ސިޔަރަތު އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/ Wed, 03 Jun 2020 06:01:48 +0200 Joomla! - Open Source Content Management en-gb މައުލިދުއް ނަބަވީ ފާހަގަކުރުން http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/maulid-faahaga-kurun.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/maulid-faahaga-kurun.html

maulid-nabawiރައްޓެއްސެއްގެ އުފަން ދުވަސް އައުމުގެ އެތައް ދުވަސް ކުރިން، އެ ދުވަހަށްޓަކައި ބޮޑެތި ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ، އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއިއެކު ކުރާ ކަމެކެވެ. ލޯބިޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ތާއިދު ކުރާ ފިލްމީ ތަރިއެއް އުފަންވި ދުވަހަކާއި އަހަރެއް އަދި އެމީހެއްގެ " ރާހި " އޭ މި ކިޔޭ އެއްޗެއްވެސް ހޯދައި ބަލައި، ތިމަންނައާއި މިވެނި ބަޠަލާއެއް ނުވަތަ ބަޠަލަކާއި އުފަންވީ އެއް ދުވަހެއްގައޭ ކިޔައި، ފަޚްރުވެރި ވާތަން ފެނެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Thu, 21 Apr 2005 17:24:54 +0200
ބަޤީޢް http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/baqeeu.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/baqeeu.html

baqee3ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޒަމާނުއްސުރެވެސް ބަޤީޢް އަކީ މުސްލިމުންގެ ހިތާއި ސިނކުޑީގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއް ދެވިފައިވާ އިޙްތިރާމް ކުރެވޭ ތަނެކެވެ. އެއީ، އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ގިނަ ގުނަ ޚިދުމަތްތަކާއި ޤުރުބާނީތަކެއް ވެވަޑައިގެންފައިވާ އެތައް ބޭފުޅުންތަކެއް އެތާގައި ފަސްދާނުލެވިފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން މި ތަން ވެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުން ޙައްޖަށް ދާ މީހުންނާއި ޙިޖާޒު ކަރައިގެ މީހުންވެސް ޒިޔާރަތް ކުރަން ނުހަނު އެދޭ މުޤައްދަސް ދަރަޖައެއް ދެވިފައިވާ ތަނެކަށެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 28 Dec 2004 07:00:00 +0200
ކީރިތި ރަސޫލާ އަރިއަހުގައި http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keerithi-rasoola-arihuga.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keerithi-rasoola-arihuga.html

foto_seera_1425އަހަރެން ކީރިތި ރަސޫލު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވަން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްވެސް އެ މީހެއްގެ ނަފްސާއި ކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. ނަމަވެސް "އާ އަހަރެން ލޯބި ވޭ" އޭ ބުނެ އެހާ އަވަސް ޖަވާބެއް ނުދޭށެވެ. އެހެނީ އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބި ނުވާނެ މުސްލިމެއް ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ.؟

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
ކީރިތި ރަސޫލާގެ ބޭފުޅުން http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keerithi-rasoolage-beyfullhun.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keerithi-rasoolage-beyfullhun.html

ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ޖުމުލަ ހަތް ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ފިރިހެން ތިން ބޭފުޅުންނާއި ހަތަރު އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ. އިބްރާހީމް ފިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިކަލުންނާއި ދަރިކަނބަލުންގެ މަންމާފުޅަކީ މަތީގައިވެސް ބުނެވުނުފަދައިން ޚަދީޖަތުގެފާނެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ފިރިހެން ބޭކަލުން ވަނީ ތުއްޕުޅުއިރު އަވަހާރަވެފައެވެ. ހުރިހާ އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ރަސޫލާ ދީނަށް ގޮވައިލެއްވުމުން އިސްލާމްވެވަޑައިގެން،

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
ކީރިތި ރަސޫލާ ޢާއިޝަތުގެފާނާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިތުން http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keeriti-rasoola-aishathugefaana-kaaveni-ballavigathun.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keeriti-rasoola-aishathugefaana-kaaveni-ballavigathun.html

aishathugefaana-kaveni-ballavaigathunސ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން 9 އަހަރުގައި، ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އެކަމަނާއާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ވާހަކަ އެއީ ތެދެއްހެއްޔެވެ؟

ޢާއިޝަތުގެފާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިތުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މީހުންވަނީ އެކަމާއި މެދު ހައިރާންވެ ނުވަތަ ޝައްކު އުފެދިފައެވެ. މިފަދަ މީހުން ކުރާ ސުވާލަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޢުމުރުފުޅުން 50 އަހަރުވެފައި ހުންނަވަނިކޮށް، ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅުން އެންމެ 9 އަހަރުގައި ކައިވެނި ބައްލަވައި ގަތީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
އުއްމު ސަލަމާ http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/anbikanbalun-ummu-salama.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/anbikanbalun-ummu-salama.html

6- އުއްމު ސަލަމާ

ޒައިނަބްގެފާނަށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އުއްމު ސަލަމާއާއެވެ. އަސްލު ނަންފުޅަކީ ހިންދު ބިންތު އަބީ އުމައްޔާ އެވެ. އުއްމު ސަލަމާ އަކީ ރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޢުމުރުފުޅު ދިގު އަނބިކަމަނާއެވެ. ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތުމުގެ ކުރީގައި އުއްމު ސަލަމާ ހުންނެވީ އަބޫ ސަލަމާއާއި ކައިވެނި ކުރައްވައިގެންނެވެ. އަދި ކުދިންވެސް ތިއްބެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
އިފްކުގެ ޙާދިޘާ http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/ifkuge-haadhisaa.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/ifkuge-haadhisaa.html

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ދޮގު ތުހުމަތު އެޅުވުނު ހާދިޘާ ނުވަތަ އިފްކުގެ ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ ހިޖުރައިން ހަވަނަ އަހަރު ހިނގި އަލްމުޞްޠަލިޤް -މުރައިސީޢް އޭވެސް ކިޔޭ- ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައެވެ. މި ވާހަކައިގެ ކުރު ޚުލާޞާ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ރަސޫލާ މި ހަނގުރާމައަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު އަރިއަހުގައި ގެންދަވަން، ގުރައަތުން ހޮވިވަޑައިގަތް އަނބިކަނބަލަކީ ޢާއިޝަތުގެފާނެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
ކީރިތި ރަސޫލާގެ ގިނަ އަނބިކަނބަލުން ތިއްބެވުމުގެ ޙިކުމަތް http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keeriti-rasoola-ge-gina-anbikabalun-thibbevumuge-hikma.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/keeriti-rasoola-ge-gina-anbikabalun-thibbevumuge-hikma.html

anbikabalun-thibbevumuge-hikmaއިސްލާމް ދީނަށް ފާޑުކިޔައި މަލާމާތް ކުރާ މީހުން އެންމެ ގިނައިން ނަގާ އެއް ނުކުތާ އަކީ، ދެ އަންބަތް ނުވަތަ ހަތަރު އަނބިންނާއި އިނުމުގެ ހުއްދަ ދީނުގައި ދީފައިވާތީއެވެ. މިއީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުން ނިގުޅައިގަނެވޭ ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށާއި ، މިކަމުން ދޭހަވަނީ އިސްލާމް ދީނަކީ ޒަމާނީ ދީނެއް ނޫންކަމަށްވެސް މިފަދަ ދަޢްވާ ކުރާ މީހުން ބުނަމުން ދެއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
މައިމޫނާ ބިންތު އަލްޙާރީޘް http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/maimoona-bint-alhaaris.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/maimoona-bint-alhaaris.html

11- މައިމޫނާ ބިންތު އަލްޙާރީޘް :

ޞަފިއްޔާ ރަޟިޔައްﷲ ޢަންހާ އަށް ފަހު، ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ މައިމޫނާ ބިންތު އަލްޙާރީޘް އާއެވެ. މި ކަމަނާއަކީ ޢައްބާސް ބިން ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބްގެ އަނބިކަނބަލުން އުއްމު އަލްފަޟްލުގެ އުޚްތެކެވެ. އަދި މި ކަމަނާއަކީ ޚާލިދް ބިން އަލްވަލީދް އާއި ޢަބްދުﷲ ބިން ޢައްބާސްގެ ބޮޑު ދައިތާފުޅެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
އުއްމު ޙަބީބާ http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/umm-habeeba.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/umm-habeeba.html

9- އުއްމު ޙަބީބާ

ޖުވައިރިޔާ ބިންތު އަލްޙާރިޘް އަށް ފަހު، ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އުއްމު ޙަބީބާ އާއެވެ. އަސްލު ނަންފުޅަކީ ރަމްލާ ބިންތު އަބީ ސުފްޔާން ޞަޚްރު ބިން ޙަރްބު އެވެ. އުއްމު ޙަބީބާ އަކީ އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ކީރިރި ރަސޫލާއާއި، އިސްލާމް ދީނާއި އެންމެ ޢަދާވާތްތެރި އެކަކު ކަމުގައިވާ އަބޫ ސުފްޔާންގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. ޚަލީފާ މުޢާވިޔަތު ބިން އަބީ ސުފްޔާނަކީ މި ކަމަނާ އާއި އެއްބަފާފުޅު އަޚެކެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
އަނބިކަނބަލުން, ޝުބުހާ http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/zainab-bint-khuzaima.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/zainab-bint-khuzaima.html

5- ޒައިނަބް ބިންތު ޚުޒައިމާ

ޒައިނަބްގެފާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ، ހިޖުރައިން 4 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ކުންޔާ އަކީ ''އުއްމުލް މަސާކީން'' އެވެ. އެއީ އެކަމަނާ މިސްކީނުންނަށް އޯގާތެރިފުޅު ކަމުންނެވެ. މިކަމަނާ ކުރިން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ހުންނެވީ ޢަބްދުﷲ ބިން ޖަޙްޝް އާއެވެ. ނަމަވެސް އުޙުދު ހަނގުރާމައިގައި މި ބޭފުޅާ ޝަހީދުވިއެވެ. ދެން ރަސޫލާ މި ކަމަނާއާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީއެވެ. ކައިވެނި ކުރެއްވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މަސްފަހުން މި ކަމަނާ އަވަހާރަވިއެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
ޒައިނަބް ބިންތު ޖަޙްޝް http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/zainab-bint-jahsh.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/zainab-bint-jahsh.html

7- ޒައިނަބް ބިންތު ޖަޙްޝް

އުއްމު ސަލަމާ އަށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާ، ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ ޒައިނަބް ބިންތު ޖަޙްޝް އާއެވެ. މި ކަމަނާއަކީ ރަސޫލާގެ ބޮޑު ދައިތާފުޅު އުމައިމާ ބިންތު ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބްގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. ކުރިން ހުންނެވީ ޒައިދު ބިން ޙާރިޘާގެ އަނބިކަނބަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޒައިދަކީ ރަސޫލާ ދަރިކަލަކަށް ހައްދަވައިގެން ގެންގުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200
ސައުދާ ބިންތު ޒަމްޢާ http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/anbikanbalun-saudha-binth-zamaa.html http://www.kavaasaa.com/dheen/siyarath/anbikanbalun-saudha-binth-zamaa.html

2- ސައުދާ ބިންތު ޒަމްޢާ

ޚަދީޖަތުގެފާނު އަވަހާރަވުމުން ރަސޫލާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ، ސައުދާ ބިންތު ޒަމްޢާ އާއިއެވެ. އެއީ ރަސޫލު ކަމާއިގެން ފޮނުއްވުނުތާ ދިހަވަނަ އަހަރުގައެވެ. ހިޖުރައިގެ ދެއަހަރު(ތިން އަހަރާއި ކައިރި) ކުރިއެވެ.

މި ކަމަނާއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު އިސްލާމްވެވަޑައިގަނެ ފިރިކަލުން އައްސަކްރާން ބިން ޢަމްރޫ އާއި އެކީގައި ޙަބްޝުކަރައަށް ދެވަނަ ހިޖުރައިގައި، ހިޖުރަ ކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ސިޔަރަތު Tue, 21 Dec 2004 07:00:00 +0200