އާދީއްތަ20201122

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ދީނާއިދުނިޔެ

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން މަގެއް

hifzu_mainކީރިތި ޤުރުއާންކިޔެވުމާއި ކިޔަވާއަޑު އެހުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ސަވާބު ހުރިކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާޢްޞަކޮށް ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް އުޅުމަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތްދުވަހު ތިމާއަށް އޭގެ ސަބަބުން ދިންނެވުން ލިބޭނެކަމެކެވެ. ފަހެ ޤުރުއާން އޭގެ އަހްލުވެރިންނަށް ޤިޔާމަތްދުވަހު، ޝަފާޢަތްތެރިވާނޭކަމުގައި، ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.ޙަޔާތުގެ އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާނީ ކިހިނެއް؟

hayaathuge-udhagooއިންސާނާއަށް އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ތަފާތު ދަތި ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އެކަހަލަ ކަމަކާއި ކުރިމަތިވާހިނދު ތިމަންނައަކީ ނަސީބުނެތް މީހެކޭ ބުނެ ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ އެކިކަހަލަ ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހެއެވެ. މިފަދަ މީހުން އަބަދުވެސް ބަލަނީ އެމީހުންގެ ވަށައިގެންވާ އެހެންމީހުންގެ ޙާލަތަށެވެ.

އޭނާ އަހަރެންނަށްވުރެ މުއްސަދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އަހަރެންނަށްވުރެ މޮޅީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު އަހަރެން ބަރާބަރަށް ނަމާދުކޮށް ރޯދަ ހިފާ ހުރިހާ އަޅުކަމެއް ކުރަމެވެ. އެތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ މީހާ އަކީ ދުވަހަކުވެސް ނަމާދެއްކުރި، ރޯދައެއް ހިފި، މީހެއްނޫނެވެ.މަގުފުރެދިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ އަޅުން

magu-feredhifaivaa-shataanage-alhunއާދަމުގެ ދަރިންނާއި ޝައިޠާނާއާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައަކީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް މޫލާދެމިފައިވާ ހަނގުރާމައެކެވެ.މާތް ﷲ އާދަމްގެފާނު އުފައްދަވައި މަލާއިކަތުންނަށް އެކަލޭގެފާނަށް ސަޖިދަޖެއްސެވުމަށް އަމުރުކުރެއްވުމުން، އިބްލީސް ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އިބްލީސް ބޮޑާވެ، އެއްކިބާވެގަތެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލަޢްނަތް ލެއްވި، ސުވަރުގެއިން އޭނާ ބޭރުކުރެވުނެވެ.

އެވަގުތުން ފެށިގެން އާދަމުގެ ދަރީން މަގުފުރައްދާނެކަމަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ ޢިއްޒަތް ގަންދީ އިބްލީސް ހުވާކުރިއެވެ.އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރިން ޢަރަބިންގެ ޙާލަތް

islam-kuiri-arab-3އެމީހުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު މި އޮންނަހެން ދައުލަތެއް ނޯވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު ހެދުމާއި މީހުން ކުރާކަންތަކަށް އަދަބުދީ ހަދާނެ ވަކި ސަރުކާރެއް ނޯވެއެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބޭމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދީ އެމީހުންނަށް ބަދަލު ދީ ހަދާނެ ބާރެއްވެސް ނޯވެއެވެ. މިކަންތައްތައް އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ޤަބީލާ ތަކުގެ އަތް މަތީގައެވެ. ބާރުގަދަ ޤަބީލާއަކަށް އަބަދުވެސް އޮންނަނީ މޮޅު ގޮތެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ބައިވެރިވެގެން ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކޮށް އުޅުމުގެ އުސޫލެއް ވެސް ނޯވެއެވެ. ހަމަ އެކަނި އޮންނަނީ ލޭގެ ގުޅުމެވެ.ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.