އާދީއްތަ20201129

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ޚިޔާލު

ތިބާގެ ރަނގަޅު ނަފްސުގެ ގޮވެލި އަޑު އަހާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ހަވާނަފްސުގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަ ނުދޭށެވެ.

who-will-cryބައްޕައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދިން މި ނަސޭހަތް އަޑު އަހައި، މިއާ މެދު ނިކަން ވިސްނައި، ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ. ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އައީ ރޮމުން، ދަރިފުޅު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެން އުފަލުން ރޮއްވައިލައިފައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ ދުވަހު، ދަރިފުޅަކީ ދުނިޔެއިން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުހަނު އަގުހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް މީހުން ދެކޭފަދަ މީހަކަށްވެ، ދަރިފުޅު ދުނިޔެއިން ވަކިވިކަމަށްޓަކައި އެމީހުން ހިތާމަ ކުރަންތިބޭހާލު ދަރިފުޅު އުފަލުގައި މިދުނިޔެ އާއި އަލްވަދާއު ކިޔައި ދިއުމަށް އެދޭށެވެ.

ތަފްޞީލު...ތިބާގެ ރަނގަޅު ނަފްސުގެ ގޮވެލި އަޑު އަހާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ހަވާނަފްސުގެ ގޮވުންތަކަށް އިޖާބަ ނުދޭށެވެ.

who-will-cryބައްޕައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ދިން މި ނަސޭހަތް އަޑު އަހައި، މިއާ މެދު ނިކަން ވިސްނައި، ފިކުރު ކޮށްލަމާތޯއެވެ. ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އައީ ރޮމުން، ދަރިފުޅު ދެކެ ލޯބިވާ އެންމެން އުފަލުން ރޮއްވައިލައިފައެވެ. އަދި ދަރިފުޅު މި ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ ދުވަހު، ދަރިފުޅަކީ ދުނިޔެއިން ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުހަނު އަގުހުރި ފަރާތެއް ކަމަށް މީހުން ދެކޭފަދަ މީހަކަށްވެ، ދަރިފުޅު ދުނިޔެއިން ވަކިވިކަމަށްޓަކައި އެމީހުން ހިތާމަ ކުރަންތިބޭހާލު ދަރިފުޅު އުފަލުގައި މިދުނިޔެ އާއި އަލްވަދާއު ކިޔައި ދިއުމަށް އެދޭށެވެ.

ތަފްޞީލު...ތިންބާރު ފަދައިން ވަކިވަމުންދާ އެހެން ބާރެއްގެ ވާހަކަ

thinbaaruދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނިޒާމުގައި ތިންބާރު ވަކިވެގެން ދިޔައީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. އެހެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއްވެސް ހުރުމުންނެވެ. މިޤާނޫނު އަސާސީގެ ކުރިންވެސް، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުތައް ހަރަކާތްތެރިވިނަވަމެސް، މިހާރުގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބާރުތައް ވަކިކުރުމެއް ކުރީގެ ޤާނޫނު އަސާސީތަކުގައި ނެތެވެ.

ތަފްޞީލު...ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަކީ، ފަހެ މިއީތޯއެވެ؟

dhemehettenivi-tharaqqeއިހަށް ދުވަހު އެ ނިމިގެން ދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށް ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު އެވަނީ، ޓްރޮފީ ހޯދާފައެވެ. ވަރަށް އުފާވެރިކަމެކެވެ. ދިވެހި ޤައުމު މިކަމާއި އެބަ އުފާކުރެތެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. އެވެރިންވެސް އުފާކުރަނީއެވެ. ނަމަވެސް...

ނަމަވެސް، ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ އުފާކުރުމުގައިވެސް ކޮންމެވެސް ހައްދެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ، އުފާކުރުމުގައިވެސް އަދި ހިތާމަ ކުރުމުގައިވެސް ހައްދު ފަހަނައަޅައި ނުދިޔުމެވެ. ކަމަކީ، އުފާކުރުން ޙައްޤު ކަމަކަށްވާތީ، މިކަމުގައިވެސް އުފާކުރުމަކީ ދީން މަނާކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އުފާކުރުމުގައި، އިސްރާފުކުރުމާއި، ހައްދު ފަހަނައަޅައިދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ.

ތަފްޞީލު...އުކާޒުގެ ޘަޤާފަތް ރާއްޖޭގައި ފެތުރެނީބާ؟

ukaaz-saqaafaiބައެއް ފަހަރު މި ދެންނެވި މަރުކަޒީ ރަށްރަށު މީހުން އެހެން ރަށްރަށު މީހުންނާ މުޢާމަލާތުކުރާ ގޮތުން ހީވަނީ ތިމާމެންނަކީ މާ މޮޅުބައެއްވީމާ އެ މޮޅުކަމުގެ ފައިދާނަގަން މާ ނިކަމެތި އެހެން ބަޔަކު އަންނަނީހެންނެވެ. އެހެންނެއް ނޫނެވެ. އެމީހުން އެ އަންނަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޙައްޤެއް ހޯދަން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސަރަޙައްދު ގެ މަރުކަޒީ ރަށަށެވެ. ހެންވޭރު މީހަކު ޗާނދަނީ މަގަށް ބާޒާރުކޮށްލަން ދިޔުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަ މިންވަރަށް އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކު މަރުކަޒީ ރަށަށް ބޭނުން އިރަކު ދިޔުމުގެ ޙައްޤު އޮންނާނެއެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން މަރުކަޒީ ރަށު މީހުންނަށް ތިބިތާ ތިބެގެން ޚިދުމަތްތަށް ލިބުނަސް، އެއީ ހަމަ އެކަނި މަރުކަޒީ ރަށުގެ މީހުންގެ އަމިއްލަ

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.