ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ އަކުރުތަކުގެ މާނަ އޭނާއަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. މާޖިދު ވިސްނަމުން ދިޔައީ ފިލާވަޅާ މެދަކު ނޫނެވެ. ވިސްނަމުން ދިޔައީ އެ ނުބައި އަންހެނާ އާ މެދުގައެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތަށް ޒަލްޒަލާއެއް ގެނެސް، އެ ޙަޔާތުން ހުރިހާ ރީތި ކުލައެއް ފޮހެލި އަންހެނާ އާ މެދުގައެވެ. އޭނާއާއި އޭނާގެ އަންހެން ކޮއްކޮގެ ދިރިއުޅުން ނަރަކައަކަށް ބަދަލު ކޮއްލި އަންހެނާއާ މެދުގައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/yatheem.jpg" alt="yatheem" />ކިޔޭ އެއްޗެއް އަދި ކިޔެނީ ކޯޗެއް ކަމެއް ވެސް މާޖިދަކަށް ނޭނގެއެވެ. ފޮތުގައިވާ އަކުރުތައް ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ އަކުރުތަކުގެ މާނަ އޭނާއަކަށް ނުވިސްނެއެވެ. މާޖިދު ވިސްނަމުން ދިޔައީ ފިލާވަޅާ މެދަކު ނޫނެވެ. ވިސްނަމުން ދިޔައީ އެ ނުބައި އަންހެނާ އާ މެދުގައެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތަށް ޒަލްޒަލާއެއް ގެނެސް، އެ ޙަޔާތުން ހުރިހާ ރީތި ކުލައެއް ފޮހެލި އަންހެނާ އާ މެދުގައެވެ. އޭނާއާއި އޭނާގެ އަންހެން ކޮއްކޮގެ ދިރިއުޅުން ނަރަކައަކަށް ބަދަލު ކޮއްލި އަންހެނާއާ މެދުގައެވެ.</p> </div> ގިޓާކުޅޭ ޒުވާނާ 2007-09-16T07:09:40+02:00 2007-09-16T07:09:40+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/gitaa-kulhey-zuvaanaa.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p>&nbsp;<img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/guitarist.jpg" alt="guitarist" width="297" height="299" />ގިޓާކުޅޭ ޒުވާނާއަށް އަދި ކިރިޔާ ހަމަ، ނަވާރަ އަހަރު ފުރުނީއެވެ. އޭނާގެ ވަޒީފާއެއް ނެތެވެ. ވަޒީފާއެއް ނެތީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. ނިތްކުރިން ދާ އޮހޮރުވަންވީ ކީއްކުރަންހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ދޮށްޓަކަށްވެސް ހަގަކަށްވެސް ޢާއިލާގައި ކުއްޖަކު ނެތެވެ. އެދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް ނެތެވެ. ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވެއެވެ.އެކަކުވެސް ހަމަ ހިލާ އޭނާޔާއި، ސުވާލެއް ނުކުރާނެއެވެ. ތެދަށް ބުނާނަމަ، އޭނާޔާއި ސުވާލު ކުރާނޭ މީހަކުނެތެވެ. އޭނާ ވަނީ އެކަންޏެވެ. އޭނާ ހައްދެއްނެތް މިންވަރަށް މިނިވަނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p>&nbsp;<img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/guitarist.jpg" alt="guitarist" width="297" height="299" />ގިޓާކުޅޭ ޒުވާނާއަށް އަދި ކިރިޔާ ހަމަ، ނަވާރަ އަހަރު ފުރުނީއެވެ. އޭނާގެ ވަޒީފާއެއް ނެތެވެ. ވަޒީފާއެއް ނެތީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. ނިތްކުރިން ދާ އޮހޮރުވަންވީ ކީއްކުރަންހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ދޮށްޓަކަށްވެސް ހަގަކަށްވެސް ޢާއިލާގައި ކުއްޖަކު ނެތެވެ. އެދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް ނެތެވެ. ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރެވެއެވެ.އެކަކުވެސް ހަމަ ހިލާ އޭނާޔާއި، ސުވާލެއް ނުކުރާނެއެވެ. ތެދަށް ބުނާނަމަ، އޭނާޔާއި ސުވާލު ކުރާނޭ މީހަކުނެތެވެ. އޭނާ ވަނީ އެކަންޏެވެ. އޭނާ ހައްދެއްނެތް މިންވަރަށް މިނިވަނެވެ.</p> </div> މުސްތޮގެ ރިވާޔަތްތައް 4:އަނބުގަސްދޮށު ހިޔާ 2007-06-19T07:00:00+03:00 2007-06-19T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/musto-abugasdhoshu-hiyaa.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު adamfayaz@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/abugas.jpg" alt="abugas" width="442" height="340" />ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް، މާލޭގައި ޒުވާނުން މުންޑު އަނދެގެން އުޅެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަންފުޅައްޔާއި ބޮޑެތި މެދުގޯތިތައް ލާފައި ހުންނަ ގޭގެ ހުރެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ބިޔަ ގަސްގަހާގެހީގެ ހިޔަލުން މަގުތަކަށް އަވިދޭނެ ތަންކޮޅެއް ނުލިބިފައިވެސް އޮވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟</p> <p>އެއިރު ހުރެއެވެ. އެއިރު ޒުވާނުން މުންޑު އަނދެގެންވެސް މާލޭ މަގުތަކުގައި އުޅެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ބޮލުގައި ތާކިހާ އަޅާފައި ހުރުމަކީވެސް އާއްމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ފަނުން ހަދާފައި ހުންނަ</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/abugas.jpg" alt="abugas" width="442" height="340" />ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް، މާލޭގައި ޒުވާނުން މުންޑު އަނދެގެން އުޅެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފަންފުޅައްޔާއި ބޮޑެތި މެދުގޯތިތައް ލާފައި ހުންނަ ގޭގެ ހުރެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ބިޔަ ގަސްގަހާގެހީގެ ހިޔަލުން މަގުތަކަށް އަވިދޭނެ ތަންކޮޅެއް ނުލިބިފައިވެސް އޮވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟</p> <p>އެއިރު ހުރެއެވެ. އެއިރު ޒުވާނުން މުންޑު އަނދެގެންވެސް މާލޭ މަގުތަކުގައި އުޅެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ބޮލުގައި ތާކިހާ އަޅާފައި ހުރުމަކީވެސް އާއްމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. ފަނުން ހަދާފައި ހުންނަ</p> </div> ހަނދާންތަކެއް 2007-05-01T07:00:00+03:00 2007-05-01T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/hadhaan-thekei.html ޢަލީ އިސްމާޢީލް aliismail@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/handaan.jpg" alt="handaan" width="375" height="385" /></p> <p>އަހަރެންގެ ނަމަކީ އާސިޔަތެވެ. ޢުމުރުން މިވީ ނަވާރަ އަހަރެވެ. އަހަރެން މި ކިޔައިދެނީ ކުރުވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ހަނދާންތަކެކެވެ. އަހަރެންނަށް ހީވަނީ، އަހަރެން މިހާރު މި ގުނަނީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްތައް ހެންނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހީއެކެވެ. ތަޤްދީރު އެނގޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ..........</p> <p>އަހަރެންގެ މާމައަކީ، އެހެންމީހުންގެ މާމަމެންނެކޭ އެއްގޮތަށް މުސްކުޅިއެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/handaan.jpg" alt="handaan" width="375" height="385" /></p> <p>އަހަރެންގެ ނަމަކީ އާސިޔަތެވެ. ޢުމުރުން މިވީ ނަވާރަ އަހަރެވެ. އަހަރެން މި ކިޔައިދެނީ ކުރުވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ހަނދާންތަކެކެވެ. އަހަރެންނަށް ހީވަނީ، އަހަރެން މިހާރު މި ގުނަނީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްތައް ހެންނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހީއެކެވެ. ތަޤްދީރު އެނގޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ..........</p> <p>އަހަރެންގެ މާމައަކީ، އެހެންމީހުންގެ މާމަމެންނެކޭ އެއްގޮތަށް މުސްކުޅިއެކެވެ.</p> </div> ވަސީމް 2006-12-26T22:31:09+02:00 2006-12-26T22:31:09+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/vaseem.html ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/vaseen.jpg" alt="vaseen" height="405" width="270" />ނޯޓް: މިވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގައި ހިގާދިޔަ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކައިގައި ބޭނުންކުރެވުނު ނަންތަކާއި، ބައެއް ހާދިސާތަކުގެ އަސްލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.</p> <p>ވަސީމަކީ ތަފާތު މީހެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅުމެއް ފެށީ މުސްތަގުބަލަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުމެ ހަޔާތުގެ އުއްމީދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ފަދައިންނެވެ.އެކަމަކު އެއުއްމީދުތަކުގައި ހަގީގީކުލަ ނުޖެހުނީ ހަމަ އޭނާގެ ދޯދިޔާ ކަމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި ކޮންމެ މީހަކުމެ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަނޑައަޅައެވެ. އަދި އެލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލްވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/vaseen.jpg" alt="vaseen" height="405" width="270" />ނޯޓް: މިވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގައި ހިގާދިޔަ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކައިގައި ބޭނުންކުރެވުނު ނަންތަކާއި، ބައެއް ހާދިސާތަކުގެ އަސްލު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.</p> <p>ވަސީމަކީ ތަފާތު މީހެކެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅުމެއް ފެށީ މުސްތަގުބަލަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުމެ ހަޔާތުގެ އުއްމީދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދޭ ފަދައިންނެވެ.އެކަމަކު އެއުއްމީދުތަކުގައި ހަގީގީކުލަ ނުޖެހުނީ ހަމަ އޭނާގެ ދޯދިޔާ ކަމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި ކޮންމެ މީހަކުމެ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަނޑައަޅައެވެ. އަދި އެލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލްވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.</p> </div> ހިތާމައެއް 2006-03-01T07:00:00+02:00 2006-03-01T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/hithaamaei.html އަޙްމަދު ނަދީމް ޤާސިމީ, ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/hithaama.jpg" alt="hithaama" /></p> <p>ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. މަންމަ އަށް ދަރިފުޅު ލިބުނީ މީގެ ސޯޅަ ނުވަތަ ސަތާރަ އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ދުވަހު ވެސް މޫސުމް އޮތީ މިއަދު މި އޮތް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހޫނުކޮށެވެ. ފާރިސީ ލިލަކް މަލުގެ ވަސް ހުރީ ހަމަ މިއަދު ހުރި ގޮތަށެވެ. މިހާރު އެ ހަދާހެން މުގޮށި މީދާތައް ގަސް ގަހަށް އަރައި ފުމެ ހަދަމުން ދިޔަ އެވެ. މިއަދު ވައި ޖެހެނީ ހަމަ އެ ދުވަހު ޖެހުނު ގޮތަށެވެ. ހީވަނީ ހިކިފައި އެހެރަ ލަކުޑި ތަކުން ކުރި ފަޅައިފާނޭ ހެންނެވެ. ދަރިފުޅު ވިހެއި ވަގުތު ބައްތީގެ ކަޅު، ރީނދޫ</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/hithaama.jpg" alt="hithaama" /></p> <p>ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. މަންމަ އަށް ދަރިފުޅު ލިބުނީ މީގެ ސޯޅަ ނުވަތަ ސަތާރަ އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ދުވަހު ވެސް މޫސުމް އޮތީ މިއަދު މި އޮތް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހޫނުކޮށެވެ. ފާރިސީ ލިލަކް މަލުގެ ވަސް ހުރީ ހަމަ މިއަދު ހުރި ގޮތަށެވެ. މިހާރު އެ ހަދާހެން މުގޮށި މީދާތައް ގަސް ގަހަށް އަރައި ފުމެ ހަދަމުން ދިޔަ އެވެ. މިއަދު ވައި ޖެހެނީ ހަމަ އެ ދުވަހު ޖެހުނު ގޮތަށެވެ. ހީވަނީ ހިކިފައި އެހެރަ ލަކުޑި ތަކުން ކުރި ފަޅައިފާނޭ ހެންނެވެ. ދަރިފުޅު ވިހެއި ވަގުތު ބައްތީގެ ކަޅު، ރީނދޫ</p> </div> ޢުމުރަށް އެކީ .... 2006-02-15T16:26:27+02:00 2006-02-15T16:26:27+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/umura-ekee.html އަޙްމަދު އަމީން info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/umura-ekee.jpg" alt="umura-ekee" height="398" width="354" />'' މައިހާ ބޭނުންވަނީ މިނިވަން ވާކަށްނު .... އަހަރެން މައިހާ މިނިވަން ކޮށްފިން '' ފޮއްޓަށް އެއްޗިހި އަޅަމުން ދިޔައިރުވެސް މައިހާގެ ކަންފަތުގައި ހަރުލާފައިވަނީ ނަދީމްގެ އެޖުމްލައެވެ. އޭރުވެސް މައިހާ ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެއަކު ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެހެންނެވެ.</p> <p>އެކަމަކު މައިހާ ރުއިންގަނޑު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ފޮއްޓަށް އެއްޗިހި އަޅަމުން ގެންދިޔައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/umura-ekee.jpg" alt="umura-ekee" height="398" width="354" />'' މައިހާ ބޭނުންވަނީ މިނިވަން ވާކަށްނު .... އަހަރެން މައިހާ މިނިވަން ކޮށްފިން '' ފޮއްޓަށް އެއްޗިހި އަޅަމުން ދިޔައިރުވެސް މައިހާގެ ކަންފަތުގައި ހަރުލާފައިވަނީ ނަދީމްގެ އެޖުމްލައެވެ. އޭރުވެސް މައިހާ ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެއަކު ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެހެންނެވެ.</p> <p>އެކަމަކު މައިހާ ރުއިންގަނޑު ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ފޮއްޓަށް އެއްޗިހި އަޅަމުން ގެންދިޔައެވެ.</p> </div> އެއީ މާޒީއެވެ. 2005-12-27T20:45:31+02:00 2005-12-27T20:45:31+02:00 http://www.kavaasaa.com/adhab/vaahaka/aeee-maazeeve.html އަޙްމަދު އަމީން info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/eimazee.jpg" alt="eimazee" width="610" height="379" />ނަދީމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މާޔާ ފެނުނީ އެއޮފީހުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ސަމިނާރއަކުންނެވެ. އެއީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ފުރަތަމަ ފެނިލުމުންވެސް ނަދީމަށް މާޔާ އާއި ދޭތެރޭ އެހެން ގޮތެއް ހީވިއެވެ. މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. ލޯބިވެވޭނީ ތިމާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ، ތިމާގެ މިޒާޖާ ގުޅޭ ކަހަލަ މީހަކު ދެކެއެވެ. އެކަމަކު ނަދީމް އާއި މާޔާގެ މިޒާޖުގައި ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއްނެތެވެ. މާޔާއަކީ އާދައިގެ ސާދާ ދިރިއުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ރާއްޖެތެރޭގެ ޢާއިލާއަކަށް އުފަން މަޑުމައިތިރި ކުއްޖެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/adhabaaisaqaafi/vaahaka/eimazee.jpg" alt="eimazee" width="610" height="379" />ނަދީމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މާޔާ ފެނުނީ އެއޮފީހުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ސަމިނާރއަކުންނެވެ. އެއީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ފުރަތަމަ ފެނިލުމުންވެސް ނަދީމަށް މާޔާ އާއި ދޭތެރޭ އެހެން ގޮތެއް ހީވިއެވެ. މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. ލޯބިވެވޭނީ ތިމާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ، ތިމާގެ މިޒާޖާ ގުޅޭ ކަހަލަ މީހަކު ދެކެއެވެ. އެކަމަކު ނަދީމް އާއި މާޔާގެ މިޒާޖުގައި ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއްނެތެވެ. މާޔާއަކީ އާދައިގެ ސާދާ ދިރިއުޅުމަށް ލޯބިކުރާ ރާއްޖެތެރޭގެ ޢާއިލާއަކަށް އުފަން މަޑުމައިތިރި ކުއްޖެކެވެ.</p> </div>