ސިޔަރަތު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/feed/atom.html 2019-07-18T01:57:42+02:00 Joomla! - Open Source Content Management މައުލިދުއް ނަބަވީ ފާހަގަކުރުން 2005-04-21T17:24:54+02:00 2005-04-21T17:24:54+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/maulid-faahaga-kurun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/maulid-nabawi.jpg" alt="maulid-nabawi" width="399" height="194" />ރައްޓެއްސެއްގެ އުފަން ދުވަސް އައުމުގެ އެތައް ދުވަސް ކުރިން، އެ ދުވަހަށްޓަކައި ބޮޑެތި ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ، އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއިއެކު ކުރާ ކަމެކެވެ. ލޯބިޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ތާއިދު ކުރާ ފިލްމީ ތަރިއެއް އުފަންވި ދުވަހަކާއި އަހަރެއް އަދި އެމީހެއްގެ " ރާހި " އޭ މި ކިޔޭ އެއްޗެއްވެސް ހޯދައި ބަލައި، ތިމަންނައާއި މިވެނި ބަޠަލާއެއް ނުވަތަ ބަޠަލަކާއި އުފަންވީ އެއް ދުވަހެއްގައޭ ކިޔައި، ފަޚްރުވެރި ވާތަން ފެނެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/maulid-nabawi.jpg" alt="maulid-nabawi" width="399" height="194" />ރައްޓެއްސެއްގެ އުފަން ދުވަސް އައުމުގެ އެތައް ދުވަސް ކުރިން، އެ ދުވަހަށްޓަކައި ބޮޑެތި ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ، އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއިއެކު ކުރާ ކަމެކެވެ. ލޯބިޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ތާއިދު ކުރާ ފިލްމީ ތަރިއެއް އުފަންވި ދުވަހަކާއި އަހަރެއް އަދި އެމީހެއްގެ " ރާހި " އޭ މި ކިޔޭ އެއްޗެއްވެސް ހޯދައި ބަލައި، ތިމަންނައާއި މިވެނި ބަޠަލާއެއް ނުވަތަ ބަޠަލަކާއި އުފަންވީ އެއް ދުވަހެއްގައޭ ކިޔައި، ފަޚްރުވެރި ވާތަން ފެނެއެވެ.</p> </div> ބަޤީޢް 2004-12-28T07:00:00+02:00 2004-12-28T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/baqeeu.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/baqee3.jpg" alt="baqee3" height="125" width="185" />ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޒަމާނުއްސުރެވެސް ބަޤީޢް އަކީ މުސްލިމުންގެ ހިތާއި ސިނކުޑީގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިފައިވާ އިޙްތިރާމް ކުރެވޭ ތަނެކެވެ. އެއީ، އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ އެތައް ބޭފުޅުންތަކެއް އެތާގައި ފަސްދާނުލެވިފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން މި ތަން ވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުން ޙައްޖަށް ދާ މީހުންނާއި ޙިޖާޒު ކަރައިގެ މީހުންވެސް ޒިޔާރަތް ކުރަން ނުހަނު އެދޭ މުޤައްދަސް ދަރަޖައެއް ދެވިފައިވާ ތަނެކަށެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/baqee3.jpg" alt="baqee3" height="125" width="185" />ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޒަމާނުއްސުރެވެސް ބަޤީޢް އަކީ މުސްލިމުންގެ ހިތާއި ސިނކުޑީގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިފައިވާ އިޙްތިރާމް ކުރެވޭ ތަނެކެވެ. އެއީ، އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ އެތައް ބޭފުޅުންތަކެއް އެތާގައި ފަސްދާނުލެވިފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން މި ތަން ވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުން ޙައްޖަށް ދާ މީހުންނާއި ޙިޖާޒު ކަރައިގެ މީހުންވެސް ޒިޔާރަތް ކުރަން ނުހަނު އެދޭ މުޤައްދަސް ދަރަޖައެއް ދެވިފައިވާ ތަނެކަށެވެ.</p> </div> ކީރިތި ރަސޫލާ އަރިއަހުގައި 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keerithi-rasoola-arihuga.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/foto_seera_1425.jpg" alt="foto_seera_1425" width="238" height="230" />އަހަރެން ކީރިތި ރަސޫލު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވަން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްވެސް އެ މީހެއްގެ ނަފްސާއި ކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. ނަމަވެސް "އާ އަހަރެން ލޯބި ވޭ" އޭ ބުނެ އެހާ އަވަސް ޖަވާބެއް ނުދޭށެވެ. އެހެނީ އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބި ނުވާނެ މުސްލިމެއް ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ.؟</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/foto_seera_1425.jpg" alt="foto_seera_1425" width="238" height="230" />އަހަރެން ކީރިތި ރަސޫލު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވަން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްވެސް އެ މީހެއްގެ ނަފްސާއި ކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. ނަމަވެސް "އާ އަހަރެން ލޯބި ވޭ" އޭ ބުނެ އެހާ އަވަސް ޖަވާބެއް ނުދޭށެވެ. އެހެނީ އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބި ނުވާނެ މުސްލިމެއް ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ.؟</p> </div> ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބޭފުޅުން 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keerithi-rasoolage-beyfullhun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p>ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ޖުމުލަ ހަތް ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ފިރިހެން ތިން ބޭފުޅުންނާއި ހަތަރު އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ. އިބްރާހީމް ފިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިކަލުންނާއި ދަރިކަނބަލުންގެ މަންމާފުޅަކީ މަތީގައިވެސް ބުނެވުނުފަދައިން ޚަދީޖަތުގެފާނެވެ.</p> <p>މީގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ފިރިހެން ބޭކަލުން ވަނީ ތުއްޕުޅުއިރު އަވަހާރަވެފައެވެ. ހުރިހާ އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ރަސޫލާ ދީނަށް ގޮވައިލެއްވުމުން އިސްލާމްވެވަޑައިގެން،</p> </div> <div class="feed-description"><p>ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ޖުމުލަ ހަތް ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ފިރިހެން ތިން ބޭފުޅުންނާއި ހަތަރު އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ. އިބްރާހީމް ފިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިކަލުންނާއި ދަރިކަނބަލުންގެ މަންމާފުޅަކީ މަތީގައިވެސް ބުނެވުނުފަދައިން ޚަދީޖަތުގެފާނެވެ.</p> <p>މީގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ފިރިހެން ބޭކަލުން ވަނީ ތުއްޕުޅުއިރު އަވަހާރަވެފައެވެ. ހުރިހާ އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ރަސޫލާ ދީނަށް ގޮވައިލެއްވުމުން އިސްލާމްވެވަޑައިގެން،</p> </div> ކީރިތި ރަސޫލާ ޢާއިޝަތުގެފާނާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިތުން 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keeriti-rasoola-aishathugefaana-kaaveni-ballavigathun.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="hlight"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/aishathugefaana-kaveni-ballavaigathun.jpg" alt="aishathugefaana-kaveni-ballavaigathun" height="189" width="250" />ސ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން 9 އަހަރުގައި، ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަމަނާއާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ވާހަކަ އެއީ ތެދެއްހެއްޔެވެ؟</p> <p>ޢާއިޝަތުގެފާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންވަނީ އެކަމާއި މެދު ހައިރާންވެ ނުވަތަ ޝައްކު އުފެދިފައެވެ. މިފަދަ މީހުން ކުރާ ސުވާލަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޢުމުރުފުޅުން 50 އަހަރުވެފައި ހުންނަވަނިކޮށް، ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން އެންމެ 9 އަހަރުގައި ކައިވެނި ބައްލަވައި ގަތީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟</p> </div> <div class="feed-description"><p class="hlight"><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/aishathugefaana-kaveni-ballavaigathun.jpg" alt="aishathugefaana-kaveni-ballavaigathun" height="189" width="250" />ސ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން 9 އަހަރުގައި، ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަމަނާއާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ވާހަކަ އެއީ ތެދެއްހެއްޔެވެ؟</p> <p>ޢާއިޝަތުގެފާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންވަނީ އެކަމާއި މެދު ހައިރާންވެ ނުވަތަ ޝައްކު އުފެދިފައެވެ. މިފަދަ މީހުން ކުރާ ސުވާލަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޢުމުރުފުޅުން 50 އަހަރުވެފައި ހުންނަވަނިކޮށް، ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން އެންމެ 9 އަހަރުގައި ކައިވެނި ބައްލަވައި ގަތީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟</p> </div> އުއްމު ސަލަމާ 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/anbikanbalun-ummu-salama.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="ari-h1">6- އުއްމު ސަލަމާ</p> <p>ޒައިނަބްގެފާނަށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އުއްމު ސަލަމާއާއެވެ. އަސްލު ނަންފުޅަކީ ހިންދު ބިންތު އަބީ އުމައްޔާ އެވެ. އުއްމު ސަލަމާ އަކީ ރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޢުމުރުފުޅު ދިގު އަނބިކަމަނާއެވެ. ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމުގެ ކުރީގައި އުއްމު ސަލަމާ ހުންނެވީ އަބޫ ސަލަމާއާއި ކައިވެނި ކުރައްވައިގެންނެވެ. އަދި ކުދިންވެސް ތިއްބެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p class="ari-h1">6- އުއްމު ސަލަމާ</p> <p>ޒައިނަބްގެފާނަށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އުއްމު ސަލަމާއާއެވެ. އަސްލު ނަންފުޅަކީ ހިންދު ބިންތު އަބީ އުމައްޔާ އެވެ. އުއްމު ސަލަމާ އަކީ ރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޢުމުރުފުޅު ދިގު އަނބިކަމަނާއެވެ. ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމުގެ ކުރީގައި އުއްމު ސަލަމާ ހުންނެވީ އަބޫ ސަލަމާއާއި ކައިވެނި ކުރައްވައިގެންނެވެ. އަދި ކުދިންވެސް ތިއްބެވެ.</p> </div> އިފްކުގެ ޙާދިޘާ 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/ifkuge-haadhisaa.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p>ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ދޮގު ތުހުމަތު އެޅުވުނު ހާދިޘާ ނުވަތަ އިފްކުގެ ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ހިޖުރައިން ހަވަނަ އަހަރު ހިނގި އަލްމުޞްޠަލިޤް -މުރައިސީޢް އޭވެސް ކިޔޭ- ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައެވެ. މި ވާހަކައިގެ ކުރު ޚުލާޞާ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.</p> <p>ރަސޫލާ މި ހަނގުރާމައަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އަރިއަހުގައި ގެންދަވަން، ގުރައަތުން ހޮވިވަޑައިގަތް އަނބިކަނބަލަކީ ޢާއިޝަތުގެފާނެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p>ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ދޮގު ތުހުމަތު އެޅުވުނު ހާދިޘާ ނުވަތަ އިފްކުގެ ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ހިޖުރައިން ހަވަނަ އަހަރު ހިނގި އަލްމުޞްޠަލިޤް -މުރައިސީޢް އޭވެސް ކިޔޭ- ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައެވެ. މި ވާހަކައިގެ ކުރު ޚުލާޞާ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.</p> <p>ރަސޫލާ މި ހަނގުރާމައަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އަރިއަހުގައި ގެންދަވަން، ގުރައަތުން ހޮވިވަޑައިގަތް އަނބިކަނބަލަކީ ޢާއިޝަތުގެފާނެވެ.</p> </div> ކީރިތި ރަސޫލާގެ ގިނަ އަނބިކަނބަލުން ތިއްބެވުމުގެ ޙިކުމަތް 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keeriti-rasoola-ge-gina-anbikabalun-thibbevumuge-hikma.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/anbikabalun-thibbevumuge-hikma.jpg" alt="anbikabalun-thibbevumuge-hikma" height="214" width="286" />އިސްލާމް ދީނަށް ފާޑުކިޔައި މަލާމާތް ކުރާ މީހުން އެންމެ ގިނައިން ނަގާ އެއް ނުކުތާ އަކީ، ދެ އަންބަތް ނުވަތަ ހަތަރު އަނބިންނާއި އިނުމުގެ ހުއްދަ ދީނުގައި ދީފައިވާތީއެވެ. މިއީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުން ނިގުޅައިގަނެވޭ ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށާއި ، މިކަމުން ދޭހަވަނީ އިސްލާމް ދީނަކީ ޒަމާނީ ދީނެއް ނޫންކަމަށްވެސް މިފަދަ ދަޢްވާ ކުރާ މީހުން ބުނަމުން ދެއެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p><img class="caption" style="float: left;" src="images/stories/dheen/seera/anbikabalun-thibbevumuge-hikma.jpg" alt="anbikabalun-thibbevumuge-hikma" height="214" width="286" />އިސްލާމް ދީނަށް ފާޑުކިޔައި މަލާމާތް ކުރާ މީހުން އެންމެ ގިނައިން ނަގާ އެއް ނުކުތާ އަކީ، ދެ އަންބަތް ނުވަތަ ހަތަރު އަނބިންނާއި އިނުމުގެ ހުއްދަ ދީނުގައި ދީފައިވާތީއެވެ. މިއީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުން ނިގުޅައިގަނެވޭ ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށާއި ، މިކަމުން ދޭހަވަނީ އިސްލާމް ދީނަކީ ޒަމާނީ ދީނެއް ނޫންކަމަށްވެސް މިފަދަ ދަޢްވާ ކުރާ މީހުން ބުނަމުން ދެއެވެ.</p> </div> މައިމޫނާ ބިންތު އަލްޙާރީޘް 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/maimoona-bint-alhaaris.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="ari-h1">11- މައިމޫނާ ބިންތު އަލްޙާރީޘް :</p> <p>ޞަފިއްޔާ ރަޟިޔައްﷲ ޢަންހާ އަށް ފަހު، ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ މައިމޫނާ ބިންތު އަލްޙާރީޘް އާއެވެ. މި ކަމަނާއަކީ ޢައްބާސް ބިން ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބްގެ އަނބިކަނބަލުން އުއްމު އަލްފަޟްލުގެ އުޚްތެކެވެ. އަދި މި ކަމަނާއަކީ ޚާލިދް ބިން އަލްވަލީދް އާއި ޢަބްދުﷲ ބިން ޢައްބާސްގެ ބޮޑު ދައިތާފުޅެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p class="ari-h1">11- މައިމޫނާ ބިންތު އަލްޙާރީޘް :</p> <p>ޞަފިއްޔާ ރަޟިޔައްﷲ ޢަންހާ އަށް ފަހު، ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ މައިމޫނާ ބިންތު އަލްޙާރީޘް އާއެވެ. މި ކަމަނާއަކީ ޢައްބާސް ބިން ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބްގެ އަނބިކަނބަލުން އުއްމު އަލްފަޟްލުގެ އުޚްތެކެވެ. އަދި މި ކަމަނާއަކީ ޚާލިދް ބިން އަލްވަލީދް އާއި ޢަބްދުﷲ ބިން ޢައްބާސްގެ ބޮޑު ދައިތާފުޅެވެ.</p> </div> އުއްމު ޙަބީބާ 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/umm-habeeba.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="ari-h1">9- އުއްމު ޙަބީބާ</p> <p>ޖުވައިރިޔާ ބިންތު އަލްޙާރިޘް އަށް ފަހު، ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އުއްމު ޙަބީބާ އާއެވެ. އަސްލު ނަންފުޅަކީ ރަމްލާ ބިންތު އަބީ ސުފްޔާން ޞަޚްރު ބިން ޙަރްބު އެވެ. އުއްމު ޙަބީބާ އަކީ އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ކީރިރި ރަސޫލާއާއި، އިސްލާމް ދީނާއި އެންމެ ޢަދާވާތްތެރި އެކަކު ކަމުގައިވާ އަބޫ ސުފްޔާންގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. ޚަލީފާ މުޢާވިޔަތު ބިން އަބީ ސުފްޔާނަކީ މި ކަމަނާ އާއި އެއްބަފާފުޅު އަޚެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p class="ari-h1">9- އުއްމު ޙަބީބާ</p> <p>ޖުވައިރިޔާ ބިންތު އަލްޙާރިޘް އަށް ފަހު، ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އުއްމު ޙަބީބާ އާއެވެ. އަސްލު ނަންފުޅަކީ ރަމްލާ ބިންތު އަބީ ސުފްޔާން ޞަޚްރު ބިން ޙަރްބު އެވެ. އުއްމު ޙަބީބާ އަކީ އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ކީރިރި ރަސޫލާއާއި، އިސްލާމް ދީނާއި އެންމެ ޢަދާވާތްތެރި އެކަކު ކަމުގައިވާ އަބޫ ސުފްޔާންގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. ޚަލީފާ މުޢާވިޔަތު ބިން އަބީ ސުފްޔާނަކީ މި ކަމަނާ އާއި އެއްބަފާފުޅު އަޚެކެވެ.</p> </div> އަނބިކަނބަލުން, ޝުބުހާ 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/zainab-bint-khuzaima.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="ari-h1">5- ޒައިނަބް ބިންތު ޚުޒައިމާ</p> <p>ޒައިނަބްގެފާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ، ހިޖުރައިން 4 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ކުންޔާ އަކީ ''އުއްމުލް މަސާކީން'' އެވެ. އެއީ އެކަމަނާ މިސްކީނުންނަށް އޯގާތެރިފުޅު ކަމުންނެވެ. މިކަމަނާ ކުރިން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ހުންނެވީ ޢަބްދުﷲ ބިން ޖަޙްޝް އާއެވެ. ނަމަވެސް އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައި މި ބޭފުޅާ ޝަހީދުވިއެވެ. ދެން ރަސޫލާ މި ކަމަނާއާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީއެވެ. ކައިވެނި ކުރެއްވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މަސްފަހުން މި ކަމަނާ އަވަހާރަވިއެވެ.</p></div> <div class="feed-description"><p class="ari-h1">5- ޒައިނަބް ބިންތު ޚުޒައިމާ</p> <p>ޒައިނަބްގެފާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ، ހިޖުރައިން 4 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ކުންޔާ އަކީ ''އުއްމުލް މަސާކީން'' އެވެ. އެއީ އެކަމަނާ މިސްކީނުންނަށް އޯގާތެރިފުޅު ކަމުންނެވެ. މިކަމަނާ ކުރިން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ހުންނެވީ ޢަބްދުﷲ ބިން ޖަޙްޝް އާއެވެ. ނަމަވެސް އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައި މި ބޭފުޅާ ޝަހީދުވިއެވެ. ދެން ރަސޫލާ މި ކަމަނާއާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީއެވެ. ކައިވެނި ކުރެއްވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މަސްފަހުން މި ކަމަނާ އަވަހާރަވިއެވެ.</p></div> ޒައިނަބް ބިންތު ޖަޙްޝް 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/zainab-bint-jahsh.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="ari-h1">7- ޒައިނަބް ބިންތު ޖަޙްޝް</p> <p>އުއްމު ސަލަމާ އަށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާ، ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ޒައިނަބް ބިންތު ޖަޙްޝް އާއެވެ. މި ކަމަނާއަކީ ރަސޫލާގެ ބޮޑު ދައިތާފުޅު އުމައިމާ ބިންތު ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބްގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. ކުރިން ހުންނެވީ ޒައިދު ބިން ޙާރިޘާގެ އަނބިކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޒައިދަކީ ރަސޫލާ ދަރިކަލަކަށް ހައްދަވައިގެން ގެންގުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p class="ari-h1">7- ޒައިނަބް ބިންތު ޖަޙްޝް</p> <p>އުއްމު ސަލަމާ އަށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާ، ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ޒައިނަބް ބިންތު ޖަޙްޝް އާއެވެ. މި ކަމަނާއަކީ ރަސޫލާގެ ބޮޑު ދައިތާފުޅު އުމައިމާ ބިންތު ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބްގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. ކުރިން ހުންނެވީ ޒައިދު ބިން ޙާރިޘާގެ އަނބިކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޒައިދަކީ ރަސޫލާ ދަރިކަލަކަށް ހައްދަވައިގެން ގެންގުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.</p> </div> ސައުދާ ބިންތު ޒަމްޢާ 2004-12-21T07:00:00+02:00 2004-12-21T07:00:00+02:00 http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/anbikanbalun-saudha-binth-zamaa.html އިސްމާޢީލް ނާޖީ info@kavaasaa.com <div class="feed-description"><p class="ari-h1">2- ސައުދާ ބިންތު ޒަމްޢާ</p> <p>ޚަދީޖަތުގެފާނު އަވަހާރަވުމުން ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ، ސައުދާ ބިންތު ޒަމްޢާ އާއިއެވެ. އެއީ ރަސޫލު ކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނުތާ ދިހަވަނަ އަހަރުގައެވެ. ހިޖުރައިގެ ދެއަހަރު(ތިން އަހަރާއި ކައިރި) ކުރިއެވެ.</p> <p>މި ކަމަނާއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު އިސްލާމްވެވަޑައިގަނެ ފިރިކަލުން އައްސަކްރާން ބިން ޢަމްރޫ އާއި އެކީގައި ޙަބްޝުކަރައަށް ދެވަނަ ހިޖުރައިގައި، ހިޖުރަ ކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ.</p> </div> <div class="feed-description"><p class="ari-h1">2- ސައުދާ ބިންތު ޒަމްޢާ</p> <p>ޚަދީޖަތުގެފާނު އަވަހާރަވުމުން ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ، ސައުދާ ބިންތު ޒަމްޢާ އާއިއެވެ. އެއީ ރަސޫލު ކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނުތާ ދިހަވަނަ އަހަރުގައެވެ. ހިޖުރައިގެ ދެއަހަރު(ތިން އަހަރާއި ކައިރި) ކުރިއެވެ.</p> <p>މި ކަމަނާއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު އިސްލާމްވެވަޑައިގަނެ ފިރިކަލުން އައްސަކްރާން ބިން ޢަމްރޫ އާއި އެކީގައި ޙަބްޝުކަރައަށް ދެވަނަ ހިޖުރައިގައި، ހިޖުރަ ކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ.</p> </div>