ބުރާސްފަތި20201015

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

Back ކަވާސާ ޢިލްމު ޢިލްމުގެ ބައިތައް މަޢްލޫމާތު ނިއުޓަންގެ ޙަރަކާތްކުރުމާއި ބެހޭ 3 ޤާނޫނު

ނިއުޓަންގެ ޙަރަކާތްކުރުމާއި ބެހޭ 3 ޤާނޫނު

newton2އެއްވަނަ ޤާނޫނު

ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އެއެއްޗެއް ހުންނަ ޙާލަތުގައި ( ޙަރަކާތްނުކޮށް ނުވަތަ ޙަރަކާތްކޮށްކޮށް)، ބޭރުން އެއަށް ބާރެއް ފޯރަންދެން ދެމިހުރެއެވެ.

މީގެ މާނައަކީ ހުއްޓިހުންނައެއްޗެއް އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ހުއްޓިއެވެ. އަދި ޙަރަކާތްކުރާ އެއްޗެއް އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ޙަރަކާތްކޮށްކޮށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮންމެވެސް ބާރެއް އޭގެ ޙާލަތުބަދަލުނުކުރާހާ ޙާލެއްގައެވެ.

ދެވަނަ ޤާނޫނު

އެއްޗެއްގެ މާސް ( އެއްޗެއްގައި އޭގެ މާއްދާހުރިމިންވަރު ) އާއި އޭގެ އެކްސެލަރޭޝަން ( ސްޕީޑަށް ބަދަލުއަންނަ ރޭޓް ) އާއި އެއެއްޗަކަށް އަސަރުކުރުވާ ބާރާއި ހުރިގުޅުމަކީ ބާރު= މާސް ގުނަކުރަން އެކްސެލަރޭޝަން އެވެ.

އެކްސެލަރޭޝަންއާއި ބާރުއެއީ ވެކްޓަރ ތަކެކެވެ. މިޤާނޫނުގައި އެކްސެލަރޭޝަން ވެކްޓަރއާއި ބާރު ވެކްޓަރގެ މިސްރާބަކީ ހަމަ އެކައްޗެކެވެ.

ތިންވަނަ ޤާނޫނު

ކޮންމެކަމަކަށްވެސް އެއާއި އެއްވަރު އިދިކޮޅު ރައްދުކަމެއްވެއެވެ.

މީގެ މިސާލަކީ ބޯޅައަކުން ފާރެއްގައި ޖެހުމުން އޭތި އެނބުރި އަންނައައުންކަހަލަ ކަންކަމެވެ.

ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.