އާދީއްތަ20200524

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޢަޤީދާ

ޙިސާބު ބެއްލެވުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލާ

meezaanއަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް، ދުވަހުގެ އާމްދަނީ ލިބޭވަރު އެގެއެވެ. އަދި އެދުވަހު އަތުން ދިއަ ޚަރަދުވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިސާބުކޮށް ބަލާ ހަދައެވެ. އެކަމަކު ދުވަހަކުވެސް އެކަނިވެހުރެ، އެދުވަހު ކުރެވުނު ރަނގަޅުކަންތަކާއި ނުބައި ކަންތަކާއިމެދު ވިސްނާލިންތޯއެވެ؟ އެދުވަހު އަގައިން ބޭރުވި ނުބައި ބަސްތަކާއި، ބޭކާރު ވާހަކަތަކާއި، ކުރި ޒިކުރުރަކާއި ތަސްބޙަތައް ވަޒަންކޮށް ކިރުއްވިންތޯއެވެ؟ ރީތި އަންހެނެއް ފެނުނީމައި އެއީ ހާދަ ރީތި މީހެކޭ، ހާދަ ރީތި ހެދުމަކޭ،

ތަފްޞީލު...ޙަޔާތުގެ އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާނީ ކިހިނެއް؟

hayaathuge-udhagooއިންސާނާއަށް އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ތަފާތު ދަތި ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އެކަހަލަ ކަމަކާއި ކުރިމަތިވާހިނދު ތިމަންނައަކީ ނަސީބުނެތް މީހެކޭ ބުނެ ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ އެކިކަހަލަ ހުރަސްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ފަސްޖެހެއެވެ. މިފަދަ މީހުން އަބަދުވެސް ބަލަނީ އެމީހުންގެ ވަށައިގެންވާ އެހެންމީހުންގެ ޙާލަތަށެވެ.

އޭނާ އަހަރެންނަށްވުރެ މުއްސަދީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އަހަރެންނަށްވުރެ މޮޅީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު އަހަރެން ބަރާބަރަށް ނަމާދުކޮށް ރޯދަ ހިފާ ހުރިހާ އަޅުކަމެއް ކުރަމެވެ. އެތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ މީހާ އަކީ ދުވަހަކުވެސް ނަމާދެއްކުރި، ރޯދައެއް ހިފި، މީހެއްނޫނެވެ.

ތަފްޞީލު...މަގުފުރެދިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ އަޅުން

magu-feredhifaivaa-shataanage-alhunއާދަމުގެ ދަރިންނާއި ޝައިޠާނާއާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައަކީ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް މޫލާދެމިފައިވާ ހަނގުރާމައެކެވެ.މާތް ﷲ އާދަމްގެފާނު އުފައްދަވައި މަލާއިކަތުންނަށް އެކަލޭގެފާނަށް ސަޖިދަޖެއްސެވުމަށް އަމުރުކުރެއްވުމުން، އިބްލީސް ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. ނަމަވެސް އިބްލީސް ބޮޑާވެ، އެއްކިބާވެގަތެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލަޢްނަތް ލެއްވި، ސުވަރުގެއިން އޭނާ ބޭރުކުރެވުނެވެ.

އެވަގުތުން ފެށިގެން އާދަމުގެ ދަރީން މަގުފުރައްދާނެކަމަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ ޢިއްޒަތް ގަންދީ އިބްލީސް ހުވާކުރިއެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.