ފަހުގެ މައްސަލަތައް އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/feed/atom.html 2019-07-17T09:25:52+02:00 Joomla! - Open Source Content Management ޖިހާދުކުރަން، އިސްލާމްދީން ދެކޮޅުހަދާ ލަނޑުދަނޑިތައް 2018-02-15T03:49:16+02:00 2018-02-15T03:49:16+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/jihad-islam-dheen-dhekolhu-hadhaa-ladudhadi.html ތަރުޖަމާ: އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/dheen/adhu/jihaadh-dhekolhu-kankan.jpg" alt="jihaadh dhekolhu kankan" height="385" width="610" /><br />އިސްލާމްދީނުގައި ހަނގުރާމަކުރެވޭ އަސާސީ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި، ބައެއް މީހުންގެ ހިތަށް އަރާ، އަދި ބައެއް މީހުން އެ ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ، އެހެން ލަނޑުދަނޑިތަކަކަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލަން އެބަޖެހެއެވެ. އެއީ މި ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ އިސްލާމްދީން އެއްބަސްވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި، އެފަދަ ލަނޑުދަނޑިއަކަށްޓަކައި ހަނގުރާމަކުރުމަކީ، އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ ޖިހާދަކަށް ނުވާނެކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img src="images/stories/dheen/adhu/jihaadh-dhekolhu-kankan.jpg" alt="jihaadh dhekolhu kankan" height="385" width="610" /><br />އިސްލާމްދީނުގައި ހަނގުރާމަކުރެވޭ އަސާސީ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި، ބައެއް މީހުންގެ ހިތަށް އަރާ، އަދި ބައެއް މީހުން އެ ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ، އެހެން ލަނޑުދަނޑިތަކަކަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލަން އެބަޖެހެއެވެ. އެއީ މި ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ އިސްލާމްދީން އެއްބަސްވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމާއި، އެފަދަ ލަނޑުދަނޑިއަކަށްޓަކައި ހަނގުރާމަކުރުމަކީ، އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރާ ޖިހާދަކަށް ނުވާނެކަން ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައެވެ.</p> </div> މުއުމިނުންގެ ސިފަތައް 2011-08-19T02:09:31+02:00 2011-08-19T02:09:31+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/moominungesifatah.html އިބްރާހީމް މާހިރު މޫސާ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/muuminungesifata.jpg" alt="muuminungesifata" width="243" height="182" />ފަރްދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކާއި، އިގްތިސާދި އަދި މާލީ ނިޒާމާއި، ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި ގުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތާއި، ޒީނަތްތެރިވުމާއި ހެދުންއެޅުންފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ އިންތަކަކާއި، އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އިސްލާމީ ހުރިހައި މުޖުތަމަޢެއްގައި އެންމެހައި މުސްލިމުން އެއްގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދީނުގައިވަނީ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އެނޫން ކަންކަމަކީ ހުރިހައި އެންމެން އެއްގޮތް ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނޫނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/muuminungesifata.jpg" alt="muuminungesifata" width="243" height="182" />ފަރްދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކާއި، އިގްތިސާދި އަދި މާލީ ނިޒާމާއި، ޣައިރު މުސްލިމުންނާއި ގުޅުން ބަހައްޓަންވީގޮތާއި، ޒީނަތްތެރިވުމާއި ހެދުންއެޅުންފަދަ ކަންކަމުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ އިންތަކަކާއި، އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އިސްލާމީ ހުރިހައި މުޖުތަމަޢެއްގައި އެންމެހައި މުސްލިމުން އެއްގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދީނުގައިވަނީ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އެނޫން ކަންކަމަކީ ހުރިހައި އެންމެން އެއްގޮތް ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނޫނެވެ.</p> </div> ތަބާވުން...މަޤުޞަދާއި ވަސީލަތުގައި 2011-07-27T02:29:33+02:00 2011-07-27T02:29:33+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/thabaavun.html ތަރުޖަމާ: ޝިފްޒާން އަޙްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/thabaavun.jpg" alt="thabaavun" width="400" height="266" />ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވުނު ނަބިއްޔާއަށް ތަބާވުމުގައި އަޞްލަކީ އަޅުކަމުގައި ވަސީލަތްތަކާއި މަޤުޞަދުގައިމެ، އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުޢާމަލާތުގައި އެދެވިގެންވަނީ މަޤުޞަދުތަކުގައި ތަބާވުމެވެ. ވަސީލަތުގައި ތަބާވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.</p> <p>އަޅުކަމުގައި އަޞްލަކީ މަޤުޞަދުތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގައިވެސް ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވުނު ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ތަބާވުމެވެ. އަހަރުމެން ވުޟޫއުކުރާނީ އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. ނަމާދުކުރާނީ އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ގޮތަށެވެ. ރޯދަ ބާޠިލުކުރާ ކަންތަކުން ދުރެވެ، ތިބޭނީ އެކަލޭގެފާނު އެންގެވި ފަދައިންނެވެ. ނަބިއްޔާ ޒަކާތް ދެއްވި މިންވަރަށް ނުވަތަ ޒަކާތުގައި ނެރުމަށް އަމުރުކުރެއްވި މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދަލުން ޒަކާތް ދޭނަމުއެވެ. ޙައްޖުގައި ކަންކުރާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުގައި އެވާ ފަދައިންނެވެ. <span class="arabic">"خذوا عني مناسككم " -رواه مسلم- </span></p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/thabaavun.jpg" alt="thabaavun" width="400" height="266" />ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވުނު ނަބިއްޔާއަށް ތަބާވުމުގައި އަޞްލަކީ އަޅުކަމުގައި ވަސީލަތްތަކާއި މަޤުޞަދުގައިމެ، އެކަލޭގެފާނަށް ތަބާވުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުޢާމަލާތުގައި އެދެވިގެންވަނީ މަޤުޞަދުތަކުގައި ތަބާވުމެވެ. ވަސީލަތުގައި ތަބާވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.</p> <p>އަޅުކަމުގައި އަޞްލަކީ މަޤުޞަދުތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގައިވެސް ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވުނު ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ތަބާވުމެވެ. އަހަރުމެން ވުޟޫއުކުރާނީ އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. ނަމާދުކުރާނީ އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ގޮތަށެވެ. ރޯދަ ބާޠިލުކުރާ ކަންތަކުން ދުރެވެ، ތިބޭނީ އެކަލޭގެފާނު އެންގެވި ފަދައިންނެވެ. ނަބިއްޔާ ޒަކާތް ދެއްވި މިންވަރަށް ނުވަތަ ޒަކާތުގައި ނެރުމަށް އަމުރުކުރެއްވި މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދަލުން ޒަކާތް ދޭނަމުއެވެ. ޙައްޖުގައި ކަންކުރާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުގައި އެވާ ފަދައިންނެވެ. <span class="arabic">"خذوا عني مناسككم " -رواه مسلم- </span></p> </div> ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުތަކާއި އެކަމުގައި އަހަރެމެން ދެކޭގޮތް 2011-07-24T00:22:38+02:00 2011-07-24T00:22:38+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/ilmuverin-khiyaalu-thafaathuvun.html ތަރުޖަމާ: ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="caption"><img class="ari-h1 caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/ilmuverin-khiyaalu-thafaathu.jpg" alt="ilmuverin-khiyaalu-thafaathu" width="413" height="413" />ޙަމްދުހުރީ ﷲ އަށެވެ. އަޅަމެން ޙަމްދުކުރަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ. އަދި ވާތްގަށް އެދި ފުއްސެވުމަށް ދަންނަވަނީ، އަދިތައުބާވެ ރުޖޫޢަވަނީ ވެސް އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ.&nbsp;އަޅަމެންގެ ނަފުސުތަކާއި ޢަމަލުތަކުގެ ނުބައިކަމުން ގަދަކީރިތި ވަންތަ ﷲ ތަޢާލާ ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. ތެދުމަގު އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ މަގުދައްކަވައިފި އަޅަކު ވާވެއްދޭނޭ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކާފަރުކަން އިޚްތިޔާރުކޮށްގަތުމުގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ މަގުފުރައްދަވައިފި އަޅަކަށް ތެދުމަގުދެއްކޭނޭ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ.</p> <p>ބައިވެރިޔަކު ނުވާ އެއްކައުވަންތަ މާތް ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވާ ކަމަށާއި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި ރަސޫލާކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ. އެކަލޭގެފާނަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނާއި ތާބިޢީންނަށް ޞަލަވާތް ލެއްވުމަށް ދުޢާކުރަމެވެ.&nbsp;اللهم صلّ على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلِّم تسليماكثيرا.</p> </div> <div class="feed-description"><p class="caption"><img class="ari-h1 caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/ilmuverin-khiyaalu-thafaathu.jpg" alt="ilmuverin-khiyaalu-thafaathu" width="413" height="413" />ޙަމްދުހުރީ ﷲ އަށެވެ. އަޅަމެން ޙަމްދުކުރަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ. އަދި ވާތްގަށް އެދި ފުއްސެވުމަށް ދަންނަވަނީ، އަދިތައުބާވެ ރުޖޫޢަވަނީ ވެސް އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ.&nbsp;އަޅަމެންގެ ނަފުސުތަކާއި ޢަމަލުތަކުގެ ނުބައިކަމުން ގަދަކީރިތި ވަންތަ ﷲ ތަޢާލާ ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ. ތެދުމަގު އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ މަގުދައްކަވައިފި އަޅަކު ވާވެއްދޭނޭ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކާފަރުކަން އިޚްތިޔާރުކޮށްގަތުމުގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ މަގުފުރައްދަވައިފި އަޅަކަށް ތެދުމަގުދެއްކޭނޭ ފަރާތެއް ނުވެއެވެ.</p> <p>ބައިވެރިޔަކު ނުވާ އެއްކައުވަންތަ މާތް ﷲ ފިޔަވައި ޙައްޤުވެގެން އަޅުކަމެއް ވެވޭ އެހެން އިލާހަކު ނުވާ ކަމަށާއި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި ރަސޫލާކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ. އެކަލޭގެފާނަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުންނާއި ތާބިޢީންނަށް ޞަލަވާތް ލެއްވުމަށް ދުޢާކުރަމެވެ.&nbsp;اللهم صلّ على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلِّم تسليماكثيرا.</p> </div> ރޭޕުކޮށްގެން ލިބޭ ދަރިވެއްޓުން 2009-02-14T07:00:00+02:00 2009-02-14T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/rape-koggen-libey-dhari-vettun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/abortion_and_rape.jpg" alt="abortion_and_rape" class="caption" height="256" width="355" />މިތާ މިގެނެސްދެނީ، ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު، 'ސަރުބުން' ރާވައިގެން ބޮސްނިއާގެ އެތަކެއް ސަތޭކަ މުސްލިމް އަންހެނުން ރޭޕުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޝައިޚް ޔޫސުފުލް ޤަރަޟާވީއަށާއި ޝައިޚް ޖާދުލް ޙައްޤަށް ހުށައެޅުނު ސުވާލަކަށް ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. ހަނގުރާމައިގައި ނޫނަސް، އާދައިގެ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ރޭޕްކުރެވޭ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ކުދިންނާމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތް މީގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިދާނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/abortion_and_rape.jpg" alt="abortion_and_rape" class="caption" height="256" width="355" />މިތާ މިގެނެސްދެނީ، ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު، 'ސަރުބުން' ރާވައިގެން ބޮސްނިއާގެ އެތަކެއް ސަތޭކަ މުސްލިމް އަންހެނުން ރޭޕުކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޝައިޚް ޔޫސުފުލް ޤަރަޟާވީއަށާއި ޝައިޚް ޖާދުލް ޙައްޤަށް ހުށައެޅުނު ސުވާލަކަށް ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ. ހަނގުރާމައިގައި ނޫނަސް، އާދައިގެ ހާލަތްތަކުގައިވެސް ރޭޕްކުރެވޭ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ކުދިންނާމެދު ކަންތައްކުރާނެ ގޮތް މީގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވިދާނެވެ.</p> </div> ދަރިވެއްޓުމުގެ ޙުކުމާމެދު އޮތް ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް 2009-02-14T07:00:00+02:00 2009-02-14T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/dharivettun-hukumuge-ilmuveringe-bas.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/dharivettun-ilmuveringe-bas.jpg" alt="dharivettun-ilmuveringe-bas" height="312" width="266" /><span class="ari-h1">ރޫޙް އެޅުއްވުމުގެކުރިން ދަރިވެއްޓުން:</span></p> <p>ފަހުގެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންނާއި އަދި ފިޤުހީ މަޖްމަޢްތަކުން ނެރެފައިވާ ފަތުވާއަކީ، ރަޙިމުގައި ދަރިފުޅު އަށަގަތުމަށް ފަހު، މާބަނޑުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ދަރިވެއްޓުމުގެ އަސްލު ޙުކުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. މިތާ މިގެނެސްދެނީ ފަހުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ ޚުލާޞާކޮޅެކެވެ.</p> <p class="ari-h1">ޝައިޚް ވަހްބާ އައްޒުޙައިލީ:</p> <p>''ބަނޑަށް ހަތަރުމަސް ވުމަށް ފަހު، މާނައަކީ ސަތޭކަވިހި ދުވަސް ވުމަށް ފަހު، ޝަރުޢީ ގޮތުން މަޤްބޫލު އުޒުރަކާ ނުލާ، ދަރިވެއްޓުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/dharivettun-ilmuveringe-bas.jpg" alt="dharivettun-ilmuveringe-bas" height="312" width="266" /><span class="ari-h1">ރޫޙް އެޅުއްވުމުގެކުރިން ދަރިވެއްޓުން:</span></p> <p>ފަހުގެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންނާއި އަދި ފިޤުހީ މަޖްމަޢްތަކުން ނެރެފައިވާ ފަތުވާއަކީ، ރަޙިމުގައި ދަރިފުޅު އަށަގަތުމަށް ފަހު، މާބަނޑުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ދަރިވެއްޓުމުގެ އަސްލު ޙުކުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. މިތާ މިގެނެސްދެނީ ފަހުގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ ޚުލާޞާކޮޅެކެވެ.</p> <p class="ari-h1">ޝައިޚް ވަހްބާ އައްޒުޙައިލީ:</p> <p>''ބަނޑަށް ހަތަރުމަސް ވުމަށް ފަހު، މާނައަކީ ސަތޭކަވިހި ދުވަސް ވުމަށް ފަހު، ޝަރުޢީ ގޮތުން މަޤްބޫލު އުޒުރަކާ ނުލާ، ދަރިވެއްޓުމަކީ ޙަރާމްކަމެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެއެވެ.</p> </div> ޒިނޭކޮށްގެން ލިބޭ ދަރިވެއްޓުން 2009-02-14T07:00:00+02:00 2009-02-14T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/ziney-koggen-libey-dhari-vettun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/dharivettun-zineykoggen-libey.jpg" alt="dharivettun-zineykoggen-libey" width="411" height="300" />ދަރިވެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ފިޤުހުވެރިން ދައްކާފައިހުރި ގިނަ ވާހަކަތަކުގައި، އެއީ ޙަލާލުގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ދަރިއެއްތޯ ނުވަތަ ނަޙަލާލަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއެއްތޯ، ތަފާތެއް ކޮށްފައި ނެތެވެ. ދަރިލިބުނު ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި، ފިޤުހުވެރިން ބޮޑަށް އިސްކަންދީފައިވަނީ، ދަރިވެއްޓުމުގެ ޢާއްމު ޙުކުމާމެދު ބަހުސްކުރުމަށެވެ. ފަހަރެއްގައި މީގެ ސަބަބަކީ، އެމީހުން ދެކޭގޮތުގައި، ނަޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިން ވެއްޓުމުގެ ޙުކުމަކީ، ޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިން ވެއްޓުމުގެ ޙުކުމާ އެއްފަދަ، އެއަށް ތަބާވާ ޙުކުމެއްކަމަށް ދުށުމެވެ. ޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިއަކު، އާދައިގެ ހާލަތްތަކުގައި ވެއްޓުމަކީ ޙަރާމްކަމަކަށް ވާހިނދު، ނަޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިއަކު ވެއްޓުމުގެ ޙަރާމްކަން ބޮޑުވުން އައުލާވެގެންވެއެވެ. އެހެނީ، ނަޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިންވެއްޓުމަކީ، ޒިނޭކުރުމަށާއި ފަޙިޝްކަންތަކަށް ދެވޭ ހިތްވަރެކެވެ. ނުވަތަ އެހީއެކެވެ. އެނގޭނެ ފަދައިން، އިސްލާމްދީނުގައި ފާޙިޝް ކަންތައް ޙަރާމްކުރާފަދައިން، އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޙަރާމްކުރެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/dharivettun-zineykoggen-libey.jpg" alt="dharivettun-zineykoggen-libey" width="411" height="300" />ދަރިވެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ފިޤުހުވެރިން ދައްކާފައިހުރި ގިނަ ވާހަކަތަކުގައި، އެއީ ޙަލާލުގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ދަރިއެއްތޯ ނުވަތަ ނަޙަލާލަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއެއްތޯ، ތަފާތެއް ކޮށްފައި ނެތެވެ. ދަރިލިބުނު ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި، ފިޤުހުވެރިން ބޮޑަށް އިސްކަންދީފައިވަނީ، ދަރިވެއްޓުމުގެ ޢާއްމު ޙުކުމާމެދު ބަހުސްކުރުމަށެވެ. ފަހަރެއްގައި މީގެ ސަބަބަކީ، އެމީހުން ދެކޭގޮތުގައި، ނަޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިން ވެއްޓުމުގެ ޙުކުމަކީ، ޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިން ވެއްޓުމުގެ ޙުކުމާ އެއްފަދަ، އެއަށް ތަބާވާ ޙުކުމެއްކަމަށް ދުށުމެވެ. ޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިއަކު، އާދައިގެ ހާލަތްތަކުގައި ވެއްޓުމަކީ ޙަރާމްކަމަކަށް ވާހިނދު، ނަޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިއަކު ވެއްޓުމުގެ ޙަރާމްކަން ބޮޑުވުން އައުލާވެގެންވެއެވެ. އެހެނީ، ނަޙަލާލަށް ލިބޭ ދަރިންވެއްޓުމަކީ، ޒިނޭކުރުމަށާއި ފަޙިޝްކަންތަކަށް ދެވޭ ހިތްވަރެކެވެ. ނުވަތަ އެހީއެކެވެ. އެނގޭނެ ފަދައިން، އިސްލާމްދީނުގައި ފާޙިޝް ކަންތައް ޙަރާމްކުރާފަދައިން، އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޙަރާމްކުރެއެވެ.</p> </div> ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، މުސްލިމުން އެއަށް ތަބާވުން ވާޖިބުވުން 2007-12-15T07:00:00+02:00 2007-12-15T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/shareeatha0amalu-kurun-vaajib-vun.html ތަރުޖަމާ: އިސްލާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/shareeaa-vaajibvun.jpg" alt="shareeaa-vaajibvun" width="384" height="285" />މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން، ބައެއް މީސްމީހުންގެ ދުލުންނާއި ޤަލަމުން އެކި ގޮތްގޮތަށް، މި ދުވަސްވަރު ދެކެވެމުން އެބަދެއެވެ. މިގޮތުން ދީނީ ޢިލްމެއް، އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަހުމެއް ލިބިފައި ނެތް، މި މީސްމީހުން ވަރަށް ޢަޖާއިބުކުރުވަނިވި ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތާއި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާ މީހުންނަށް އިންކާރުކުރައްވާ، އަދި އެ ފަދަ މީހުންނަކީ 'ކާފިރުން' 'ޡާލިމުން' އަދި 'ފާސިޤުން' ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ޤުރުއާނުގައި ބާވައިލައްވާފައިވާ އާޔަތްތަކުގެ މުރާދަކީ، މުސްލިމުންނެއް ނޫނެވެ. ކިއެއްތަ،</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/shareeaa-vaajibvun.jpg" alt="shareeaa-vaajibvun" width="384" height="285" />މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތާ އެއްގޮތަށް ޙުކުމްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން، ބައެއް މީސްމީހުންގެ ދުލުންނާއި ޤަލަމުން އެކި ގޮތްގޮތަށް، މި ދުވަސްވަރު ދެކެވެމުން އެބަދެއެވެ. މިގޮތުން ދީނީ ޢިލްމެއް، އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ފަހުމެއް ލިބިފައި ނެތް، މި މީސްމީހުން ވަރަށް ޢަޖާއިބުކުރުވަނިވި ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި، ﷲ ބާވައިލެއްވި ޝަރީޢަތާއި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރާ މީހުންނަށް އިންކާރުކުރައްވާ، އަދި އެ ފަދަ މީހުންނަކީ 'ކާފިރުން' 'ޡާލިމުން' އަދި 'ފާސިޤުން' ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ޤުރުއާނުގައި ބާވައިލައްވާފައިވާ އާޔަތްތަކުގެ މުރާދަކީ، މުސްލިމުންނެއް ނޫނެވެ. ކިއެއްތަ،</p> </div> ހައްދު ފަހަނަޅާ ވާހަކަ ދައްކަމާ.. 2007-10-19T06:00:00+02:00 2007-10-19T06:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/hadhu-fahanaalhaa-vaahaka-dhakkama.html އާދަމް ފަޔާޒް info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/hadhu-fahana-alhaa-vaahaka.jpg" alt="hadhu-fahana-alhaa-vaahaka" width="232" height="341" />މިދުވަސްވަރު އެންމެ ހިނގާ ވާހަކަ އަކީ އެއީ ނޫންތޯއެވެ. މަޖިލީހުގަޔާއި ފޯރަމްތަކުގައެވެ. ޗެޓްރޫމްތަކާއި ނޫސްތަކުގައެވެ. ފަހަރެއްގައި ހޮޅުއަށިތަކާއި، ގޭގޭގެ ސުފުރާމަތީންނާއި، މިހެން ގޮސް، ހުރިހާތަނެއްގައެވެ. މިއީ ދިވެހި އުއްމަތައް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާ އެއް މައްސަލައަށް ވީމާއެވެ. ވީމާ ޚިޔާލެއް ފާޅުކޮށްލަމާ ބަހީއެވެ. ޙުކުމެއް ކަނޑަނާޅާނީއެވެ.</p> <p>އަދި މިވެނި ގޮތެއް މިވެނިހެން ވީ އެވެނިހެން ވެގެންނޭ ބުނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ވަކި ޙުކުމެއް ކަނޑައަޅަން ބުނާ ބުނުމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ބަލާނީއެވެ. ހަމަ އެކަނި އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުކަމުގައި ވެސް ނިންމާނީއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/hadhu-fahana-alhaa-vaahaka.jpg" alt="hadhu-fahana-alhaa-vaahaka" width="232" height="341" />މިދުވަސްވަރު އެންމެ ހިނގާ ވާހަކަ އަކީ އެއީ ނޫންތޯއެވެ. މަޖިލީހުގަޔާއި ފޯރަމްތަކުގައެވެ. ޗެޓްރޫމްތަކާއި ނޫސްތަކުގައެވެ. ފަހަރެއްގައި ހޮޅުއަށިތަކާއި، ގޭގޭގެ ސުފުރާމަތީންނާއި، މިހެން ގޮސް، ހުރިހާތަނެއްގައެވެ. މިއީ ދިވެހި އުއްމަތައް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާ އެއް މައްސަލައަށް ވީމާއެވެ. ވީމާ ޚިޔާލެއް ފާޅުކޮށްލަމާ ބަހީއެވެ. ޙުކުމެއް ކަނޑަނާޅާނީއެވެ.</p> <p>އަދި މިވެނި ގޮތެއް މިވެނިހެން ވީ އެވެނިހެން ވެގެންނޭ ބުނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެއީ ވަކި ޙުކުމެއް ކަނޑައަޅަން ބުނާ ބުނުމެއް ނޫންކަމަށް ވެސް ބަލާނީއެވެ. ހަމަ އެކަނި އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުކަމުގައި ވެސް ނިންމާނީއެވެ.</p> </div> މުސްލިމުން ނިއުކްލިޔަރ ހަތިޔާރު ހަދަންޖެހޭތަ؟ 2007-05-08T07:00:00+03:00 2007-05-08T07:00:00+03:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/muslimun-nuclear-hathiyaaru-hadhan-jehey-tha.html ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/nuclear_power_plant.gif" alt="nuclear_power_plant" width="307" height="229" />ނިއުކްލިޔަރ ހަތިޔާރެއް، ނުވަތަ ބޮޑެތި ގެއްލުންދެނިވި ހަތިޔާރުތަކުގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަތިޔާރެއް އުފައްދައި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމަކީ، ޝަރްޢީ ނަޒަރަކުންބަލާއިރު، މުސްލިމުންނަށް ކުރެވިދާނެކަމެއްބާވައެވެ؟</p> <p>ތިރީގައިއެވަނީ، މިކަމާއިބެހޭގޮތުން، ކުރެވިފައިވާ ސުއާލަކަށް، އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ، ފަތުވާ ކޮމިޓީން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ.&nbsp;ﷲ ތަޢާލާ އިރާދަކުރައްވަނީ، އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ، ބާރުގަދަ، ހައިބަތު ހުރި އުއްމަތަކަށް ވުމަށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/nuclear_power_plant.gif" alt="nuclear_power_plant" width="307" height="229" />ނިއުކްލިޔަރ ހަތިޔާރެއް، ނުވަތަ ބޮޑެތި ގެއްލުންދެނިވި ހަތިޔާރުތަކުގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަތިޔާރެއް އުފައްދައި ގެންގުޅުމާއި ބޭނުންކުރުމަކީ، ޝަރްޢީ ނަޒަރަކުންބަލާއިރު، މުސްލިމުންނަށް ކުރެވިދާނެކަމެއްބާވައެވެ؟</p> <p>ތިރީގައިއެވަނީ، މިކަމާއިބެހޭގޮތުން، ކުރެވިފައިވާ ސުއާލަކަށް، އަޒްހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ، ފަތުވާ ކޮމިޓީން ދީފައިވާ ޖަވާބުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ.&nbsp;ﷲ ތަޢާލާ އިރާދަކުރައްވަނީ، އިސްލާމީ އުއްމަތަކީ، ބާރުގަދަ، ހައިބަތު ހުރި އުއްމަތަކަށް ވުމަށެވެ.</p> </div> އަހަރެމެންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދާކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ހާމަކުރުމުން.... 2007-04-12T06:00:00+02:00 2007-04-12T06:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/aharemenge-amaluthakuge-sababun-dhuniye-hoonuvamundhaakan-haama-kurumun.html ޢަލީ ސަމީރު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/thimaaveshi-islam-dheen.jpg" alt="thimaaveshi-islam-dheen" height="214" width="320" />މިއަހަރު ފެށުނުތަނާހެން އަޅުގަނޑުމެން އެހި އަޑަކީ އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހޫނު މިން މައްޗަށް ދާކަމުގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ތަކުގައި އުޅެމުންދާ މީހުން އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ތިމާ ދިރިއުޅޭ ވެއްޓަށް އަންނަމުން ދާ ބަދަލު ތަކުގެ ވާހަކަ އަކީ އެކަން ކަމުގެ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަން ހުއްޓިފާވާ މުހިއްމު ވާހަކަތަކެކެވެ.</p> <p>މި ގޮތުން ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމާއި، ކަނޑުގެ ލޮނު ގަނޑު އުފުލުމާއި، އޯޒޯން ފަށަލަ ތުނިވުން ފަދަ ވާހަކަ ތަކުގެ އަޑު މިދަނީ ގަދަ ވަމުންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/thimaaveshi-islam-dheen.jpg" alt="thimaaveshi-islam-dheen" height="214" width="320" />މިއަހަރު ފެށުނުތަނާހެން އަޅުގަނޑުމެން އެހި އަޑަކީ އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ހޫނު މިން މައްޗަށް ދާކަމުގެ ވާހަކައެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ތަކުގައި އުޅެމުންދާ މީހުން އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ތިމާ ދިރިއުޅޭ ވެއްޓަށް އަންނަމުން ދާ ބަދަލު ތަކުގެ ވާހަކަ އަކީ އެކަން ކަމުގެ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ސަމާލުކަން ހުއްޓިފާވާ މުހިއްމު ވާހަކަތަކެކެވެ.</p> <p>މި ގޮތުން ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމާއި، ކަނޑުގެ ލޮނު ގަނޑު އުފުލުމާއި، އޯޒޯން ފަށަލަ ތުނިވުން ފަދަ ވާހަކަ ތަކުގެ އަޑު މިދަނީ ގަދަ ވަމުންނެވެ.</p> </div> ލޯބީގެ ވެސް އެކި ދަރަޖަތައްވެއެވެ. 2006-02-09T07:00:00+02:00 2006-02-09T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/loabeege-ves-eki-dharaja-veeve.html އާދަމް ފަޔާޒު މުޙައްމަދު info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/i_love_prophet.jpg" alt="i_love_prophet" width="210" height="210" />މި ދުވަސްވަރު މުޅި އިސްލާމީ ދުނިޔެ ކެކި އަރަނީއެވެ. ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ރުޅިވެރިކަން އުތުރި އަރަނީއެވެ. ހުރިހާ މުސްލިމުންނެވެ. އޭގެ އެންމެ ދީންވެރި ތަޤްވާވެރި މީހާއިން ފެށިގެން، އެންމެ ފާސިޤު މީހާއަށް ދާނދެންނެވެ. ރާބޮއެ، ވައްކަންކޮށް، އެނޫންވެސް ބޮޑެތި ފާފަތައް ކުރާ މީހާ ވެސް، މިއަދު ހަމަ ރުޅިއައިސްގެން ތުރުތުރުއަޅަނީއެވެ. ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކުރިންވެސް ބުނިހެން ސަބަބަކީ ލޯތްބެކެވެ.</p> <p>މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ، މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު ޤުދުސިއްޔަތެއް ދެވިފައިވާ އެއް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކައު އިތުރު އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ޔޫރަޕުގެ ނޫސްތަކެއްގައި ކާޓޫނުތަކެއް ޖަހައިގެންނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/i_love_prophet.jpg" alt="i_love_prophet" width="210" height="210" />މި ދުވަސްވަރު މުޅި އިސްލާމީ ދުނިޔެ ކެކި އަރަނީއެވެ. ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ރުޅިވެރިކަން އުތުރި އަރަނީއެވެ. ހުރިހާ މުސްލިމުންނެވެ. އޭގެ އެންމެ ދީންވެރި ތަޤްވާވެރި މީހާއިން ފެށިގެން، އެންމެ ފާސިޤު މީހާއަށް ދާނދެންނެވެ. ރާބޮއެ، ވައްކަންކޮށް، އެނޫންވެސް ބޮޑެތި ފާފަތައް ކުރާ މީހާ ވެސް، މިއަދު ހަމަ ރުޅިއައިސްގެން ތުރުތުރުއަޅަނީއެވެ. ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކުރިންވެސް ބުނިހެން ސަބަބަކީ ލޯތްބެކެވެ.</p> <p>މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ، މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު ޤުދުސިއްޔަތެއް ދެވިފައިވާ އެއް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ކައު އިތުރު އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ޔޫރަޕުގެ ނޫސްތަކެއްގައި ކާޓޫނުތަކެއް ޖަހައިގެންނެވެ.</p> </div> އިސްލާމް ދީނަކީ ދީނާއި ދުނިޔެއެވެ. 2005-10-11T06:00:00+02:00 2005-10-11T06:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/fahuge-massla/islam-dheenakee-dheenai-dhuniye.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/islam-dheenakee-dheen-dhuniye.jpg" alt="islam-dheenakee-dheen-dhuniye" width="355" height="204" />އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމުކީ، އިންސާނުންނަށް ކާނާއާއި ފެނުގެ މުހިއްމުކަމަށް ވުރެ، ވަކި މުހިއްމުކަން ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ބުނެވުނު ދެ ކަމާއި ނުލާ އިންސާނާއަށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަމާންކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ އެ ތަނެއްގައި ދީނަށް އުޅެވޭނެ ގޮތެއް، ދީނަށް ގޮވާލެވޭނެ ގޮތެއް، މޮޅު ޙަޟާރަތެއް، ރީތި ފަންނެއް، ހައިރާން ކުރުވާފަދަ މޮޅެތި ފިކުރުތަކެއް ނު އުފެދޭނެއެވެ. މިހެންވެ، އިންސާނާ މި ދުނިޔޭގައި ލެއްވީއްސުރެވެސް އަމުނު އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަކީ،</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/adhu/islam-dheenakee-dheen-dhuniye.jpg" alt="islam-dheenakee-dheen-dhuniye" width="355" height="204" />އަމަން އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމުކީ، އިންސާނުންނަށް ކާނާއާއި ފެނުގެ މުހިއްމުކަމަށް ވުރެ، ވަކި މުހިއްމުކަން ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފުރަތަމަ ބުނެވުނު ދެ ކަމާއި ނުލާ އިންސާނާއަށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަމާންކަން ގެއްލިއްޖެނަމަ އެ ތަނެއްގައި ދީނަށް އުޅެވޭނެ ގޮތެއް، ދީނަށް ގޮވާލެވޭނެ ގޮތެއް، މޮޅު ޙަޟާރަތެއް، ރީތި ފަންނެއް، ހައިރާން ކުރުވާފަދަ މޮޅެތި ފިކުރުތަކެއް ނު އުފެދޭނެއެވެ. މިހެންވެ، އިންސާނާ މި ދުނިޔޭގައި ލެއްވީއްސުރެވެސް އަމުނު އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަކީ،</p> </div>