އާދީއްތަ20201018

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

މަޢްލޫމާތު

ކޮލަމްބަސްއަށް އެމެރިކާއަށް ދެވުނީ އޮޅިގެން..

clum_1ކްރިސްޓޮފަރ ކޮލަމްބަސް އުފަންވީ 1445މ. ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ޕޯޗްގަލްގެ ފެހުންތެރިއެކެވެ.

ކޮލަމްބަސްއަކީ ނުރައްކާތަކާއި ކުރިމަތިލައި ކާމިޔާބުހޯދުމަށް ލޯބިކުރި މީހެކެވެ. އަދި އަބަދުވެސް ކަނޑުތަކުގެ ބިއްދޮށުގައި ފޮރުވިފައިވާ ތަންތަން ހޯދުމަށް އޭނާ ޝަވްޤުވެރިވިއެވެ. މިގޮތުން އޭނާގެ އެއްމެ ބޮޑު އުއްމީދަކަށްވެފައި އޮތީ ސްޕޭނުން ފެށިގެން ހަވާދުގެ 'މުއްސަނދިކަން' ލިބިފައިވާ އިންޑިއާއަށް، ދަތުރުކުރާނެ އައު ކަނޑުމަގެއް ހޯދުމެވެ.

ތަފްޞީލު...ނިއުޓަންގެ ޙަރަކާތްކުރުމާއި ބެހޭ 3 ޤާނޫނު

newton2އެއްވަނަ ޤާނޫނު

ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އެއެއްޗެއް ހުންނަ ޙާލަތުގައި ( ޙަރަކާތްނުކޮށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްކޮށްކޮށް)، ބޭރުން އެއަށް ބާރެއް ފޯރަންދެން ދެމިހުރެއެވެ.

މީގެ މާނައަކީ ހުއްޓިހުންނައެއްޗެއް އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ހުއްޓިއެވެ. އަދި ޙަރަކާތްކުރާ އެއްޗެއް އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ޙަރަކާތްކޮށްކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންމެވެސް ބާރެއް އޭގެ ޙާލަތުބަދަލުނުކުރާހާ ޙާލެއްގައެވެ.

ތަފްޞީލު...ސާރސް: ގޮތްނޭނގޭ އައު ބަލި

Image1އޭޝިއާއިން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުން ފެށިގެން، އަލަށް ފެނުނު ނިއުމޯނިއާ އާއި ވައްތަރުގޮތެއްހުންނަ، ގޮތްނޭނގޭ އައު ބައްޔަށް ކުރުކޮށް ކިޔާނަމަކީ ސާރސްއެވެ. މިލަފުޒުގެ ދިގުގޮތަކީ، ސެވެއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕައިރޯޓެރީ ސިންޑްރޯމްއެވެ. މިހާތަނަށް މިބައްޔާއި ބެހޭގޮތުން ޖަމާކުރެވިފައިވާ މަޢްލޫމާތުތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި މިއީ ވައިރަސްއެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.

ތިރީގައި އެވަނީ ސާރސްއާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދިފައިވާ ބައެއް މަޢްލޫމާތުތަކެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.